Положення про організацію навчального процесуPdf просмотр
Сторінка6/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
6.2. Особливості організації навчального процесу за формами
навчання без відриву від виробництва
Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Правилами прийому. Особи, які навчаються у вищих закладах освіти за заочною формою, мають статус студента і на них поширюються права та обов’язки, визначені чинним законодавством.

74
Відповідно до “Кодексу Законів про працю”, Закону України “Про відпустки” та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року
№634 “Про порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості” для осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи і навчаються у вищих закладах освіти за заочною формою, передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток і відпусток без збереження заробітної плати.
Зміст, обсяг, структура та якість знань, навичок і умінь студентів, які навчаються без відриву від виробництва, мають відповідати вимогам державного стандарту освіти, встановленим для відповідного освітнього рівня.
Тривалість засвоєння програми підготовки бакалавра при заочній формі навчання складає 5 років, а програм підготовки магістра є такою самою, як і при навчанні на денній формі.
Навчальні плани для форм навчання без відриву від виробництва за переліком дисциплін (за винятком фізичної культури), кількістю годин і формами підсумкового контролю повинні повністю відповідати навчальним планам денної форми навчання. Розподіл часу за видами аудиторних занять здійснюється з врахуванням можливості виконання вимог робочих навчальних програм дисциплін і пропорційно розподілу годин на денній формі навчання.
Навчальний процес за заочною формою навчання організується відповідно до цього Положення і здійснюється під час сесій і в міжсесійний період. Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття, консультації та контрольні заходи).

75
Лекції при формах навчання без відриву від виробництва, як правило, мають постановочний, концептуальний, узагальнюючий та оглядовий характер.
Семінарські заняття проводяться за основними темами курсу, які виносяться на самостійне вивчення студентами.
Практичні та лабораторні роботи повинні забезпечувати формування необхідного рівня умінь і навичок.
Сумарна тривалість сесій на кожний навчальний рік визначається виходячи з обсягу додаткових відпусток, зазначених у Постанові Кабінету
Міністрів України від 28 червня 1997 року №634. Кількість сесій і терміни їх проведення встановлюються щорічно графіком навчального процесу з урахуванням особливостей напряму підготовки (спеціальності), року навчання студентів, можливостей і побажань студентів та їх роботодавців.
Міжсесійний період для заочної форми навчання – це частина навчального року протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача. Основною формою роботи студента-заочника над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань. Контрольні роботи та індивідуальні завдання, передбачені навчальним планом, можуть виконуватися як у домашніх умовах (поза навчальним закладом), так і в університеті. Індивідуальні завдання виконуються у порядку, передбаченому цим Положенням.
З метою забезпечення систематичної самостійної роботи студентів- заочників в міжсесійний період можуть проводитися консультації, захист курсових проектів (робіт) та інших індивідуальних завдань. У міжсесійний період студентам-заочникам може надаватися можливість відвідувати навчальні заняття та виконувати інші види навчальної роботи за затвердженим розкладом.
Викладач має забезпечити студента навчально-методичними матеріалами з тематики і виконання контрольних та курсових робіт у друкованому чи електронному вигляді. Завдання до виконання домашніх контрольних робіт видаються студентам на попередній сесії. Контрольні

76 роботи, виконані поза вищим закладом освіти, перевіряються викладачем у семиденний термін з часу їх надходження до університету і зараховуються за результатами співбесіди викладача зі студентом. Контрольні роботи, виконані в університеті, перевіряються викладачем у дводенний термін і зараховуються за результатами їх виконання. Фахівець кафедри реєструє отримані контрольні роботи у відповідному журналі, передає викладачеві на рецензію та фіксує у журналі результати перевірки контрольної роботи.
Зараховані контрольні роботи зберігаються у викладача до екзамену (заліку), а не зараховані, разом з рецензією, – повертаються на кафедру для передачі студенту на доопрацювання.
Курсові роботи (проекти) студенти заочної форми навчання захищають перед комісією у складі 2–3 викладачів кафедри, у тому числі керівника курсової роботи (проекту). Курсові роботи (проекти), виконані студентами заочної форми навчання, зберігаються на кафедрі протягом одного року.
Після закінчення вказаного терміну зазначені роботи підлягають утилізації на підставі спеціального акта, який підписується комісією у складі 3 працівників кафедри.
Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіку навчального процесу та робочих навчальних планів на поточний рік, які доводяться до відома всіх студентів перед початком навчального року.
Декан, за певних умов (хвороба, службові відрядження, складні сімейні обставини) для окремих студентів може встановлювати індивідуальний графік навчального процесу.
Студенти-заочники допускаються до участі в лабораторно- екзаменаційній сесії, якщо вони не мають заборгованості за попередній курс і до початку сесії виконали всі контрольні роботи та індивідуальні завдання з дисциплін, що виносяться на сесію. Виконаними вважаються зараховані контрольні роботи і курсові проекти (роботи).
Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіку навчального процесу довідкою-викликом встановленої форми. Довідка- виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки

77 студентам, які виконали навчальний план і не мають академічної заборгованості за попередню сесію. Довідка-виклик є документом суворої звітності і підлягає реєстрації в окремій книзі із зазначенням номера та дати видачі. Книга реєстрації має бути пронумерована і прошнурована.
Після закінчення сесії деканат видає студенту довідку про участь у сесії.
Студенти-заочники, які не виконали вимог навчального плану і не мають права на додаткову оплачувану відпустку, але з’явилися на лабораторно- екзаменаційну сесію, допускаються до консультацій викладачів, виконання лабораторно-практичних робіт, складання заліків і в установленому порядку до складання екзаменів (заліків) без наступного надання оплачуваної додаткової відпустки за поточний навчальний рік.
Студентам заочної форми навчання, які працюють за обраним фахом
(напрямом підготовки, спеціальністю) та мають відповідний досвід практичної роботи, може бути зараховано проходження фахової практики.
Підведення підсумків навчального процесу студентів заочної форми навчання проводиться за результатами академічного року.
6.3. Особливості організації навчального процесу екстернів
До екстернату університету зараховуються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту або базову (повну) вищу освіту.
Навчання в екстернаті здійснюється на основі договорів між університетом та підприємствами, установами, організаціями, громадянами, які укладаються університетом та підписуються особисто ректором.
Зарахування на навчання екстернів здійснюється на основі “Правил прийому до КНУБА“, наявності договору і індивідуального плану навчання, підписаних всіма учасниками угоди, а також документу про оплату першого навчального року (семестру). Один екземпляр договору на навчання та платіжний документ передаються для реєстрації до деканату та навчального відділу.
Зарахованим до екстернату видається залікова книжка встановленого зразка, на титульному листі якої робиться позначка “Екстерн”.

78
Екстерн зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі вимоги
індивідуального навчального плану, дотримуватися Статуту і “Правил внутрішнього розпорядку КНУБА”.
Пільги, визначені чинним законодавством для студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах, на екстернів не поширюються. Екстерн має право на умовах, визначених в угоді, користуватися бібліотечними фондами, навчальними програмами та методичними матеріалами вищого навчального закладу, навчально-лабораторним обладнанням, технічними засобами, отримувати консультації.
Навчання екстерна здійснюється за індивідуальним навчальним планом, складеним на основі навчального плану відповідного напряму підготовки
(спеціальності) з дотриманням обсягів навчальних дисциплін та структурно- логічної послідовності їх вивчення.
Індивідуальний навчальний план складається екстерном за погодженням з відповідними кафедрами і затверджується деканом. Індивідуальний навчальний план екстерна складається на кожний навчальний рік протягом першого місяця навчального року.
Тривалість екстернату для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня не регламентується нормативною тривалістю навчання, а визначається можливостями екстерна засвоїти необхідний обсяг змісту освіти; для тих, хто здобуває першу вищу освіту, індивідуальні плани складаються виходячи з нормативного терміну реалізації навчального плану, але не менше програми одного семестру.
Атестація екстернів включає заліки, екзамени, державну атестацію та
інші форми контролю, передбачені навчальним планом. Екстерни звільняються від контрольних заходів з фізичної культури. Екстерни складають заліки та екзамени з навчальних дисциплін у обсязі навчальних програм, затверджених для даного напряму підготовки (спеціальності) відповідного освітнього рівня.
Екстерн може складати екзамен з навчальної дисципліни в цілому або з окремих її частин, але не менше обсягу, передбаченого для одного семестру.

79
Перезарахування результатів раніше складених екстерном заліків та екзаменів проводиться деканом за умови ідентичної назви, обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання про перезарахування результатів заліків та екзаменів вирішується відповідними кафедрами за умови відповідності програмних вимог з цих дисциплін.
Заліки і екзамени екстерни складають, як правило, в період екзаменаційної сесії. Екстернові, допущеному до складання заліку чи екзамену, деканатом видається атестаційний лист встановленої форми.
Атестаційні листи реєструються в окремій книзі із зазначенням номера та дати видачі, прізвища екстерна і назви навчальної дисципліни, з якої проводиться контрольний захід.
Екзамени і заліки екстерни складають комісії у складі двох осіб, призначеній завідувачем відповідної кафедри. В атестаційному листі записуються поставлені екстерну питання та дається стисла характеристика його відповідей.
Екзаменаційна (залікова) оцінка заноситься до атестаційного листа і залікової книжки екстерна. Атестаційний лист екстерна після складання ним заліку чи екзамену зберігається в його особовій справі.
У разі отримання екстерном під час екзамену чи заліку незадовільної оцінки (“не зараховано”) дозволяється одноразове повторне складання екзамену (заліку) у термін, визначений завідувачем кафедри в межах навчального року. Отримання екстерном незадовільної оцінки (“не зараховано”) чи його неявка на екзамен (залік) у визначений термін з однієї чи кількох навчальних дисциплін не позбавляє екстерна права навчання в екстернаті протягом навчального року.
Індивідуальний навчальний план на наступний навчальний рік для екстернів, які мають незадовільні оцінки та інші академічні заборгованості, складається з урахуванням заборгованостей та продовження навчання без порушення структурно-логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін.

80
При виконанні екстерном курсового чи дипломного проекту (роботи) для надання йому наукової і методичної допомоги може бути призначений науковий керівник (консультант) із числа професорсько-викладацького складу відповідної кафедри.
Екстерни, які працюють за обраним фахом (напрямом підготовки, спеціальністю) або мають відповідний досвід практичної роботи, звільняються від проходження фахової практики. В інших випадках екстерни проходять фахову практику за відповідною програмою для денної форми навчання.
База практики визначається випусковою кафедрою або обирається екстерном за погодженням з кафедрою. Підсумки виконання програм практики та оцінювання її результатів проводяться відповідними кафедрами університету.
Державні екзамени та захист дипломних проектів (робіт) проводяться на загальних підставах державними екзаменаційними комісіями у терміни, визначені навчальними планами відповідно до цього Положення.
Екстерну, який виконав усі вимоги навчального плану, пройшов державну атестацію, передбачену відповідною навчальною програмою, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Кількість осіб, які отримали вищу освіту відповідного освітньо- кваліфікаційного рівня через екстернат у звітному навчальному році, відображається у статистичному звіті за формою 2-3 НК “Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року” в графі “Випущено...”.
Кількість екстернів у загальній чисельності випуску зазначається у вигляді примітки до даної форми.
Екстерни відраховуються з екстернату при порушенні ними умов договору про навчання, якщо після завершення навчального року мають більше двох незадовільних оцінок (“не зараховано”), а також порушенні

81
“Правил внутрішнього розпорядку” і отримують при цьому академічну довідку встановленого зразка.
Екстерни можуть бути зарахованими до екстернату в даному або іншому вищому навчальному закладі повторно на загальних умовах.

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Учасниками навчального процесу в КНУБА є:
– наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;
– здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в КНУБА.
До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці та фахівці- практики.
7.1. Права та обов’язки науково-педагогічних працівників.
7.1.1.
Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники університету мають право:

на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства і людства загалом;

на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;

на захист професійної честі та гідності;

на участь в управлінні університетом, у тому числі обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, Вченої ради
КНУБА чи його структурного підрозділу;

на забезпечення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, встановлених законодавством, нормативними актами університету, умовами індивідуального трудового договору і колективного договору;

на безоплатне користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів університету;

82

на захист права інтелектуальної власності;

на захист професійної честі та гідності;

на вільний вибір методів і засобів навчання у межах затверджених навчальних планів і робочих навчальних програм з дисциплін;

на участь в обговоренні питань навчальної, методичної, наукової і виробничої діяльності університету;

на підвищення кваліфікації та стажування не рідше від одного разу на п’ять років;

на здійснення науково-дослідної роботи;

на участь в об’єднаннях громадян;

на користування оплачуваною відпусткою;

на моральне і матеріальне заохочення за сумлінну та активну роботу;

одержувати житло, у тому числі службове, в установленому законодавством порядку;

отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку;

на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку;

інші права та свободи, передбачені чинним законодавством України та Статутом КНУБА.
7.1.2.
Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники
Університету зобов’язані:

забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників);

підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);

83

дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в університеті, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції
України та державних символів України;

розвивати в осіб, які навчаються в університеті, самостійність,
ініціативу, творчі здібності;

дотримуватися Статуту КНУБА, законів України, інших нормативно-правових актів МОН України;

систематично інформувати деканати про факти порушення студентами навчальної дисципліни (систематичне пропускання навчальних занять, несвоєчасність виконання семестрових індивідуальних завдань);

забезпечувати рівні умови для демонстрації студентами знань під час контрольних заходів, не дозволяти користуватися забороненими джерелами інформації;

суворо дотримуватися встановлених критеріїв визначення оцінок на екзаменах і під час інших контрольних заходів;

готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

сприяти збереженню майна університету.

7.2. Робочий час науково-педагогічних працівників
Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу). Робочий час науково- педагогічного працівника включає час на виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.
Робочий час наукового працівника включає час на виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

84
Норми часу навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи затверджуються наказом ректора за поданням Вченої ради університету.
Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором (контрактом), може здійснюватися лише за їх згоди або у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Види навчальних занять, що входять до обов’язкового обсягу навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються кафедрою.
При складанні індивідуальних планів викладача та розподілі педагогічного навантаження завідувач кафедри повинен враховувати особливості кожного виду роботи і забезпечувати оптимальне використання творчого потенціалу кожного науково-педагогічного працівника.
Мінімальний і максимальний обов’язковий обсяг навчального навантаження науково-педагогічних працівників університету в межах їх робочого часу встановлюється наказами ректора відповідно до чинного законодавства з урахуванням виконання викладачами інших обов’язків
(методичних, наукових, організаційних) та у порядку, передбаченому
Статутом КНУБА і Колективним договором.
Персональна відповідальність за дотримання меж мінімального або максимального обов’язкового обсягу навчального навантаження науково- педагогічних працівників кафедри покладається на деканів факультетів і завідувачів кафедр.
У разі виробничої необхідності викладач може бути залучений до проведення навчальних занять понад обов’язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, у межах свого робочого часу.
Додаткова кількість облікових годин встановлюється наказом ректора університету і не може перевищувати 0,25 мінімального обов’язкового обсягу навчального навантаження.

85
Зміни в обов’язковому навчальному навантаженні викладача вносяться до його індивідуального робочого плану.
Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача.
Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається з урахуванням особливостей спеціальності та форми навчання.
Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого графіка робочого часу.
Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних занять
і контрольних заходів, передбачених розкладом.
При визначенні індивідуальних планів роботи професорсько- викладацького складу завідувач кафедри повинен враховувати особливості кожного виду роботи і забезпечувати оптимальне використання творчого потенціалу кожного викладача. Читання лекцій повинно плануватися тільки професорам, доцентам і старшим викладачам. Залучення до лекційних занять асистентів можливе лише з дозволу ректора університету на поточний навчальний рік. Бажано планувати лекторові проведення практичних, семінарських та лабораторних занять хоча б з однією навчальною групою лекційного потоку.
Планування робочого часу викладача здійснюється на поточний навчальний рік і фіксується в індивідуальному плані роботи викладача.
Індивідуальні плани складаються всіма викладачами (штатними, сумісниками, працюючими з погодинною оплатою), розглядаються на засіданні кафедри й підписуються завідувачем кафедри. Індивідуальний план завідувача кафедри підписує проректор університету.

86
Підставою для планування навчального навантаження викладача є дані обсягу навчальної роботи, які навчальний відділ університету передає на кафедри в терміни, встановлені наказом ректора.
На кафедрах виконується розрахунок обсягу навчального навантаження за всіма видами навчальної роботи, а також розробляється “Розподіл навчального навантаження між викладачами кафедри”. Цей документ подається кафедрою до навчального відділу університету.
Методична, наукова, організаційна та виховна робота викладачів планується у відповідних розділах індивідуального плану роботи на навчальний рік із зазначенням конкретних підсумкових результатів.
Переліки основних видів методичної, наукової, організаційної та виховної роботи викладачів мають орієнтовний характер і за рішенням кафедри можуть доповнюватися іншими видами робіт, які ними виконуються.
У разі неможливості виконання викладачем педагогічної роботи (на період відряджень, хвороби, перебування на підвищенні кваліфікації тощо), навчальне навантаження розподіляється між викладачами кафедри в межах
36-годинного робочого тижня та максимального навчального навантаження за рахунок зменшення їм обсягу методичної, наукової та організаційної роботи або шляхом залучення у визначеному порядку викладачів з погодинною оплатою праці.
Хід виконання індивідуальних планів викладачів повинен періодично перевірятися шляхом обговорення на засіданнях кафедри з критичною оцінкою якості виконання кожного виду робіт, вимогою особистого пояснення кожним виконавцем причин низької якості, несвоєчасності виконання або невиконання роботи, передбаченої планом.
Облік навчальної роботи викладачів здійснюється за фактичними витратами часу. Наприкінці навчального року завідувач кафедри зобов’язаний оцінити якість виконання індивідуального плану роботи

87 кожним викладачем і зробити відповідний запис у розділі “Висновки завідувача кафедри про виконання індивідуального плану”.
При підведенні підсумків навчального року на засіданні кафедри питання про виконання індивідуальних планів професорсько-викладацьким складом є одним з головних.
Звіт про виконання навчального навантаження викладачами кафедри за навчальний рік подається до навчального відділу університету до 1 липня.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал