Положення про організацію навчального процесуPdf просмотр
Сторінка5/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
5.2.3. Проведення семестрового контролю
При проведенні семестрового контролю екзаменатор повинен мати таку документацію:

затверджений завідувачем кафедри (із зазначенням номера протоколу та дати засідання кафедри) комплект екзаменаційних білетів (КЗ);

робочу програму навчальної дисципліни;

критерії оцінки рівня підготовки студентів;

заліково-екзаменаційну відомість, підписану деканом
(заступником декана) факультету.
Екзаменаційно-залікову відомість екзаменатор отримує в деканаті в день проведення семестрового контролю.
Присутність на екзаменах або заліках сторонніх осіб без дозволу ректора, проректора або декана факультету не допускається.

60
На екзаменах студенти зобов’язані мати при собі залікову книжку або
індивідуальний навчальний план. У разі відсутності залікової книжки студент повинен мати довідку з деканату. Під час підготовки відповіді на екзамені студенти зобов’язані дотримуватися відповідних вимог кафедри.
При виявленні факту використання студентом недозволених матеріалів викладач має право припинити складання екзамену (заліку) студентом і виставити незадовільну оцінку.
Відмова студента від відповіді на питання екзаменаційного білету атестується як незадовільна відповідь.
Екзаменатор повинен:

дотримуватись розкладу екзаменів (дата, час початку екзамену, аудиторія);

при відвідуванні екзамену (заліку) будь-якою особою, крім ректора, проректорів або декана (заступника), запропонувати їй отримати на це дозвіл;

проводити екзамен (залік) тільки за білетами (контрольними завданнями), що затверджені (для більш об’єктивної оцінки рівня підготовки студента екзаменаторові надається право ставити додаткові питання в межах навчальної програми);

при усній формі екзамену оголошувати оцінку одразу після закінчення опитування студента і проставляти її в заліково-екзаменаційну відомість та залікову книжку;

при письмовій формі екзамену оголошувати оцінку не пізніше наступного дня.
5.2.4. Оформлення результатів семестрового контролю
Результати семестрового контролю вносяться викладачем в заліково- екзаменаційну відомість і залікову книжку студента або індивідуальний навчальний план, а працівниками деканату – в журнал обліку успішності студентів та навчальну картку студента. У залікову книжку студента викладач записує повну кількість годин з навчальнї дисципліни, що

61 виноситься на семестровий контроль, а також позитивну оцінку. Оцінка
«незадовільно» у залікову книжку не проставляється.
У відомостях проти прізвища конкретного студента можливі такі записи: а) “Не з’явився” – якщо студент був допущений до складання семестрового контролю, але не з’явився на нього; б) “Не допущений” – проставляється викладачем якщо студент не був допущений до складання семестрового контролю через невиконання усіх видів робіт, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни у даному семестрі; деканатом – за невиконання вимог навчального плану; в) “Відмінно – А (90-100)”, “Добре – B (82-89); С (74-81)”,
“Задовільно – D (64-73); E (60-63)”, “Незадовільно – FX (35-59); F(0-34)”,
“Зараховано А (90-100); B (82-89); С (74-81); D (64-73); E (60-63)”, “Не зараховано FX (35-59); F(0-34)” – залежно від результату складання семестрового контролю.
Після проведення екзамену викладач заповнює та повертає заліково- екзаменаційну відомість в деканат не пізніше наступного дня. Про це робиться запис у відповідному журналі.
Виправлення підсумкової оцінки в екзаменаційній відомості, заліковій книжці, навчальній картці студента з будь-яких обставин не дозволяється.
Студент, який не з’явився на екзамен без поважних причин чи був усунений від екзамену (заліку) вважається таким, що використав спробу атестації з певної дисципліни.
Для перездачі екзаменів (заліків) деканат оформлює додаткову екзаменаційно-залікову відомість.
Заліково-екзаменаційні відомості для перескладання видаються тільки після закінчення екзаменаційної сесії, згідно графіку перескладань.

62
У разі прийому екзаменів (заліків) комісією екзаменаційно-залікову відомість підписують усі члени комісії. Терміни повернення викладачем додаткових відомостей визначаються деканатом.
Письмові екзаменаційні роботи студентів зберігаються на кафедрі протягом терміну можливого подання апеляції.
Апеляція щодо результатів підсумкового контролю знань студентів – складова організаційного забезпечення навчального процесу, яка проводиться для визначення об’єктивності виставленої оцінки.
Головне завдання апеляційної процедури – подолання елементів суб’єктивізму під час оцінювання знань студентів, уникнення непорозумінь і спірних ситуацій, створення найсприятливіших умов для розвитку і реального забезпечення законних прав та інтересів особи, що навчається.
Основні засади організації проведення апеляції результатів підсумкового контролю знань визначаються в Положенні про апеляцію результатів підсумкового контролю.
5.2.5. Особливості оформлення заліково-екзаменаційних відомостей
з
практик
Залікові відомості з практик, що проводяться влітку, викладач підписує та здає особисто в деканат до початку нового навчального року (як виняток – до 10 вересня поточного року).
Залікові відомості з переддипломної практики студентів викладач підписує і здає особисто в деканат у день проведення заліку або наступного дня.
Оцінка з практики студентів враховується при нарахуванні стипендії за результатами наступного семестрового контролю.63
5.3. Державна атестація
5.3.1. Загальні відомості
Метою державної атестації студента є визначення фактичної відповідності його підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією (ДЕК) після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. ДЕК оцінює рівень науково-теоретичної і практичної підготовки випускників, вирішує питання про здобуття певного освітнього рівня, присвоєння відповідної кваліфікації та видачу документа про вищу освіту.
Державна комісія створюється щорічно для кожного напряму підготовки (освітній рівень “бакалавр”) та кожної спеціальності (освітній рівень “магістр”) для всіх форм навчання і діє протягом календарного року.
Залежно від кількості випускників може створюватися декілька ДЕК з напряму (спеціальності).
До складу ДЕК входять голова комісії та не більше ніж чотири члени комісії. Голови комісій з атестації бакалаврів і магістрів розглядаються на засіданні Вченої ради Університету та затверджуються ректором. Голови комісій з атестації магістрів призначаються з числа провідних фахівців виробництва або вчених наукових установ, науково-педагогічних працівників інших ВНЗ. Голови ДЕК з атестації бакалаврів можуть призначаютися з числа провідних професорів (доцентів) університету.
Пропозиції щодо голів ДЕК деканати повинні надати до навчального відділу до 1 листопада поточного навчального року, а пропозиції щодо графіку роботи та складу ДЕК – до 10 грудня.
Персональний склад членів державної комісії і екзаменаторів затверджується ректором не пізніше, ніж за місяць до початку роботи державної комісії.

64
Державна атестація проводиться у формі захисту дипломного проекту(роботи), магістерської роботи або державних екзаменів згідно з вимогами відповідної ОПП.
Вимоги до змісту дипломних проектів (робіт), магістерських робіт, програму та екзаменаційні білети з державних екзаменів розробляє випускова кафедра.
До державної атестації допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги навчального плану зі спеціальності (напряму) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та не мають академічної заборгованості.
5.3.2. Підготовка до державної атестації
Виконання дипломних проектів (робіт), магістерських робіт, підготовка до державних екзаменів є заключним етапом навчання студентів за відповідною програмою підготовки і має на меті систематизування, закріплення і розширення теоретичних знань, вмінь та навичок, визначення спроможності їх практичного застосування у вирішенні професійних завдань, що передбачені для первинних посад відповідно до вимог ОКХ.
Теми дипломних проектів (робіт), магістерських робіт щорічно розробляються і обговорюються на випускових кафедрах, розглядаються
Вченою радою факультету і затверджуються деканом.
Студентам надається право вибирати тему дипломного проекту
(роботи) з переліку, визначеного випусковою кафедрою, або пропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки. Закріплення теми та керівника за студентами оформлюються наказом ректора.
Підготовка атестаційних робіт проводиться студентами у навчальному закладі або на підприємствах та в організаціях, що зацікавлені у цій роботі.
Склад рецензентів затверджується деканом за поданням завідувача випускової кафедри не пізніше, ніж за місяць до початку захисту. Рецензент не може бути співробітником цієї кафедри.

65
До захисту дипломних проектів (робіт), магістерських робіт допускаються студенти, які виконали роботу, одержали на неї відгук керівника (наукового керівника), рецензію та подання завідувача кафедри голові ДЕК.
У випадку, якщо завідувач кафедри не вважає за можливе допустити студента до захисту, це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника. Протокол засідання кафедри подається декану для вирішення питання щодо подальшого навчання студента.
Списки студентів, допущених до державної атестації, затверджуються деканом і подаються в ДЕК.
5.3.3. Проведення державної атестації
Складання державних екзаменів та захист дипломних проектів (робіт), магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю не менше половини членів комісії при обов’язковій присутності голови комісії.
Робота державних комісій проводиться у терміни, передбачені графіком навчального процесу. Розклад засідань державної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується ректором на підставі подання декана і доводиться до загального відома не пізніше, ніж за місяць до початку захисту державних екзаменів.
На одному засіданні ДЕК можна планувати захистів: бакалаврських, магістерських дипломних робіт – не більше 12. Тривалість проведення державних екзаменів і захисту випускних робіт не повинна перевищувати 6 годин на день.
До державної комісії деканатом подається довідка про виконання студентом навчального плану з визначенням якісної його успішності.
Захист атестаційних робіт може проводитися як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, в закладах та організаціях, для яких тематика проектів (робіт), що захищаються, має науково-теоретичний або практичний
інтерес.

66
Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів за білетами (контрольними завданнями), складеними у повній відповідності до програми державної атестації.
Результати складання державного екзамену та захисту дипломного проекту (роботи) визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”,
“незадовільно”. Рішення державної комісії про оцінювання рівня підготовки студентів, а також про присвоєння студентам-випускникам кваліфікації та видачу їм державних документів про вищу освіту приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.
Студенту, який успішно склав державні екзамени, захистив випускну роботу, рішенням державної комісії присвоюється освітній рівень, відповідна кваліфікація і видається державний документ про освіту.
Диплом освітнього рівня «бакалавр» («молодший бакалавр») з відзнакою видається студенту який отримав підсумкові оцінки “відмінно” не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін, КП (КР) та практик за весь термін навчання, а решту підсумкових оцінок – “добре”, захистив дипломний проект (роботу), склав державні екзамени з оцінками “відмінно”.
Диплом освітнього рівня «магістр» з відзнакою видається студенту, який має диплом бакалавра з відзнакою, підсумкові оцінки “відмінно” не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін, КП (КР) та практик за термін навчання, а решту підсумкових оцінок – “добре”, захистив дипломний проект
(роботу) з оцінкою “відмінно”.
Результати захисту дипломних проектів (робіт) і державних екзаменів оголошуються в день їх проведення після оформлення протоколу засідання державної комісії.
Студент, який не захистив дипломний проект (роботу), магістерську роботу, не склав державні екзамени, або не з’явився на захист (державний

67 екзамен) без поважних причин, відраховується з вищого навчального закладу як такий, що виконав навчальний план, але не пройшов державної атестації.
Студентам, які не захищали дипломний проект (роботу), магистерську роботу (не складали державний екзамен) з поважної, документально підтвердженої причини, ректором може бути перенесено термін захисту, але не більше, ніж на один рік.
Якщо захист дипломного проекту (роботи) визнається незадовільним,
ДЕК встановлює, чи може студент представити до повторного захисту той же проект (роботу) з відповідною доробкою, що визначає комісія, або повинен розробити нову тему, яка пропонується випусковою кафедрою. Студентам, які отримали при захисті дипломної роботи незадовільні оцінки, видається академічна довідка.
Повторний захист та повторне складання державних екзаменів дозволяється тільки під час наступної державної атестації протягом трьох років після закінчення вищого закладу освіти.
Усі засідання державної екзаменаційної комісії протоколюються. У протоколи записуються поставлені студентам питання, вносяться оцінки, одержані на державному екзамені або при захисті дипломних проектів
(робіт), особливі думки і зауваження членів комісії, вказуються кваліфікація та державний документ (з відзнакою чи без відзнаки), що видається студенту- випускнику. Протокол підписують голова та члени державної комісії, які брали участь у засіданні. Протоколи засідань ДЕК здаються у навчальний відділ, де зберігаються протягом року, а потім передаються в архів університету для збереження протягом 5 років.
Дипломні роботи бакалаврів після їх захисту 2 роки зберігаються на кафедрах, а потім утилізуються у визначеному порядку. Дипломні проекти
(роботи) здобувачів освітнього рівня “магістр” після захисту зберігаються в архіві університету 5 років, а потім списуються та утилізуються у визначеному порядку. Окремі роботи, що мають наукову та практичну цінність, за рекомендацією ДЕК можуть передаватися на тимчасове

68 зберігання до науково-технічної бібліотеки університету. У разі необхідності передачі дипломні проекти (роботи) підприємству (установі) для впровадження у виробництво, з роботи знімається копія.
Після закінчення роботи державної комісії голова комісії складає звіт на ім’я ректора і подає його до навчального відділу університету.
У звіті голови комісії дається аналіз рівня підготовки випускників зі спеціальності, якості виконання атестаційних робіт, відповідність тематики та змісту робіт сучасним вимогам, характеристика знань студентів, виявлених під час захисту, недоліки в підготовці з окремих дисциплін
(питань), висловлюються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу.
Звіт голови ДЕК зі спеціальності обговорюється на засіданні випускової кафедри і Вченої ради факультету. За умови успішного складання державного екзамену чи захисту випускної роботи студент може бути рекомендований на засіданні ДЕК для вступу до аспірантури (рішення затверджується Вченою радою факультету).
Загальні підсумки роботи державних комісій зі спеціальностей університету обговорюються на засіданні Вченої ради університету.
Робота в ДЕК планується як навчальне навантаження. Якщо голова комісії не є працівником КНУБА, то оплата здійснюється погодинно.

VI. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Особливості організації навчального процесу з підготовки
магістрів
Магістерську підготовку можна проводити за спеціальностями університету за наявності ліцензії. Магістерська підготовка організується на кафедрах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, сучасну

69 лабораторну і науково-дослідну матеріально-технічну базу та здійснюють науково-дослідну роботу з актуальних наукових і прикладних проблем.
Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних фахових випробувань.
Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних фахових випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра.
Для попереднього відбору обдарованої молоді факультети (інститути) організовують і проводять предметні олімпіади, наукові, науково-методичні семінари та конференції за участю у них студентів ІІІ-ІV курсів.
Зарахування на навчання за програмою “магістр” студентів університету, які успішно завершили бакалаврську підготовку, проводиться на конкурсній основі за заявами студентів на основі аналізу їх навчальних досягнень і наукових (творчих) здобутків та з урахуванням схильності студента до науково-дослідної (творчої), науково-педагогічної або управлінської діяльності, що підтверджується рекомендацією випускової кафедри або/та ДЕК.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” в інших акредитованих вищих навчальних закладах (незалежно від їх форми власності і підпорядкування), а також ті, які мають перерву у навчанні після закінчення бакалаврської підготовки, можуть бути зараховані на навчання за програмою магістра на конкурсній основі за результатами фахових вступних випробувань (екзаменів, співбесід тощо). Програми фахових випробувань розробляються кафедрами, які здійснюють магістерську підготовку, і затверджуються в установленому порядку.
Особи, які вступають до магістратури університету, у визначений термін подають у приймальну комісію такі документи:
- особисту заяву на ім’я ректора із зазначенням отриманої вищої освіти
(кваліфікації і спеціальності, напряму) і бажаної магістерської спеціальності;

70
- засвічену копію документа про вищу освіту (з додатком до диплома для випускників інших навчальних закладів);
- засвічений список наукових робіт, патентів, дипломів конкурсів студентських робіт та олімпіад тощо (за наявності);
- рекомендації випускової кафедри, ДЕК (за наявності).
Приймальні комісії спеціальностей факультетів, склад яких затверджується наказом ректора, щорічно працюють за затвердженим графіком після закінчення навчального року. Обов’язковою умовою проведення конкурсу є гласність.
Рішення про зарахування студентів на магістерську підготовку приймається приймальною комісією університету і оформлюється наказом ректора.
Навчальний процес для осіб, які навчаються за програмою “магістр”, організується з урахуванням таких особливостей:

магістерська робота передбачає проведення наукових досліджень
(творчих розробок) з проблем відповідної галузі;

державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією і проводиться у формі захисту магістерської роботи. Державній комісії обов’язково подаються матеріали, що характеризують наукову
(творчу) і практичну цінність виконаної роботи – друковані статті, методичні розробки тощо;

студент, який отримав документ встановленого зразка про здобутий освітній рівень “магістр” і повну вищу освіту, працевлаштовується згідно з чинним законодавством. Йому може бути надана можливість наукового стажування (наукової роботи) за кордоном;

враховуючи наукові (творчі) здобутки, магістр може бути рекомендований Вченою радою факультету або/та ДЕК на навчання в аспірантурі.
Основними формами навчальної роботи в магістратурі є:

оглядові, проблемні лекції;

71

консультації з керівником наукових досліджень;

науково-навчальні семінари з окремих тем, розділів навчальних дисциплін і досліджень, що проводяться магістрами;

самостійна робота, у тому числі проведення досліджень за затвердженою темою і підготовка атестаційної роботи.
Формами звітності магістрів про виконання навчального плану є:

складання екзаменів і заліків;

доповіді на науково-навчальних семінарах і конференціях;

підготовка і захист рефератів і звітів про виконані наукові дослідження.
Середнє аудиторне навантаження студентів-магістрантів повинно складати 18 годин на тиждень. При плануванні магістерської підготовки необхідно акцентувати увагу на самостійній роботі студентів. На
індивідуальні заняття і СРС необхідно планувати до 2/3 від загального обсягу навчального анвантаження. Для дисциплін індивідуального вибору за темою досліджень планувати самостійне вивчення під керівництвом наукового керівника.
Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального плану студента- магістранта і спирається на активну самостійну роботу. Науковими керівниками магістрів призначаються професори (доценти), які активно ведуть науково-дослідну роботу. Список наукових керівників і перелік рекомендованих тем магістерських досліджень обговорюються на засіданнях кафедр.
Теми наукових досліджень магістрів повинні бути сформульовані таким чином, щоб забезпечити цілеспрямоване формування індивідуального навчального плану магістранта і його конкретну роботу у дослідницькому напрямку з початком навчання в магістратурі.
Керівник підготовки магістра призначається деканом за поданням завідувача кафедри з числа провідних учених у певній галузі знань.

72
Закріплення магістрантів за керівниками і затвердження тем наукових досліджень здійснюється рішенням Вченої ради факультету і затверджується наказом ректора. За одним керівником закріплюється не більше 8 студентів- магістрантів одночасно.
Науковий керівник один раз на семестр звітує на засіданні кафедри про виконання індивідуального плану кожним студентом (слухачем), який навчається за програмою “магістр”. У випадках виконання студентом
індивідуального навчального плану підготовки магістра на стику наук допускається призначення, крім наукового керівника, одного чи більше консультантів.
Науковий керівник магістранта:

бере участь у відборі кандидатур до магістратури, рецензує їх наукові роботи;

надає допомогу студентові у виборі теми наукових досліджень і атестаційної магістерської роботи, складанні індивідуального навчального плану;

контролює виконання графіку навчального процесу та навчального плану студентом;

сприяє організації індивідуальних навчальних занять магістранта;

аналізує і контролює організацію самостійної роботи магістранта;

організує і керує науково-дослідною роботою магістранта ;

керує підготовкою атестаційної роботи магістранта ;

сприяє підвищенню загальної культури магістранта;

сприяє вирішенню соціально-побутових проблем магістранта та його працевлаштуванню після закінчення навчання;

дає відгук на атестаційну роботу і характеристику професійних та
індивідуальних якостей
(аналітичних, дослідницьких, світоглядних та ін.) магістра.
Індивідуальні навчальні плани магістрантів підписуються науковим керівником, студентом і затверджуються завідувачем кафедри не пізніше 15

73 вересня. Індивідуальні навчальні плани магістрантів складаються у 2-х примірниках, перший зберігається у деканаті, а другий – у студента.
В індивідуальному навчальному плані магістранта може бути передбачена підготовка з навчальних дисциплін, що є вступними до аспірантури з зазначеної спеціальності, або складено перелік дисциплін кандидатського мінімуму. Під час навчання особи, які навчаються за програмою “магістр”, мають право складати кандидатські екзамени.
Університет створює умови для виконання студентом, який навчається за програмою “магістр”, індивідуального плану в повному обсязі, а саме:

надає студентам можливість публікації наукових (науково- методичних) статей у збірниках;

сприяє виданню кращих магістерських робіт як наукових монографій, науково-методичних і навчальних посібників;

надає студентам для користування навчальні приміщення, наукові фонди бібліотеки, наукове обладнання та устаткування;

забезпечує доступ до інформаційних мереж;

сприяє участі студентів у наукових та методичних конференціях;

організує для студентів (слухачів) проведення курсів за вибором з проблемних питань за участю видатних вчених;

організує щорічно конкурс на кращу магістерську роботу та створює умови для висвітлення у засобах масової інформації відомостей про кращі магістерські роботи.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал