Положення про організацію навчального процесуPdf просмотр
Сторінка8/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
переведені з:

одного ВНЗ до іншого;

однієї спеціалізації на іншу в межах спеціальності при здобутті освітнього рівня магістра.
Переведення студентів на першому курсі забороняється. Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, з однієї спеціальності на іншу не допускається. Переведення з одного навчального закладу до іншого, або з однієї форми навчання на іншу студентів, які навчаються за рівнем магістр, можливе тільки за умови переведення на ті самі спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка.
Переведення студентів з іншого закладу освіти IIІ – IV рівнів акредитації незалежно від форми навчання до КНУБА здійснюється за згодою ректорів обох навчальних закладів за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім’я ректора навчального закладу, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того закладу освіти, до якого він бажає перевестись. При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці, ректор видає наказ, згідно з яким студент допускається

103 до занять, а до закладу освіти, в якому студент навчався раніше, направляє запит щодо одержання особової справи. У навчальному закладі, де студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, навчальної картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.
Наказ ректора про зарахування студента видається після одержання його особової справи.
Особи, які навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць. При відсутності вакантних держбюджетних місць вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою з інших джерел фінансування.
Рішення про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням - приймаються за погодженням з радою студентського самоврядування університету відповідно до «Положення про порядок переведення студентів, що навчаються за договорами з повним відшкодуванням витрат на навчання, на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету».
У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої програми та неотримання вищим навчальним закладом нового сертифіката про акредитацію здобувачі вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення до іншого вищого навчального закладу, в якому відповідна освітня програма акредитована, для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Особи, які навчаються в державному закладі освіти за договором, можуть бути переведені на навчання на таких самих умовах до інших державних закладів освіти. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що

104 фінансують підготовку. Переведення таких осіб на вакантні місця держзамовлення може здійснюватися на конкурсній основі і за умови згоди замовників.
При існуванні дво- або тристоронніх угод (договорів) на підготовку фахівців, переведення студентів з одного напряму підготовки на інший, з однієї спеціальності або форми навчання на іншу, з одного закладу освіти до
іншого здійснюється за умов внесення відповідних змін до даних угод і з дотриманням вимог чинного законодавства.
Особи, які навчаються в акредитованому недержавному закладі освіти, можуть бути переведені до державних навчальних закладів на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються в державному закладі за договором, а також за конкурсом на вільні місця за держзамовленням.
Переведення студентів в межах університету дозволяється при наявності вакантних місць.
При створенні навчальних комплексів з акредитованих спеціальностей
“університет–коледж (технікум)” та організації навчання за узгодженими навчальними планами, відповідно до положень угоди може бути передбачений механізм взаємопереведення на відповідні курси для закінчення освіти на конкурсній основі.
Поновлення у складі студентів здійснюється наказом ректора, незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відрахування, трудового стажу, форми навчання з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.
Поновлення студентів на перший курс на місця державного замовлення забороняється. Студенти, які були відраховані з першого курсу, можуть бути поновлені на другий курс за умови ліквідації ними академічної заборгованості.
Переведення студентів, а також поновлення у складі студентів осіб, які були відраховані з навчальних закладів, здійснюється у канікулярний період до початку семестру, в якому студент має заборгованість. Студент повинен

105 звернутися до декана в період літніх (зимових) канікул з заявою про поновлення. До заяви додається витяг із залікової книжки або академдовідка
і витяг з наказу про відрахування. Декан на підставі співбесіди видає розпорядження по факультету про допуск до занять із зазначенням видів робіт, які потрібно виконати, і термінів складання заліків і екзаменів.
Після ліквідації академзаборгованості видається наказ про зарахування до вищого закладу освіти з початку наступного семестру.
Студенту, поновленому в університеті або переведеному з іншого закладу освіти, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими навчальними предметами та відповідними оцінками.
Перезарахування результатів раніше складених студентом заліків та екзаменів проводиться деканом за умови ідентичної назви, обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання про перезарахування результатів заліків та екзаменів вирішується відповідними кафедрами за умови відповідності програмних вимог з цих дисциплін.
До справи студента, переведеного з іншого закладу освіти або поновленого у складі студентів, додаються: витяг з наказу про зарахування, заява, академічна довідка.
11.3. Академічна мобільність студентів та друга освіта
Здобуття другої вищої освіти в КНУБА за певним освітньо- кваліфікаційним рівнем (другої спеціальності або спеціалізації, освітнього рівня “магістр” на базі ОКР “спеціаліст”) фінансується виключно за рахунок юридичних або фізичних осіб (за договором).
Другу освіту можуть отримувати студенти КНУБА, а також інших вищих навчальних закладів України одночасно (паралельно) з навчанням за основною спеціальністю, а також громадяни України з вищою освітою, які мають бажання отримати кваліфікацію фахівця з другої спеціальності.
Здобуття другої вищої освіти може здійснюватися за усіма формами навчання (денна, заочна, екстернат, дистанційна) за умови повного

106 навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення певної форми навчання за другою освітою з даної спеціальності
(спеціалізації).
Прийом на навчання за другою освітою (паралельною) проводиться два рази на рік (до початку осіннього або весняного семестрів) за заявою громадянина, яку він подає на ім’я ректора. На заяві студента повинна бути згода декана основного факультету, яку він дає на підставі рекомендації випускової кафедри з основної спеціальності . До заяви додається також завірена деканатом копія навчальної картки студента, на підставі якої розробляється індивідуальний навчальний план студента та визначається вартість навчання за другою освітою.
Громадяни, які мають вищу освіту, разом із заявою подають оригінали або копії диплома і додатка до диплома про вищу освіту. Зарахування на навчання здійснюється наказом ректора після укладання договору.
Здобуття другої вищої освіти здійснюється, як правило, за
індивідуальним навчальним планом, який розробляє випускова кафедра з другої спеціальності. Перелік дисциплін індивідуального плану визначається різницею між дисциплінами навчального плану за першою та другою спеціальностями
(спеціалізаціями).
Перезарахування результатів раніше складених студентом заліків та екзаменів проводиться деканом за умови ідентичної назви, обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання про перезарахування результатів заліків та екзаменів вирішується відповідними кафедрами за умови відповідності програмних вимог з цих дисциплін.
На підставі співставлення даних академічної довідки або додатка до диплома визначається курс, на який зараховується претендент на одержання другої освіти. У разі необхідності доскладання деяких дисциплін, студенту може бути встановлений індивідуальний графік ліквідації академічної різниці до початку найближчої екзаменаційної сесії.

107
При неможливості зарахування на другий і наступні курси через невідповідність змісту навчальних планів особи, які бажають отримати другу освіту (спеціальність), зобов’язані складати вступні випробування.
В індивідуальному плані студента перелік дисциплін на кожний семестр випускова кафедра визначає з урахуванням можливостей та бажань студента. Термін навчання за другою освітою визначається часом, необхідним для оволодіння освітньо-професійною програмою підготовки, що передбачена індивідуальним навчальним планом студента. Індивідуальний план розглядається на засіданні кафедри, підписується студентом
(здобувачем другої вищої освіти), завідувачем кафедри і затверджується деканом того факультету (інституту), на якому студент здобуває другу вищу освіту.
Для споріднених напрямів (спеціальностей), за якими особа навчається або закінчила навчання за основним фахом, може розроблятися типовий навчальний план, розрахований на єдиний перелік навчальних дисциплін та
єдиний термін навчання зі спеціальності другої освіти. При цьому (у спеціальному розділі навчального плану) повинні бути чітко сформульовані вимоги до контингенту вступників із зазначенням попередніх напрямів
(спеціальностей), за якими вони навчаються (або навчалися), а також переліку дисциплін, які вони повинні засвоїти і скласти з них екзамени (заліки) за екстернатом, щоб навчатися за типовою освітньо-професійною програмою другої освіти.
При паралельній формі здобуття другої вищої освіти аудиторні заняття проводяться поза основним навчальним часом, або навчання організовується у формі екстернату чи за заочною формою.
Здобуття другої вищої освіти (другої спеціальності) засвідчується отриманням особою диплома державного зразка за певним освітньо- кваліфікаційним рівнем. У додатку до диплома вказуються всі дисципліни навчального плану цієї спеціальності із зазначенням перезарахованих

108 дисциплін та документа, на підставі якого здійснювалося це перезарахування
(з основної спеціальності).
Навчання за другою спеціалізацією тієї ж спеціальності розглядається як надання особі додаткових освітніх послуг і здійснюється за такою самою процедурою (щодо прийому, особливостей навчання та його оплати), як і здобуття другої вищої освіти. Отримання особою другої спеціалізації з тієї самої спеціальності засвідчується записом у додатку до диплома про вищу освіту назв обох спеціалізацій, а також зазначенням усіх дисциплін, які передбачені навчальним планом з обох спеціалізацій.
Розрахунок вартості навчання за другою освітою здійснюється на підставі індивідуального плану студента та затвердженого кошторису, розробленого плановим відділом університету з урахуванням витрат на заробітну плату, нарахувань на неї, навчальних витрат, витрат на розвиток матеріально-технічної бази, відрахувань на централізовані потреби. Основою для розрахунків вартості навчання є собівартість навчання за державними нормативами.
11.4. Стипендіальне забезпечення студентів
Стипендіальне забезпечення студентів здійснюється за підсумками виконання індивідуального навчального плану відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення».
Академічну стипендію отримують студенти, які згідно з рейтингом, складеним на факультеті за результатами семестрового контролю, здобули найкращі результати навчання. До проведення першого семестрового контролю академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається всім студентам, зарахованим на перший курс навчання.
Ординарні академічні стипендії призначаються студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4,00 –

109 4,99 за національною шкалою оцінювання з урахуванням оцінок екзаменів, заліків, курсових проектів і робіт.
Студентами, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 5,00 за національною шкалою оцінювання з урахуванням оцінок заліків, курсових проектів і робіт розмір ординарної академічної стипендії збільшується на 25%.
Студентам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності, за рішенням Вченої ради університету можуть призначатися персональні стипендії. При призначенні академічних стипендій Президента
України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Голови Київської
Міської Державної Адміністрації, персональних стипендій Університету, а також іменних академічних стипендій враховується інтегральний рейтинг студента та його громадська активність.
Питанння, в тому числі спірні, з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії, надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, вирішує стипендіальна комісія факультету.
У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов'язки студентів, цим Положенням, Статутом університету.
За поданням стипендіальної комісії ректор університету видає наказ про призначення стипендії.

11.5. Права та обов’язки старости академічної групи
Староста є представником деканату для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі та для управління студентським колективом групи при залученні її до всіх офіційних заходів, що проводяться в університеті. Права та обов’язки старости академічної групи затверджуються окремим Положенням.

110
XII. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Фінансування навчання в КНУБА здійснюється за освітньо- професійними програмами за рахунок:

бюджетних коштів відповідно до державного замовлення на підготовку фахівців;

коштів галузей економічної діяльності, підприємств і організацій відповідно до укладених угод на підготовку фахівців;

коштів юридичних та фізичних осіб відповідно до укладених угод на підготовку фахівців;

власних коштів особи відповідно до укладених угод.
Джерела фінансування навчання особи за відповідною освітньо- професійною програмою визначаються у період конкурсних випробувань та зарахування до університету.
Випускники вищих навчальних закладів, які здобули освітньо- кваліфікаційний рівень «спеціаліст», можуть вступати до університету для навчання за програмою освітнього рівня “магістр” лише за кошти фізичних або юридичних осіб.
Фінансування паралельних програм навчання та одержання другої спеціальності (спеціалізації) проводиться виключно на договірній основі.
На вакантні місця, які фінансуються з державного бюджету, можуть бути переведені за конкурсом особи, фінансування навчання яких здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб відповідно до
«Положення про порядок переведення студентів, що навчаються за договорами з повним відшкодуванням витрат на навчання, на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету».
За договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами університет може надавати додаткові платні послуги навчання за межами, встановленими ОПП. Платні освітні послуги не можуть

111 надаватися замість або в межах обсягів основної діяльності, що фінансується за рахунок бюджетних коштів.
Надання платних послуг університетом затверджується відповідною постановою Кабінету Міністрів України і регламентується окремим
Положенням.


112

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
в Київському національному університеті
будівництва і архітектури

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою КНУБА
Протокол № 35 від «26» червня 2015 р.

Набуває чинності згідно з наказом ректора
№ 267 від «02» липня 2015 р.Київ 2015Підписано до друку 10.08.2015. Формат 60
×
84 1/ 16
Ум. друк. арк. 6,51. Обл.-вид. арк. 7,0.
Тираж 150 прим. Зам. № 80/2-15.
Видавець і виготовлювач
Київський національний університет будівництва і архітектури
Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680
E-mail: red-isdat@ukr.net, тел. (044)241-54-22, 241-54-87
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів
Видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал