Порядок оцінювання знань студентів заочної форми навчання з науки «Земельне та аграрне право» Оцінювання поточної роботиСкачати 140.91 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір140.91 Kb.
ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З науки «Земельне та аграрне право»
Оцінювання поточної роботи
Об’єкти контролю:

1) Індивідуальне завдання № 1 (тести) – 5 балів.

2) Індивідуальне завдання № 2 (презентація) – 15 балів.

3) Робота під час лекцій – 25 б (а також модуль 5 б) - 30 балів.

Максимальна кількість балів, які може набрати слухач за результатами поточної роботи - 50 балів.
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Письмова екзаменаційна робота оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. Екзаменаційний білет містить 5 вузлових комплексних запитань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0; 6; 8; 10 балів.

Максимальна кількість балів, які може отримати слухач за результатами екзамену - 50 балів.


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
1) Зробити презентацію на одну із тем передбачених методичними матеріалами (теми презентацій не повинні повторюватися у групі). Обов’язково вказувати літературу і звернути увагу на зміни у чинному законодавстві.

Вимоги:

  1. Вказати назву теми презентації.

  2. Написати зміст (план).

  3. Написати літературу (не менше 6 наукових джерел (за останні 4 роки) і 10 НПА (за ієрархією, чинні на даний час).

  4. Розкрити поняття, що стосуються теми (тобто поняття закріплені у словниках, у законодавстві і доктрині).

  5. Вжити порівняння інституцій відповідно до теми (можливо за допомогою схеми, таблиць).

  6. Вжити в роботі статистику (за останні 3 роки) та судову практику (за останні 2 роки).

  7. Використати міжнародний досвід.

  8. Визначити проблемні питання теми презентації та запропонувати шляхи вирішення (сучасні проблеми).

  9. Робота повинна складати не менше 20 слайдів.

  10. Закріпити тему з керівником.

Дотримуватися всіх вимог, якщо одна з вимог не дотримана презентація не перевіряється!!!!!!!!
Оцінювання: 0; 5; 10; 15.

Презентація здається у паперовому та електронному вигляді, при необхідності захищається.

Роботу здати на кафедру ПРЕ – за 2 неділі до іспиту (у ячейку Шматовій Ю. О.), надсилати за адресою shmatova_85@mail.ru

Увага! Після вказаного терміну робота не приймається і не буде перевірятися!!!!!!!

Студент, обирає номер презентації у відповідності з його порядковим номером у журналі (1 група від № 1до № 30, 2 група 31- 60, 3 група – 61 – 90).

Презентація повинна бути виконана у межах теми. Повинно звернути увагу на ключові слова порядкового ном. Наприклад, за темою: Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права України, повинно бути розкритим (поняття і предмет земельного права. Методи регулювання в земельному праві. Основні принципи земельного права), що визначено № 4.

За консультацією можете звернутися за номером: 096-61-65-289 Юлія Олександрівна .Назва тем та порядковий номер

1 група

Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права України.

1. Історія розвитку земельного права в Україні (розвиток земельного права до 1917 року.

2. Особливості радянського періоду розвитку земельного права.

3. Розвиток земельного права в сучасній Україні.

4. Поняття і предмет земельного права. Методи регулювання в земельному праві. Основні принципи земельного права.

5. Система земельного права України. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права (спільне та відмінне).

6. Поняття і класифікація джерел земельного права України. Конституційні основи земельного права та їх значення для розвитку земельного законодавства. Закони України як основні джерела земельного права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права. Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Міжнародні конвенції, багатосторонні міждержавні угоди і двосторонні договори як джерела земельного права.

Правові форми використання земель.

7. Поняття та основні ознаки права власності на землю. Земля як об’єкт права власності. Суб’єкти права власності на землю. Форми власності на землю. Зміст права власності на землю; права й обов’язки власників земельних ділянок.

8. Право приватної власності на землю. Право комунальної власності на землю. Право державної власності на землю.

9. Право власності на землю іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій. Право спільної власності на землю.

10. Поняття і особливості права землекористування. Форми землекористування. Право постійного землекористування.

11. Право орендного землекористування.

12. Право концесійного землекористування. Права й обов’язки землекористувачів.

13. Поняття і види обмежень прав на землю. Земельний сервітут як обмеження прав на землю. Види земельних сервітутів.

14. Поняття і зміст добросусідства. Правовий режим зон, що підлягають спеціальній охороні.

Набуття і реалізація прав на землю.

15. Основні підстави, умови і порядок набуття прав на землю громадянами та юридичними особами. Особливості набуття прав на землю територіальними громадами і державою. Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку.

16. Поняття та особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок. Види та зміст цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.

17. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.

18. Підстави, способи і порядок припинення права власності на землю та права користування земельною ділянкою. Особливості застосування спеціальних підстав припинення права власності на землю. Порядок вилучення та викупу земельних ділянок.

19. Загальна характеристика гарантій прав на землю. Способи захисту прав на земельні ділянки. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

20. Правові засади вирішення земельних спорів. Органи, що вирішують земельні спори, умови та порядок їх розгляду і вирішення.

Управління в галузі використання і охорони земель.

21. Поняття і зміст державного управління земельним фондом. Органи управління земельним фондом, їх повноваження і компетенція.

22. Поняття, мета і завдання землеустрою. Зміст землеустрою, організація та порядок його здійснення. Види землеустрою. Система землевпорядних органів та їх функції. Землевпорядний процес.

23. Поняття, призначення і завдання державного земельного кадастру. Складові частини і порядок ведення державного земельного кадастру.

24. Державна реєстрація прав на землю.

25. Державний контроль за використанням та охороною земель. Самоврядний та громадський контроль за використанням та охороною земель.

26. Поняття, призначення і завдання моніторингу земельних ресурсів. Види моніторингу земель і порядок його проведення.

Землі України.

27. Склад та цільове призначення земель України. Категорії земель України. Порядок встановлення та зміни цільового призначення земель. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель.

28. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Земельні ділянки фермерських господарств. Земельні ділянки особистих селянських господарств. Земельні ділянки для сінокосіння, випасання худоби, садівництва, городництва. Земельні ділянки несільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Права й обов’язки сільськогосподарських землекористувачів.

29. Визначення та склад земель житлової та громадської забудови. Правове регулювання використання земельних ділянок для індивідуального житлового, господарського і гаражного будівництва. Особливості використання земельних ділянок державного і комунального житлового фонду.

30. Правовий режим земель природно-заповідного фонду. Правовий режим земельних ділянок, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність.

2 група
31. Поняття і склад земель оздоровчого призначення. Умови і порядок використання земель оздоровчого призначення. Правовий режим округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони.

32. Поняття, склад і правовий режим земель рекреаційного призначення. Загальний і спеціальний правовий режим земель рекреаційного призначення.

33. Поняття, склад і правовий режим земель історико-культурного призначення.

34. Поняття і склад земель лісогосподарського призначення. Правовий режим земель лісогосподарського призначення.

35. Поняття, склад і загальна характеристика правового режиму земель водного фонду. Особливості правового режиму прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів. Правовий режим територій і зон санітарної охорони водних об’єктів.

36. Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Правове регулювання плати за землю.

37. Поняття, форми і загальні правові засади плати за землю. Суб’єкти і об’єкти плати за землю.

38. Поняття земельного податку. Ставки податку за земельні ділянки різних категорій. Пільги щодо сплати земельного податку. Порядок обчислення і строки сплати земельного податку. Контроль за своєчасністю і повнотою сплати земельного податку.

39. Фіксований сільськогосподарський податок: поняття, платники, об’єкти оподаткування, ставки і особливості сплати.

40. Поняття і форми орендної плати за землю. Особливості орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Охорона земель.

41. Поняття, завдання і зміст правової охорони земельних ресурсів. Особливості правової охорони земель як просторово-територіального базису.

42. Правова охорона ґрунтів. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів. Охорона ґрунтів від забруднення небезпечними речовинами.

43. Поняття та порядок проведення рекультивації земель.

44. Поняття та порядок проведення меліорації земель.

45. Поняття, види і особливості використання техногенно забруднених, деградованих і малопродуктивних земель.

46. Поняття і порядок проведення консервації земель. Види консервації земель.

Загальні положення аграрного права.

47. Історичні витоки та особливості аграрного права як комплексної галузі права.

48. Поняття і предмет аграрного права. Методи регулювання в аграрному праві. Основні принципи аграрного права. Система аграрного права. Місце аграрного права в системі права України.

49. Особливості джерел аграрного права. Конституція України як правова основа джерел аграрного права. Закони України як основні джерела аграрного права. Підзаконні акти в системі джерел аграрного права. Локальні акти як джерела аграрного права.

50. Поняття, види та особливості аграрних правовідносин. Види і структура аграрних правовідносин. Загальна характеристика внутрішніх і зовнішніх аграрних правовідносин.

Державне регулювання сільського господарства в Україні.

51. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві. Форми і методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві.

52. Система і повноваження державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства.

53. Органи державного контролю та інспекції в АПК.

Організаційно-правові форми суб’єктів аграрного господарювання.

54. Види і класифікація суб’єктів аграрного господарювання. Особливості їх правового статусу.

55. Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних сільськогосподарських підприємств. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними і комунальними сільськогосподарськими підприємствами.

56. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю.

57. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів. Умови та порядок створення сільськогосподарського кооперативу. Членство в сільськогосподарських кооперативах. Правовий режим майна та земель сільськогосподарського кооперативу. Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів.

58. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств. Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності. Земельні та майнові відносини у фермерському господарстві.

59. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства. Відносини фермерського господарства з бюджетом, банківськими установами та страховими організаціями. Державна підтримка фермерських господарств.

60. Поняття і основні ознаки особистого селянського господарства. Правовий режим майна та земель особистого селянського господарства. Державна підтримка особистих селянських господарств.3 група
Правове регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників.

61. Поняття і зміст виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного господарювання, її правове регулювання.

62. Особливості планування виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.

63. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. Особливості розрахункових, страхових, податкових, касових та інших фінансових відносин суб’єктів аграрного господарювання.

Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності.

64. Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської діяльності.

65. Характеристика правового регулювання тваринництва. Правове регулювання племінної справи в тваринництві.

66. Правове регулювання виробництва рибної продукції.

67. Правове регулювання бджільництва.

68. Правове регулювання ветеринарної медицини.

69. Правове регулювання конярства в Україні.

70. Характеристика правового регулювання рослинництва.

71. Правова охорона прав на сорти рослин. Правове регулювання насінництва. Правове регулювання захисту рослин. Правові аспекти вирощування наркотичних рослин.

Правове регулювання використання природних ресурсів в сільському господарстві.

72. Поняття і особливості загального та спеціального використання природних ресурсів.

73. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. Правове регулювання використання надр в сільському господарстві.

74. Правове регулювання водокористування і лісокористування в сільському господарстві.

75. Правове регулювання використання рослинного світу в сільському господарстві.

76. Правове регулювання використання тваринного світу в сільському господарстві.

Договірні відносини у сільському господарстві.

77. Особливості договірних зобов’язань у сільському господарстві, їх класифікація.

78. Система договорів щодо реалізації сільськогосподарської продукції. Договір контрактації сільськогосподарської продукції як основний договір щодо реалізації сільськогосподарської продукції, його специфіка.

79. Договори купівлі-продажу, міни та поставки сільськогосподарської продукції. Особливості біржових сільськогосподарських договорів.

80. Правове регулювання ринку сільськогосподарської продукції (зерна). Заставні закупки сільськогосподарської продукції (зерна) як сучасний ефективний механізм функціонування ринку сільськогосподарської продукції.

Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві.

81. Правова охорона ґрунтів у сільському господарстві. Поняття і види меліорації земель.

82. Охорона атмосферного повітря, надр, вод, лісів, рослинного і тваринного світу під час сільськогосподарської діяльності.

83. Правове регулювання хімізації сільського господарства.

84. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві та поводження з відходами сільського господарства.

85. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій.

Відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства

86. Поняття відповідальності за порушення земельного та аграрного законодавства. Правопорушення як підстава відповідальності за порушення земельного та аграрного законодавства.

87. Кримінальна відповідальність за порушення земельного і аграрного законодавства.

88. Адміністративна відповідальність за порушення земельного і аграрного законодавства.

89. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства.

90. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства.


БАЖАЮ УСПІХІВ!!!!!!!!!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал