Положення про організацію навчального процесу в Національному університеті харчових технологій та його відокремлених структурних підрозділахPdf просмотр
Сторінка6/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.75 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7

Робота державних екзаменаційних комісій проводиться у терміни, передбачені графіком навчального процесу. Розклад засідань ДЕК узгоджений з їх головами затверджується проректором з навчальної роботи на підставі подань деканів факультетів і доводиться до загального відома не пізніше, ніж за місяць до початку їх роботи.
На одному засіданні ДЕК можна планувати захисти: бакалаврських дипломних робіт - не більше 12; дипломних проектів (робіт) спеціалістів та магістрів - не більше 10. При усній формі проведення державного екзамену
на одному засіданні ДЕК проводиться атестація не більше 15 студентів.
Тривалість проведення державних екзаменів і захисту дипломних проектів і робіт не повинна перевищувати 6 годин на день.
Засідання ДЕК оформлюється протоколами за встановленою МОНМС
України формою №1-9.04 (додаток 15). В протоколах повинно бути відображено рішення комісії про присвоєння студентам кваліфікації за певним напрямом (спеціальністю) і освітньо-кваліфікаційним рівнем та видачу випускникам дипломів (загального зразка чи з відзнакою). Протокол підписує голова і члени державної комісії, які брали участь у засіданні.
Протоколи засідань ДЕК зберігаються в архіві університету.
Рішення ДЕК про оцінювання результатів складання студентами державного іспиту або захисту дипломного проекту (роботи), а також про присвоєння їм кваліфікації та видачу дипломів приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.
При визначені оцінки магістерської або дипломної роботи (проекту) приймається до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки студента.
Повторне складання (перескладання) державного екзамену і захист магістерської або дипломної роботи чи проекту з метою підвищення оцінки не дозволяється.
Результати складання державного екзамену та захисту магістерської чи дипломної роботи (проекту) визначаються оцінками за національною шкалою та шкалою ЕСТБ (табл.1). Студенту, який отримав за результатами державної атестації підсумкову оцінку «відмінно» за національною шкалою
(А за шкалою ЕСТ8), оцінки «відмінно»за національною шкалою (А за шкалою ЕСТ8) не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін та
індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом за весь термін навчання, а з інших дисциплін та курсових проектів (робіт) - «добре» за національною шкалою (В або С за шкалою ЕСТБ), склав державний екзамен або захистив магістерську чи дипломну роботу (проект) з оцінкою
«відмінно» за національною шкалою (А за шкалою ЕСТ8), та виявив себе у науковій роботі, що підтверджується рекомендацією випускової кафедри
(для освітньо - кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр»), видається диплом про вищу освіту з відзнакою.
Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні державного екзамену або захисті магістерської чи дипломної роботи (проекту) відраховується з університету. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.
Якщо студент не з'явився на засідання ДЕК для складання екзамену або захисту магістерської чи дипломної роботи (проекту), то в протоколі комісії відзначається, що він є не атестованим у зв'язку з неявкою на засідання комісії.

Студенти, які не атестовані у затверджений для них термін і не склали державний екзамен або не захистили магістерську чи дипломну роботу
(проект), мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи ДЕК протягом трьох років після закінчення університету. У випадках, коли захист магістерської чи дипломної роботи (проекту) визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект
(роботу) з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену випусковою кафедрою.
Студентам, які не захищали магістерську чи дипломну роботу (проект) або не складали державних екзаменів з поважної причини (документально підтвердженої у двотижневий термін після проведення державного екзамену або захисту магістерської або дипломної роботи (проекту), ректором університету може бути подовжений строк навчання до наступного періоду роботи ДЕК.
Результати складання письмових державних екзаменів оголошуються головою ДЕК після перевірки робіт, але не пізніше наступного дня, а оцінки захисту магістерської чи дипломної роботи (проекту) - в день їх захисту.
За підсумками роботи ДЕК голова складає звіт, який затверджується на її заключному засіданні. У звіті відображаються рівень підготовки фахівців з відповідного напряму (спеціальності), дається характеристика навчальних досягнень студентів, актуальність тематики та якість виконання проектів
(робіт), їх відповідність сучасному стану науки і техніки галузі, потребам виробництва. Вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, даються зауваження щодо забезпечення належної організації роботи ДЕК.
В звіті також приводяться пропозиції щодо покращення підготовки фахівців, усунення недоліків в організації захисту магістерських та дипломних робіт (проектів) та проведення державних екзаменів.
Відзначаються випускники, рекомендовані до вступу в аспірантуру
НУХТ, а також кращі проекти (роботи), які можуть бути використані на підприємствах і в організаціях галузі, вказуються проекти та роботи, рекомендовані до участі в університетському конкурсі магістерських і дипломних робіт (проектів).
Звіт про роботу ДЕК, підписаний головою і секретарем комісії подається ректору в двох примірниках не пізніше двох днів після закінчення роботи комісії, один примірник передається завідувачу відповідної випускової кафедри.
Підсумки роботи ДЕК та розроблені заходи щодо усунення недоліків та підвищення якості підготовки фахівців обговорюється на засіданні випускової кафедри та Вченої ради факультету.

11. ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ З НАУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
11.1 Результативність проведення навчального процесу в університеті значною мірою визначається ефективністю взаємодії навчальної та навчально-методичної роботи з науковою діяльністю. Нові знання, одержані
в результаті виконання науково-дослідних робіт, є ключовим і вирішальним чинником забезпечення ефективності навчального процесу, підготовки фахівців, конкурентноспроможних на ринках України і світу. Вони створюють умови для інновацій в економіці, продукують нові наукові ідеї.
11.2 Інтеграція навчальної і навчально-методичної роботи з науковою діяльністю в університеті забезпечується:
-органічною єдністю змісту підготовки фахівців і програм наукової діяльності;
-створенням стандартів вищої освіти, підготовкою підручників, навчально-методичної літератури та інших засобів навчання з урахуванням новітніх досягнень науки, техніки та технологій;
-розвитком різних форм співпраці з установами, організаціями та підприємствами для проведення наукових досліджень, створення нових технологій та обладнання;
-залученням до навчального процесу провідних вчених науково- дослідних установ, найкваліфікованіших фахівців підприємств і організацій харчової, переробної, мікробіологічної та інших галузей економіки країни;
-створенням у структурі університету науково-дослідних інститутів, науково-навчальних об'єднань, філій випускових кафедр на базі академічних та галузевих науково-дослідних інститутів, провідних підприємств галузі;
-обов'язковою участю науково-педагогічних працівників у науково- дослідній роботі в різних формах, планування її виконання в межах основного робочого часу викладачів;
-організацією та проведенням наукових, науково-технічних та науково- методичних конференцій і семінарів, а також участю студентів в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, виконанням курсових і дипломних проектів
(робіт) з науковою складовою та магістерських робіт;
-проходженням практик студентів у провідних наукових і науково- дослідних установах, на сучасних підприємствах;
-активною участю студентів у наукових дослідженнях, підготовкою за їх участю статей, тез доповідей, заявок на винаходи тощо.

12. ПРИЙОМ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ,
ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
12.1. Прийом до університету на навчання за освітньо- кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» і
«магістр», а також для перепідготовки (отримання другої вищої освіти) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» регламентується такими університетськими документами:
-Правилами прийому на навчання до коледжів і технікумів (для кожного коледжу і технікуму навчального комплексу університету щорічно затверджуються свої Правила) - за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст»;
-Правилами прийому до НУХТ - для освітньо-кваліфікаційних рівнів
«бакалавр», «спеціаліст» і «магістр»;

-Правилами прийому до НУХТ на навчання для перепідготовки спеціалістів.
12.2. Загальний порядок переведення і поновлення студентів та переривання їх навчання визначається наказом МОН України від
15.07.1996р. № 245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти».
12.3. Розрізняють такі види переведення студентів:
-на наступний курс;
-з одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
-з однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки;
-з університету до інших вищих навчальних закладів; -з інших вищих навчальних закладів до університету.
12.4 На наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (бакалавра, спеціаліста, магістра) наказом ректора переводяться студенти, які повністю виконали вимоги відповідних робочих навчальних планів, успішно склали всі екзамени і заліки. У заліковій книжці студента робиться запис «Переведено на … курс навчання», який підтверджується підписом декана та печаткою факультету. Дані про наказ (номер та дата) вказуються у навчальній картці студента.
У випадках тривалої хвороби в період навчання чи екзаменаційної сесії при наявності відповідних документів окремим студентам за поданням деканів факультетів проректором з навчальної роботи може бути встановлений індивідуальний графік складання екзаменів та заліків, тривалістю не більше місяця після початку наступного семестру.
Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіку, розглядається питання про переривання навчання (надання студенту академічної відпустки або повторного курсу навчання).
12.5. Переведення студентів з одного напряму підготовки на інший в межах однієї галузі знань або на інші спеціальності одного напряму, або з однієї форми навчання на іншу в межах університету можливі при наявності вакантних місць і відбуваються за конкурсом рейтингів студентів.
Особи, які навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні на вакантні місця державного замовлення. При відсутності вакантних держбюджетних місць вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені з оплатою навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб. При існуванні трьохсторонніх угод
(договорів) на підготовку фахівців переведення студентів з одного напряму підготовки на інший, з однієї спеціальності або форми навчання на іншу здійснюється за умов внесення відповідних змін до даних угод і з дотриманням чинного законодавства.
Переведення студентів з однієї форми навчання на іншу можливе тільки за умови переведення на ті самі спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка.

Переведення студентів під час їх навчання на першому курсі забороняється. Також не допускається переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр», з однієї спеціальності на іншу.
12.6 Переведення студентів різних форм навчання з іншого вищого навчального закладу до НУХТ або з НУХТ до інших навчальних закладів здійснюється за згодою ректорів обох навчальних закладів за умови наявності вакантних місць.
Студент, який бажає перевестись до іншого навчального закладу, подає на ім'я ректора навчального закладу, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того навчального закладу, до якого він бажає перевестись. При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці, ректор видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до навчального закладу, в якому студент навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи. Особова справа студента в тижневий термін пересилається на адресу навчального закладу, до якого він перевівся. У навчальному закладі, де студент навчався раніше, залишається копія академічної довідки, навчальної картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як
і особистих справ студентів. Наказ ректора про зарахування студента видається після одержання особової справи студента.
12.7. Студентам може надаватись академічна відпустка за станом здоров'я, у разі призову на строкову військову службу, відпустка по вагітності, відпустка по догляду за дитиною.
Академічна відпустка за станом здоров'я— це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функції організму, що зумовлені гострим захворюванням і потребують тривалого відновлювального періоду лікування, загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр), анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання.
Максимальна тривалість академічної відпуски встановлюється до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути подовжена ще на один рік.
Академічна відпустка за медичними показаннями надається студентам на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки.
Надання академічної відпустки оформляється відповідним наказом ректора із зазначенням підстави надання відпустки та її терміну. За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз.
Студенти, які не скаржились на стан здоров'я до початку екзаменаційної сесії і отримали під час екзаменів чи заліків незадовільні оцінки, вважаються невстигаючими.

Відпустка по вагітності та пологах надається відповідно до Кодексу законів України про працю.
Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, - до досягнення дитиною шестирічного віку надається на підставі Кодексу законів України про працю.
12.8. Повторне навчання - це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за медичними показаннями) курсу навчання за певний семестр, за який студент не виконав у повному обсязі вимоги навчального плану з поважних причин: через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями; часті захворювання (понад один місяць за семестр), службові відрядження, складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо.
Студенти першого курсу правом на повторне навчання не користуються.
Питання про надання студенту права на повторне навчання вирішується ректором за поданням декана до початку відповідного семестру і оформлюється наказом. Повторне навчання здійснюється з початку того семестру, за який він має академічну заборгованість.
Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути перезараховані навчальні дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали оцінку не нижче «добре». Перезарахування здійснюється на підставі заяви студента і за згодою декана факультету.
Студенту, якому надано повторний курс навчання, необхідно ліквідувати академічну різницю, якщо вона виникла в результаті змін у робочому навчальному плані.
За весь період навчання студент може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.
12.9. Студенти можуть бути відраховані
з
університету:
-за власним бажанням;
-за невиконання навчального плану;
-за порушення умов контракту (договору);
-в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
Власне бажання студента бути відрахованим викладається у його особистій заяві на ім'я ректора університету і підлягає задоволенню незалежно від мотивів.
Невиконання студентом робочого навчального плану свідчить про його нездатність або небажання навчатись в університеті.
Невиконання навчального плану характеризується такими випадками:
-недопуском до семестрового контролю (екзаменів, заліків) з трьох і більше навчальних дисциплін);
-отриманням при підсумковому (семестровому) контролі трьох і більше незадовільних оцінок;
-студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін.
У разі, коли студент навчається в університеті на основі контракту
(договору, угоди), в якому закріплені взаємні права і обов'язки НУХТ,
студента і юридичної особи, то порушення студентом покладених на нього обов'язків є підставою для його відрахування з університету.
Студенти також можуть бути відраховані з університету з наступних підстав:
-у зв'язку з переведенням до іншого вищого навчального закладу;
-якщо вони не з'явились на заняття протягом 10 днів після початку занять і не сповістили деканати відповідних факультетів про наявність поважної причини для цього;
-за грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку НУХТ;
-за здійснення аморального вчинку, несумісного з продовженням навчання в університеті (за згодою з профкомом студентів університету).
У випадку отримання незадовільної оцінки при державній атестації студенти відраховуються з університету як такі, що закінчили теоретичний курс навчання за відповідною програмою підготовки.
Відрахування студентів проводиться наказом ректора за поданням декана відповідного факультету і за погодженням з органами студентського самоврядування.
Особам, відрахованим з університету, після закриття обхідного листа деканат видає академічну довідку встановленої форми. Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі. До особової справи студента, що передається в архів, додаються: копія академічної довідки, підписаної керівництвом університету і скріпленої гербовою печаткою; завірена деканом залікова книжка; студентський квиток; скріплена печаткою за підписом декана навчальна картка студента з зазначенням виконання студентом навчального плану.
Відомості про вивчені дисципліни та складені екзамени і заліки вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр. Для всіх форм навчання до академічної довідки в графі «Кількість годин за навчальним планом» вноситься кількість годин, передбачена навчальним планом для денної форми навчання. Якщо студент раніше навчався в іншому навчальному закладі, в академічній довідці зазначаються назви закладів, в яких були складені екзамени (заліки) з певних дисциплін.
До академічної довідки не вносяться навчальні дисципліни, з яких студент одержав незадовільні оцінки. Студентам, які вибули з першого курсу
і не склали екзамени та заліки, видається академічна довідка із записом, що студент екзаменів та заліків не складав.
12.10. Поновлення на навчання студентів, які були відраховані з НУХТ або інших вищих навчальних закладів, здійснюється під час канікул ректором університету за поданням деканів факультетів незалежно від тривалості перерви в навчанні, причин відрахування, трудового стажу і форми навчання і з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.
Поновлення студентів на перший курс університету забороняється.
Ректор має право поновити на другий курс студентів, які були відраховані з
першого курсу за умови, що вони ліквідують академічну заборгованість до початку навчальних занять.
Заява про поновлення на ім'я ректора повинна бути розглянута в університеті протягом двох тижнів. Після цього заявникові повідомляються умови зараховування на навчання або причина відмови.
Студенту, поновленому на навчання в університеті або переведеному з
іншого закладу освіти, видається залікова книжка та індивідуальний навчальний план з проставленими перезарахованими оцінками.
Перезарахування результатів раніше складених студентом екзаменів та заліків проводиться деканом за умови ідентичної назви, відповідності обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання про перезарахування результатів екзаменів і заліків вирішується кафедрами за умови відповідності програмних вимог з цих дисциплін.
Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять. У разі необхідності декан може надавати студенту
індивідуальний графік ліквідації академічної різниці до початку наступної екзаменаційної сесії.
До особової справи студента, переведеного з іншого закладу освіти або поновленого у складі студентів, додаються витяг з наказу про зарахування, заява, академічна довідка.

13. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ, ЩО
ЗАСВІДЧУЮТЬ ТИМЧАСОВУ НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ
13.1 При погіршенні стану здоров'я студент повинен звернутися у студентську поліклініку або до медичного закладу за місцем постійного проживання. У разі встановлення захворювання медичний заклад видає студенту медичну довідку, яка засвідчує факт захворювання і є єдиним документом, що звільняє його від навчання. Про захворювання з тимчасовою втратою працездатності студент зобов'язаний протягом двох днів повідомити деканат факультету та старосту групи.
13.2. Видача довідок студентам про тимчасову непрацездатність регламентується наказом Міністерства охорони здоров'я України від
13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», згідно з яким тимчасова непрацездатність студентів вищих навчальних закладів засвідчується довідкою встановленої форми (форма № 095/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012р. № 110
(додаток 16). Довідка має бути підписана лікарем та засвідчена печаткою лікувального закладу, який видав довідку.
13.3 Після одужання в перший день присутності на заняттях студент зобов'язаний надати в деканат завірену медичним пунктом НУХТ довідку про тимчасову непрацездатність. Довідки, які не відповідають встановленим вимогам, деканатами не приймаються і не можуть бути підставою для звільнення студента від занять.

В окремих випадках з метою уточнення достовірності довідки деканом може бути направлений запит у лікувальний заклад, який видав документ.
Реєстрація довідок про тимчасову непрацездатність студентів здійснюється у книзі обліку в деканаті
Якщо студент хворів під час проведення заліково - екзаменаційної сесії, він має право на індивідуальний графік складання екзаменів та заліків.
Індивідуальний графік надається деканом факультету за заявою студента, до якої додається оформлена належним чином медична довідка встановленої форми. Тривалість індивідуального графіка не повинна перевищувати терміну хвороби.

14. ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ, ВИПЛАТА МАТЕРІАЛЬНОЇ
ДОПОМОГИ ТА ПРЕМІЙ СТУДЕНТАМ
14.1. Питання щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії, надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій роботі вирішуються стипендіальними комісіями університету та факультетів. Склад комісій затверджується наказом ректора. Порядок організації роботи та повноваження стипендіальних комісій визначаються
Положенням про призначення стипендій, виплати матеріальної допомоги та премій студентам і аспірантам НУХТ.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал