Положення про творче вступне випробування для вступників на спеціальність «Літературна творчість» Творче вступне випробування професійно зорієнтоване випробуванняСкачати 318.57 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації17.02.2017
Розмір318.57 Kb.
ТипПоложення
  1   2   3

Схвалено Вченою радою Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Протокол № ___ від ―26‖ лютого 2013 р.
―ЗАТВЕРДЖУЮ‖
Директор Інституту філології проф. Г.Ф.Семенюк
«____»__________2013 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про творче вступне випробування для вступників на спеціальність
«Літературна творчість»
Творче вступне випробування – професійно зорієнтоване випробування, на якому випускник демонструє знання, уміння й навички, що засвідчують його здатність до художньо-образного відтворення дійсності через конкретні родово-жанрові форми, а також (або) літературно-критичне мислення.
Мета творчого вступного випробування – виявлення творчих обдарувань абітурієнтів, їхньої здатності до майбутньої професійної діяльності, уміння оригінально, образно, аргументовано, яскраво й переконливо писати художні, літературно-критичні і перекладні твори.
Вступник у ході творчого вступного випробування має виявити талант, творчі навички, уміння з'ясовувати сутність подій і явищ, аналізувати та узагальнювати. Вступник має засвідчити глибокі знання загальноосвітніх предметів, зокрема профілюючих навчальних дисциплін відповідно до програми середньої загальноосвітньої школи, а також усвідомлення місії творчої роботи і моральної відповідальності за написане, уміння добре обдумати сюжет і композицію твору і знайти переконливі аргументи для підтвердження своєї думки. Літературна творчість – це завжди новизна, оригінальні думки, погляди, свіжі образи, втілені в досконалу форму. Творча особистість не може обійтися без добре розвиненої уяви, інтуїції, загальної ерудиції, уміння оперативно відгукуватися на актуальні питання, глибоко і компетентно проникати у суть подій і явищ, правдиво узагальнювати їх з погляду загальнолюдських, державних і національних інтересів, сміливо, цікаво й переконливо висловлювати власні думки.

Творчий вступне випробування проходить у два етапи.

Перший етап: прийом творів на творче вступне випробування й оцінка
їх членами комісії.
Другий етап:
- виконання творчого завдання на задану тему (твір, етюд, пастель, образок, рецензія);

2
- співбесіда з питань літературної творчості (програма додається) і за представленими вступником на творче вступне випробування.
Умови конкурсу.
1. До участі у першому етапі творчого вступного випробування конкурсу допускаються абітурієнти, чиї твори написані українською мовою, раніше не оприлюднені, або ж надруковані у вигляді книг чи окремих публікацій.
2. Термін подання творів – із 1 по 31 липня 2013 року. Твори на творче вступне випробування слід подавати за адресою:
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, бульвар Шевченка, 14, кімната 117, тел. 239-32-34; або ж: приймальна комісія Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, проспект Глушкова, 2, корп. 1.
3. Обсяг творів – до 12 сторінок (0,5 друк. арк., 20000 знаків). Рукописи подаються у роздрукованому вигляді (машинопис).
4. Подані твори можуть бути написані в різних жанрах: художні
(фрагмент роману, повісті, а також оповідання, поеми, вірші, драми, переклади); наукові (статті, рецензії, огляди); публіцистичні (репортажі,
інтерв'ю, нариси, есе, памфлети); художні переклади.
5. Твір має мати заголовок і бути підписаний вступником.
6. На окремому аркуші слід зазначити: ім'я та прізвище автора, домашню адресу, телефон. Також додаються: заява на участь у творчому вступному випробування, коротка інформація про автора і рекомендації творчих спілок
(якщо вони є).
7. Твір оцінюється так: актуальність, концептуальність – 20 балів загальної оцінки; образність і сюжетно-композиційне оформлення — 20 балів; уміння аргументувати і творчо інтерпретувати події і явища – 20 балів; мовно-виражальні та ритміко-інтонаційні засоби – 15 балів.
8. Творче завдання на задану тему (твір, етюд, пастель, образок, рецензія) оцінюється так: 23-25 балів – завдання виконано оригінально, образно, яскраво й переконливо, а якщо це рецензія – виявлено оволодіння термінологією, логічну цілісність і аналітизм; засвідчено відмінне знання творів шкільної програми; виклад думок підкріплено цитуванням художніх текстів; відсутність фактичних і стилістичних помилок; повне розкриття теми; виявлено новизну художнього мислення і стилістичну вправність; 16-
22 бали – завдання виконано добре, засвідчено відмінне знання творів шкільної програми; виклад думок підкріплено цитуванням художніх текстів, але допущено незначні стилістичні помилки, належним чином розкрито тему, але недостатньо виявлено оригінальність, образність, яскравість і переконливість, а якщо це рецензія – недостатньо виявлено оволодіння термінологією, логічну цілісність і аналітизм; 11-15 балів – тему висвітлено частково, виявлено стилістичну незграбність та невміння самостійно викладати думки, твір не відповідає заявленій темі; виявлено погане знання програмових художніх творів; 0-5 балів – виявлено незнання програмових

3 художніх творів; невміння образно, грамотно й послідовно викладати думки; твір не відповідає заявленій темі.
9. На творче вступне випробування випускник разом з іншими документами та матеріалами може представити рекомендації творчих спілок, дипломи лауреата та переможця творчих конкурсів.
10. За результатами першого та другого етапів комісія рекомендує вступників, які набрали 75-100 балів, до участі у вступних випробуваннях на спеціальність «Літературна творчість».
11. Особи, які у зазначений час у творчому вступному випробування участі не брали, до участі у подальших випробуваннях на спеціальність
«Літературна творчість» не допускаються.
12. Іноземні громадяни можуть взяти участь у творчому вступному випробування відповідно до Закону України «Про правовий статус
іноземців», постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93, №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», Указу Президента України від
25.03.94, №122/94 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва
України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та
Положенням «Про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України від 05.08.98, № 1238.

4
ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ
З

ПИТАНЬ

ЛІТЕРАТУРНОЇ

ТВОРЧОСТІ


І

ЗА

ПРЕДСТАВЛЕНИМИ

НА

ТВОРЧЕ

ВСТУПНЕ

ВИПРОБУВАННЯ

ТВОРАМИ
*

1. Розкрийте жанрові особливості, тему, художню ідею Ваших творів. Як
Ви розумієте поняття трансформація художніх ідей.
2. У межах якого віршування написано Ваш твір? Як Ви розрізняєте силабічне, силабо-тонічне і тонічне віршування?
3. Що Ви можете сказати про вічні теми і образи у літературі і мистецтві.
Чи зустрічаються вічні образи у Вашій творчості? Прокоментуйте їх.
4. До якого напряму Ви зараховуєте свої твори? Поняття про літературний процес, його етапи. Літературні напрями. Основні прикмети напряму, близького Вам.
5. Чи пробували Ви свої сили в драматургії? Драматичний конфлікт.
Засоби творення образів у драматичному творі. Особливості композиції драматичного твору. Жанри драматичних творів. Які елементи драматургії
Ви використовуєте у своїх творах?
6. Хто є Вашим улюбленим українським романістом? Які його твори Ви читали? Поняття про епічні жанри: роман, повість, оповідання. Історичний роман. Багатоплановість великих епічних творів. Які елементи «епічного мислення» використовуєте?
7. Дайте характеристику малих епічних форм (оповідання, нарису, новели). Які малі епічні форми є Вашими улюбленими. Схарактеризуйте їх.
9. Сюжет твору. Розкрийте сюжет Вашого твору. Особливості композиції, засоби характеротворення. Роман у новелах. Які романи у новелах Ви читали і чим вони Вас приваблюють?
10. Ви лірик? Лірика Вам до душі? Лірика як вид літератури. Жанрове багатство лірики. Ваші улюблені ліричні жанри?
11. Художній образ, образне відтворення дійсності у творах мистецтва.
Дайте характеристику системи образів у Ваших творах.
12. Дайте характеристику художньої мови Ваших творів. Зверніть увагу на лексику, фігури і тропи, фігури поетичного синтаксису.
13. Чи зустрічаються елементи романтизму у Вашій творчості.
Прокоментуйте їх. Дайте характеристику романтичної поетики. Розкажіть про Ваших улюблених письменників-романтиків.
14. Що Ви скажете про історичне підґрунтя Ваших творів? Розкрийте проблему «історична основа і художній домисел».
15. Чи зустрічається у Вашому творі образ матері? Розкрийте його. Хто ще з письменників звертався до образу матері. Схарактеризуйте їхні твори.
*
Перелік питань сформульовано відповідно до програми з української літератури, програма надрукована у збірнику: Київський національний університет іменні Тараса
Шевченка. Довідник. – К: ВПЦ «Київський університет», 2007.

5 16. Як Ви розумієте поняття «ідейно-естетичне кредо». Розкажіть про своє ідейно-естетичне кредо. Розкрийте ідейно-естетичне кредо Т.Шевченка
(на матеріалі «Заповіту»).
17. Як Ви розумієте поняття «алегорія», «алегоричний зміст» твору?
Розкрийте елементи алегорії у Вашій творчості. Жанри: байка і притча.
18. Автор у творі. Прокоментуйте цю проблему на матеріалі Ваших творів.
19. Роль звукових та зорових деталей. Поняття про персоніфікацію.
Розкрийте їх на матеріалі Ваших творів.
20. Особливість стилю. Версифікаційна майстерність, багатство риторичних фігур, мелодійність. Розкрийте ці проблеми на матеріалі Ваших творів або творів улюблених письменників.
21. Новаторський характер твору, сюжетна інтрига, символічність образів, умовність зображення. Дайте характеристику цих складових Вашого доробку або Вашого улюбленого твору.
22. Біблійні образи і мотиви, їх роль в українській літературі ХІХ-ХХ ст.
Їх місце і функція у Ваших творах.
23. Як Ви розумієте автобіографічну основу творів, засоби психологізму та індивідуалізації? (наведіть приклади з творів шкільної програми, Ваших творів).
24. Загальна характеристика поетизації праці, народної моралі й етики.
Прокоментуйте їх на матеріалі Ваших творів і творів українських письменників.
25. Осмислення «людина і природа» у Ваших творах, у творах українських письменників.
26. Жанрове багатство поезії. Верлібр. Проілюструйте їх прикладами з
Вашого доробку та доробку українських письменників.
27. Що таке «урбаністична» проза, «урбаністична» поезія?
Схарактеризуйте образ міста у Вашій творчості.
28. Сатира і гумор. Комедійність ситуацій, народний гумор, дотепність,
іронія, сарказм. Ви ними користуєтесь? Розкрийте їх.
29. Міфологічне підґрунтя художніх творів. Дайте характеристику міфологічних мотивів у Вашій творчості. Поняття «міфопоетика» (на матеріалів «Лісової пісні» Лесі Українки).
30. Розкрийте символіку назв творів М.Коцюбинського, Ваших творів.
Як Ви працюєте над назвою твору?
31. Ліро-епічні жанри у творчості Т.Шевченка, у Вашій творчості.
32. Як Ви розумієте поняття «пафос твору». Які види пафосу притаманні
Вашим творам?
33. Образ оповідача, стиль, ліричні відступи (на матеріалі ранніх балад
Т.Шевченка і Ваших творів).
34. Засіб сну, роль умовності й фантастики у літературі, зокрема у
Вашому доробку.
35. Майстерність описів, діалогів, багатство мови, змістова та мистецька виразність художніх деталей. Оцініть Ваші твори саме під таким кутом зору.

6 36. Ліричний герой. Схарактеризуйте ліричного героя Ваших творів.
37. Версифікаційне багатство Ваших творів. Особливості віршування.
38. Особливості інтимної лірики (на матеріалі творів шкільної програми,
Ваших творів).
39. Роль пейзажів у Ваших творах (пейзажі, портрети, інтер'єри).
40. Лірика роздуму і лірика почуттів. Проілюструйте їх на матеріалі
Ваших творів або творів улюбленого письменника.


7
ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Поняття про основні жанри фольклору - думи, балади, історичні пісні,
обрядові, родинно-побутові, ліричні пісні, перекази, легенди, казки, загадки,
прислів'я, приказки - їх роль і місце в духовному житті українського народу, характерні особливості художньої мови, своєрідність віршування. Подібне й відмінне в баладі, думі та історичній пісні.
Афористичні жанри - прислів'я, приказки, загадки. Тематика.
Казки та легенди
"Мудра дівчина". Художня специфіка. Особливість функції загадок у казці. Роль гротеску.
"Про правду і кривду". Моральний та соціальний конфлікти у казці.
Засоби протиставлення персонажів.
"Кирило Кожум'яка". Художня специфіка легенди-казки.
"Котигорошко". Художні засоби героїзації.
"Котик і Півник", "Коза-дереза". Казки про тварин. Художні осо- бливості.
Билини
Найдавніший героїчний епос слов'ян, зокрема Київської Русі. Билини
(старини) про Іллю Муромця, Добриню Никитича й Альошу Поповича.
Поняття про синкретичне мистецтво.
Думи
Теми й герої, творці та виконавці дум. Особливості виконання. "Дума
про козака Голоту". Образ, тема волі, художня ідея, поетична специфіка, композиція, художня мова.
"Дума про Марусю Богуславку". Легендарний образ полонянки, героїзм її вчинку. Особливості ідеї патріотизму у творі.
"Дума про Самійла Кішку". Художня трансформація історичного факту. Особливості композиції, характеротворення, художньої мови. Мотиви героїзації персонажів у думі.
"Хмельницький і Барабаш". Історична основа, художня ідея.
Особливості композиції, характеротворення. Роль антитези в поетичній структурі думи.
Історичні пісні
"Зажурилась Україна, бо нічим прожити...". Історична основа, художня ідея. Особливості композиції, образності, віршування.
"Ой був в Січі старий козак...". Історична основа, художня ідея.
Особливості композиції, характеротворення, художньої мови, віршування.
"Чи не той то хміль...". Художня ідея, символічні образи, паралелізми.
"Пісня про Устима Кармелюка". Образи історичних осіб, змальовані народною уявою. Особливості поетики.
Балади
Історичні балади

8
"Пісня про Байду". Історична основа і художній домисел, ідея.
Особливості композиції, художньої мови. Тема патріотизму в баладі та засоби
її втілення.
"Ой Морозе, Морозенку...". Історична основа, художня ідея. Осо- бливості композиції. Засоби героїзації.
Ліричні балади
неділю рано зілля копала...". Характер конфлікту в пісні-баладі.
Специфіка композиції, національний характер символів та мотивів. Мотиви балади в українській літературі.
"Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси...". Відгомін первісних вірувань.
Засоби відтворення гостроти конфлікту, вираження народної моралі. Мотиви пісні в поезії Т.Шевченка.
Обрядові пісні Колядки, щедрівки
"Як ще не було початку світа". Дохристиянські уявлення наших предків про створення неба і землі. Образ міфічного дерева як осі Всесвіту.
Трикратність. Особливості віршування.
"Ой рано, рано кури запіли". Відтворення дохристиянських вірувань.
Архаїчні форми як свідчення давності української мови. Трикратність.
Особливості віршування.
"Ой у нашого господарика". Поєднання дохристиянських та хрис- тиянських уявлень. Форми доброзичення господареві та вшанування гостей.
Особливості побудови речень, роль пестливих слів. Неримований вірш.
"Щедрик" в обробці М.Леонтовича. Художні особливості. Попу- лярність твору у світі.
Теорія літератури. Роди та жанри, мотиви у фольклорі. Визначення жанру обрядового фольклору — колядок, щедрівок, веснянок, весільної поезії.
Дума, історична пісня, лірична пісня, балада.

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРА ТУРА
Запровадження 988 р. християнства і засвоєння релігійної та світської
перекладної літератури старослов'янською мовою: біблійних книг, апокрифів, житійних повістей та оповідань, патериків, повістей про
Троянську війну, Александра Македонського ("Александрія"), Варлаама і
Іоасафа, афоризмів ("Бджола ").
Оригінальна література. Жанрово-тематична природа літописів як
історико-художніх текстів. Лаврентіївський літописний звід (1377) і південноруський Іпатіївський літописний звід (до 1425), що містять "Повість минулих літ".
"Повість минулих літ". Особливість художності твору. Оповіді про засновників Києва, про смерть Олега, про помсту Ольги древлянам, про
Кожум'яку, про білгородський кисіль.
Повчальна література. "Слово про Закон і Благодать" Іларіона
Київського, "Поучення " Володимира Мономаха.
"Слово о полку Ігоревім". Історичне підґрунтя твору. Співвіднесеність
історичних подій у поемі та літописному оповіданні про похід Ігоря.

9
Проблема авторства; декларування нової манери письма порівняно з "віщим
Бояном", використання дохристиянських міфопоетичних та фольклорних традицій. Природа в поемі. Образи Руської землі та "землі незнаємої".
Образи воїнів, Ігоря, Святослава Київського та інших князів. Образ
Ярославни, його композиційна та ідейно-естетична роль.
"Галицько-Волинський літопис". Загальна характеристика. Синтез героїчного й релігійного у творі. Історичні постаті в літописі. Образи князів
Данила та Василька. Оповідання про євшан-зілля.
Ораторська і житійна проза доби Середньовіччя; патріотична ідея творів.
Піднесення культури, літератури, науки, освіти в епоху Відродження.
Поширення освіти, створення широкої мережі шкіл. Книговидавнича справа.
Острозька Біблія - найвидатніша пам'ятка книгодрукування XVI ст.
Розвиток полемічної літератури у зв'язку з Берестейською унією 1596 р.
Іван ВИШЕНСЬКИЙ. "Послання до єпископів"
Біографічні відомості. Огляд творчості.
"Послання до єпископів". Жанр, зміст, художня спрямованість, засоби творення сатиричного та комічного. І.Франко про І.Вишенського.
Для самостійного читання. "Писання до всіх, спільно в Лядській землі
живущих ".
Теорія літератури. Бароко. Жанр послання.
Драматургія
Становлення й розвиток драматургії в давній українській літературі.
Основні жанри.
Історична драма ("Милість Божа..." невідомого автора, "Володимир
" Ф. Прокоповича).
Інтермедії соціального та побутового характеру.
Вертепна драма ("Цар Ірод ").
Теорія літератури. Поняття про історичну драму, інтермедію та
вертепну драму. Класицизм.
Козацькі літописи
"Літопис Самовидця". Запис під 1663 роком "Чорна рада у Ніжині"
(скорочено). Два ворожі табори - Сомка та Брюховецького. Згадка про полковника-попа Івана Шрама. Жорстока розправа Брюховецького і царського уряду над Сомком та його прихильниками.
"Історія Русів". Своєрідний трактат про історичний розвиток України від давнини до другої половини XVIII ст. Обстоювання думки про те, що
історія південно-східних слов'ян починається від Яфета (сина біблійного
Ноя), родоначальника цих племен, а Київська Русь - першодержава українського народу. Центральні події літопису. Фрагмент "Хмельницький,
Барабаш і рескрипт короля". Оповідь про утиски й пограбування українського народу польською шляхтою та військом. Фрагмент
"Прокламація гетьмана Мазепи". Нехтування договорів між Україною та
Московським царством.
Поезія

10
Виникнення і розвиток віршованої літератури. Найвидатніші пред- ставники. Мандровані дяки. Значення їх творчості для становлення силабо-
тоніки та літературної мови на народній основі. Художня спадщина
Климентія Зіновієва та Івана Некрашевича.
Історичні вірші (Касіян Сакович "Вірші на жалісний погреб шляхе-
тного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного... ", анонімний "Виси-
пався хміль із міха... ").
Теорія літератури. Поняття про силабічне, силабо-тонічне віршування,
бурлеск і травестію.
Григорій СКОВОРОДА. "Всякому місту - звичай і права...", "Ой
пташино жовтобока...", "Чистий можеш буть собою...", "De
libertate", "Бджола і Шершень", "Зозуля і Дрізд", "Розмова, звана
Алфавіт, чи Буквар світу" (уривок), "Вдячний Еродій"
Огляд життя і творчості.
Загальна характеристика філософських поглядів та естетичних засад.
Збірка "Сад божественних пісень". Тема та художні ідеї пісні 10-ї
("Всякому місту - звичай і права..."), її ритмічна своєрідність, засоби сатири, особливості мови. Алегорична і пряма мова пісні 18-ї ("Ой пташино
жовтобока..."), її ритмічна своєрідність, фольклорна закорі-неність. Тема та художні ідеї пісні 20-ї ("Чистий можеш буть собою..."), трансформація біблійних образів. Роль риторичних вигуків і звертань.
Мотиви свободи в поезії "De libertate".
Збірка "Байки Харківські". Теоретичні погляди на байки та притчі в передмові до збірки. Художня трансформація філософських ідей у байках
"Бджола і Шершень", "Зозуля і Дрізд".
Ідея "сродної" праці у філософському трактаті "Розмова, звана Алфавіт,
чи Буквар світу".
Притча "Вдячний Еродій". Педагогічні погляди Г.Сковороди. Тема та провідна художня ідея твору.
Теорія літератури. Трактат, діалог, притча, байка.

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРА ТУРА
XIX - ПОЧАТКУ ХХ ст.
Становлення нової української літератури, її гуманістичний та де- мократичний характер. Зв'язок із фольклором, давньою літературою, театром.
Мова нової української літератури.
Т. Шевченко - основоположник нової української літератури.
Петро ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ. "Пан та Собака", "Дві пташки в
клітці"
Огляд життя і творчості.
"Пан та Собака". Перша літературна віршована байка в новій українській літературі. Алегоричний зміст, сатиричне спрямування, художня досконалість байки.
"Дві пташки в клітці". Майстерність алегоричних образів у творі.

11
Теорія літератури. Байка.
Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. "Енеїда", "Наталка Полтавка"
Огляд життя і творчості.
"Енеїда". Жанровий різновид. Проекція сюжету Вергілія на українську
історію та сучасність. Розвиток давньоукраїнської бурлескової традиції.
Неоднозначність персонажів. Елементи сатири.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал