Положення про організацію навчального процесуPdf просмотр
Сторінка7/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

7.3. Права та обов’язки куратора
Куратор призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні індивідуальної навчально- виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.
Куратор призначається розпорядженням декана факультету за поданням завідувача кафедри. Виконувана ним робота планується в журналі куратора і враховується в індивідуальному плані роботи викладача. Зміна куратора може здійснюватися деканом.
Куратор зобов’язаний:

сприяти створенню в студентській групі здорового морально- психологічного клімату, встановленню нормальних стосунків між студентами і викладачами та співробітниками університету;

сприяти професійному розвитку та координувати науково-дослідну роботу студентів у групі;

допомагати активу групи у формуванні студентського колективу, виробленні позитивних ціннісних орієнтацій у студентів, спрямованих на

88 здобуття знань, підвищення свого загального культурного рівня, ведення здорового способу життя тощо;

проводити індивідуальну виховну роботу зі студентами групи, з’ясовувати стан їх дисципліни та навчання, умови проживання, піклуватися та надавати можливу допомогу студентам у вирішенні тих проблем, які залежать від університету;

проводити заходи організаційної та виховної роботи в студентській групі за планами ректорату, деканату та власним планом;

складати плани культурно-виховної роботи в закріпленій студентській групі і звіти про їх виконання;

регулярно вести журнал куратора;

надавати студентам допомогу в підборі місць розподілу та працевлаштування;

дотримуватися конфіденційності в індивідуальній роботі з підопічними студентами та не розповсюджувати інформацію, що особисто їх стосується.
Куратор має право:

висувати найкращих студентів групи за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі до нагороджень та різних форм заохочень;

виступати перед адміністрацією про застосування встановлених форм дисциплінарного та адміністративного стягнення до студентів за допущені ними порушення трудової, навчальної дисципліни, громадського порядку тощо;

брати участь в оцінці організаторських здібностей підопічних студентів, виконання ними громадських доручень;

захищати підопічних студентів, коли до них застосовуються несправедливо завищені міри стягнення;

89

брати участь у вирішенні питань призначення стипендій, поселення у гуртожитки студентів закріпленої групи, переведення з контракту на бюджетну форму навчання.
7.4. Права та обов’язки студентів КНУБА.
Студенти КНУБА мають право на:
– вибір форми навчання під час вступу до університету;
– безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
– трудову діяльність у позанавчальний час;
– безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базою університету;
– безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
– користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою базами університету у порядку, передбаченому Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку КНУБА;
– забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;
– участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;
– участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться університетом;
– участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
– участь у громадських об’єднаннях;

90
– участь у діяльності органів громадського самоврядування Універ- ситету, факультетів, відділень, Вченої ради КНУБА;
– вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших спеціальностей, за погодженням з деканом відповідного факультету;
– навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
– академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
– отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
– академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому даним Положенням;
– участь у формуванні індивідуального навчального плану;
– моральне і/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного насильства;
– безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
– канікулярну відпустку тривалістю не менш як 8 календарних тижнів за навчальний рік;
– оскарження неправомірних дій посадових осіб університету, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

91
– спеціальний навчально-реабілітаційний супровід і вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.
– навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів за умови навчання за денною формою, на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.
– отримання студентського квитка, зразок якого затверджується
Міністерством освіти і науки України.
Студенти КНУБА зобов’язані:
– виконувати вимоги чинного законодавства України, Статуту
КНУБА,
Правил внутрішнього розпорядку університету, вимог
індивідуального навчального плану студента, етичних норм і з повагою ставитися до викладачів;
– виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та
інструкціями;
– виконувати вимоги освітньої (наукової) програми;

систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками зі спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого наукового та загальнокультурного рівня;

виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;
– не користуватися забороненими джерелами інформації під час контрольних заходів;

відвідувати заняття відповідно до навчального плану та розкладу занять;

своєчасно інформувати деканат у випадках неможливості через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки, контрольні роботи та ін.
– берегти студентські документи.

92

брати участь у роботах по самообслуговуванню в навчальних приміщеннях та гуртожитку, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, студмістечка, інших культурно-побутових об’єктів, які обслуговують студентів університету;

дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та
ін.);

виконувати розпорядження старости навчальної групи, ради студентського самоврядування та студентської ради в гуртожитку в межах їх повноважень;

дбати про честь та авторитет університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим та охайним як в університеті, так і на вулиці та в громадських місцях.
За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку університету ректор за поданням декана факультету може накласти дисциплінарне стягнення на студента, а ректор – відрахувати його, за погодженням з комітетом студентського самоврядування університету.

VIII. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ
Основну відповідальність за якість навчального процесу в університеті несуть ректор і декани факультетів.
Ректор КНУБА в межах наданих йому повноважень:
– вирішує питання освітньої діяльності університету, відповідає за її провадження;
– видає накази і розпорядження з усіх питань організації навчального процесу, обов’язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами університету;
– формує контингент осіб, які навчаються в університеті;

93
–відраховує та поновлює на навчання в університеті здобувачів вищої освіти за погодженням з радою студентського самоврядування;
– забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
– здійснює контроль за якістю роботи науково-педагогічних працівників, організацією навчального процесу і культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників університету;
– виконує інші обов’язки відповідно до Статуту Університету та чинного законодавства України.
Вчена рада КНУБА як колегіальний орган університету:
– розглядає та ухвалює найважливіші рішення з питань організації навчального процесу в Університеті;
– визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
– ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію факультетів, кафедр, лабораторій, інститутів, інших структурних підрозділів;
– затверджує освітні програми та навчальні плани, визначає строки навчання для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
– затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
– оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
– призначає іменні стипендії відмінникам навчання;
– розглядає інші питання діяльності університету відповідно до
Статуту Університету.
Навчально-методична рада КНУБА як колегіальний орган університету здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування

94 навчально-методичної роботи в університеті та розробляє рекомендації щодо
її вдосконалення для досягнення світового рівня якості освіти і набуття учасниками освітньої діяльності незаперечних конкурентних переваг.
Повноваження Навчально-методичної ради визначає Положення про
Навчально-методичну раду КНУБА.
Вчена рада факультету як колегіальний орган факультету:
– визначає загальні напрями наукової діяльності факультету;
– вирішує питання організації навчального процесу на факультеті;
– розглядає питання про структурні зміни на факультеті: створення, реорганізацію та ліквідацію кафедр та ін.;
– готує пропозиції на Навчально-методичну раду з удосконалення навчальних і робочих навчальних програм;
– готує пропозиції на Вчену раду КНУБА з удосконалення навчальних планів;
– розглядає і вирішує інші питання в межах повноважень ради, що визначені Статутом Університету і чинним Положенням про факультет.

IX. ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ, ЯКІ
ЗДІЙСНЮЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Структурні підрозділи КНУБА створюються відповідно до чинного законодавства України і головних завдань діяльності університету і функціонують згідно з окремими Положеннями, що затверджуються Вченою радою КНУБА.
Основними структурними підрозділами університету, які беруть безпосередню участь в організації навчального процесу в КНУБА, є кафедри, факультети, інститути, коледжі.
Кафедра – базовий структурний підрозділ університету, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених

95 спеціальностей, спеціалізацій, а також здійснює наукову, науково-дослідну і навчально-методичну діяльність за певним напрямом.
Основні завдання і функції кафедри визначаються Положенням про кафедру КНУБА
Факультет – основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ університету, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою з однієї або кількох суміжних спеціальностей, керівництво навчально-методичною, науково-дослідною роботою кафедр, безпосередньо підпорядкованих факультету, а також координує дії інших кафедр університету щодо забезпечення навчального процесу на факультеті.
Основні завдання і функції, а також організація управління факультетом здійснюється відповідно до Положення про факультет.
Керівництво факультетом здійснює декан факультету.
До повноважень декана факультету належить:
– безпосереднє керівництво навчальною, методичною і науковою діяльністю факультету;

забезпечення розвитку матеріально-технічної бази навчального процесу факультету;
– участь у підборі кадрів науково-педагогічних працівників факультету;
– формування навчального навантаження кафедр факультету;
– координування роботи кафедр факультету;
– керівництво роботою з розробки, вдосконалення і коригування навчальних планів і програм, навчально-методичних комплексів дисциплін, підготовки документації для відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій;
– створення умов для підвищення науково-професійного рівня і педагогічної майстерності науково-педагогічних і педагогічних працівників факультету;
– розроблення та організація разом із кафедрами заходів, спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців;

96
– контроль за виконанням навчальних планів і програм, проходження виробничої та інших видів практик;
– контроль за організацією навчального процесу на факультеті на всіх його стадіях;
– представлення ректору університету подання у вигляді проектів наказів про зарахування, переведення, поновлення і відрахування студентів, надання їм академічних відпусток і пільг, застосування заохочень і стягнень, призначення стипендій, допуск студентів до складання державних екзаменів;
– виконання інших обов’язків, передбачених посадовою інструкцією декана факультету та іншими нормативними документами університету.

X. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
УНІВЕРСИТЕТУ
Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів, на яких обираються (призначаються) ради студентського самоврядування університету та факультетів.
Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів які навчаються у
КНУБА, та мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування
У своїй діяльності рада студентського самоврядування керується законодавством, статутом КНУБА та положенням про студентське самоврядування КНУБА.
Рада студентського самоврядування діє на принципах:
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- виборності та звітності органів студентського самоврядування;
- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій
Рада студентського самоврядування:

97
- бере участь в управлінні університету у порядку, встановленому
Законом та Статутом КНУБА;
- бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
- проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
- бере участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;
- захищає права та інтереси студентів ;
- вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм.
За погодженням із радою студентського самоврядування приймаються рішення про:
- відрахування студентів з університету та їх поновлення на навчання;
- переведення осіб, які навчаються в університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб;
- переведення осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
- призначення заступника декана факультету, заступника директора
інституту, заступника керівника вищого навчального закладу;
- поселення осіб у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
- затвердження правил внутрішнього розпорядку КНУБА в частині, що стосується осіб, які навчаються;
Адміністрація університету не має права втручатися в діяльність ради студентського самоврядування.


98
XI. АКАДЕМІЧНІ ПРАВА СТУДЕНТІВ

11.1. Прийом студентів на навчання
Прийом на навчання до університету для підготовки фахівців усіх освітніх рівнів проводиться відповідно до Правил прийому до Київського національного університету будівництва і архітектури, які щорічно затверджуються Вченою радою університету.
11.2.
Відрахування, переривання навчання, поновлення і
переведення студентів
1. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;

власне бажання;

у зв’язку з переведенням до іншого ВНЗ;

неявка на заняття протягом 10 днів після початку занять, якщо студент не сповістив деканат про наявність поважної причини для цього;

невиконання навчального плану протягом семестру у разі недопуску до семестрового контролю з трьох і більше навчальних дисциплін;

академічна неуспішність: а) отримання при семестровому контролі трьох і більше незадовільних оцінок; б) отримання незадовільної оцінки з одного предмета після трьох спроб складання екзамену (заліку); в) якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін;

грубе порушення встановлених Правил внутрішнього розпорядку
КНУБА;

99

здійснення аморального вчинку, несумісного з продовженням навчання у студентському колективі (за згодою ради студентського самоврядування та (або) профспілкового комітету студентів);

порушення умов договору, у тому числі в частині оплати за навчання, студентом, який навчається на підставі угод з підприємствами, організаціями чи фізичними особами.

інші випадки, передбачені законодавством.
У випадку отримання незадовільної оцінки при державній атестації студенти відраховуються з університету як такі, що закінчили теоретичний курс навчання за відповідною програмою підготовки.
Відрахування студентів проводиться наказом ректора за поданням декана, за згодою ради студентського самоврядування.
Особам, відрахованим з університету, після підписання обхідного листа деканат видає академічну довідку встановленої форми та оригінал документів про попередню освіту. Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі. До особової справи студента для передачі в архів додаються: копія академічної довідки, підписана ректором університету
і скріплена гербовою печаткою, завірена деканом залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом декана навчальна картка студента з зазначенням виконання студентом навчального плану.
Відомості про вивчені предмети, складені заліки та екзамени вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр. Для всіх форм навчання до академічної довідки в графі “Кількість годин за навчальним планом” ставиться кількість годин, передбачена навчальним планом для денної форми навчання. Якщо студент раніше навчався в іншому навчальному закладі, в академічній довідці зазначаються назви закладів, в яких були складені екзамени (заліки) з певних дисциплін.
До академічної довідки не вносяться предмети, з яких студент одержав незадовільні оцінки. Студентам, які вибули з першого курсу і не складали

100 екзамени та заліки, видається академічна довідка із записом, що студент заліків та екзаменів не складав.
Особа, відрахована з університету до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу спеціальності.
2. На наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (бакалавра, магістра) розпорядженням декана факультету
переводяться студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану певного курсу, успішно склали всі екзамени і заліки. У заліковій книжці студента робиться запис “Переведено на ___ курс навчання”, який підтверджується підписом декана (заступника декана) та печаткою університету.
3. У випадках тривалої хвороби в період заліково-екзаменаційної сесії та канікул при наявності відповідних документів студенту може бути встановлений індивідуальний графік складання екзаменів, тривалістю не більше місяця після початку наступного семестру. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіку, розглядається питання про надання академічної відпустки або повторного курсу навчання.
Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі
іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між вищими навчальними закладами.
Академічна відпустка це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, що зумовлені гострим захворюванням і потребують тривалого відновлювального періоду лікування, загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями; анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання.

101
Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути подовжена ще на один рік.
Академічна відпустка за медичними показаннями надається студентам на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки. Надання академічної відпустки оформляється відповідним наказом ректора із зазначенням підстави надання відпустки та її терміну. За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз.
Відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів України про працю.
Повторне навчання – це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за медичними показаннями) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин: через тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання
(понад один місяць за семестр); службові відрядження; складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо.
Студенти першого курсу правом на повторне навчання не користуються. За весь період навчання студент може скористуватися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.
Питання про умови щодо надання студенту права на повторне навчання вирішується ректором за поданням декана до початку відповідного семестру
і оформлюється відповідним наказом. Повторне навчання здійснюється з початку того семестру, навчальний план якого студент не виконав.
Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути зараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали позитивну оцінку. Студенту, якому надано повторний курс навчання,

102 необхідно ліквідувати академічну різницю, якщо вона виникла в результаті змін у навчальному плані.
Студентам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.
Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти.
4. Студенти можуть бути

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал