Положення про організацію навчального процесуPdf просмотр
Сторінка1/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
в Київському національному університеті
будівництва і архітектури

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою КНУБА
Протокол № 35 від «26» червня 2015 р.

Набуває чинності згідно з наказом ректора
№ 267 від «02» липня 2015 р.
Київ 2015


2

ЗМІСТ
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Нормативно-правове забезпечення організації навчального процесу
2.2. Ступенева система освіти
2.3. Стандарти навчальної діяльності
III. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Форми навчання
3.2. Планування навчального процесу
3.2.1. Графік навчального процесу
3.2.2. Навчальні плани
3.2.3. Розклад занять
3.3. Форми організації навчального процесу
IV. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ
V. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ
5.1. Види та рівні контролю
5.2. Семестровий контроль
5.2.1. Загальні відомості
5.2.2. Підготовка до семестрового контролю
5.2.3. Проведення семестрового контролю
5.2.4. Оформлення результатів семестрового контролю
5.2.5. Особливості оформлення заліково-екзаменаційних відомостей з практик
5.3. Державна атестація
5.3.1. Загальні відомості
5.3.2. Підготовка до державної атестації
5.3.3. Проведення державної атестації

3
VI. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
6.1. Особливості організації навчального процесу з підготовки магістрів
6.2. Особливості організації навчального процесу за формами навчання без відриву від виробництва
6.3. Особливості організації навчального процесу екстернів
VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Права та обов’язки науково-педагогічних працівників
7.2. Робочий час науково-педагогічних працівників
7.3. Права та обов’язки куратора
7.4. Права та обов’язки студентів КНУБА
VIII. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ
IX. ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ, ЯКІ
ЗДІЙСНЮЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
X. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
XI. АКАДЕМІЧНІ ПРАВА СТУДЕНТІВ
11.1. Прийом студентів на навчання
11.2. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення
студентів
11.3. Академічна мобільність студентів та друга вища освіта
11.4. Стипендіальне забезпечення студентів
11.5. Права та обов’язки старости академічної групи
XII. ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Додатки
4
Додатки:

Правила внутрішнього розпорядку КНУБА

Положення про порядок переведення, переривання навчання, відрахування та поновлення студентів КНУБА;

Порядок і методика проведення семестрового контролю знань студентів.

Критерії оцінювання курсових робіт, проектів та державних екзаменів;

Порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів.

Положення про порядок обліку відвідування і організації роботи зі студентами, які мають пропуски

Положення про апеляцію результатів семестрового контролю

Положення про державну екзаменаційну комісію

Положення про організацію навчального процесу за формами навчання без відриву від виробництва (заочна; екстернат- дистанційна)

Положення про практики

Методика та критерії оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників

Положення про студентське самоврядування

Положення про кураторів академічних груп

Положення про факультет

Положення про кафедру

Положення про ЄДЕБО

Положення про зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів

Перелік галузей знань та спеціальностей

Зразки форм документообігу

Нормативні вимоги до оформлення дипломної роботи

Нормативні вимоги до оформлення курсової роботи

Положення про порядок переведення студентів, що навчаються за договорами з повним відшкодуванням витрат на навчання, на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету5
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення про організацію навчального процесу в Київському національному університеті будівництва і архітектури (далі – КНУБА) є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення навчального процесу в університеті відповідно до діючих норм та стандартів вищої освіти.
Організаця навчального процесу у відокремлених структурних підрозділах КНУБА виконується на підставі власних Положень, затверджених у встановленому порядку.
Положення розроблено на підставі:
– Законів України

від 23.05.1991 № 1060- XII “Про освіту” ;

від 01.07.2014 № 1556-VII “Про вищу освіту”
– Указів Президента:

від 16.06.95 p. №451/95 “ Про Положення про національний заклад
(установу) України”.

від 25 червня 2013 р. № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
– Постанов Кабінету Міністрів України:

від 05.09.1996 p. №1074 “ Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти”;

від 27.08.2010 p. №796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”;

від 09.08.2001 p. №978 “Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей”;

від 29.08.2003 р. №1380 “Про ліцензування освітніх послуг”.
– Наказів Міністра освіти і науки України:

від 08.12.1995 p. №340 (від 03.01.96 р. №1/1026) “Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України”;

6

від 06.06.1996 р. №191/153 “Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти”;

від 15.07.1996 p. №245 “Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”;

від 07.08.2002 р. №450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”;

від 16.10.2009 № 943 “Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи”;

від 26.01.2015 р. № 47 “Про особливості формування навчальних планів на 2015- 2016 н.р. ”;
– Статуту КНУБА;

Колективного договору КНУБА.
У цьому положенні терміни вживаються в такому значенні:
1) автономія вищого навчального закладу - самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації навчального процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених Законом
«Про вищу освіту»;
2) академічна мобільність - можливість учасників навчального процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в
іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території
України чи поза її межами;
3) акредитація освітньої програми - оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет:

7

відповідності стандарту вищої освіти;

спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання;

досягнення заявлених у програмі результатів навчання;
4) атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.
Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, у тому числі під час захисту дисертації, можуть вільно здійснювати фото, аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.
5) вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти;
6) галузь знань - основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка;
7) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) - система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в
Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах
ЄКТС;
8) здобувачі вищої освіти - особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня
і кваліфікації;

8 9) кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту;
10) компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти;
11) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи
(далі - кредит ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, не більше 60 кредитів ЄКТС;
12) ліцензування - процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності;
13) освітня діяльність - діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб;
14) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма - система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти;
15) особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, є:

9 15.1) здобувачі вищої освіти;

студент - особа, зарахована до вищого навчального закладу з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра;

аспірант - особа, зарахована до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії;

докторант - особа, зарахована або прикріплена до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора наук.
15.2) інші особи, які навчаються у вищих навчальних закладах:

слухач - особа, яка навчається на підготовчому відділенні вищого навчального закладу, або особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами післядипломної освіти.
16) результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо- професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти;
17) спеціалізація - складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо- професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти;
18) спеціальність - складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка;
19) якість вищої освіти - рівень здобутих особою знань, умінь, навичок,
інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти;
20) якість освітньої діяльності - рівень організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.


10
ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Нормативно-правове забезпечення організації навчального
процесу
1. Київський національний університет будівництва та архітектури
(далі – Університет) має статус національного вищого навчального закладу і функціонує на засадах автономності і самоврядності на підставі власного статуту.
2. Основними завданнями університету є провадження на високому рівні навчальної діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями.
3. Права вищого навчального закладу, що визначають зміст його автономії, визначаються Законом України «Про вищу освіту».
4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в
КНУБА на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів
України. Навчання таких осіб здійснюється відповідно до стандартів освіти та згідно з вимогами, що висуваються до студентів-громадян України.
Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана

11
Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
6. Мовою викладання у КНУБА є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін іноземними мовами. Перелік дисциплін, що викладаються іноземною мовою, затверджується вченою радою університету.
2.2. Ступенева система освіти
1. В КНУБА здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами відповідно до ліцензованих спеціальностей на таких рівнях вищої освіти:

перший (бакалаврcький) рівень;

другий (магістерський) рівень;

третій (освітньо-науковий) рівень;

науковий рівень.
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.
Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших

12 компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Науковий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому кваліфікаційному рівню
Національної рамки кваліфікацій
і передбачає набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення.
2. Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:
1. молодший бакалавр;
2. бакалавр;
3. магістр;
4. доктор філософії;
5. доктор наук
Молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої-професійної програми, обсяг якої становить 90-120 кредитів ЄКТС.
Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.
Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної

13 програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо- професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом.
Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.
Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.
Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.
Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.
Доктор наук - це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання

14 важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях.
Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою
Університету за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
3. Перехід студентів університету на програму навчання кожного наступного ступеня здійснюється на конкурсній основі за результатами фахових випробувань, навчальних досягнень і наукових (творчих) здобутків
(за рейтинговою системою оцінки рівня підготовки студентів) згідно Правил прийому до КНУБА.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в інших навчальних закладах (у тому числі в акредитованих вищих навчальних закладах недержавної форми власності), можуть бути зараховані на навчання за програмою магістра на конкурсній основі за результатами фахових випробувань та рейтингової оцінки рівня підготовки студентів.
4. Особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію, видається документ про вищу освіту (науковий ступінь) за відповідними ступенями:
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії;
- диплом доктора наук.
5. Післядипломна освіта в університеті здійснюється відповідними підрозділами післядипломної освіти у межах ліцензованого обсягу.
Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення

15
її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.
Післядипломна освіта створює умови для неперервності та наступності освіти і включає:
- перепідготовку – отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;
- спеціалізацію – набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості, в межах спеціальності;
- розширення профілю (підвищення кваліфікації) – набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності;
- стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності.
Особа, яка пройшла перепідготовку і успішно пройшла державну атестацію, отримує відповідний документ про вищу освіту.
Особа, яка успішно пройшла стажування або спеціалізацію чи розширила профіль (підвищила кваліфікацію), отримує відповідний документ про післядипломну освіту.

2.3. Стандарти освітньої діяльності
1.
Стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.
2.
Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ).

16 3.
Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: а) обсяг кредитів
ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; б) перелік компетентностей випускника; в) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; г) форми атестації здобувачів вищої освіти; д) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; е) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).
4.
Методична комісія (рада) відповідної спеціальності на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план. Навчальний та робочий навчальний плани затверджуються ректором (проректором) університету.
5.
Університет у межах ліцензованих спеціальностей може запроваджувати спеціалізації, перелік яких визначається Вченою радою університету.
З метою забезпечення більшої відповідності системи підготовки фахівців вимогам ринку праці (замовників фахівців), сучасного виробництва, досягненням світової та національної науки, техніки та технологій, реалізації власних наукових шкіл та науково-технічних розробок, визначення варіативної частини змісту освіти, можливо введення спеціалізацій спеціальностей. Спеціалізації обов’язково повинні мати ознаки, що відображають відмінності у засобах (інструментах, обладнанні, технології та

17
ін.), продуктах (вихідних та кінцевих) або послугах, які надаються, умовах діяльності (виробничих, екологічних, соціальних та ін.) по виконанню відповідних функцій, що пов’язані з циклом існування об’єкта діяльності.
Відкриття нової спеціалізації певної спеціальності ініціює випускова кафедра, яка на підставі аналізу стану та перспектив розвитку даної галузі і листів-підтримки потенційних замовників (виробничих підприємств та наукових установ різних форм власності) обґрунтовує доцільність цієї спеціалізації та обсягів підготовки фахівців. Пропозиції кафедри розглядаються на засіданні Вченої ради факультету. При позитивному рішенні декан подає службову записку на ім’я ректора з проханням про відкриття спеціалізації та витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету.
Далі питання відкриття спеціалізації розглядається на засіданні
Навчально-методичної ради університету, до якої крім зазначених документів, додаються: варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП), додаток до навчального плану відповідної спеціальності, який містить дисципліни спеціалізації загальним обсягом 25% від загального обсягу дисциплін із зазначенням, замість яких дисциплін основного навчального плану вони вводяться, стисла анотація дисциплін спеціалізації, довідки про кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення дисциплін спеціалізації.
Рішення Навчально-методичної ради університету затверджується на засіданні Вченої ради університету і на його підставі видається наказ ректора про відкриття спеціалізації спеціальності.
Закриття спеціалізації проводиться наказом ректора після розгляду на
Навчально-методичній та Вченій радах університету на підставі обгрунтованого подання декана.
6.
З метою підтвердження якості освітньої діяльності за певною спеціальністю та на певному рівні вищої освіти, що відповідає стандартам

18 вищої освіти, вищі навчальні заклади мають право проходити процедуру акредитації освітньої програми, за якою вони здійснюють підготовку фахівців.
7.
Сертифікат підтверджує відповідність освітньої програми вищого навчального закладу за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти стандарту вищої освіти і дає право на видачу диплома державного зразка за цією спеціальністю.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал