Положення про організацію навчального процесу в Національному університеті харчових технологій та його відокремлених структурних підрозділахPdf просмотр
Сторінка7/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.75 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7

14.2. В університеті стипендії призначаються:
-студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету;
-студентам, які навчаються за угодами, укладеними між НУХТ та фізичними або юридичними особами (стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладених угод);
-студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства
(призначення і виплата стипендій проводиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України).
14.3. Студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, можуть призначатися академічні або соціальні стипендії, а окремим категоріям цих осіб одночасно академічні та соціальні стипендії.
Академічними стипендіями є:
-стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України;
-іменні або персональні стипендії;
-ординарні (звичайні) академічні стипендії.
Іменними стипендіями є стипендії Голови КМДА, ректора НУХТ, а також стипендії наступних відомих вчених, діяльність яких була пов'язана з університетом: професорів Гулого І.С., Стабнікова В.М., Попова В.Д.,
Знаменського Г.М., Рибачука В.М., Корчинського A.B., Кухаренка I.A.,
Слюсаренко Т.П., Нікітіна Г.О., Богаєнка І.М., Тобілевича Н.Ю., Прейса Г.О.,

Сіренка С.І., Циганкова П.С., Головіна П.В., Чепурного I.A., Міхелева A.A.,
Можара В.І., академіка Птухи М.В., а також Кваснікова Є.І.
Також є можливість одержання стипендій, встановлених для студентів
НУХТ різними організаціями, фондами і установами.
Перелік, кількість та розмір іменних і персональних стипендій встановлюються Вченою радою університету. Клопотання про встановлення нової стипендії імені відомого вченого або державного діяча, діяльність якого була тісно пов'язана з університетом, може бути подана Вченими радами факультетів.
14.4. На першому курсі у першому семестрі академічні стипендії виплачуються усім студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. В подальшому стипендії призначаються студентам за підсумками складання семестрового контролю (виконання робочого навчального плану у відповідному семестрі).
Студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4,00...4,99 за національною шкалою оцінювання, виплачується ординарна (звичайна) академічна стипендія,; студентам, які мають середній бал 5,0 - підвищена академічна стипендія.
Під час розрахунку середнього балу успішності враховуються оцінки, отримані на екзаменах, диференційованих заліках, при захисті курсових проектів та робіт, а також оцінки, отримані за результатами проходження практик. У разі проходження практики у літній період, оцінка враховується при розрахунку середнього балу у зимовій заліково-екзаменаційній сесії.
Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю на період до визначання результатів наступного семестрового контролю.
Студентам, які навчалися за угодами, укладеними між НУХТ та фізичними або юридичними особами і в установленому порядку переведеними на навчання за державним замовленням, стипендії призначаються і виплачуються за результатами попереднього семестрового контролю з першого числа місяця, наступного після дати переведення.
Студентам, які навчалися за державним замовленням та поновили навчання після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який був їм встановлений за результатами семестрового контролю з місяця, що настає після поновлення студента до університету.
14.5. Розміри академічних стипендій визначаються відповідними нормативними актами.
У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, студент отримує академічну та/або соціальну стипендію у призначеному розмірі.
У разі, коли студент має право на призначення кількох академічних стипендій, йому виплачується одна, найбільша за розміром (якщо інше не передбачено нормативними актами).
Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які у віці від 18 до 23 років залишилися без
батьків, виплачується допомога у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки.
Соціальна стипендія в обов'язковому порядку призначається таким категоріям студентів, які втратили право на призначення академічних стипендій:
-студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги при призначенні стипендій;
-студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
-студентам, які є інвалідами з дитинства та інвалідами 1-ГО групи;
-студентам, які мають сім'ї з дітьми.
14.7. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, призначаються:
-соціальна стипендія (в обов'язковому порядку) у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
-академічна стипендія (додатково до соціальної) - у разі відмінного навчання (мають середній бал 5,0).
У разі призначення переліченим в цьому пункті категоріям студентів соціальної та стипендії Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, іменної чи персональної стипендії виплачується одна стипендія, розмір якої є більшим.
14.8. Студентам із малозабезпечених сімей (у разі оформлення відповідної державної допомоги), студентам які є інвалідами з дитинства та
інвалідами І-ІІІ групи, студентам, які входили до складу військових формувань, направлених на виконання миротворчих операцій, або відряджених до держав, в яких велися бойові дії, студентам, які є інвалідами по зору і слуху, студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до
інвалідів війни, крім академічної стипендії призначається і соціальна стипендія.
14.9. Стипендії виплачуються раз на місяць, а за літній канікулярний період — повністю до його початку.
14.10. Стипендії призначаються двічі у поточному навчальному році за результатами зимової та літньої екзаменаційної сесії і виплачуються за наказом ректора.
14.11 Академічні стипендії Президента України та Кабінету Міністрів
України призначається студентам-відмінникам, які мають видатні досягнення у навчанні та науковій роботі.
14.12. Призначення і виплата іменних та персональних стипендій загальнодержавного рівня здійснюється наказом ректора на один чи два навчальні семестри на підставі відповідного наказу МОНМС України чи розпорядження Кабінету Міністрів України.
14.13. Стипендії та премії Київського міського голови, галузеві стипендії призначаються студентам відповідно до критеріїв, визначених офіційними
зверненнями даних органів державної влади, підприємств, установ та громадських організацій. Розмір та кількість стипендій визначається згідно з цими документами та виплачуються за їх рахунок.
14.14. За особливі успіхи у навчанні та науковій діяльності, активну участь в роботі органів студентського самоврядування Вченою радою університету для студентів денної форми навчання, що навчаються за держзамовленням, встановлюються іменні стипендії.
14.15. Позбавлення або призупинення виплати академічних, іменних або персональних стипендій може бути здійснено у випадку порушення студентом навчальної дисципліни, у разі його відрахування з університету або виїзду за кордон на навчання або роботу та з інших причин.
14.16.3 метою підвищення життєвого рівня студентів та заохочення їх за успіхи у навчанні, участі у науковій, громадській і спортивній діяльності в університеті утворюється фонд соціальної допомоги, до якого спрямовується до 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій студентам і аспірантам, які навчаються за державним замовленням.
Кошти Фонду соціальної допомоги використовуються:
-для надання матеріальної допомоги студентам, які її потребують. Вона надається, як правило, один раз протягом календарного року на підставі особистої заяви та доданих до неї відповідних підтверджуючих документів.
Максимальний розмір матеріальної допомоги, при одноразовій виплаті, не може перевищувати трьох мінімальних стипендій;
-для преміювання студентів за успіхи у навчанні, участь у громадській, науковій та спортивній діяльності. Максимальний розмір премій, при одноразовій виплаті, не може перевищувати двох мінімальних стипендій;
-на оздоровлення студентів, зокрема, на придбання або здешевлення путівок в санаторії, пансіонати, оздоровчо-спортивні табори, а також туристичних путівок. Путівка надається не частіше одного разу протягом календарного року.
За успіхи у навчанні, науковій, громадській і спортивній роботі стипендіальна комісія університету, за поданням стипендіальних комісій факультетів та органів студентського самоврядування, має право клопотати перед ректором про щомісячне преміювання студентів, які отримують іменні або персональні стипендії університету в розмірі до 400 грн.

15. НАДАННЯ СТУДЕНТАМ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
15.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
27.08.2010р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»
(зі змінами, внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 939 від 12.10.2010р.) університетом надаються студентам наступні платні послуги у сфері освітньої діяльності:

1) підготовка фахівців понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і
«магістр», відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами;
2) навчання студентів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;
3) підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;
4) навчання студентів з числа іноземців та осіб без громадянства;
5) надання освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами та програмами дисциплін з поглибленого вивчення іноземної мови, комп'ютерної підготовки та інших факультативів за науковим, спортивним та гуманітарним напрямами;
6) друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії
інформації;
7) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково- методичних, наукових, науково-технічних видань.
15.2. Платні освітні послуги за пп. 1-4 п. 15.1 надаються тими самими навчальними структурними підрозділами, що здійснюють навчання студентів за державним замовленням, послуги за пп. 6-7 п. 15.1 - Редакційно- видавничим центром університету, за пп. 5 п. 15.1 - відповідно кафедрами
іноземних мов, інформатики, фізичного виховання. Та іншими кафедрами, що надають платні освітні послуги.
15.3. Платні освітні послуги за пл. 1,2, 4 і 5 п. 15.1 надаються на підставі договору (контракту), за пп. З п. 15.1 - на підставі письмової заяви, що складається замовником у довільній формі.
15.4. Вартість платних освітніх послуг розраховується на базі економічно обгрунтованих витрат, пов'язаних з їх наданням, і встановлюється відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2012р. № 736/902/758.
15.5. Розрахунки розмірів плати за надання платних послуг виконуються планово-фінансовим відділом і затверджуються ректором.
16. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГГЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ
16.1. Науково-педагогічні працівники і студенти, як учасники навчального процесу, мають відповідні права та обов'язки.
16.2. Науково-педагогічні працівники університету мають право на:
-захист професійної честі та гідності, тобто ніхто не може принижувати,
зневажати, ображати їх у зв'язку з виконанням своїх професійних функцій;

-вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
-проведення наукової роботи, якою є підготовка кандидатських і докторських дисертацій, монографій, наукових статей, заявок на винаходи, тез доповідей на конференціях, рецензування монографій, дисертацій, виконання держбюджетної, госпдоговірної тематики та ін.;
-індивідуальну педагогічну діяльність, яка здійснюється науково- педагогічними працівниками самостійно поза межами університету;
-участь у громадському самоврядуванні, тобто у формуванні та роботі загальних зборів трудового колективу університету тощо;
-підвищення кваліфікації, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації;
-користування у встановленому порядку приміщеннями, обладнанням та послугами навчальних, лікувальних та інших підрозділів, спортивно- оздоровчих баз університету тощо;
-користування у встановленому порядку бібліотечними та
інформаційними фондами університету;
-участь в університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, у розвитку міжнародних зв'язків;
-оскарження дії адміністрації у встановленому законодавством порядку;
-інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом
НУХТ.
16.3. Науково-педагогічні працівники зобов'язані:
-постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію, тобто знати і застосовувати вимоги нормативних документів з організації навчального процесу, новітні методи і засоби та сучасні технології навчання тощо;
-не менще одного разу на 5 років проходити підвищення кваліфікації;
-забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін, тобто виконувати на високому рівні навчальну та методичну роботу, сприяти високій ефективності навчального процесу, об'єктивно оцінювати знання, уміння та навички осіб, що навчаються в університеті, розвивати в них самостійність, ініціативу, творчі здібності в процесі засвоєння навчальних матеріалів, своєчасно, і якісно розробляти навчально-методичні матеріали з дисциплін тощо;
-додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в університеті, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
-виховувати у молоді повагу до батьків, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей
України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до
історико-культурного та природного середовища країни;
-розвивати,матеріально-технічну базу кафедр;

-дотримуватися законів України, нормативно-правових актів, що регламентують освітню діяльність, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку НУХТ.
16.4. Тривалість робочого тижня та робочого дня для науково- педагогічних працівників визначається Правилами внутрішнього розпорядку
НУХТ.
16.5. Студенти, які навчаються в університеті, мають право на:
-вибір форми навчання (денна, заочна);
-здобуття другої вищої освіти відповідно до угоди з університетом;
-додаткове вивчення окремих навчальних дисциплін на платних умовах;
-безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
-трудову діяльність у позанавчальний час та під час виробничих практик;
-додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
-користування навчальною, науковою, культурною, спортивною, оздоровчою базою університету;
-участь у науково-дослідних роботах, конференціях, семінарах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
-участь в обговоренні та вирішенні питань організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
-обрання навчальних дисциплін за напрямом (спеціальністю) в межах, передбачених освітньо-професійними програмами та робочими навчальними планами;
-участь у формуванні індивідуальних навчальних планів;
-моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
-безкоштовне користування науково-технічною бібліотекою,
інформаційними фондами, послугами навчальних, медичних та інших підрозділів університету;
-канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
-участь у діяльності органів студентського самоврядування;
-на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого навчального закладу в установленому порядку;
-висловлювання думки щодо рівня роботи викладачів у випадках проведення опитування (анкетування) студентів з даного питання;
-переривання навчання через сімейні обставини, за станом здоров'я тощо;
-дострокове складання екзаменів та заліків при виконанні всіх вимог, передбачених навчальними планами і програмами;
-отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, і стипендій та матеріальної допомоги відповідно до чинного законодавства, а також на забезпечення гуртожитком
у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України (перелік прав, наведених в цьому підпункті, поширюється тільки на студентів денної форми навчання).
16.6. Студенти, які навчаються в університеті, зобов'язані:
-дотримуватися законів та інших нормативно-правових актів, зокрема тих, що діють в галузі вищої освіти, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку НУХТ, моральних і етичних норм;
-виконувати графіки навчального процесу та вимоги робочих навчальних планів, що є необхідною умовою для переведення студентів на наступний курс, допуску до складання державних екзаменів або захисту магістерських чи дипломних робіт (проектів);
-відвідувати встановлені розкладом навчальні заняття;
-володіти державною мовою;
-підвищувати свій гуманітарний та загальнокультурний рівні, оволодівати загальнолюдськими цінностями, здобутками української та світової культури, історії, надбанням народної творчості;
-берегти майно університету та відшкодовувати завданих йому збитків;
-брати участь у розвитку навчально-лабораторної бази університету;
-постійно прагнути до моральної та фізичної досконалості;
-допомагати керівництву університету та його підрозділів підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, студмістечка, інших об'єктів, які обслуговують студентів.
Невиконання або недотримання студентами своїх обов'язків тягне застосування до них у встановленому порядку заходів юридичної відповідальності.
17. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ТА ЙОГО
МОНІТОРИНГ
17.1. Діяльність з управління навчальним процесом забезпечується на наступних рівнях: ректорат, навчально-методичний відділ, деканати, кафедри, викладачі, студенти. Кожен із зазначених рівнів характеризується певними завданнями та функціями учасників навчального процесу.
Вирішення конкретних завдань щодо організації навчального процесу досягається реалізацією відповідних функцій управління на кожному рівні, встановлення динамічних зв'язків між завданнями, що потребують вирішення.
17.2. Ректоратом університету забезпечується верхній рівень управління навчальним процесом. На цьому рівні розробляються і затверджуються стратегічні завдання освітньої діяльності університету, Цільова комплексна програма розвитку освітньої діяльності НУХТ, внутрішні нормативні документи, що регламентують окремі питання організації навчального процесу, організується розроблення варіативних частин освітньо- кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм, навчальних і робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, розкладу навчальних занять, планів підготовки навчальної літератури, забезпечується моніторинг освітньої діяльності факультетів і кафедр тощо.

Управління навчальним процесом здійснюють ректор і проректори в межах наданих їм повноважень (посадових обов'язків).
Важливі завдання щодо удосконалення організації, нормативного і методичного забезпечення навчального процесу на верхньому рівні покладені на Науково-методичну раду університету. Це, зокрема, розроблення рекомендацій, узагальнення передового досвіду з методик наукової організації та інтенсифікації навчальних занять; методичне забезпечення ступеневої системи підготовки фахівців; впровадження новітніх технологій навчання, у т. ч. інформаційних; удосконалення педагогічної майстерності викладачів; планування підготовки навчальної та навчально- методичної літератури; організація і планування самостійної роботи студентів тощо.
17.3. Навчально-методичний відділ є окремим структурним підрозділом університету, який безпосередньо забезпечує організацію навчального процесу в університеті та контроль за його проведенням, планування і контроль за розробленням нормативного та методичного забезпечення освітньої діяльності, готує відповідні звіти, сприяє працевлаштуванню випускників. В своїй діяльності він керується даним Положенням;
Положенням про навчально-методичний відділ, посадовими інструкціями і тісно співпрацює з деканатами та кафедрами університету.
17.4. Деканати є робочими органами, що здійснюють в межах факультетів організацію і контроль навчального процесу за різними формами навчання та освітньо-кваліфікаційними рівнями в межах напрямів і спеціальностей певної галузі економіки чи сфери знань, управління діяльністю кафедр, що входять до складу факультетів.
Деканати забезпечують організацію і контроль дотримання графіків навчального процесу, розкладів занять, консультацій, поточного і підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок студентів, ведення відповідної навчальної документації, роботи кафедр щодо нормативного та методичного забезпечення навчального процесу тощо.
В своїй діяльності деканати керуються даним Положенням та положеннями про факультети.
17.5. Кафедри є базовими структурними підрозділами, що забезпечують проведення навчального процесу та його методичне забезпечення за однієї або кількома спорідненими спеціальностями, спеціалізаціями чи навчальними дисциплінами. Вони керуються в своїй діяльності чинними законами та нормативно-правовими документами з питань вищої освіти, даним Положенням, Положеннями про факультети і кафедри університету.
17.6. Нижній рівень - самоуправління самостійною роботою з боку студентів. Ефективність самоуправління визначається такими чинниками:
-практичною готовністю студентів до навчальної творчої роботи, яка оцінюється ступенем набуття певних загальнопізнавальних умінь і навичок, необхідних для опанування знань і умінь планувати та організовувати свою навчальну діяльність, використовувати способи підвищення продуктивності праці, здатності до самовиховання і саморозвитку;

-наданням студентам методичної допомоги з боку викладачів у питанні організації самостійної роботи;
-наявністю ефективного контролю за навчальною роботою студентів;
-створення відповідних умов для аудиторної та позааудиторної навчальної роботи студентів;
-системою мотивації студентів до творчої праці.
17.7. Моніторинг освітньої діяльності університету є ефективною системою спостереження та контролю, що забезпечує отримання достовірної
і об'єктивної інформації про рівень організації навчального процесу та якість підготовки фахівців. Проведення моніторингу дозволяє виявити недоліки у діяльності університету в цілому, його факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів, своєчасно вживати заходів для їх усунення, подальшого удосконалення освітньої діяльності.
17.8. Моніторинг проводиться на рівнях: університет, факультети, кафедри, науково-педагогічні працівники.
Розрізняють два види моніторингу: періодичний і поточний.
Періодичний моніторинг проводиться, як правило, за підсумками роботи за навчальний рік або семестр, поточний - протягом навчального року.
17.9. Моніторинг освітньої діяльності на рівні університету проводиться за переліком показників, визначених МОНМС України (лист від 4 березня
2011р. № 1/9-150 «Про апробацію системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів») за підсумками роботи НУХТ у навчальному році. Дані про результати діяльності університету узагальнюється навчально-методичним відділом і подаються до міністерства у встановлений термін. В подальшому вони використовуються міністерством для визначення рейтингів вищих навчальних закладів.
Проведення на рівні університету порівняльного аналізу його діяльності за декілька навчальних років за визначеними МОНМС України показниками дозволяє оцінити тенденції розвитку університету за окремими напрямами освітньої діяльності, виявити існуючі недоліки та оперативно на них реагувати.
17.10. Внутрішній моніторинг діяльності факультетів, кафедр і науково- педагогічних працівників проводиться для визначення рейтингів навчальних структурних підрозділів відповідно до внутрішніх університетських положень, які регламентують порядок його проведення.
Крім того, проводиться моніторинг рівня організації навчального процесу та якості навчання студентів за кожний семестр.
17.11. Поточний моніторинг включає:
-систематичний контроль з боку керівництва університету різних рівнів
(проректорів, деканів, завідувачів кафедр) за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку НУХТ, вимог даного Положення, виконанням рішень Вчених рад університету та факультетів, дорадчих органів з питань організації навчального процесу;
-проведення анкетування (опитування) студентів з актуальних питань їх навчання, організації побуту та відпочинку;

-систематичний моніторинг з боку комісії ректорського контролю якості організації та проведення навчально-виховного процесу за дотриманням
Правил внутрішнього розпорядку НУХТ, розкладом навчальних занять, консультацій та контрольних заходів, станом навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності, веденням та збереженням навчально- організаційної документації тощо.
17.12. Узагальнені матеріали моніторингу діяльності університету, факультетів і кафедр за навчальний рік аналізуються ректором у щорічній доповіді на загальних зборах колективу НУХТ перед початком нового навчального року. Разом із результатами поточного моніторингу вони враховуються при розроблені планів роботи робочих і дорадчих органів університету, факультетів і кафедр на новий навчальний рік і перспективу, розробленні заходів по усуненню виявлених недоліків.
18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
18.1. Дане Положення запроваджується в дію з дати його затвердження ректором НУХТ.
18.2. Зміни і доповнення до Положення схвалюються Вченою радою університету і затверджуються ректором.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал