Положення про систему забезпечення якості вищої освіти у льв івському торговельно-економічному університетіСкачати 201.45 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації04.06.2017
Розмір201.45 Kb.
ТипПоложення

1
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТРозглянуто та схвалено на засіданні Вченої ради, протокол № ___ від «__»________ 2016 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ЛТЕУ
_______________П. О. Куцик
«__» _____________2016 р.
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У ЛЬВ ІВСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ


ЛЬВІВ - 2016

2
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про систему забезпечення якості вищої освіти у
Львівському торговельно-економічному університеті (далі − Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України “Про вищу освіту” від
01.07.2014 № 1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти) та на принципах, викладених у “Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти” Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті
України, “Системи управління якістю” ДСТУ ISO 9001:2009.
1.2. Основні терміни Положення та їх визначення:
1) автономія вищого навчального закладу – самостійність, незалежність
і відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених Законом;
2) академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в
іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території
України чи поза її межами;
3) академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом;
4) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет: відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення заявлених у програмі результатів навчання;

3 5) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних
1.3. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:
- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
- формування контингенту здобувачів вищої освіти;
- оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету;
- забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників;
- підвищення рівня практичної підготовки студентів;
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
- розвиток інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
- забезпечення публічності інформації про діяльність Університету, освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
- створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;
- участь Університету в національних та міжнародних рейтингових дослідженнях вищих навчальних закладів.
2. ПРИНЦИПИ І ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
2.1. Систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) Університету (далі – Систему) розроблено згідно з принципами:
– відповідності європейським та національним стандартам якості вищої освіти;

4
– автономії вищого навчального закладу, який несе відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
– процесного підходу;
– здійснення моніторингу якості;
– системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
– постійного підвищення якості;
– залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості;
– відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості.
3. ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
3.1. Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюється “Положенням про організацію освітнього процесу в Львівському торговельно-економічному університеті ”
3.2. Освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова) має відповідати вимогам стандарту вищої освіти. Стандарти вищої освіти для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України за погодженням із
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.
3.3. Стандарти вищої освіти використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності.
3.4. За відсутності затверджених у встановленому порядку стандартів вищої освіти Університет розробляє тимчасові стандарти вищої освіти
Університету, які затверджуються рішенням вченої ради Університету та вводиться в дію наказом ректора.
3.5. Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма для певної спеціальності розробляється робочою групою відповідного факультету (інституту), до складу якої входять керівник підрозділу, провідні фахівці з даної спеціальності, представники роботодавців та студентського

5 самоврядування. Освітня програма затверджується рішенням вченої ради
Університету і вводиться в дію наказом ректора.
3.6. Для забезпечення прозорості і привабливості освітніх програм, підтримання їхньої актуальності та попиту на них передбачається створення механізмів, які включають:
- порядок розробки і формулювання очікуваних цілей і результатів навчання;
- офіційно затверджені рекомендації та нормативні вимоги щодо створення освітньо-професійних програм, навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
- визначені вимоги та характеристики диференціації програм підготовки за формами навчання (денна, заочна) та за типами вищої освіти
(академічна, професійна);
- порядок внутрішньої експертизи, оцінки та затвердження програм, навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
- умови реалізації освітньо-професійних програм підготовки, їхня забезпеченість відповідними навчальними ресурсами;
- аналіз ефективності реалізації навчальних програм, моніторинг успішності та досягнень студентів;
- розробку процедур регулярного періодичного перегляду програм за участю працедавців, студентів та інших зацікавлених сторін.
3.7. На основі ліцензії Міністерства освіти і науки України на право підготовки фахівців з надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти, Університет здійснює підготовку фахівців освітніх (освітньо- кваліфікаційних) рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр за денною (очною), заочною (дистанційною) формами навчання за напрямами підготовки та спеціальностями, зазначеними у ліцензії.
3.8. У разі прийняття ректором Університету (вченою радою
Університету) рішення щодо відкриття нових
(ліцензування) та переліцензування існуючих (у разі завершення терміну дії ліцензії) напрямів

6 підготовки та спеціальностей Університет діє відповідно до вимог чинних нормативних актів.
3.9. На підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми факультет (інститут) розробляє навчальний план для відповідного напряму підготовки, спеціальності.
3.10. Навчальний план є нормативним документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Навчальний план затверджується рішенням вченої ради Університету і вводиться в дію наказом ректора.
3.11. Проектування та розробка навчальних планів є сукупність процесів, що перетворюють вимоги у встановлені характеристики або нормативну та технічну документацію на продукцію (послугу), процес чи систему.
Проектування та розробка навчальних планів регламентується стандартами освітньої діяльності, стандартами вищої освіти за напрямами підготовки, спеціальностями, наказами МОН України, інструктивними листами, положеннями МОН України та положеннями Університету.
3.12. Навчальні плани складаються окремо для кожного напряму підготовки і спеціальності та за кожною формою навчання (в тому числі, навчання зі скороченим, порівняно з типовим, терміном навчання).
3.13. Формування робочих навчальних планів.
3.13.1. Для всіх напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в Університету, на кожний навчальний рік декани факультетів (директор інституту) складають навчальні плани підготовки фахівців відповідно до вимог стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти.
3.13.2. Вхідною інформацією для формування навчальних планів підготовки фахівців на навчальний рік (їх вибіркової складової для ОПП підготовки бакалаврів, спеціалістів або магістерської програми) є:
- аналіз стратегічних планів розвитку галузей економіки України та

7 визначення майбутніх потреб;
- інформація від підприємств, організацій та установ-роботодавців щодо
їх поточних та перспективних потреб;
- відгуки випускників факультету щодо відповідності навчальних планів Університету потребам ринку.
3.13.3. Декани факультетів (директор інституту) забезпечують реєстрацію вхідних даних для проектування та розробляння навчальних планів підготовки фахівців, аналізують забезпечення відповідних кафедр факультету (інституту) та інших кафедр Університету на предмет можливості організації освітнього процесу найвищої якості та обирають для викладання дисциплін на факультеті (в інституті) кафедру, яка у більшій мірі відповідає критеріям:
- кадрове забезпечення – досвід викладання конкретної дисципліни та рейтинг викладачів;
- матеріально-технічна база;
- навчально-методичне забезпечення;
- інформаційне забезпечення;
- відгуки студентів про якість викладання дисципліни на кафедрах.
3.13.4. На підставі обґрунтованої інформації щодо потреб ринку праці та вимоги підприємств, організацій та установ-роботодавців декани факультетів (директор інституту):
- виносять на розгляд вченої ради факультетів (інституту) пропозиції щодо вибіркової складової навчальних планів підготовки бакалаврів на затвердження;
- роблять замовлення відповідній випусковій кафедрі на створення магістерської програми.
3.13.5. Випускова кафедра, за якою закріплюється магістерська програма, формує перелік та зміст вибіркових дисциплін за вибором студента
і тематику випускних магістерських робіт (проектів) та подають до розгляду на вченій раді факультету (інституту) обґрунтування магістерської програми,

8 яке включає:
- актуальність програми;
- проект робочого навчального плану підготовки магістрів за відповідною програмою (перелік, зміст, обсяги та форми контролю дисциплін);
- перелік навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення та робочих місць для проведення практичних і лабораторних робіт;
- орієнтовну тематику магістерських робіт (проектів);
- перелік баз з робочими місцями для проведення досліджень та виробничих практик;
3.13.6. Вчена рада факультету (інституту) розглядає обґрунтування магістерської програми, результати якого: витяг з протоколу та саме обґрунтування – передаються на розгляд та затвердження на засідання вченої ради Університету.
3.13.7. Декани факультетів (директор інституту) у поточному році формують навчальні плани підготовки фахівців на наступний навчальний рік
(за всіма напрямами, спеціальностями, освітніми рівнями та формами навчання) та подають їх в електронному вигляді до навчального відділу.
3.13.8. Навчальний відділ перевіряє відповідність навчальних планів вимогам чинних нормативних актів та спільно з деканами факультетів
(директором інституту) вносить корегування у навчальні плани підготовки фахівців на новий навчальний рік.
Навчальний відділ формує електронну базу навчальних планів підготовки фахівців на наступний навчальний рік, готує (друкує) попередні витяги з електронної бази навчальних планів підготовки фахівців для всіх кафедр Університету для перевірки, уточнення та корегування та передає їх деканам факультетів (директору інституту) для відповідних завідувачів кафедрами.
3.13.9. Завідувачі кафедр перевіряють витяги з навчальних планів підготовки фахівців – навчальне навантаження (дисципліни) кафедр на

9 наступний навчальний рік та уточнюють і корегують його з деканами факультетів (директором інституту).
3.13.10. За результатами уточнень навчального навантаження із завідувачами кафедр декани факультетів (директор інституту) вносять правки у навчальний план підготовки фахівців та подають відповідні службові записки на ім'я першого проректора.
3.13.11. На підставі службових записок навчальний відділ перевіряє та вносить уточнення і правки у навчальний план підготовки фахівців та передає навчальне навантаження у вигляді витягів з робочих навчальних планів завідувачам кафедр Університету для планування освітнього процесу.
3.13.12. Декани факультетів (директор інституту) подають у навчальний відділ робочі навчальні плани та графіки навчального процесу для всіх напрямів підготовки, спеціальностей, ОКР та форм навчання.
3.13.13. Робочі навчальні плани та графіки навчального процесу погоджуються першим проректором, начальником навчального відділу та передаються на розгляд та затвердження вченою радою Університету (до початку навчального року).
3.13.14. Ректор Університету затверджує робочі навчальні плани підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями та графіки освітнього процесу після обговорення їх на вченій раді Університету.
3.13.15. Оригінал робочого навчального плану зберігається у навчальному відділі Університету.
3.14. Формування робочої навчальної програми дисципліни.
3.14.1. Навчальні програми дисциплін розробляються кафедрами згідно з вимогами відповідних освітніх програм підготовки фахівців. Навчальна програма дисципліни повинна забезпечувати цілісність освітнього матеріалу, професійну спрямованість змісту навчання, не містити дублювання, враховувати міждисциплінарні зв'язки.
3.14.2. Протягом року лектор дисципліни аналізує вхідну інформацію, а

10 саме:
- робочий навчальний план;
- інформацію від підприємств, організацій та установ-роботодавців щодо їх поточних та перспективних потреб;
- відгуки випускників факультету щодо відповідності навчальних планів Університету потребам виробничої сфери;
- результати анкетування студентів про послідовність викладання дисципліни.
3.14.3. До початку нового навчального року на підставі вхідної
інформації лектор дисципліни формує (оновлює) робочу навчальну програму дисципліни та представляє на розгляд на засіданні кафедри.
3.14.4. Робоча навчальна програма дисципліни повинна складатися з таких розділів:
- мета і задачі дисципліни: місце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців; задачі вивчення дисципліни; вимоги щодо знань і вмінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни; перелік дисциплін із зазначенням розділів, засвоєння яких необхідне для вивчення дисципліни; перелік дисциплін із зазначенням розділів , вивченню яких повинна передувати дисципліна;
- зміст дисципліни: назви тем, їх зміст, обсяг у годинах лекційних занять; семінарські заняття, їх назва та обсяг у годинах; лабораторні заняття,
їх назва та обсяг у годинах; перелік тем розрахунково-графічних робіт; перелік тем курсових робіт (проектів), коротка характеристика робіт
(проектів);
- навчально-методичні матеріали із дисципліни: основна і додаткова література; перелік наочних та інших посібників, методичних вказівок по проведенню конкретних видів занять;
- забезпеченість технічними засобами, обчислювальною технікою та методичними матеріалами до них.
3.14.5. Після проведення ґрунтовного аналізу результатів моніторингу якості підготовки фахівців визначаються основні недоліки у їх підготовці та

11 розробляються шляхи їх виправлення, за результатами чого вносяться відповідні зміни до робочих навчальних планів підготовки фахівців. випускових кафедр, а координацію їхньої діяльності і контроль за виконанням вимог щодо навчальних планів здійснює заступник декана з навчальної роботи.
3.15. Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього моніторингу.
3.15.1. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формулюються як у результаті зворотного зв'язку із науково-педагогічними працівниками, студентами, випускниками і роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства.
3.15.2. Відповідальні за впровадження та виконання: випускові кафедри, вчені ради факультетів (інституту), навчальний відділ, перший проректор, вчена рада Університету.
3.15.3. Показники: рівень оновлення освітніх програм, рівень участі роботодавців у розробці та внесенні змін, рівень задоволеності студентів
(випускників),
індекс працевлаштування випускників, міжнародна сертифікація освітніх програм, участь у міжнародних програмах підготовки, рейтинг за оцінками роботодавців.
4. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
4.1. З метою гарантованого кількісного і якісного набору студентів в
Університет задіяти ранню професійну орієнтацію учнів середніх шкіл.
4.2. Для практичної реалізації ранньої професійної орієнтації створити в на факультетах (в інституті) Університету школи з профільних дисциплін, які будуть вирішувати наступні завдання:
- допомагати учням у виборі майбутньої спеціальності за якою вони будуть навчатись в Університету;
- показувати учням шкіл перспективи їх особистого розвитку при навчанні і перспективи майбутньої діяльності;
- проводити поглиблене вивчення шкільних дисциплін, профільних для

12 вибраної спеціальності, розвиток уміння вчитися;
- залучати учнів шкіл до наукової діяльності студентів Університету, виконуючи разом з ними наукові дослідження, приймати участь у конференціях, виданні наукових публікацій.
4.3. Підвищення рівня набору студентів забезпечується за рахунок:
- профорієнтаційної роботи серед школярів: здійснюється факультетськими комісіями сприяння набору;
- співробітництва із середніми навчальними закладами м. Львова та області, інших міст України;
- організованої роботи приймальної комісії.
4.4. Відповідальні за впровадження та виконання: приймальна комісія, факультети, кафедри.
4.4. Показники: конкурс за напрямами підготовки (спеціальностями), рівень роботи приймальної комісії, рівень початкових знань студентів.
4.5. Якість набору аспірантів забезпечується за рахунок заохочення студентів до:
- участі в наукових дослідженнях в Студентському науковому товаристві імені І. М. Туган-Барановського, Центрі кооперативної науки, на кафедрах, в тому числі, у виконанні науково-дослідних робіт;
- організації та участі в міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій;
- участі у міжнародних, українських, регіональних, університетських конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, олімпіадах;
- публікації статей за результатами їхньої науково-дослідної роботи.
Вимогливим ставленням до рекомендації випускників до навчання в аспірантурі.
4.6. Відповідальні за впровадження та виконання: кафедри, факультети,
Студентське наукове товариство імені І. М. Туган-Барановського, Центр кооперативної науки, проректор з наукової роботи.
4.7. Показники: конкурс за спеціальностями, досягнення студентів на

13 конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, олімпіадах, кількість статей, що публікуються у співавторстві зі студентами, кількість студентів – учасників наукових конференцій, кількість студентів – виконавців НДР.
5. ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
5.1. Система оцінювання знань здобувачів вищої освіти.
5.1.1. Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до
“Положення про організацію освітнього процесу в Львівському торговельно- економічному університеті”.
5.1.2. Система оцінювання знань студентів включає вхідний, поточний, семестровий, ректорський контроль знань та атестацію здобувачів вищої освіти.
5.1.3. Вхідний контроль проводиться на початку навчання в
Університету з метою виявлення шкільного рівня підготовки, необхідного для засвоєння конкретної дисципліни та надання практичної індивідуальної допомоги студентам у поповненні необхідних знань. Проводить його науково-педагогічний працівник, якому доручено викладати відповідну дисципліну. Підсумки контролю обговорюються на кафедрі та плануються заходи щодо підвищення рівня знань студентів.
5.1.4. Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв'язку між науково-педагогічними працівниками та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-контролю.
5.1.5. Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, диференційованого заліку, визначених навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни.

14 5.1.6. Критерії оцінювання є обов'язковою складовою навчальної програми дисципліни. На початку семестру науково-педагогічний працівник, який викладає дисципліну, повинен ознайомити студентів зі змістом, структурою, формою екзаменаційної (залікової) роботи та прикладами завдань попередніх років, а також із системою і критеріями її оцінювання.
5.1.7. Ректорський контроль якості підготовки студентів з дисципліни є контролем стійкості знань, умінь та навичок і може проводитись за темами дисципліни, що була вивчена в попередньому семестрі, або за навчальною програмою всієї дисципліни як для перевірки готовності студентів до підсумкового контролю, так і для перевірки залишкових знань студентів.
5.1.8. Пакет завдань для проведення ректорського контролю розробляється науково-педагогічними працівниками кафедри, які викладають відповідні дисципліни та затверджується на засіданні кафедри.
5.1.9. Ректорський контроль проводиться у письмовій формі та у формі тестування, в тому числі, комп'ютерного. Контроль проводять працівники навчального відділу за присутності науково-педагогічного працівника або представника деканату.
5.1.10. За підсумками проведення ректорського контролю знань студентів навчальним відділом проводиться його детальний аналіз, результати якого розглядаються на засіданнях кафедр, методичних комісій факультетів, вчених рад факультетів (інституту) та доводяться до відома ректора.
5.1.11. Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.
5.1.12.
Атестація здобувачів вищої освіти проводиться за акредитованими спеціальностями та завершується видачею документів встановленого зразка про присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої кваліфікації. Атестація здійснюється відкрито і гласно.
5.1.13. Терміни проведення атестації визначаються навчальними

15 планами підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Атестацію проходить кожен студент після повного виконання ним навчального плану за відповідним освітнім рівнем.
5.1.14. Порядок атестації здобувачів вищої освіти та створення екзаменаційної комісії визначені у “Положенні про екзаменаційну комісію у
Львівського торговельно-економічного університету”.
5.1.15. Після кожної сесії визначаються рейтинги студентів за успішністю.
5.1.16. Для врахування думки студентів щодо якості та об'єктивності системи оцінювання проводяться щорічні соціологічні опитування студентів
і випускників, а також студентський моніторинг якості освітнього процесу.
5.1.17. Відповідальні за впровадження та вдосконалення: факультети, навчальний відділ, Студентська рада, перший проректор, Навчально- науковий інформаційний інститут.
5.1.18. Показники: рівень успішності, рівень заборгованості, кількість переможців всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад, індекс працевлаштування випускників, рейтинг за оцінками роботодавців.
5.2. Система оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників.
5.2.1. Оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників забезпечує об'єктивний аналіз якості освітньої діяльності та слугує способом активізації професійної діяльності.
5.2.2. Оцінювання науково-педагогічних працівників здійснюється шляхом визначення їхніх рейтингів.
5.2.3. Індивідуальні рейтинги є основою для стимулювання науково- педагогічних працівників: представлення до присвоєння почесних звань тощо.
5.2.4. Показники рейтингу ґрунтуються на переліку видів роботи науково-педагогічних працівників, акредитаційних вимогах, вимогах посадових інструкцій науково-педагогічних працівників, вимогах до

16 діяльності Університету, показниках для визначення рейтингів ВНЗ та вимог
Програми розвитку Університету.
5.2.5.
Визначення рейтингів науково-педагогічних працівників проводить наприкінці навчального року рейтингова комісія факультету
(інституту), головою якої є декан факультету (директор інституту).
5.2.6. Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов'язків та планів роботи.
5.2.7. Оцінювання педагогічних працівників проводиться наприкінці календарного року на засіданнях структурних підрозділах, де вони працюють.
5.3. Складовою моніторингу якості освітньої діяльності є визначення рейтингів кафедр за підсумками навчального року. Метою визначення рейтингів кафедр є встановлення підрозділів, що роблять найбільший внесок у підвищення якості підготовки фахівців і розвиток наукових досліджень.
Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники науково-педагогічних працівників, науково-методичну діяльність, підготовку кадрів вищої кваліфікації. Визначення рейтингів кафедр проводиться у червні-липні поточного року.
5.4. З метою розширення участі студентів у моніторингу якості освіти та оцінюванні роботи науково-педагогічних працівників в Університету впроваджено систему студентського моніторингу якості освіти. Система передбачає створення факультетських (інститутської) фокус-груп, до складу яких входять старости студентських груп та керівники органів студентського самоврядування; проведення моніторингу двічі на рік за результатами навчального семестру; надання інформації про результати моніторингу і рекомендацій фокус-груп адміністрації факультету та органам студентського самоврядування.
5.5. Складовою моніторингу якості освіти й оцінювання роботи науково-педагогічних працівників є соціологічні опитування студентів і випускників.

17 5.6. Відповідальні за впровадження та виконання: навчальний відділ, завідувачі кафедр, декани факультетів (директор інституту), проректор з науково-педагогічної роботи.
6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
6.1. Метою підвищення кваліфікації та стажування науково- педагогічних і педагогічних працівників Університету є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей.
6.2. Працівники Університету підвищують кваліфікацію в Україні і за кордоном.
6.3. Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників не рідше одного разу на п'ять років із збереженням середньої заробітної плати. Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників і педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з п'ятирічним планом- графіком, який затверджується вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора.
6.4. Підвищення кваліфікації та стажування враховується при обранні на посади науково-педагогічних працівників.
6.5. Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників здійснюється за такими видами:
- довгострокове підвищення кваліфікації: курси, школи, стажування;
- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари- практикуми, тренінги, конференції, вебінари, “круглі столи” тощо.
6.6. Відповідальні за впровадження та виконання: кафедри, науково- дослідна частина, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової роботи, відділ міжнародних зв'язків і стратегічного розвитку.
6.7. Показники: результати національних і міжнародних досліджень з

18 визначенням рейтингів ВНЗ, оцінка фахового рівня науково-педагогічних працівників студентами, випускниками, зовнішніми експертами; кількість науково-педагогічних працівників, які пройшли стажування поза
Університетом – в Україні та за кордоном.
7. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
7.1. Організація практичної підготовки студентів здійснюється відповідно до “Положення про організацію освітнього процесу в Львівському торговельно-економічному університеті”.
7.2.
Мета практики
– набуття студентами професійних компетентностей для подальшого їх використання у реальних виробничих умовах.
7.3. Зміст і послідовність проходження практики визначається програмою практики, яка розробляється відповідною кафедрою (кафедрами) за участі представників роботодавців та студентства.
7.4. Практика студентів проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми.
З зовнішніми базами практики
(підприємствами, організаціями, установами) Університет укладає договори на її проведення.
7.5. Рівень проведення практики залежить від якості кадрового і методичного забезпечення.
7.6. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки проводяться на вчених радах факультетів не менше одного разу протягом навчального року.
7.7. Моніторинг якості організації практики забезпечують щорічні опитування студентів, випускників, потенційних роботодавців, а також система студентського моніторингу якості освітнього процесу.
7.8. Відповідальні за впровадження та вдосконалення: випускові кафедри, вчені ради факультетів, відділ методичного забезпечення та акредитації, кадрова агенція, проректор з науково-педагогічної роботи.
7.9. Показники: індекс працевлаштування випускників, рейтинг за

19 оцінками роботодавців.
8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
8.1. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу в
Університету відповідає ліцензійним та акредитаційним вимогам.
8.2. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу:
8.2.1. Матеріально-технічна база Університету повністю пристосована для підготовки фахівців. Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах, на базах практик, забезпеченість складає 100%.
8.2.2. Забезпеченість комп ютерами наявного контингенту студентів складає 16 комп'ютерів на 100 студентів. Заняття за розкладом проводяться в комп'ютерних класах. В Університеті створено умови для доступу до
Інтернет, в Головному корпусі Університету діє WI-FI мережа.
8.2.3. Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, діяльності
Видавництва
Університету, веб-ресурсам
Університету.
8.3. Підтримка здобувачів вищої освіти забезпечується розвиненою соціальною інфраструктурою:
- в Університету 4 гуртожитки для студентів,
- спортивний комплекс;
- працюють їдальні та буфети;
- гуртки;
8.4. Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом соціологічних опитувань студентів та студентського моніторингу освітнього процесу, проведення щорічного аналізу відповідними структурами.
8.5. Відповідальні за впровадження: начальник фінансово-економічного відділу,
Навчально-науковий
інформаційний
інститут, бібліотека,
Видавництво Університету, студентська рада Університету.

20 8.6. Показники: рівень задоволеності здобувачів вищої освіти, відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам.
9. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ
9.1. Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в
Університету сприяють електронна система збору й аналізу інформації та система електронного документообігу.
9.2. Складовими системи збору та аналізу інформації є бази даних з основних напрямів діяльності Університету:
- формування контингенту здобувачів вищої освіти та організація освітнього процесу;
- кадрового забезпечення освітньої та наукової діяльності;
- науково-дослідної діяльності;
- ресурсного забезпечення освітнього процесу та науково-дослідної роботи.
9.3. Система електронного документообігу передбачає наявність стандарту документообігу, підсистеми електронного підпису, шаблонів електронних документів та системи їхнього редагування, програмного забезпечення електронного документообігу.
9.4. Інформаційні системи дозволяють забезпечити моніторинг якості діяльності Університету та прийняття ефективних управлінських рішень щодо її покращення.
9.5. Відповідальні за впровадження та виконання: навчальний відділ, відділ кадрів, Науково-дослідна частина, Навчально-науковий інформаційний
інститут, перший проректор, проректор з наукової роботи, начальник фінансово-економічного відділу.
10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
УНІВЕРСИТЕТУ
10.1.
Публічність
інформації про діяльність
Університету забезпечується згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від

21 19.02.2015 р. № 166 “Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів”.
10.2. На офіційному сайті Університету розміщується інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України
“Про вищу освіту”, а саме:
- документи, що регламентують діяльність Університету: Статут
Львівського торговельно-економічного університету, Положення про організацію освітнього процесу в Львівському торговельно-економічному університеті;
- положення про колегіальні органи та їх персональний склад:
Положення про вчену раду Університету, положення про структурні підрозділи Університету;
- загальні аналітичні матеріали про діяльність Університету, звіти ректора, річні звіти з різних напрямів діяльності, щорічні рейтинги кафедр;
- інформація з кадрових питань: склад керівних органів університету, перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах, штатний розпис на поточний рік;
- інформація та документи пов'язані з організацією освітнього процесу:
Положення про організацію освітнього процесу; перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими проводиться підготовка фахівців, освітні (освітньо- професійні, освітньо-наукові) програми, Положення про планування роботи, звітування і оцінювання науково-педагогічних працівників, відомості про аспірантуру та докторантуру;
- інформація для вступників: Правила прийому в Університет на поточний рік та зміни до них, перелік спеціальностей та спеціалізацій, на які оголошено прийом, розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг;
- інформація для студентів: відомості про діяльність студентського самоврядування, зразки документів;
- інформація про наукову діяльність Університету: напрями наукової

22 діяльності та наукові проекти; конференції, семінари, конкурси та виставки, що проводяться в Університету; наукові видання, спеціалізовані вчені ради, діяльність Студентського наукового товариства імені І. М. Туган-
Барановського;
- інформація, щодо фінансової діяльності Університету: кошторис
Університету на кожний рік та всі зміни до нього, річний фінансовий звіт з урахуванням інформації про надходження та використання коштів;
- інформація про участь Університету в національних і міжнародних рейтингах вищих навчальних закладів.
10.3. На сайтах структурних підрозділів розміщується така інформація:
- інформація про структурний підрозділ (факультет, кафедру, відділ): напрями діяльності, керівництво та презентаційні персональний склад працівників, Положення про структурний підрозділ;
- наукові матеріали: електронні версії публікацій, опис наукових досягнень, матеріали наукових конференцій, студентська наука;
- навчальні матеріали: навчальні плани, навчально-методичні комплекси, розклад занять на поточний семестр, графіки проведення відкритих занять;
- інформація для студентів: діяльність студентського самоврядування, участь студентів у конкурсах і олімпіадах, організація дозвілля;
- результати щорічного оцінювання (рейтинги) здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і наукових працівників;
10.4. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті
Університету і факультетів (інституту), систематично оновлюється.
10.5. Відповідальні: керівники структурних підрозділів та відповідальні за сайт працівники структурних підрозділів.
11. СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА
ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ
ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

23 11.1. Система запобігання та виявлення плагіату спрямована на запобігання та виявлення таких різновидів плагіату:
- копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як своєї;
- дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) чужої роботи у свою без належного оформлення цитування;
- внесення незначних правок у скопійований матеріал
(переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) та без належного оформлення цитування;
- парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту; сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних оборотів або пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці
(збереженої на електронних або паперових носіях, у тому числі розміщеної в мережі Інтернет).
11.2. Система запобігання та виявлення академічного плагіату включає процедури та заходи з:
- формування етосу, який не сприймає академічну нечесність;
- створення умов, що унеможливлюють академічний плагіат;
- виявлення академічного плагіату в наукових статтях, монографіях, дисертаціях, підручниках, навчальних виданнях;
- притягнення до відповідальності за академічний плагіат.
11.3. Система запобігання та виявлення академічного плагіату розповсюджується на наукові та навчальні праці науково-педагогічних,
інших працівників Університету, докторантів, аспірантів, осіб, прикріплених до Університету з метою здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук) поза аспірантурою та студентів.
11.4. Заходи із формування етосу, що не сприймає академічну нечесність, включають:
- формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів із визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використані у

24 наукових і навчальних працях матеріали;
- ознайомлення науково-педагогічних та
інших працівників
Університету, осіб, які навчаються, з документами, що унормовують запобігання академічного плагіату та встановлюють відповідальність за академічний плагіат;
- введення до освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців з вищою освітою навчальних дисциплін, що забезпечують формування загальних компетентностей з дотримування етичних норм і принципів, коректного менеджменту інформації при роботі з первинними та вторинними інформаційними ресурсами та об'єктами інтелектуальної власності;
- сприяння органам студентського самоврядування, аспірантів та докторантів, науковому товариству студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених в інформуванні осіб, які навчаються, про правила наукової етики;
- введення до виховної роботи факультетів, кафедр заходів із формування у здобувачів вищої освіти етичних норм, що унеможливлюють академічний плагіат;
- розміщення на веб-сайтах періодичних видань Університету, викладу етичних норм публікації та рецензування статей.
11.5. Заходи, спрямовані на виявлення плагіату при підготовці та оприлюдненні наукових творів (окрім дисертацій та фахових видань
Університету) та навчальних видань.
11.5.1. Усі підготовлені до друку наукові твори та навчальні видання розглядаються на засіданнях (наукових семінарах) кафедр, інших структурних підрозділів, у яких працюють автори творів.
11.5.2. При рекомендації твору до друку він має бути перевірений на відсутність академічного плагіату.
11.6. Заходи, спрямовані на виявлення плагіату при підготовці та оприлюдненні наукових періодичних видань Університету. Перед поданням

25 на розгляд ученої ради факультету (інституту) періодичного наукового видання
Університету редакційна колегія перевіряє прийняті до опублікування статті на відсутність академічного плагіату.
11.7. Заходи, спрямовані на виявлення плагіату при рекомендації до захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів.
11.7.1. При розгляді дисертації, виконаної в Університету, на науковому семінарі (засіданні кафедри) проводиться перевірка дисертації та автореферату на відсутність академічного плагіату.
11.7.2. Перед прийняттям дисертації, поданої для захисту до спеціалізованої вченої ради Університету, проводиться перевірка дисертації та автореферату на відсутність академічного плагіату.
11.7.3. Дисертації (монографії) та автореферати дисертацій осіб, які здобувають ступені доктора філософії (кандидата наук), доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на веб-сайті Університету.
11.8. Виявлення академічного плагіату та відповідальність за академічний плагіат.
11.8.1. У разі виявлення академічного плагіату в дисертації на здобуття наукового ступеню така дисертація знімається із захисту незалежно від стадії розгляду без права повторного захисту.
11.8.2. Відповідальність науково-педагогічних та інших працівників
Університету за академічний плагіат визначається їхніми посадовими
інструкціями та Правилами внутрішнього розпорядку Університету.
11.9. Для технічної підтримки перевірки наукових та навчальних праць на наявність академічного плагіату на офіційному сайті Університету розміщується посилання на сервіси з перевірки наукових праць на наявність плагіату.
12. УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА
МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
12. Університет бере участь у національних і міжнародних

26 дослідженнях з визначення рейтингів ВНЗ. Метою участі в рейтингах є порівняння діяльності Університету з роботою провідних ВНЗ світу та
України для визначення заходів із підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою та наукових кадрів, зміцнення наукового підґрунтя освітньої діяльності, інтернаціоналізації освітньо-наукового процесу, врахування думки академічних експертів і роботодавців.
12.1. Університет приймає участь у національних рейтингах “Топ-200
Україна” та “Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse
Scopus”.
12.2. Університет планує приймати участь у таких міжнародних рейтингах: “Вебометрікс”, Світовому рейтингу університетів QS World
University
Ranking,
Академічному рейтингу університетів світу
(“Шанхайський рейтинг”), запровадженому
Європейською Комісією рейтингу U-Multirank, міжнародному рейтингу
Scimago Institutions Rankings, академічному рейтингу університетів URAP
(University Ranking by Academic Performance).
11.4. Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, навчально-методичний відділ, проректор з наукової роботи.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал