Порівняльне право про торговельні маркиPdf просмотр
Сторінка1/15
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Порівняльне право про торговельні
марки

НАВЧАЛЬНО
-
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
для студентів магістерської програми
«Міжнародне та порівняльне право
інтелектуальної власності»
Хмельницький
-2010

Програма Європейського Союзу
TEMPUS

Проект: «Право інтелектуальної власності: нова магістерська програма для
Національного Консалтингового Електронного Центру з управління інтелектуальною власністю
»

Вищі навчальні заклади

учасники проекту:
________________
Порівняльне право про торговельні марки/ Уклад. А.А
Герц
-
Х.:2010.
- 112
с.

Укладач: Герц в А.А.
, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Хмельницького національного університету

Навчально
- методичний посібник «Порівняльне право про торговельні марки» видано відповідно до завдань проекту «Право інтелектуальної власності: нова магістерська програма для
Національного Консалтингового Електронного Центру з управління інтелектуальною власністю».
Посібник розраховано на студентів зазначеної магістерської програми, які мають освітній ступень бакалавра в галузі правознавства, він також буде корисним для юристів
- практиків, підприємців, студентів юридичних факультетів та інших зацікавлених осіб.

Видання не обов’язково відображає погляди Європейської Комісії.


Title the manual in English: Comparative Law for the Industrial Designs Protection

Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого

Національний аерокосмічний університет
ім. Н.Є. Жуковського

Хмельницький національний університет

Королівський Технологічний Інститут (Швеція)
Kungliga Tekniska Högskolan
Університет м. Аліканте (Іспанія)
Universidad de Alicante

Университет Центрального Ланкашира (Великобританія)
University of Central Lancashire
Університет Любляни (Словенія)
Univerza v Ljubljani

ЗМІСТ

1.
ОРГАНІЗАЦІЙНО
-
МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
..............................................................5
1.1.Актуальність навчальної дисципліни
..................................................................5 1.2.
Цілі і завдання дисципліни
.................................................................................5 1.3
. Рекомендована література
................................................................................5 1.4. Основні нормативно
- правові акти та матеріали судової практики
..................7
2. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
.......................................................................................9
3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
..............................................................................................12
Модуль 1. Історія товарних знаків
..........................................................................12
Тема 1. Історія виникнення та розвитку товарного знаку в стародавньому світі та в добу Середньовіччя.
............................................................................12
Тема 2. Загальна характеристика товарних знаків та його джерела
...............15
Тема 3. Порівняльна характеристика законодавства про торговельні марки в розвинутих країнах світу
.......................................................................16
Тема 4. Практика використання товарних знаків в сучасному світі
.................18
Модуль 2. Поняття торговельної марки як об'єкта правового захисту, її функції і види
...........................................................................................................21
Тема 5. Поняття “торговельна марка”
,
її об’єкти та умови надання правової охорони.
................................................................................................21
Тема 6. Функції торговельних марок та їх характеристика
...............................24
Тема 7. Види торговельних марок та їх правове значення
..............................27
Модуль 3. Етапи розробки і реєстрації товарного знаку
.......................................33
Тема 8. Використання права інтелектуальної власності на товарні знаки в господарській діяльності
..................................................................................33
Тема 9. Процедура реєстрації торговельних марок.
.........................................35
Тема 10. Реєстрація торговельних марок в розвинутих країнах світу.
Юридичний механізм узагальненої марки в рамках Європейського Союзу
....40
Тема 11. Торговельні марки в політиці
..............................................................45
Тема 12. Мадридська система міжнародної реєстрації товарних знаків
.........46
Модуль 4. Захист права власності на товарний знак
............................................51

Тема 13. Загальні положення щодо захисту права інтелектуальної власності на товарні знаки
................................................................................. 51
Тема 14. Способи охорони інтелектуальної власності на товарний знак, здійснювані українськими та іноземними компаніями
...................................... 52
Тема 15. Міжнародно
- правова охорона права інтелектуальної власності на товарні знаки та. Способи охорони інтелектуальної власності на товарний знак, здійснювані українськими та іноземними компаніями
....... 55
Тема 16. Досвід Європейського Союзу в сфері охорони товарних знаків.
Інститут passing off.............................................................................................. 65
ДОДАТКИ
..................................................................................................................... 73
Додаток
1.
Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року
................................................................................................... 73
Додаток 2. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків
....................... 93
Додаток 3. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі
14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. і змінена 28 вересня 1979 р.
.... 105


Організаційно
- методичний розділ

5
1.
ОРГАНІЗАЦІЙНО
-
МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ


1.1.
Актуальність навчальної дисципліни

Даний курс орієнтований на широке коло слухачів, що мають юридичну освіту і тих, що прагнуть орієнтуватися в правових питаннях, пов'язаних із охороною авторських прав. Знання в області
інтелектуальної власності необхідні творцям нових продуктів і технологій
,
фахівцям в різних областях техніки і менеджерам різних рівнів
,
керівникам і організаторам виробництва.
Інтелектуальна сфера в даний час відноситься до найголовніших ресурсів будь
- якої держави.
Тому створена ціла система, яка регулює правовідносини, пов'язані із створенням, охороною та використанням об'єктів інтелектуальної власності. Дана система постійно вдосконалюється
, виникають нові об'єкти інтелектуальної власності, вдосконалюється і розвивається національне законодавство, законодавство інших країн, розширюється міжнародна співпраця.
В умовах ринкової економіки інтелектуальна власність є товаром так само, як речі, майнові права тощо. Світовий досвід свідчить, що інтелектуальна власність стає визначальним фактором соціально
- економічного розвитку.
У програмі викладена тематика і основний зміст (тези) лекційних занять, вказана література і нормативні джерела, позначені контрольні питання для оцінки якості освоєння курсу і т.д.

1.2.
Цілі і завдання дисципліни

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні в студентів знань про найбільш важливі положення товарних знаків в національному та порівняльно
- правовому міжнародному аспекті, що регулює відношення, які виникають у зв'язку із створенням, реєстрацією і використанням торговельних марок.
Завданнями

навчальної дисципліни є
:
·
опанування студентами необхідних теоретичних положень щодо використання, реєстрації та охорони товарних знаків у національному та міжнародному аспекті
;
·
засвоєння нормативних документів, договорів та угод щодо використання та охорони товарних знаків
;
·
ознайомлення з судовою та міжнародною практикою в сфері охорони товарних знаків
Засобами досягнення цілей та вирішення завдань є навчальні заняття у формі лекцій, практичних завдань, консультацій викладачів (як індивідуальних так і колективних), а також самостійна робота студентів під керівництвом викладачів. Методично студенти забезпечуються програмою навчальної дисципліни, навчально
- методичним посібником, що містить тексти лекцій та рекомендації для організації самостійної роботи, рекомендованою науковою літературою.
В результаті

вивчення навчальної дисципліни студент повинен
:
·
мати уявлення про торговельні марки, товарні знаки, закони про реєстрацію товарних та торговельних знаків, закони про охорону торговельних та товарних знаків
,
міжнародні угоди по реєстрації та охороні товарних знаків і т.д.
;
·
знати основні положення і норми національного законодавства щодо товарних знаків, а також положення і норми основних міжнародно
- правових інструментів і т.д.
·
знати основні міжнародні документи, норми яких стосуються правової охорони товарних знаків.

1.3.
Рекомендована література

Основна література
:
1.
Авилов Г.Е. Коммерческая концессия (глава 54)
// Гражданский кодекс Российской Федерации.
Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно
- предметный указатель /
Под ред. О.М. Козырь, А.Л.
Маяковского, С.А. Хохлова. М., 1996.

С.556.

Організаційно
- методичний розділ

6 2.
Адуев А.Н. Лицензионные соглашения на товарный знак //
Вопросы изобретательства.
– 1973. –
№ 8.

С.
33–36.
3.
Адуев А.Н. Некоторые вопросы правовой охраны товарных знаков //
Вопросы изобретательства.

1970. –
№ 3.

С. 27
-33.
4.
Правовая охрана товарных знаков в Интернете: Аналитико
- темат. обзор по материалам отеч. и зарубеж. лит. / Автор аналит. части и сост. Л.Г. Кравец. М.: ИНИЦ Роспатента, 2003.

41 с.
5.
Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в
Германии / Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко.

К.: Таксон, 1997.

112 с.
6.
Bonet G. L’usage de la marque d’autrui dans la publicité / Le nouveau droit des marques en France. -
Paris: Litec, 1991. –
р. 109
-121.

Додаткова література:

7.
Адуев А.Н. Правовое регулирование товарных знаков. Автореф. дис
.канд.юрид.наук

МГУ.

1972. –
31с.
8.
Ариевич Е.А. Доктрина функционального использования товарного знака в судебной практике
США // Изобретательство и патентное дело. Реферативный сборник. М., 198 7. –
№4.

С.
66–70.
9.
Ариевич Е.А. Из судебной практики по товарным знакам во Франции // Изобретательство.
Патентное дело. Патентная информация. Реферативный сборник. М., 1987.

№ 2.

С. 50
–51.
10.
Ариевич Е.А. Товарные знаки, противоречащие морали. Анализ законодательства Канады, США,
Великобритании и Австрии
// Изобретательство и патентное дело. Реферативный сборник. М.,
1989. –
№ 5
–6. –
С.53
–55.
11.
Блаватская Т.В. Ахейская Греция во ІІ т. до н.э.

М.: Наука, 1966.

255 с.
12.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договора о выполнении работ и оказании услуг.

М.: «Статут», 2002.

1038 с.
13.
Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л.: Изд
- во Ленингр. ун
- та, 1949.

144 с.
14.
Кожарська І. Охорона знаків для товарів та послуг в Європейському співтоваристві //
Інтелектуальна власність.

№6.
– 2002. –
С.6
–11.
15.
Кожарська І., Пейкрішвілі М. Співвідношення правової охорони промислових зразків і знаків для товарів і послуг // Інтелектуальна власність.

№1.
– 2003. –
С.11
–15.
16.
Прахов Б. Как с помощью товарного знака определить подлинность изделия //
Предпринимательство, хозяйство и право, 1996.

№ 10. –
С. 37
–40.
17.
Arnaud E. Le principe de territorialité de droit des marques face au noms de domaines: une jurisprudence inachevée (Trib. gr. inst. Nanterre, 18 janvier 1999) // Les petites affiches. – 7 janvier
2000. -
№ 5.

Р
. 14-16.
18.
Avis du Comité économique et social sur “épuisement des droits conférés par la marque déposée”, du
24 janvier 2001 // Propriété industrielle – Bulletin documentaire. – 2001. -
№ 724
-
І
-53-56.
19.
Bertrand A. Requiem pour la “contrefaçon partielle” et la “contrefaçon par adjonction” en matière de marques // Revue du droit de la propriété intellectuelle. – Mars 2001. -
№ 121.

Р
. 11-17.
20.
Bustillos D., Nagae J.E. Venezuela: confirmation par la Cour suprême d’une décision reconnaissant la marque Nintendo en tant que marque notoire // La propriété industrielle. – 1996. -
№ 608
-
ІІ
-65.
21.
Van Bunnen Aspects actuels du droit des marques dans le Marché Commun. - 1970. – p. 111.
22.
Véron P. Innovations apportées dans le contentieux de la propriété industrielle par le Règlement (CE) n°
44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, par rapport à la Convention de Bruxelles du
27 septembre 1968 // Revue du droit de la propriété intellectuelle. – Mars 2001. -
№ 121.

Р
. 4-10.
23.
Verkade D.W.F. De nouveaux types de marques: une contribution des pays du Benelux // Propriété industrielle –
Bulletin documentaire. – 2001. - № 715-ІІ-41, 42.

Організаційно
- методичний розділ

7 24.
Vers une reconnaissance du concept de marque notoire par les juridictions israéliennes // La propriété industrielle.
– 1997. - № 639-ІІ-149.
25.
Willi C. Suisse: enregistrement d’une couleur à titre de marque // La propriété industrielle. – 1996. -
№ 616-
ІІ
-143.
26.
Vilmart C. L’épuisement des droits de propriété intellectuelle. La jurisprudence française à la lumière des plus récentes décisions communautaires // Revue internationale de la propriété industrielle et artistique.
– 2000. -
№ 201.

Р
. 46-69.
27.
Wheeldon R. Afrique du Sud: la décision “Mc Donald’s” est-elle juste? // La propriété industrielle. – 1996.
-
№ 605
-
ІІ
-34.
28.
Völker S. Les couleurs désormais protégeables à titre de marque en Allemagne // Propriété industrielle –
Bulletin documentaire. – 1999. -
№ 685
-
ІІ
-163-164.
29.
Griffiths M. La commission européenne se saisit de la question de l’épuisement international des droits de marque: des défis en perspective // La propriété industrielle. – 2000. -
№ 699
-
ІІ
-79, 80.
30.
Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2
- х ч. / Е.А. Суханов и др.

Репр. изд. 1902 г.

М.:
Статут,
1997. –
Ч. 1.

290 с.; Ч. 2.

455 с.
31.
Pöch P., Hirsch M. Saisie de merchandises de contrefaçon et application du “règlement antipiraterie”: le cas des titulaires établis dans un pays extérieur à l’Union européenne // Propriété industrielle – Bulletin documentaire. – 2001. -
№ 715
-
ІІ
-43.
32.
Pravin Anand L’utilisation d’un signe comme nom de domaine, assimilée à une utilisation à titre de marque, interdite par un tribunal (Inde) // La propriété industrielle. – 1998. -
№ 658
-
ІІ
-133.
33.
Procédures d’enregistrement de noms de domaine: le nouveau projet de l’INTA // La propriété industrielle. – 2009. -
№ 630
-
ІІ
-60.
34.
Sommers M.S. Propriétaire de votre propre couleur: des perspectives légèrement plus prometteuses à la lumière de l’arrêt Qualitex de la Cour suprême (Etats-Unis) // La propriété industrielle. – 2010. -
№ 593
-
ІІ
-125.
35.
Schultz D. La couleur à titre de marque, péché originel? (Allemagne) // La propriété industrielle. – 2010.
-
№ 649
-
ІІ
-35-37.
Рекомендовані
web-
сайти
:
1.
World Intellectual Property Organisation – www.wipo.org
2.
World Trade Organisation – www.wto.org
3.
European Patent Office – www.epo.org
4.
Community Trade Mark/Design Office – www.ohim.eu.int
5.
US Patent Office – www.uspto.gov
6.
UK Patent Office – www.patent.gov.uk
7.
UK Government – Intellectual Property Site – www.intellectual property.gov.uk

1.
4. Основні нормативно
-
правові акти та матеріали судової практики

1.
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 09 сентября 1886 г., пересмотренная в Париже 24 июля 1971 г. // Журнал международного частного права. 1995. №4 (10) С. 44
-77.
2.
Закон Великобритании о товарных знаках.

М.: ЦНИИПИ, 1979.

С. 11
-93.
3.
Закон Німеччини від 25.10.94 “Про охорону товарних та інших розрізняльних знаків” (“Про товарні знаки”) // Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер., ред., и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко.

К.: Таксон, 1997.

112 с.

Організаційно
- методичний розділ

8 4.
Закон Российской Федерации от 23.09.92 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и
Верховного Совета РФ.
– 1992. –
№ 42.

Ст. 23
-22.
5.
Закон США о товарных знаках (1946 г.).

М.: ВНИИПИ, 1982.

55 с.
6.
Закон США о товарных знаках (в редакции 1988 г
.). –
М.: ВНИИПИ, 1995.

65 с.
7.
Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” ВВР України.
– 1994. –
№ 7. –
Ст. 36.
8.
Закон України
«
Про захист економічної конкуренції
» від 21 січня 2001 года № 2210
-I
ІІ.
9.
Закон України від 1.06.2000 № 176 2-
ІІІ “Пр o
приєднання України до Ніццької угоди пр o
Міжнародну класифікацію т o
варів і п o
слуг для реєстрації знаків” // Від o
мості Верх o
вної Ради
України.
– 2000. -
№ 35.

Ст. 284.
10.
Закон України від 16.06.99 № 752
-
XIV “Про охорону прав на зазначення походження товарів” // Відомості Верховної Ради України.
– 1999. -
№ 32.

Ст. 267.
11.
Закон України від 23.12.93 № 3792
-
ХІІ “Про авторське право і суміжні права” // Відомості
Верховної Ради України.
– 1994. -
№ 13.

Ст. 64.
12.
Закон України від 30.06.99 № 783
-14 “
Про захист від недобросовісної конкуренції” //
Відомості Верховної Ради України.
– 1999. -
№ 34.

Ст. 274.
13.
Кодекс інтелектуальної власності Франції 1992 р. //
Code de la propriété intellectuelle. –
Paris: Litec, 2000. –
1214 р.
14.
Конституція України // Відомості Верховної Ради України.
– 1996. -
№ 30.

Ст. 141.
15.
Ніццька уг o
да про Міжнар o
дну класифікацію т o
варів і послуг для реєстрації знаків 1957 р.
, переглянута 14.07.1967 та 13.05.1977 і змінена 28.09.1979 // Інтелектуальна власність.
– 2000. -
№ 12.

С. 5 5-61.
16.
Паризька конвенція по охороні промислової власності 1883 р. в ред. від 14.07.1967 з поправками, внесеними 2.10.1979 / Збірник нормативних актів з питань промислової власності /
За ред. В.Л.Петрова, В.О.Жарова.

К.: Вища школа, 1998.

С.322
-355.
17.
Постанова Європейської комісії від 13.12.95 n
° 2868/95 щодо порядку застосування
Постанови (ЄК) n° 40-94 // Code de la propriété intellectuelle. – Paris: Litec, 2000. – P. 997-1027.
18.
Постанова Європейської комісії від 20.12.93 n° 40-
94 про товарний знак Співтовариства //
Code de la propriété intellectuelle. – Paris: Litec, 2000. – P. 961-997.
19.
Спільна Резолюція Генеральної Асамблеї ВОІВ та Асамблеї Паризького союзу про положення щодо охорони загальновідомих знаків 1999 р. // Патенты и лицензии.
– 2000. -
№ 2
. –
С. 36
-40.
20.
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в межах світової організації торгівлі від 15.12.93 (Угода
TRIPS
) // Торгові аспекти права інтелектуальної власності. Збірка вибраних міжнародних матеріалів.

К., 1999.

С. 3
-36.
21.
Цивільний кодекс України: Офіц. текст: Прийнятий Верх. Радою України 16 січ. 2003 р.

К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре
”, 2003. –
432с.


Програма дисципліни

9
2. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Модуль
1. «
Історія товарних знаків
».

Тема 1. Історія виникнення та розвитку товарного знаку в стародавньому світі та в добу
Середньовіччя.

Поняття товарного знаку. Потреба маркування товарів за допомогою знаків. Виникнення законодавства про товарні знаки. Історія виникнення та розвитку товарного знаку. Розвиток товарного знаку в стародавньому світі. Поширення товарних знаків в добу Середньовіччя. Етапи розвитку торговельної марки в Росії. Розвиток міжнородно

правового закоодавства в сфері охорони права на торговельну марку.

Тема 2. Загальна характеристика товарних знаків та його джерела.

Перші згадки про торговельні марки в англійському законодавстві. Прийняття законів про охорону права на торговельні марки в найбільш розвинених країнах у ХІХ столітті (Франції,Італії,
Бельгії, США, Великобританії). Поняття товарного знаку. Основні ознаки товарного знаку. Міжнародні документ, прийнятті по товарних знаках. Створення системи правового регулювання суспільних відносин у сфері здійснення та захисту права на торговельну марку.

Тема
3
. Порівняльна характеристика законодавства про торговельні марки в розвинутих
країнах світу.

Закони про охорону права на торговельну марку в Франції, Італії, Бельгії, США, Великобританії,
Німеччині. Історія розвитку законодавства Росії про торговельні марки. Правова охорона торговельних марок в радянській Росії. Німецький закон «Про реформу законодавства про торговельні марки».

Тема 4. Практика використання товарних знаків в сучасному світі.

Паризька конвенція про охорону промислової власності.
Розвиток торговельних марок в Великобританії. Торговельні марки в Росії.
Голографія. Етапи розвтку та створення основ счасної голографії. Тривимірна голографія.
Райдужна голограма. Мультиплексні голограми. Використання голографічних технологій для виготовлення товарних знаків. Області використання ГТЗ.

Модуль
2. «
Поняття торговельної марки як об'єкта правового захисту, її функції і види.
»Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал