Положення про організацію навчального процесу в приватному вищому навчальному закладі міжнародний університет бізнесу І права херсон 2012 зміст 1 Загальні положення 2 2Сторінка4/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.75 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4

Організація навчального процесу за заочною формою навчання

Заочна підготовка фахівців є складовою частиною освіти, яка гарантує одержання знань, необхідних для отримання диплома про вищу освіту освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра за відкритими напрямами підготовки та спеціальностями відповідно до ліцензії й ліцензійних обсягів прийому.

Здобувати освіту за заочною формою навчання мають право громадяни України незалежно від роду і характеру їх занять та віку за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Іноземні громадяни, особи без громадянства можуть здобувати освіту відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Термін навчання визначається галузевою компонентою державного стандарту за напрямами підготовки та спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня і не може перевищувати терміну, визначеного в постанові Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 № 65 «Про затвердження Положення про кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)».

Обсяг, структура і якість знань, умінь та навичок особи, яка навчається за заочною формою, відповідає вимогам державного стандарту освіти, встановленого до відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Навчальний процес за заочною формою навчання в Університеті організовується відповідно до вимог чинного законодавства.

Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, що проводиться в Університеті та під час якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом.

Міжсесійний період – це частина навчального року, протягом якої студентом здійснюється самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу, а також вивчення навчальних дисциплін та виконання письмових робіт та завдань, передбачених навчальним планом.

Кількість сесій і терміни їх проведення визначаються Університетом з урахуванням особливостей напряму підготовки, набутої раніше освіти та року навчання студентів, відповідно до вимог чинного законодавства.

Тривалість сесій визначається Університетом, але не може перевищувати сумарний обсяг додаткових відпусток, визначений "Кодексом Законів про працю", Законом України "Про відпустки", постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 634, відведених на весь термін підготовки фахівців. Тривалість сесій може перерозподілятися в межах загальної тривалості навчального процесу.

Навчальні плани підготовки фахівців кожного освітньо-кваліфікаційного рівня, які здобувають освіту за заочною формою навчання, розробляються спільно з навчальним відділом Університету на основі державних і галузевих стандартів, корелюються з навчальними планами підготовки фахівців денної форми навчання та затверджуються ректором Університету. На підставі навчальних планів щорічно формуються робочі навчальні плани.

Затвердження розкладу сесії проректором з навчально-методичної роботи відбувається після узгодження з кафедрами, підписання директором інституту/коледжу, начальником навчального відділу, але не пізніше ніж за місяць до початку сесії.

Відповідно до навчального плану студенти виконують курсові роботи, які мають бути надіслані (передані) до Університету не пізніше як за місяць до сесії. Ці роботи реєструються в журналі обліку, що ведеться методистом навчального відділу. Як правило, роботи перевіряються тим викладачем, який за розкладом занять буде працювати із даною групою і приймати захист робіт.

Після захисту і виставлення оцінок роботи студентів з рецензіями повертаються до навчальної частини де зберігаються до кінця навчального року, а потім за актом підлягають знищенню.

Студентам, які в установлені терміни надали всі індивідуальні завдання (письмові роботи) і допущені до їх захисту, не мають заборгованостей за попередній семестр, за один місяць до початку навчально-екзаменаційної сесії надсилається (видається) довідка-виклик для участі в сесії.

Видача довідок-викликів підлягає обліку та реєстрації в окремій книзі із зазначенням номера та дати.

Особам, які не виконали навчального плану до початку сесії, надсилається повідомлення про час її проведення.

Особи, які прибули на сесію за повідомленням, допускаються до занять, на консультації, до складання контрольних заходів на загальних підставах за умови ліквідації академічної заборгованості, а також виконання ними передбачених навчальним планом курсових (контрольних) робіт.

Недопущення до сесії за відсутності поважних причин створює підстави для розгляду питання щодо подальшого перебування особи в якості студента Університету.

Студентам, які не прибули на сесію через поважні причини та надали відповідні документи, не мають академічної заборгованості за попередній курс та своєчасно виконали індивідуальні завдання з винесених на поточну сесію дисциплін, за наявністю поважних причин, ректор може дозволити складання екзаменів і заліків з дисциплін, які вивчаються на відповідному курсі, в інші терміни (у межах навчального року), у складі інших навчальних груп або за індивідуальним графіком.

Студенти, які мають академічну заборгованість, повинні ліквідувати її в терміни, установлені Університетом або до початку наступного семестру.

Особи, які пропустили семінарські чи практичні заняття без поважних причин, до складання екзамену (заліку) не допускаються, про що робиться відповідний запис в екзаменаційній відомості. Такі студенти зобов’язані відпрацювати пропущену тему (теми) заняття. Лише за цієї умови вони допускаються до складання екзамену (заліку) з відповідної дисципліни.

Студенти, які успішно склали всі заліки і екзамени даного курсу підготовки, наказом ректора переводяться на наступний курс, а ті, що виконали всі вимоги навчального плану, відповідним наказом по Університету допускаються до державної атестації.


13. Особливості переведення, відрахування та поновлення студентів
Загальний порядок переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання здійснюється відповідно до «Закону про вищу освіту», «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого Міністерством освіти України від 15.07.96 р. № 245.

Переведення, відрахування й поновлення студентів здійснюється за наказом ректора університету.Поновлення до складу студентів
Поновлення до складу студентів можливе за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відрахування, трудового стажу, форми навчання особи, що бажає поновитися, з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Поновлення на навчання здійснюється наказом ректора, як правило, під час канікул.

Поновлення до складу студентів на перший курс забороняється. При виключних обставинах ректор може поновити студента, відрахованого з першого курсу, на другий курс, за умови ліквідації ним академічної різниці до початку навчальних занять.

Для поновлення на навчання подається заява на ім’я ректора, узгоджена з начальником навчального відділу із зазначенням кількості вакантних місць ліцензованого обсягу.

Заява про поновлення повинна бути розглянута протягом двох тижнів. Після цього заявникові повідомляються умови поновлення на навчання або причина відмови.

При поновленні до складу студентів методистом навчальної частини складається порівняльна відомість, в якій здійснюється перезарахування результатів раніше складених заліків та екзаменів, а також визначається академічна різниця.Перезарахування результатів раніше складених заліків та екзаменів з дисциплін навчального плану здійснюється за умови відповідності назви, обсягу загальної кількості годин навчальної дисципліни, кількості кредитів та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання про перезарахування вирішується деканом факультету спільно з завідувачем кафедрою, яка забезпечує викладання зазначених дисциплін.

Академічна різниця – це перелік дисциплін навчального плану за попередні семестри, які студент чи особа, що прагне здобути освіту, досі не вивчала, а також академічна розбіжність з дисциплін за обсягом, формою підсумкового контролю або за змістом. Загальна кількість дисциплін академічної різниці не повинна перевищувати, як правило, середньої кількості дисциплін за один семестр. В іншому випадку поновлення можливе лише на нижчий курс (семестр). Мінімальна розбіжність в загальному обсязі годин дисципліни, яка викликає академічну різницю – 10% від загального обсягу навчальних годин відповідної дисципліни.

Ліквідація академічної різниці при поновленні здійснюється на платній основі, як правило, до початку навчальних занять. Для цього подається заява на платні послуги та оформлюються відповідні документи методистами навчального відділу.

Після ліквідації академічної різниці укладається Договір та проводиться оплата за навчання.

Студенту, поновленому на навчання, видається залікова книжка (індивідуальний навчальний план студента). В залікову книжку методист факультету вносить оцінки з перезарахованими навчальними дисциплінами та відповідними оцінками (за шкалою ЕСТS, шкалою ВНЗ та національною шкалою), отриманими в іншому навчальному закладі та оцінки, отримані при ліквідації академічної різниці. Правильність оцінок засвідчується підписом директора інститут/коледжу.

Студент, який поновлюється на навчання, надає у деканат факультету наступні документи:

- витяг з наказу про поновлення на навчання;

- заяву;

- порівняльну відомість;

- академічну довідку;

- заліково-екзаменаційну відомість ліквідації академічної різниці;

- довідку про акредитацію ВНЗ (при поновленні з іншого ВНЗ).
Переведення студентів

Студента може бути переведено : - з одного вищого навчального закладу до іншого; - з одного напряму підготовки на інший в межах однієї галузі знань; - з однієї форми навчання на іншу.

Переведення студентів з іншого навчального закладу III-IV рівнів акредитації незалежно від форми навчання здійснюється за згодою ректорів обох навчальних закладів за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Студент, який бажає перевестись до ПВНЗ МУБіП, подає на ім’я ректора вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора ПВНЗ МУБіП. Для визначення академічної різниці в навчальній частині надається офіційна виписка із заліково-екзаменаційних відомостей. Під час переведення та поновлення студентів, які не навчалися за кредитно-модульною системою, оцінки, одержані ними, переводяться у шкалу ECTS та 100-бальну шкалу за мінімальними значеннями. Якщо студент не погоджується із кількістю перерахованих балів, він може за заявою повторно скласти відповідну форму контролю спеціально створеній комісії.

При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляється запит щодо одержання поштою його особової справи.

Ректор вищого закладу освіти, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв’язку з його переведенням до ПВНЗ МУБіП і в тижневий термін на адресу Університету пересилається особова справа студента. Після одержання особової справи ректором видається наказ про зарахування студента у зв’язку з переведенням.

До особової справи студента, переведеного з іншого вищого навчального закладу, вкладаються: витяг з наказу про зарахування у зв’язку з переведенням, заява, академічна довідка, порівняльна відомість, заліково-екзаменаційна відомість ліквідації академічної різниці, довідка про акредитацію ВНЗ.

Переведення студентів з одного напряму підготовки на інший, або з однієї форми навчання на іншу в межах ПВНЗ МУБіП здійснюється при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу наказом ректора за поданням директора, як правило, під час літніх або зимових канікул.

Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” та “магістр ”, з однієї спеціальності на іншу не допускається, а з однієї форми навчання (денна, заочна) на іншу можливе тільки за умови переведення на ті ж самі спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка, в межах ліцензованого обсягу цих спеціальностей і форм навчання.

Переведення студентів на першому курсі забороняється.


Переведення на наступний курс і відрахування студентів

Переведення студентів з курсу на курс в межах відповідної програми освітньо-кваліфікаційного рівня здійснюється наказом ректора за поданням директора інституту/коледжу за умови виконання ними навчального плану певного курсу.

Студентам, які отримали за результатами підсумкового семестрового контролю не більше двох незадовільних оцінок, наказом ректора дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру.

У випадках тривалої хвороби в період заліково-екзаменаційної сесії та канікул при наявності відповідних документів окремим студентам може бути встановлений деканом факультету індивідуальний графік підсумкового семестрового контролю.

Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, розглядається питання про надання академічної відпустки терміном не більше одного року або повторного курсу навчання.

Особи, які вийшли з академічної відпустки, допускаються до навчання на той же курс і за тим же джерелом фінансування, за яким вони навчалися до оформлення відпустки, незалежно від наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та вакантних місць державного замовлення.

Студент може бути відрахований з ПВНЗ МУБіП на таких підставах:

• за власним бажанням (бажання студента бути відрахованим викладається у його особистій заяві на ім’я ректора; оскільки Закон не називає обставин, на яких повинна ґрунтуватись така заява, вона підлягає задоволенню незалежно від мотивів);

• у зв’язку з переведенням до іншого вищого навчального закладу;

• у випадку, якщо він без поважних причин не приступив до занять протягом 10 днів від дня їх початку у поточному навчальному семестрі (за згодою органу студентського самоврядування);

• за академічну неуспішність (за згодою органу студентського самоврядування), якщо студент:


  • за результатами семестрового контролю отримав оцінку ″незадовільно″ (F за шкалою ЕСТS) більше, ніж з двох навчальних дисциплін ;

  • отримав незадовільну оцінку при складанні академічної заборгованості на комісії;

  • не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін;

• за невиконання навчального плану ( за згодою органу студентського самоврядування):

• за порушення встановлених Правил внутрішнього розпорядку (за згодою органу студентського самоврядування);

• за порушення умов контракту, у тому числі в частині оплати за навчання;

• за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК; відрахування студента здійснюється, як правило, за його заявою, в разі неможливості продовження ним навчання в університеті за іншим напрямом/ іншою спеціальністю.

Студент, який не пройшов державної атестації, допускається до повторної державної атестації протягом трьох років після відрахування з вищого навчального закладу.

У випадку, коли захист дипломного проекту (роботи) визначається незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист, той самий проект (роботу) з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою.

Студентам, які не склали державні екзамени або не захищали дипломний проект (роботу) з поважної причини (документально підтвердженої) ректором може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії зі складанням державних екзаменів чи захистом дипломного проекту (роботи) відповідно, але не більше, ніж на один рік.

Студентам, відрахованим з ПВНЗ МУБіП, після закриття обхідного листа, відділ кадрів повертає оригінали документів про попередню освіту, які зберігалися в особовій справі студента, а деканат відповідного факультету - академічну довідку встановленої форми.

Результати складання навчальних дисциплін вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр за шкалою ЕСТS та національною шкалою. До академічної довідки не вносяться навчальні дисципліни, з яких студент одержав незадовільні оцінки.

Студентам, які вибули з першого курсу і не складали екзамени і заліки, видається академічна довідка з записом, що студент заліків та екзаменів не складав.
Академічна відпустка

Студент може взяти перерву в навчанні (академічну відпустку, повторний курс) згідно з порядком надання академічної відпустки та повторного курсу, зазначеним у «Положенні про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» від 06.06.1996 р., № 191.

Академічна відпустка – це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування (із рекомендаціями ЛКК про необхідність тривалого лікування із визначенням терміну лікування); загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання.

До заяви про надання академічної відпустки за станом здоров'я додається медична довідка ЛКК.Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а в разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю України. До заяви додається листок непрацездатності, копія свідоцтва про народження дитини.

Якщо причина академічної відпустки – призов на військову службу, до заяви додається копія повістки або довідка з військової частини, де студент проходить військову службу.

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного року. За необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік.Студент у будь-який час має право приступити до навчання у зв'язку із виходом (або достроковим виходом) з академічної відпустки.
Вільне відвідування

Для студентів третього та наступних курсів допускається вільне відвідування занять, яке встановлюється на семестр. Студент, який бажає отримати дозвіл на вільне відвідування занять, пише заяву на ім'я проректора з навчально-методичної роботи із проханням надати таке право. Заява пишеться на один семестр, погоджується викладачами, які читають навчальні дисципліни, із зазначенням форм і термінів контролю знань студента, розглядається директоро інституту, який ураховує успішність студента, підставу надання вільного відвідування, після чого таку заяву розглядає проректор з навчально-методичної роботи.

Контроль за виконанням плану роботи студента здійснює директор інституту.

У разі невиконання студентом умов надання вільного відвідування дозвіл на вільне відвідування може бути анульований ще до кінця семестру.


14. Порядок внесення змін та доповнень до Положення

Положення запроваджується наказом ректора і набуває чинності з моменту його затвердження.Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до затвердженого Положення мають право вносити керівники всіх структурних підрозділів, а також особи, що навчаються в Університеті. Пропозиції оформлюються у вигляді рапорту доповідної записки на ім’я ректора Університету, з обґрунтуванням доцільності й необхідності внесення змін та доповнень до Положення. Отримані протягом навчального року пропозиції аналізуються, структуруються за тематикою і виносяться щорічно не пізніше, ніж за 3 місяці до початку нового навчального року на розгляд Вченої ради Університету. Після їх ухвалення Вченою радою, затверджуються наказом ректора Університету і набувають чинності.

У разі виникнення негайної необхідності внесення змін і доповнень до Положення, пов’язаних із змінами у чинному законодавстві, вони можуть бути внесені на черговому засіданні ректорату Університету.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал