Положення про відповідальність за підготовку та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року 5 Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2011 року 6 Звіт про сукупні прибутки та збитки за 2011 рік 8Сторінка1/19
Дата конвертації13.02.2017
Розмір1.39 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ТАСКОМБАНК»
Фінансова звітність

станом на 31 грудня 2011 року
Разом із Висновком незалежних аудиторів

З М І С ТВисновок незалежного аудитора 3

Положення про відповідальність за підготовку та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року 5

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2011 року 6

Звіт про сукупні прибутки та збитки за 2011 рік 8

Звіт про зміни у власному капіталі за 2011 рік 10

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік 11

Примітки до фінансової звітності 13

1. Загальні відомості про Банк 13

2. Умови здійснення діяльності 13

3. Основа подання фінансової звітності 13

4. Облікова політика і методи оцінки 14

5. Оцінки та судження, що використовуються при складанні фінансової звітності 25

6. Грошові кошти та залишки на рахунках в НБУ 26

7. Заборгованість інших банків 27

8. Кредити та аванси клієнтам 27

9. Цінні папери, наявні для продажу 32

10. Інвестиційна нерухомість 33

11. Основні засоби та нематеріальні активи 33

12. Активи, утримувані для продажу 34

13. Інші фінансові активи 34

14. Інші активи 35

15. Заборгованість перед іншими банками 35

16. Заборгованість перед клієнтами 35

17. Боргові цінні папери, емітовані Банком 37

18. Субординований борг 37

19. Інші зобов’язання 38

20. Акціонерний капітал 38

21. Резерви переоцінок 39

22. Чистий процентний дохід 39

23. Чистий комісійний дохід 40

24. Чистий дохід від торгових операцій з іноземною валютою та торговими цінними паперами 40

25. Інший операційний дохід 40

26. Витрати на персонал 41

27. Інші адміністративні та операційні витрати 41

28. Податок на прибуток 42

29. Прибуток/(збиток) на акцію 43

30. Умовні зобов’язання 43

31. Операції зі зв’язаними сторонами 44

32. Управління капіталом та достатність капіталу 45

33. Класифікація та справедлива вартість фінансових інструментів 47

34. Управління ризиками 49

Висновок незалежного аудитора


Акціонерам та керівництву

АТ «ТАСкомбанк»

Ми провели аудиторську перевірку доданих фінансових звітів публічного акціонерного товариства «ТАСкомбанк», м. Київ, Україна (надалі – Банк), що включають звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2011 року, звіт про сукупні прибутки та збитки, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.Відповідальність управлінського персоналу

Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення доданих фінансових звітів у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (надалі – МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження, та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. За винятком зазначеного у наступному параграфі, ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних Стандартів Аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.Висновок

На нашу думку, фінансові звіти достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до МСФЗ.

Київ, 26 червня 2012 року

ТОВ БДО


Положення про відповідальність за підготовку та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року

Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися разом з описом зобов’язань незалежних аудиторів, що містяться у доданому Висновку незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва та незалежних аудиторів по відношенню до фінансової звітності АТ «ТАСкомбанк» (надалі – Банк).

Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансове положення Банку станом на 31 грудня 2011 року, результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ).

При підготовці фінансової звітності керівництво Банку несе відповідальність за:  • вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;

  • застосування обґрунтованих оцінок та розрахунків;

  • дотримання вимог МСФЗ або розкриття та пояснення всіх суттєвих відхилень від МСФЗ у фінансовій звітності;

  • підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Банк буде продовжувати свою діяльність у майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення неправомірне.

Керівництво Банку несе відповідальність за:

  • розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю Банку;

  • ведення відповідних облікових записів, які розкривають з достатнім ступенем точності інформацію про фінансовий стан Банку, і які дозволяють забезпечити відповідність фінансової звітності Банку вимогам МСФЗ;

  • забезпечення відповідності бухгалтерського обліку вимогам законодавства та стандартів бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні;

  • прийняття мір, в розумній мірі доступних для нього, для забезпечення збереження активів Банку;

  • виявлення і запобігання фактів шахрайства і інших порушень.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, затверджена та підписана від імені Банку:

26 червня 2012 року

Голова Правління _______________ /Дубєй В.В./


Головний бухгалтер _______________ /Бурдіна О.М./Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал