Постанова від 2013 р. № Київ Про затвердження Порядку І правил проведенняPdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації08.12.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4
Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

Додаток 2 до Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації
ЗРАЗОК
ТИПОВИЙ ДОГОВІР обов’язкового страхування відповідальності експлуатанта цивільного повітряного судна комерційної авіації за шкоду, заподіяну третім особам; обов’язкового страхування відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті
_______________________
(місце укладення договору)
"___" ____________ 20__ р.
Страховик________________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер
і термін дії ліцензії) з однієї сторони, та страхувальник ___________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження) з другої сторони, уклали цей договір про нижче наведене:
1. Предмет договору
Страховик відповідно до Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від ___ ________ 20___ р № ______ (далі –
Порядок і правила), здійснює страхування відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, пасажирам, багажу, пошті, вантажу, в межах, у терміни і на умовах цього договору.
Предметом цього договору згідно з Порядком і правилами є: майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам, під час експлуатації повітряного судна; майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди пасажирам, вантажовласникам внаслідок страхового випадку.
2. Дані про повітряне судно, страхова сума (ліміт відповідальності), страховий тариф і умови страхування
2.1. Дані про повітряне судно, страхова сума (ліміт відповідальності) за шкоду, заподіяну третім особам:
Тип повітряного судна
Державний і реєстраційний знаки (тимчасовий обліковий знак) повітряного судна
Розмір страхової суми
(ліміту відповідальності)

2 Продовження додатку 2 2.2. Дані про повітряне судно, страхова сума (ліміт відповідальності) за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті:
Тип повітряного судна
Державний і реєстраційний знаки повітряного судна
Кількість пасажирських місць
Розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження одного пасажира
Розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за знищення, утрату, пошкодження або затримку в перевезенні багажу одного пасажира
Розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за шкоду внаслідок затримки під час перевезенні одного пасажира
Тип повітряного судна
Державний і реєстраційний знаки повітряного судна
Розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за знищення, утрату, пошкодження або затримку в перевезенні пошти/вантажу, за кожен кілограм ваги
Загальний розмір страхової суми (ліміту відповідальності) за пошту/вантаж
2.3. У разі страхування відповідальності на умовах «єдиного комбінованого ліміту відповідальності», загальна страхова сума (єдиний комбінований ліміт відповідальності) повинна бути не менше ніж сума загальних страхових сум (лімітів відповідальності) за шкоду, заподіяну третім особам, пасажирам, багажу, пошті, вантажу, які визначаються згідно пунктів 2.1. та 2.2. цього договору:
Тип повітряного судна
Державний і реєстраційний знаки повітряного судна
Загальний розмір страхової суми (єдиного комбінованого ліміту відповідальності)
2.4. Франшиза (тільки на майнові збитки) _________________________
2.5. Страховий тариф визначається у розмірі __ відсотка страхової суми.
2.6. Додатково застраховані особи (у разі потреби) __________________
2.7. Види польотів ______________________________________________
2.8. Додаткові винятки/застереження ______________________________
2.9. Географічні межі дії цього договору ___________________________
2.10. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника)__________________________________________________
2.11. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.
2.12. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму
(ліміт відповідальності), яка встановлена цим договором.

3 Продовження додатку 2 2.13. Відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, вважається застрахованою під час знаходження пасажира на борту повітряного судна та під час його посадки чи висадки.
2.14. Відповідальність за майнові збитки вважається застрахованою під час повітряного перевезення багажу, пошти та вантажу на борту повітряного судна та охоплює період, протягом якого зазначені речі знаходилися під відповідальністю перевізника чи коли перевізник був відповідальним за їх збереження.
У цьому договорі «багаж» означає як зареєстрований, так і незареєстрований (ручну поклажу) багаж, та особисті речі пасажирів.
3. Страхова премія, розміри страхових платежів і термін їх внесення
3.1. Загальна сума страхової премії становить _______________________
3.2. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті
України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) наступними платежами та у наступні терміни:
Номер платежу
Сума платежу
Термін внесення
3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунку страхувальника.
3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору шляхом повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно – уповноваженого органу в галузі цивільної авіації. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за ______ робочих днів (але не раніше ніж за 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та уповноваженого органу в галузі цивільної авіації.
4. Страхові випадки
Страховим випадком у цьому договорі вважається:
4.1. Подія, за участю повітряного судна страхувальника, внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб.
4.2. Подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажирів.
4.3. Подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду (знищення, утрата, пошкодження), заподіяну багажу, пошті, вантажу;

4 Продовження додатку 2 4.4. Подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів, багажу, пошти, вантажу.
5. Умови здійснення виплати страхового відшкодування
5.1. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), що складається страховиком або уповноваженою ним особою
(аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.
5.2. Для отримання страхового відшкодування за шкоду, заподіяну третім особам, страхувальник зобов’язаний надати страховику оригінали або засвідчені належним чином копії таких документів: заяву щодо виплати страхового відшкодування; страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів; письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців; документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо); листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності – довідка про встановлення
інвалідності потерпілій особі;
свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи); документи реєстрації події з повітряним судном; при необхідності – інші документи та відомості, що не суперечать законодавству, за обґрунтованою вимогою страховика.
5.3. Для отримання страхового відшкодування за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу, страхувальник зобов’язаний надати страховику оригінали або засвідчені належним чином копії таких документів: заяву щодо виплати страхового відшкодування; страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів; заяви пасажирів або їх спадкоємців, власників вантажу (пошти); документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо страховий випадок був винесений на їх розгляд, тощо), у тому числі, що виникли внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажира, багажу або вантажу (пошти); корінці авіаквитків та багажних квитанцій пасажирів повітряного судна або копії електронних квитків та/або талонів на посадку; листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності – довідка про встановлення
інвалідності потерпілій особі;
свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті пасажира);

5 Продовження додатку 2 акти про знищення/пошкодження/утрату багажу; акти про знищення/пошкодження/утрату вантажу (пошти); документи на перевезення вантажу (пошти); при необхідності – інші документи та відомості, що не суперечать законодавству, за обґрунтованою вимогою страховика.
5.4. Після отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.
Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків. У разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності. Відсутність таких документів не є підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування.
Якщо розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик
(аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб.
Строк виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) повинен бути передбачений договором обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації та не повинен перевищувати 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).
5.5. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).
6. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі: вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку; надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком; несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; неповідомлення або несвоєчасного повідомлення страховика про зміни характеру ризиків, а також непогодження таких змін зі страховиком і настання збитків, пов’язаних з цими змінами; отримання страхувальником повного відшкодування збитків від інших осіб;

6 Продовження додатку 2 заподіяння шкоди життю і здоров’ю пасажира внаслідок природних причин, самому собі або внаслідок самовільного проникнення пасажира до забороненої для його доступу зони; заподіяння вантажу збитків внаслідок природної втрати в межах, які встановлені спеціальними нормами під час його перевезення, а також впливу температури, вологості чи особливих властивостей, які можуть призвести до знищення чи зіпсуття вантажу (усушка, утруска, загнивання, самозаймання, тощо); проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо зазначені ризики не передбачені цим договором.
7. Права та обов’язки сторін
7.1. Страховик зобов’язується: ознайомити страхувальника з Порядком і правилами; дотримуватись умов цього договору; видати страхувальнику цей договір та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); протягом 2 робочих днів, з моменту його (страховика) повідомлення про настання події, яка може бути визнана страховим випадком, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування; провести в установленому порядку страхове розслідування; у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування не пізніше ніж через 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката); у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомити про це страхувальника у письмовій формі протягом 15 діб після закінчення страхового розслідування з обґрунтуванням причин відмови; тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.
7.2. Страхувальник зобов’язується: своєчасно вносити страхові платежі в розмірах та у терміни, визначені цим договором; при укладенні договору страхування надавати страховику повну
інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику; повідомити страховика про інші договори страхування щодо предмету страхування, зазначеного у цьому договорі; не пізніше 48 годин (якщо інше не передбачено договором страхування) повідомляти та погоджувати зі страховиком всі передбачувані зміни характеру ризиків, застрахованих за цим договором; повідомити страховика про отримання страхувальником повного або часткового відшкодування збитків від інших осіб (при наявності);

7 Продовження додатку 2 протягом 2 робочих днів з моменту, коли йому (страхувальнику) стане відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.
7.3. Страховик має право: перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору; достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору; брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи; відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим договором.
7.4. Страхувальник має право: достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору; змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу; отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору; отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати; оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.
8. Відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
8.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 5.6 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.
8.3. Спори, що виникають між сторонами, розв’язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в порядку, передбаченому законодавством.
9. Порядок зміни і припинення дії договору
9.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід’ємною частиною цього договору.

8 Продовження додатку 2 9.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі: закінчення терміну дії договору, зазначеного у пунктах 10.1 і 10.2 цього договору; виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі; невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору; ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством; прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.
9.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це уповноважений орган в галузі цивільної авіації.
9.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.
9.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.

10. Термін дії договору
10.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом _______________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ______________ 20__ р.
10.2. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначену в пункті 10.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного

9 Продовження додатку 2 судна на аеродромі пункту призначення (коли пасажири/застраховані особи залишать перон аеропорту та/або коли закінчаться операції з розвантаження повітряного судна).
10.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.
11. Адреси та реквізити сторін
Страховик
Страхувальник
__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)
__________________________
__________________________
__________________________
(підпис керівника)
М. П.
М. П.
__________________________________________________________________
Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

Додаток 3 до Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації
ЗРАЗОК
ТИПОВИЙ ДОГОВІР обов’язкового страхування відповідальності експлуатанта або власника повітряних суден авіації загального призначення, у тому числі легких, надлегких, аеростатичних та аматорських за шкоду, заподіяну третім особам; обов’язкового страхування відповідальності розробників, виробників цивільної авіаційної техніки, організацій з технічного обслуговування, що мають право проводити випробувальні польоти за шкоду, заподіяну третім особам; обов’язкового страхування відповідальності навчального закладу під час виконання навчально-тренувальних польотів за шкоду, заподіяну третім особам
_______________________
(місце укладення договору)
"___" ____________ 20__ р.
Страховик________________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер
і термін дії ліцензії) з однієї сторони, та страхувальник ___________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, його повноваження) з другої сторони, уклали цей договір про нижче наведене:
1. Предмет договору
Страховик відповідно до Порядку і правил проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від ___ ________ 20___ р № ______ (далі –
Порядок і правила), здійснює страхування відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, в межах, у терміни і на умовах цього договору.
Предметом цього договору згідно з Порядком і правилами є майнові
інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству і пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам, під час експлуатації (виконанні окремих польотів) повітряного судна.
2. Дані про повітряне судно, страхова сума (ліміт відповідальності), страховий тариф і умови страхування
2.1. Дані про повітряне судно, страхова сума (ліміт відповідальності) і страховий тариф:

2 Продовження додатку 3
Тип повітряного судна
Державний і реєстраційний знаки
(тимчасовий обліковий знак) повітряного судна
Розмір страхової суми
(ліміту відповідальності)
Страховий тариф
(відсотків)
2.2. Франшиза (тільки на майнові збитки) __________________________
2.3. Експлуатант повітряного судна (у разі потреби) _________________
2.4. Додатково застраховані особи (у разі потреби) __________________
2.5. Види польотів ______________________________________________
2.6. Додаткові винятки/застереження ______________________________
2.7. Географічні межі дії цього договору ___________________________
2.8. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника)__________________________________________________
2.9. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.
2.10. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму
(ліміт відповідальності), яка встановлена цим договором.
3. Страхова премія, розміри страхових платежів і термін їх внесення
3.1. Загальна сума страхової премії становить _______________________
3.2. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті
України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) наступними платежами та у наступні терміни:
Номер платежу
Сума платежу
Термін внесення
3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунку страхувальника.
3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору шляхом повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно – уповноваженого органу в галузі цивільної авіації. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за ______ робочих днів (але не раніше ніж за 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та уповноваженого органу в галузі цивільної авіації.

3 Продовження додатку 3 4. Страхові випадки
Страховим випадком у цьому договорі вважається подія, за участю повітряного судна страхувальника, внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю фізичних осіб, та/або майну фізичних і юридичних осіб.
5. Умови здійснення виплати страхового відшкодування
5.1. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), що складається страховиком або уповноваженою ним особою
(аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.
5.2. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов’язаний надати страховику оригінали або засвідчені належним чином копії таких документів: заяву щодо виплати страхового відшкодування; страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів; письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців; документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо); листок тимчасової непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи, у разі інвалідності – довідка про встановлення
інвалідності потерпілій особі;
свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті потерпілої особи); документи реєстрації події з повітряним судном; при необхідності – інші документи та відомості, що не суперечать законодавству, за обґрунтованою вимогою страховика.
5.3. Після отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове розслідування.
Строк страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника щодо виплати страхового відшкодування (здійснення страхової виплати) та всіх необхідних документів, які потрібні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків. У разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин його відсутності. Відсутність таких документів не є підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування.
Якщо розслідування потребує надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик
(аварійний комісар) може продовжити строк розслідування ще на 60 діб.
Строк виплати страхового відшкодування (здійснення страхової

4 Продовження додатку 3 виплати) повинен бути передбачений договором обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації та не повинен перевищувати 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).
5.4. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором у строк протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).
6. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі: вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку; надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про факт настання події, що може бути визнана страховим випадком; несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання події, що може бути визнана страховим випадком, без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; неповідомлення або несвоєчасного повідомлення страховика про зміни характеру ризиків, а також непогодження таких змін зі страховиком і настання збитків, пов’язаних з цими змінами; отримання страхувальником повного відшкодування збитків від інших осіб; проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо зазначені ризики не передбачені цим договором.
7. Права та обов’язки сторін
7.1. Страховик зобов’язується: ознайомити страхувальника з Порядком і правилами; дотримуватись умов цього договору; видати страхувальнику цей договір та страхове свідоцтво (поліс, сертифікат); протягом 2 робочих днів, з моменту його (страховика) повідомлення про настання події, яка може бути визнана страховим випадком, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування; провести в установленому порядку страхове розслідування; у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування не пізніше ніж через 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката); у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомити про це страхувальника у письмовій

5 Продовження додатку 3 формі протягом 15 діб після закінчення страхового розслідування з обґрунтуванням причин відмови; тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.
7.2. Страхувальник зобов’язується: своєчасно вносити страхові платежі в розмірах та у терміни, визначені цим договором; при укладенні договору страхування надавати страховику повну
інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику; повідомити страховика про інші договори страхування щодо предмету страхування, зазначеного у цьому договорі; не пізніше 48 годин (якщо інше не передбачено договором страхування) повідомляти та погоджувати зі страховиком всі передбачувані зміни характеру ризиків, застрахованих за цим договором; повідомити страховика про отримання страхувальником повного або часткового відшкодування збитків від інших осіб (при наявності); протягом 2 робочих днів з моменту, коли йому (страхувальнику) стане відомо про настання події, що може бути визнана страховим випадком, письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.
7.3. Страховик має право: перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору; достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору; брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи; відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим договором.
7.4. Страхувальник має право: достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору; змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу; отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору; отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його втрати; оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

6 Продовження додатку 3 8. Відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
8.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 5.5 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.
8.3. Спори, що виникають між сторонами, розв’язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в порядку, передбаченому законодавством.
9. Порядок зміни і припинення дії договору
9.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками сторін, який є невід’ємною частиною цього договору.
9.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі: закінчення терміну дії договору, зазначеного у пунктах 10.1 і 10.2 цього договору; виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі; невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору; ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством; прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.
9.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це уповноважений орган в галузі цивільної авіації.
9.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

7 Продовження додатку 3 9.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал