Положення про проходження медичного огляду в Державній прикордонній службі України Відповідно до частини дванадцятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"Сторінка1/25
Дата конвертації14.03.2017
Розмір4.01 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2016

м. Київ

N 804

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2016 р. за N 1285/29415

Про внесення змін до Положення про проходження медичного огляду в Державній прикордонній службі України

Відповідно до частини дванадцятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", частини другої статті 7 Повітряного кодексу України та з метою вдосконалення медичного огляду в Державній прикордонній службі України

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Положення про проходження медичного огляду в Державній прикордонній службі України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 06 травня 2009 року N 333, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 червня 2009 року за N 570/16586 (у редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 червня 2012 року N 450), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиці України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України Назаренка В. О.


Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:
Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України

В. Серватюк

Міністр оборони України

С. Т. Полторак

Міністр
соціальної політики України

А. Рева

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

В. Шафранський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України
06 травня 2009 року N 333
(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 15 серпня 2016 року N 804)

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2016 р. за N 1285/29415

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення військово-лікарськими комісіями Держприкордонслужби медичного огляду громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах (далі - ВВНЗ), військовослужбовців Держприкордонслужби та членів їхніх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової служби), колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби та військових частин прикордонних військ СРСР та їх органів управління, дислокованих на території України, працівників Держприкордонслужби, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці та залучаються до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), джерелами електромагнітних полів (далі - ЕМП), лазерного випромінювання (далі - ЛВ), мікроорганізмами I, II груп патогенності, працівників суден забезпечення плавскладу та працівників льотного складу Держприкордонслужби з метою визначення їх придатності за станом здоров'я до військової служби (роботи за фахом), установлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв та визначення необхідності і умов застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Медичний огляд авіаційного персоналу проводиться лікарсько-льотними комісіями Держприкордонслужби відповідно до вимог Повітряного кодексу України, нормативно-правових актів Міністерства оборони України як уповноваженого органу виконавчої влади в галузі державної авіації і цього Положення.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

верхолазні роботи - всі роботи, коли основним засобом запобігання падінню робітників з висоти в усіх випадках пересування є запобіжний пояс;

визначений наслідок (результат) захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва - стан здоров'я, коли результати обстеження та лікування дають підстави військово-лікарській комісії, лікарсько-льотній комісії винести постанову про ступінь придатності до військової служби (служби за військовою спеціальністю), а подальше лікування не призведе до відновлення придатності до військової служби;

віддалені наслідки - патологічні прояви, які виявляються в період понад три роки після виникнення патологічного стану;

залишкові явища - патологічні прояви, які виявляються протягом першого року після виникнення патологічного стану (цей термін застосовується щодо осіб, стан здоров'я яких характеризується як "закінчений випадок" протягом року від появи патологічних проявів);

медичний огляд - огляд, який проводять військово-лікарські комісії, включає вивчення та оцінку стану здоров'я та фізичного розвитку особи на момент огляду з метою визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за відповідним рівнем освіти та військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань, передбачених цим Положенням, з винесенням письмової постанови;

наслідки - патологічні прояви, які виявляються в строк від одного до трьох років від моменту виникнення патологічного стану;

придатність до військової служби - стан здоров'я та фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, посадовими інструкціями службові обов'язки з конкретної військової спеціальності в Держприкордонслужбі в мирний та воєнний час;

роботи на висоті - роботи, які виконуються на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, над яким проводяться роботи з монтажних пристосувань, або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин та механізмів під час їх встановлення, експлуатації, монтажу та ремонту;

стан після поранення (травми, захворювання) - патологічний стан, який характеризується перебігом клінічних проявів від моменту виникнення до моменту медичного огляду, але не більше одного року.

II. Діяльність військово-лікарських комісій у Державній прикордонній службі України

1. Основні завдання

1. Основними завданнями військово-лікарських комісій у Держприкордонслужбі є:

організація та проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення;

медичний відбір громадян України для проходження військової служби за контрактом у Держприкордонслужбі;

оцінка результатів медичного огляду військовослужбовців, осіб, які є кандидатами на військову службу в Держприкордонслужбі, осіб, які вступають до навчальних закладів Держприкордонслужби, і розроблення пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи;

визначення ступеня придатності військовослужбовців до військової служби, причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв у військовослужбовців, які проходять військову службу у Держприкордонслужбі;

визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв у колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби;

визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв, що спричинили смерть військовослужбовців Держприкордонслужби;

визначення за станом здоров'я можливості проживання за кордоном членів сімей військовослужбовців, які направляються за кордон у довгострокові закордонні відрядження, на навчання, при виїзді останніх за кордон або при переміщенні їх по службі з переїздом в інші регіони України;

розроблення методичних рекомендацій до медичного огляду, вимог до стану здоров'я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних особливостей військовослужбовців Держприкордонслужби, кандидатів на військову службу в Держприкордонслужбі, кандидатів до вступу на навчання до ВВНЗ.

2. Для виконання зазначених завдань у Держприкордонслужбі створюються Центральна військово-лікарська комісія (далі - ЦВЛК), постійно та тимчасово діючі військово-лікарські комісії (далі - ВЛК), а також постійно діючі лікарсько-льотні комісії (далі - ЛЛК).

3. ЦВЛК та ВЛК (ЛЛК) приймають постанови, які оформлюються свідоцтвом про хворобу (додаток 1), довідкою військово-лікарської комісії (далі - довідка ВЛК) (додаток 2), протоколом засідання військово-лікарської комісії з визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (додаток 3). Строк оформлення ВЛК свідоцтва про хворобу становить не більше 5 робочих днів із дня огляду.

4. У прийнятті постанов усі ВЛК та ЛЛК є незалежними. У своїй роботі вони керуються Основами законодавства України про охорону здоров'я, Законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

2. Центральна військово-лікарська комісія

1. Центральна військово-лікарська комісія Державної прикордонної служби України (далі - ЦВЛК) є органом медичного забезпечення Держприкордонслужби, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи. Формування структури та штату ЦВЛК здійснюється відповідно до профілю її діяльності, покладених на неї завдань, кваліфікаційних вимог до персоналу.

2. ЦВЛК є органом вищого рівня із проведення медичного огляду ВЛК в Держприкордонслужбі і здійснює методичне керівництво діяльністю ВЛК Держприкордонслужби з питань проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення.

3. Голова ЦВЛК та його заступник входять до складу комісії з проведення медичного огляду. Голова ЦВЛК підпорядковується заступнику Голови Державної прикордонної служби України.

4. Членами ЦВЛК призначаються особи, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра за напрямом підготовки "Медицина" (спеціальність "лікувальна справа"), які мають кваліфікаційну категорію за відповідною лікарською спеціальністю (терапія, хірургія, неврологія, психіатрія, отоларингологія, офтальмологія).

5. Секретарем ЦВЛК призначається військовослужбовець або працівник Держприкордонслужби - молодший спеціаліст з медичною освітою.

6. Один із лікарів ЦВЛК повинен мати підготовку з авіаційної та космічної медицини.

7. На ЦВЛК покладаються:

організація проведення у Держприкордонслужбі ВЛК (ЛЛК) медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення;

розроблення спільно з медичними спеціалістами Адміністрації Держприкордонслужби проектів нормативно-правових актів, посібників, методичних рекомендацій з питань проведення медичного огляду ВЛК;

розроблення спільно з МОЗ медичних показань для військово-професійного призначення кандидатів для проходження військової служби за контрактом за військовими спеціальностями;

розроблення науково обґрунтованих вимог до стану здоров'я військовослужбовців Держприкордонслужби;

контроль за правильністю надання ВЛК (ЛЛК) до ЦВЛК медичної документації з питань проведення медичного огляду;

розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань, що стосуються покладених на ЦВЛК завдань;

аналіз та узагальнення результатів і досвіду роботи ВЛК (ЛЛК);

проведення аналізу й оцінки результатів медичного огляду військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення, розробка пропозицій для поліпшення проведення медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

організація та проведення нарад і зборів з питань проведення медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

контроль, розгляд, затвердження, незатвердження постанов постійно діючих, тимчасово діючих ВЛК (ЛЛК);

здійснення контролю за роботою ЛЛК в авіаційних частинах Держприкордонслужби;

прийняття та перегляд постанов про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців з числа осіб льотного складу, якщо вони звільнені у запас або відставку з військової служби безпосередньо з льотної роботи;

організація та проведення медичного огляду ВЛК плавскладу Держприкордонслужби.

8. ЦВЛК має право:

приймати постанови згідно з цим Положенням, переглядати або скасовувати постанови постійно діючих, тимчасово діючих ВЛК (ЛЛК) нижчого рівня, переглядати власні постанови;

оглядати військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення;

перевіряти роботу ВЛК (ЛЛК) з питань організації та проведення ними медичного огляду;

витребовувати документи, що характеризують обставини отримання особою, що оглядається, захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, необхідні для прийняття постанови про їх причинний зв'язок, а саме:

матеріали службового розслідування, дізнання або судового розгляду, витяги з наказів, форми Нвс-5, Нвс-1, НПвс (додатки 1 - 3 до Інструкції про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків у Державній прикордонній службі України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 березня 2016 року N 199, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 року за N 574/28704) (далі - Інструкція);

документи з особових та пенсійних справ, медичні документи;

архівні довідки, характеристики та інші документи, необхідні для прийняття постанови (у разі надання копій зазначених документів такі копії підшиваються до складеного протоколу та передаються до архіву Держприкордонслужби зі строком зберігання 50 років);

за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби залучати лікарів-спеціалістів закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби, представників органу Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, для визначення результатів медичного огляду;

перевіряти організацію, стан та результати медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ, а також осіб, які приймаються на військову службу за контрактом;

ініціювати направлення в заклади охорони здоров'я Держприкордонслужби на контрольний та повторний огляди військовослужбовців та членів їх сімей, військовозобов'язаних, працівників Держприкордонслужби;

запитувати та отримувати від органів Держприкордонслужби узагальнені результати медичного огляду військовослужбовців згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року N 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок";

запитувати від закладів охорони здоров'я, органів Держприкордонслужби, військових комісаріатів та ВВНЗ інформацію для узагальнення та оцінки результатів медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

надавати до Адміністрації Держприкордонслужби знеособлені результати медичного огляду військовослужбовців, членів їх сімей, кандидатів на навчання у ВВНЗ, громадян, яких добирають на військову службу за контрактом, та інших осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення;

розглядати, переглядати та скасовувати, затверджувати (не затверджувати), а також контролювати постанови будь-якої ВЛК (ЛЛК), строк розгляду свідоцтв про хворобу становить не більше 5 робочих днів з дня їх отримання ЦВЛК;

розглядати документи ВЛК, які складені за результатами проведених у разі направлення медичних оглядів військовослужбовців в закладах охорони здоров'я інших військових формувань, та виносити власну постанову;

у разі незатвердження постанови ВЛК (ЛЛК) скасовувати її та протягом п'яти робочих днів з дати її скасування виносити іншу постанову із зазначеного питання;

у разі неповного проведення медичного огляду особи чи недотримання ВЛК (ЛЛК) при проведенні медичного огляду вимог цього Положення скасовувати постанову та направляти свідоцтво про хворобу на доопрацювання з викладенням причин, через які постанову ВЛК (ЛЛК) не затверджено;

надавати роз'яснення щодо формулювань постанов ВЛК (ЛЛК);

перевіряти організацію та стан лікувально-діагностичної роботи в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби, органах Держприкордонслужби з питань здійснення медичного огляду ВЛК;

рекомендувати направлення військовослужбовців на обстеження в інтересах медичного огляду ВЛК до спеціалізованих закладів охорони здоров'я.

9. Начальник органу Держприкордонслужби, при якому утворено ВЛК (ЛЛК), свідоцтво про хворобу якої було повернуто на доопрацювання, у триденний строк з дати його отримання з метою встановлення причин недотримання ВЛК (ЛЛК) вимог цього Положення призначає службове розслідування.

10. Залучати особовий склад ЦВЛК для вирішення питань та завдань, не передбачених цим Положенням, забороняється.

11. Рекомендації ЦВЛК щодо організації лікувально-діагностичної роботи з метою проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення, є обов'язковими для виконання.

12. Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

3. Постійно та тимчасово діючі військово-лікарські комісії

1. З метою проведення медичного огляду у Держприкордонслужбі утворюються:

постійно діючі ВЛК (ЛЛК);

тимчасово діючі ВЛК (ВЛК ВВНЗ (далі - ТдВЛК ВВНЗ) для медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ Держприкордонслужби, кандидатів на військову службу за контрактом).

2. Членами постійно та тимчасово діючих ВЛК (ЛЛК) призначаються особи, які мають кваліфікаційну категорію за однією з лікарських спеціальностей. Головою ВЛК (ЛЛК) призначається один із лікарів, що входить до її складу, має досвід роботи з питань проведення медичного огляду ВЛК, а також пройшов підготовку (удосконалення) з військово-лікарської експертизи. Секретарем ВЛК (ЛЛК) призначається військовослужбовець або працівник - молодший спеціаліст з медичною освітою.

3. Постійно діючі, тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК) створюються у складі не менше трьох лікарів (терапевт, хірург, невропатолог). Якщо до складу комісії входять понад три лікарі, до неї також призначаються лікарі інших спеціальностей. Для проведення огляду ВЛК осіб із психічними захворюваннями та розладами психіки до складу госпітальної (гарнізонної) комісії включається лікар-психіатр.

З метою огляду водолазів ВЛК до її складу включається лікар-фізіолог, висновок якого є обов'язковим при допуску до роботи за фахом.

4. Для медичного огляду кандидатів, які вступають у ВВНЗ Держприкордонслужби, до складу ВЛК закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби включаються лікар-психіатр та лікар-дерматовенеролог.

5. За клопотанням голови ВЛК у роботі на правах членів комісії можуть брати участь медичні спеціалісти, начальники відділень та інші лікарі-спеціалісти закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби (за згодою їх керівників), а також начальники служби охорони здоров'я (відділення охорони здоров'я) органів Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, та інші спеціалісти, про що зазначається у наказі начальника органу Держприкордонслужби, при якому ці комісії утворені.

6. Перелік закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби, органів Держприкордонслужби, в яких утворюються постійно та тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК), затверджується наказом Адміністрації Держприкордонслужби.

7. На підставі затвердженого переліку начальник закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби, органу Держприкордонслужби своїм наказом визначає постійно та тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК), затверджує їх персональний склад та визначає порядок їх роботи.

8. ВЛК (ЛЛК) здійснюють службове листування через діловодство органів Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

9. Забезпечення ВЛК (ЛЛК) медичною технікою та майном, медичними приладами, інструментами, медикаментами, господарським інвентарем, меблями, речовим майном і канцелярським приладдям, виділення їм приміщення і забезпечення комунальними послугами покладаються на органи Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

10. Документи ВЛК (ЛЛК) скріплюються гербовою печаткою органів Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

4. Постійно діючі військово-лікарські комісії (лікарсько-льотні комісії)

1. До постійно діючих військово-лікарських комісій відносяться госпітальні (гарнізонні) ВЛК, які утворюються:

госпітальна ВЛК - в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби, за клінічними профілями в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби може бути створено декілька госпітальних ВЛК;

гарнізонна ВЛК - при клініках амбулаторно-поліклінічної допомоги, поліклініках закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби.

Організація проведення медичного огляду госпітальної (гарнізонної) ВЛК в закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби покладається на начальника закладу.

На госпітальну (гарнізонну) ВЛК покладаються:

проведення медичного огляду, контрольного та повторного оглядів осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення;

проведення медичного огляду водолазів;

ведення книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) (додаток 4) та здавання її в архів;

контроль за повнотою та якістю обстеження під час проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення, строком проведення обстеження;

проведення разом із медичними спеціалістами клінічних госпіталів та начальниками служб охорони здоров'я органів Держприкордонслужби, що перебувають у зоні відповідальності закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби, аналізу визнання військовослужбовців непридатними (обмежено придатними) до військової служби, розробка пропозицій щодо поліпшення стану здоров'я військовослужбовців, їх узагальнення та надання до ЦВЛК.

Госпітальна (гарнізонна) ВЛК має право:

приймати постанови відповідно до цього Положення;

за погодженням з керівниками відповідних органів Держприкордонслужби залучати до роботи на правах членів комісії медичних та інших фахівців.

2. Лікарсько-льотні комісії створюються:

госпітальна ЛЛК - в Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби;

гарнізонна ЛЛК - при клініках амбулаторно-поліклінічної допомоги, поліклініках закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби.

На ЛЛК покладаються:

проведення медичного огляду льотного складу, авіаційного персоналу Держприкордонслужби;

контроль за організацією та станом медичного огляду військовослужбовців в авіаційних частинах та підрозділах Держприкордонслужби.

ЛЛК має право:

приймати постанови відповідно до цього Положення;

контролювати організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби, авіаційних частинах та підрозділах з метою медичного огляду ЛЛК льотного складу та авіаційного персоналу.

За погодженням з керівниками відповідних органів Держприкордонслужби до роботи на правах членів комісії у разі необхідності можуть залучатися медичні та інші фахівці органів Держприкордонслужби.

Постанови ЛЛК розглядаються, контролюються, затверджуються (не затверджуються) ЦВЛК згідно з цим Положенням.

Постанова про непридатність до льотної роботи, військової служби, а також про потребу у відпустці за станом здоров'я щодо осіб із числа льотного складу у разі виявлення у них захворювань, які перешкоджають льотній роботі, та у складних випадках приймається ЛЛК після стаціонарного обстеження та лікування.

Медичний огляд ЛЛК льотного складу та авіаційного персоналу Держприкордонслужби проводиться відповідно до вимог розділу IV цього Положення.

5. Тимчасово діючі військово-лікарські комісії

1. Тимчасово діючі військово-лікарські комісії утворюються у ВВНЗ, навчально-тренувальних загонах, навчальних центрах.

2. На тимчасово діючу ВЛК покладаються:

проведення медичного огляду кандидатів для проходження військової служби за контрактом, кандидатів на навчання у ВВНЗ Держприкордонслужби;

ведення книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) та здавання її в архів.

3. Військовослужбовці, визнані тимчасово діючою ВЛК непридатними до служби за військовою спеціальністю, для вирішення питання про придатність до військової служби направляються на амбулаторне або стаціонарне обстеження з подальшим оглядом постійно діючими гарнізонною або госпітальною ВЛК.

III. Медичний огляд ВЛК

1. Загальні положення

1. Медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення придатності:

кандидатів до військової служби за контрактом;

кандидатів до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу;

військовослужбовців до військової служби;

військовослужбовців до військової служби за військовою спеціальністю;

військовослужбовців до служби в плавскладі Держприкордонслужби;

кандидатів на навчання у ВВНЗ;

військовослужбовців, працівників Держприкордонслужби для роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності;

працівників суден забезпечення плавскладу Держприкордонслужби.

2. Медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення можливості проходження військової служби військовослужбовцями та проживання членів їх сімей за кордоном.

3. Медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення необхідності тривалого спеціалізованого лікування, медичного спостереження за членами сімей військовослужбовців, транспортабельності їх за станом здоров'я.

4. Постанови ВЛК приймаються на підставі розкладу хвороб, станів, фізичних вад та пояснення щодо застосування статей, що визначають ступінь придатності до військової служби (далі - Розклад хвороб) (додаток 5), таблиць додаткових вимог до стану здоров'я (далі - ТДВ) (додаток 6), постанови ЛЛК - на підставі Переліку хвороб, станів та фізичних вад, що визначає ступінь придатності до льотної роботи та льотного навчання у Збройних Силах України (далі - Перелік хвороб) та Пояснення щодо застосування статей Переліку хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до льотної роботи та льотного навчання у Збройних Силах України згідно з додатками 22, 23 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року N 402, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за N 1109/15800. Розклад хвороб розроблено відповідно до вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (далі - МКХ-10).

5. Кількість оглянутих за робочий день не повинна перевищувати у мирний час 50 осіб, у воєнний час - 100 осіб.

6. Медичний огляд осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення, проводиться в порядку згідно з таблицею:Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал