Положення про організацію навчального процесу в Національному університеті харчових технологій та його відокремлених структурних підрозділахPdf просмотр
Сторінка5/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.75 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7
8.5. Навчально-методичні комплекси дисциплін зберігаються на кафедрі, яка здійснює їх викладання. Відповідальність за збереження та своєчасне оновлення навчально-методичних комплексів несе завідувач кафедри.
8.6. Навчально-методичні комплекси напрямів (спеціальностей) (за виключенням навчально-методичних комплексів відповідних навчальних дисциплін) у паперовому та електронному вигляді зберігаються на випусковій кафедрі, у деканаті, секторі нормативного та методичного забезпечення навчально-методичного відділу.
Відповідальність за збереження комплексів несуть, відповідно, завідувач випускової кафедри, декан факультету, завідувач сектору нормативного та методичного забезпечення; відповідальність за наповнення та своєчасне оновлення комплексів несе завідувач випускової кафедри.
8.7. Організацію та координацію всієї видавничої діяльності по забезпечення навчального процесу необхідною навчальною і навчально- методичною літературою та поліпшення якості її підготовки здійснює
Методично-редакційна рада університету, яку очолює ректор НУХТ.
Методично-редакційна рада здійснює свою діяльність відповідно до затвердженого Положення про раду за такими напрямами:
- визначення пріоритетів у плануванні та виданні навчальної літератури;
- аналіз забезпечення дисциплін необхідною навчальною і навчально- методичною літературою;
- контроль за відповідністю поданих рукописів робочим програмам навчальних дисциплін;
- розгляд та затвердження планів підготовки рукописів навчальної літератури;
- контроль за виконанням Перспективного плану підготовки видань навчальної літератури в НУХТ, планів ректорської підготовки та видання літератури Редакційно-видавничим центром НУХТ тощо
8.8. Планування та підготовка навчальної літератури здійснюється відповідно до Перспективного плану підготовки видань навчальної літератури в НУХТ та Перспективного плану підготовки електронної навчальної літератури в НУХТ.
8.9. Порядок планування, реєстрації, редагування, макетування та друкування навчальної і навчально-методичної літератури, а також загальні вимоги до змісту, структури, обсягу та накладу видань визначається

Положенням про підготовку і видання навчальної та навчально-методичної літератури в НУХТ.
9. ДОКУМЕНТАЦІЯ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
9.1. Навчально-організаційне забезпечення є важливою і необхідною умовою організації навчального процесу, забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог.
9.2. З метою раціональної організації діяльності та підвищення оперативності основними навчальними структурними підрозділами університету повинна використовуватись інформація з питань освітньої діяльності у вищій школі, розміщена на офіційних Web-сайтах Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
Крім того, для окремих навчальних структурних підрозділів університету перелік обов’язкових нормативних документів та навчально-організаційної документації включає:.
Навчально-методичний відділ:
- галузеві стандарти вищої освіти (нормативні частини освітньо- кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм) за напрямами і спеціальностями університету;
- стандарти вищої освіти університету (варіативні частини освітньо- кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, навчальні і робочі навчальні плани, програми та робочі програми навчальних дисциплін) за напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями університету;
- Статут НУХТ;
- Правила внутрішнього розпорядку НУХТ;
- положення про навчально-методичний відділ та посадові інструкції його працівників;
- положення з окремих питань освітньої діяльності університету;
- накази та розпорядження ректора, що відносяться до діяльності навчально-методичного відділу;
- розпорядження проректора з навчальної роботи, що відносяться до діяльності навчально-методичного відділу;
- рішення Вченої ради університету з питань освітньої діяльності;
- рішення Науково-методичної ради університету;
- цільова комплексна програма розвитку освітньої діяльності НУХТ;
- перспективний комплексний план роботи навчально-методичного відділу;
- план роботи навчально-методичного відділу на навчальний рік;
- графіки навчального процесу за формами навчання;
- плани роботи кафедр на навчальний рік;
- перспективні кафедральні плани післядипломної освіти науково- педагогічних працівників;

- перспективний план підготовки видань навчальної літератури НУХТ з грифом МОНМС України;
- перспективний план підготовки електронної навчальної літератури
НУХТ;
- інформація про видану в НУХТ навчально-методичну літературу з грифом МОНМС України (подається до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти);
- графіки відкритих занять науково-педагогічних працівників (по навчальних семестрах);
- інформація кафедр про заплановані відкриті навчальні заняття викладачів (по семестрах);
- графіки та програми стажування науково-педагогічних працівників та відповідні звітні документи;
- списки учасників університетських науково-методичних семінарів;
- графіки стажування педагогічних працівників коледжів і технікумів навчального комплексу університету в НУХТ (на навчальний рік);
- графіки навчального процесу за формами навчання (по семестрах);
- розклад навчальних занять за формами навчання (по семестрах);
- розклад факультативних навчальних занять (для студентів денної форми навчання);
- розклад екзаменаційних сесій за формами навчання (по семестрах);
- розклад настановчо-екзаменаційних сесій (для заочної форми навчання);
- графіки роботи ДЕК;
- звіти голів ДЕК;
- копії звітів по формі 2-3-НК;
- копія звіту по формі 5-ВО;
- копія звіту про працевлаштування випускників НУХТ (на кінець навчального року);
- показники діяльності НУХТ у календарному році;
- заявки випускових кафедр на укладання договорів для проведення виробничої, технологічної та переддипломних практик;
- графіки відряджень викладачів випускових кафедр по керівництву практиками;
- пропозиції випускових кафедр щодо виконання комплексних дипломних проектів (теми проектів, прізвища та ініціали студентів та їх керівників);
- списки випускників, які працевлаштовані, та які мають потребу у працевлаштуванні (на кінець навчального року);
- звіти кафедр про проведення практик студентів;
- списки розподілу студентів на практику;
- звіти факультетів про рух студентів (щовкартальні);
Деканати факультетів:

- галузеві стандарти вищої освіти (нормативні частини освітньо- кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм) за відповідними напрямами і спеціальностями;
- стандарти вищої освіти університету (варіативні частини освітньо- кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, навчальні та робочі навчальні плани, програма та робочі програми навчальних дисциплін) за відповідними напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями;
- індивідуальні навчальні плани студентів;
- Статут НУХТ;
- положення про факультет;
- Правила внутрішнього розпорядку НУХТ;
- положення з окремих питань освітньої діяльності університету;
- посадові інструкції співробітників деканату;
- накази та розпорядження ректора, що відносяться до діяльності факультету, у тому числі накази щодо зарахування, відрахування, переведення, поновлення та направлення на практику студентів, затвердження тем та керівників (наукових керівників) відповідно дипломних проектів і робіт та магістерських проектів, робіт тощо;
- розпорядження проректорів, що відносяться до діяльності факультету;
- розпорядження декана факультету;
- рішення Вченої ради університету з питань освітньої діяльності;
- рішення Науково-методичної ради університету та Ради з виховної роботи університету;
- протоколи засідань Вченої ради факультету;
- план роботи факультету на навчальний рік (складається на основі планів роботи кафедр, які входять до складу факультету);
- плани роботи Вченої ради факультету на навчальний рік (копії); перспективні комплексні плани роботи кафедр факультету (копії);
- плани роботи кафедр факультету на навчальний рік (копії);
- графіки навчального процесу за формами навчання (по семестрах);
- розклад навчальних занять за формами навчання (по семестрах);
- розклад екзаменаційних сесій (по семестрах); розклад астаново-лабораторних сесій для студентів заочної форми навчання (по семестрах);
-протоколи засідань стипендіальної комісії факультету;
- зведені відомості успішності студентів;
- екзаменаційні та залікові відомості;
- дозволи на перескладання екзаменів та заліків;
- довідки про хворобу студентів;
- журнал обліку відвідувань студентами навчальних занять;
- план виховної роботи на факультеті;
- журнал обліку видачі студентських квитків та залікових книжок;
- книга видачі екзаменаційних і залікових відомостей;
- книга реєстрації академічних довідок;
- книга реєстрації довідок-викликів студентів заочної форми навчання;

- навчальні картки студентів;
- копії документів студентів, які постраждали внаслідок катастрофи на
ЧАЕС, дітей-сиріт, інвалідів, студентів, які мають дітей;
- списки студентів по академічних навчальних групах;
- листування зі студентами з питань навчального процесц;
- листи про розподіл молодих спеціалістів.
Кафедри:
Нормативні документи та навчально-організаційна документація кафедр повинна відповідати переліку, затвердженому наказом ректора від
31.05.2012р. №136 «Про удосконалення роботи кафедр університету та їх
інформаційного забезпечення».

10. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
НАВЧАННЯ
10.1. Організація контролю якості навчання (проведення контрольних заходів) є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання і дозволяє визначити відповідність рівня набутих студентами знань, умінь і навичок вимогам вищої освіти, забезпечити своєчасне коригування навчального процесу.
Дані щодо видів і форм контролю, які використовуються в університеті наведено раніше в п. п. 5.7.
10.2. Вхідний контроль проводиться перед вивченням певної навчальної дисципліни на першому занятті за завданнями, які відповідають програмі (програмам) забезпечуючої дисципліни чи дисциплін. Результати контролю аналізуються викладачами, які проводять заняття з відповідної дисципліни, спільно з викладачами забезпечуючих дисциплін (якщо останні вивчаються в університеті, а не в середній загальноосвітній школі). За результатами вхідного контролю розробляються заходи з надання студентам необхідної індивідуальної допомоги, організації додаткових занять і консультацій.
10.3. Оперативний поточний контроль проводиться викладачами під час усіх видів аудиторних занять. Форми проведення такого контролю, мінімальна і максимальні кількість балів, якими оцінюється окремі елементи навчальних модулів, а також критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів визначаються робочими навчальними програмами навчальних дисциплін. Результати оперативного поточного контролю враховуються при визначенні кількості балів, отриманих студентами при рубіжному
(модульному) контролі.
Студенти готуються до оперативного поточного контролю знань з урахуванням навчальних елементів, винесених на контроль. Ця підготовка зводиться до опрацювання і повторення окремих навчальних матеріалів лекційного курсу, методик досліджень і розрахунків, розв’язання задач та виконання вправ, тестування своїх знань у режимі самопідготовки тощо.
10.4. Рубіжний (модульний) контроль є необхідним елементом кредитно-модульної системи організації навчального процесу і проводиться
після вивчення студентами логічно завершеної частини навчальної дисципліни згідно її робочої навчальної програми.
Кількість контрольних заходів визначається обсягом навчальної дисципліни і становить: для дисциплін загальним обсягом 36…54 години – 1,
72…144 години – 2, понад 144 – 3 контрольних заходи.
Результати цього виду контролю за модулями використовуються при семестровому контролі.
Дозвіл на повторне складання пропущеного студентом модульного контролю за його заявою дає декан факультету при наявності поважних причин, підтверджених документально. Повторне складання пропущеного модульного заходу здійснюється не пізніше терміну складання наступного.
Повторне складання модульних контролів з метою підвищення оцінки допускається.
10.5. Підсумковий (семестровий) контроль з виставленням підсумкової оцінки (для студентів денної форми навчання) проводиться у таких формах.
1. За результатами рубіжних (модульних) контролів (у випадку, коли студент отримав не менше мінімальної кількості балів за кожним із модулів навчальної дисципліни) для навчальних дисциплін, з яких підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка виставляється до початку встановленого терміну проведення семестрового контролю.
Дозволяється повторне складанням контрольного модульного заходу, за яким студент отримав менше мінімальної кількості балів (за умови, що він склав інші модулі, виконав і захистив усі лабораторні роботи та
індивідуальні завдання). У разі складання відповідного модуля підсумкова оцінка виставляється за результатами модульних контролів;
2. За результатами рубіжних (модульних) контролів (у випадку, коли студент отримав не менше мінімальної кількості балів за кожним із модулів навчальної дисципліни) та результатами екзамену у випадку, коли з дисципліни передбачено проведення екзамену у період сесійного контролю.
На сесійний контроль може виноситись не більше 3-х екзаменів. Перелік навчальних дисциплін, за якими передбачені екзамени у період проведення сесійного контролю, визначає декан факультету за погодженням з випусковою кафедрою.
Семестровий контроль для студентів заочної форми навчання проводиться в формі екзаменів та диференційованих заліків;
Студенти, які отримали за результатами модульного контролю незадовільні оцінки, допускаються до підсумкового контролю знань в формі екзаменів та диференційованих заліків лише після перескладання модулів.
Студенти, які отримали незадовільні підсумкові семестрові оцінки за трьома і більше дисциплінами, відраховуються із університету за академічну заборгованість.
Екзамен можна проводити в усній, письмовій або комбінованій формах, у тому числі з використанням тестів. Письмова форма може завершуватись усною співбесідою зі студентами, їх відповідями на додаткові запитання. Це
сприяє більш об’єктивному оцінюванню знань, дає змогу запобігти можливому завищенню оцінки. Відповіді на складні питання, що ставляться кращим студентам, зміцнюють їх упевненість в своїх силах і посилюють їх мотивацію до отримання знань.
Форму проведення екзамену з навчальних дисциплін визначається кафедрами і відображається в робочих навчальних програмах цих дисциплін.
Семестровий контроль у формі диференційований залік (виставляється за сумарною кількістю балів, отриманих під час складання модульних контролів та виконання індивідуальних завдань) планується за відсутністю екзамену і може проводитись без обов’язкової присутності студентів.
Семестровий контроль з певної навчальної дисципліни в формі екзамену або диференційованого заліку проводиться в терміни, установлені графіком навчального процесу та в обсязі навчальних матеріалів, визначених робочою програмою дисципліни. Форма відповідності обліку успішності наведена у додатку 7.
Екзамени приймаються викладачами, які читали лекційні курси з відповідних навчальних дисциплін. У прийманні екзамену можуть брати участь викладачі, які проводили зі студентами інші види навчальних занять з дисципліни. Якщо окремі розділи дисципліни читалися різними викладачами, екзамен проводиться за їх участю з виставленням єдиної загальної оцінки. Як виняток, за наявності поважних причин завідувач кафедри за погодженням з деканом факультету може призначити для приймання екзамену чи заліку
іншого викладача.
Екзаменаційні білети оновлюються і затверджуються завідувачем кафедри щорічно і повинні повністю охоплювати матеріали навчальної дисципліни або її частини, яка виноситься на семестровий контроль, та забезпечувати перевірку рівня засвоєння усіх знань, умінь і практичних навичок, що передбачені при вивченні дисципліни. Форма екзаменаційного білету наведена у додатку 8.
Кількість білетів повинна перевищувати кількість студентів у навчальній групі не менше ніж на 5.
Крім того, екзаменаційні білети мають відповідати таким вимогам:
- складність білетів повинна бути приблизно однаковою і дозволяти студенту за час, відведений для відповіді (до 20 хвилин), глибоко та повно розкрити зміст усіх питань;
- складність та трудомісткість питань (завдань) для письмового екзамену повинні відповідати відведеному часу контролю (до 3 годин), завдання не повинні вимагати детальних пояснень, складних розрахунків та креслень і забезпечувати мінімум непродуктивних витрат часу на допоміжні операції, проміжні розрахунки та ін.;
- для забезпечення перевірки умінь студентів використовувати набуті знання для вирішення практичних завдань відповідні питання білетів повинні розпочинатись словами: обґрунтувати…., проаналізувати…, оцінити…, довести… тощо;

- при формуванні питань необхідно використовувати загальноприйняті терміни, назви, позначення.
Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів при проведенні семестрового контролю повинні враховувати, насамперед, їх повноту і правильність, а також здатність студентів;
- узагальнювати отримані знання;
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;
- аналізувати і оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;
- викладати навчальний матеріал чітко, логічно, послідовно.
При проведенні екзамену викладач повинен мати такі документи:
- робочу навчальну програму навчальної дисципліни із затвердженим завідувачем кафедри комплектом білетів та критеріями оцінювання рівня підготовки студентів;
- відомість обліку успішності, підписану деканом факультету або його заступником з навчальної роботи;
- затверджений завідувачем кафедри перелік матеріалів, якими студенти можуть користуватися на екзамені.
Відомість викладач отримує в деканаті напередодні або в день екзамену.
Тривалість усного екзамену в навчальній групі не повинна перевищувати
8 годин, письмового – 3 годин. При проведенні усного екзамену в аудиторії одночасно може перебувати не більше шести студентів, для підготовки до відповіді студенту повинно надаватися не менше 30
хвилин.
На екзаменах студенти зобов’язані подавати викладачеві залікову книжку. У разі її відсутності студент зобов’язаний мати довідку з деканату про її втрату та документ, що засвідчує особу. В іншому разі студент до екзамену не допускається.
При виявленні під час екзамену факту використання студентом недозволених матеріалів викладач має право припинити складання ним екзамену і виставити студенту незадовільну оцінку.
Відмова студента від відповіді на питання білету оцінюється як незадовільна відповідь.
Викладач, який приймає екзамен, зобов’язаний:
- дотримуватись розкладу екзаменів (дата, час початку екзамену, аудиторія);
- проводити екзамен тільки за білетами, що затверджені в установленому порядку;
- при проведенні екзамену в усній формі оголошувати оцінку відразу після закінчення опитування студента і проставляти її у відомість та залікову книжку;
- при проведенні екзамену в письмовій формі оголошувати оцінку не пізніше наступного дня.
Результати семестрового контролю вносяться викладачами у відомості і залікові книжки студентів, а співробітниками деканатів – в журнали обліку
успішності студентів, індивідуальні навчальні плани та навчальні картки студентів. У залікові книжки студентів викладач, який приймає екзамен чи диференційований залік, записує назву дисципліни, загальну кількість навчальних годин (аудиторних та самостійної роботи студентів) або кількість годин з навчальних матеріалів дисципліни, що виноситься на семестровий контроль, а також проставляє позитивну оцінку в національній шкалі та школі ECTS.
У відомості проти прізвищ студентів викладач може роботи такі записи: а) «Не з’явився» – якщо студент був допущений до складання семестрового контролю, але не з’явився на нього; б) «Не допущений» – якщо студент не був допущений до складання семестрового контролю через невиконання усіх видів робіт (лабораторних, і
(або) індивідуальних завдань), передбачених робочою програмою навчальної дисципліни у даному семестрі, або має заборгованість; в) «Відмінно» (А), «Добре» (В або С), «Задовільно» (D або Е),
«Незадовільно» ( FX або F) – залежно від загальної кількості балів, одержаних за результатами поточного і підсумкового контролю(записи
«незадовільно» та «не з’явився» та «усунений» у залікову книжку студента не вносяться).
Відомість викладач зобов’язаний повністю заповнити, підписати і здати особисто в деканат у день проведення екзамену або наступного дня.
Студент, який не з’явився на екзамен без поважної причини чи був недопущений до екзамену (диференційного заліку) вважається таким, що використав першу спробу атестації з певної навчальної дисципліни.
Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету. Якщо студент під час складання екзамену комісії отримав незадовільну оцінку (FX, F), то він відраховується з університету.
Форма аркушу успішності студента для повторного складання екзамену
(диференційованого заліку) наведена у додатку 9.
10.6. Відтермінований контроль проводиться через деякий час після вивчення навчальної дисципліни з метою оцінювання рівня збереження знань, умінь, і навичок студентів. Цей вид контролю не впливає на оцінювання навчання студентів і проводиться вибірково. Він може проводитись на двох рівнях: ректорському (внутрішній) і міністерському
(зовнішній). Останній проводиться тільки в письмовій формі в окремих навчальних групах при проведенні процедури акредитації відповідного напряму (спеціальності).
10.7. Державна атестація студентів, які закінчують навчання в університеті за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем – це встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам діючих стандартів за напрямом чи спеціальністю. Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією (ДЕК), яка створюється щорічно для кожного напряму підготовки (ОКР «бакалавр») та кожної спеціальності (ОКР
«спеціаліст» і «магістр») для всіх форм навчання і діє протягом календарного
року. Залежно від кількості випускників може створюватися декілька ДЕК з напряму (спеціальності) або об’єднана комісія для споріднених спеціальностей.
Завданнями ДЕК є:
- перевірка і оцінювання науково-теоретичної та практичної підготовки випускників з метою встановлення відповідності набутих ними компетенцій вимогам стандартів вищої освіти;
- вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачу диплома про вищу освіту;
- прийняття рекомендацій щодо удосконалення підготовки фахівців з певного напряму (спеціальності).
Форма державної атестації визначається галузевими стандартами вищої освіти і може проводитись у формі державного екзамену та у формі захисту дипломного проекту (роботи) чи магістерської роботи (проекту).
Зміст, форма і методи проведення державного екзамену визначаються галузевим стандартом вищої освіти. Програма державного екзамену розробляється випусковою кафедрою, розглядається Вченою радою факультету і затверджується ректором або, за його дорученням, проректором з навчальної роботи.
Для підготовки студентів до складання державного екзамену випускова кафедра проводить оглядові лекції і групові консультації.
Державний екзамен носить комплексний характер і проводиться за
індивідуальними комплексними завданнями з урахуванням змісту декількох професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.
Форма протоколу засідання державної екзаменаційної комісії щодо приймання державного екзамену наведена у додатку 10.
Зміст магістерських та дипломних робіт (проектів) визначається випусковими кафедрами з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, рекомендацій Науково-методичних комісій МОНМС України за відповідним напрямом підготовки, рекомендацій Науково-методичної ради університету. Структура, зміст та порядку виконання дипломних проектів і робіт приводяться у відповідних рекомендаціях, які розробляються випусковими кафедрами.
Форма завдання на дипломний проект (роботу) студенту наведена у додатку 11, форма титульної сторінки пояснювальної записки до дипломного проекту (роботи) – у додатку 12.
До складу ДЕК входять голова та щонайменше три члени комісії. Голови комісій з атестації спеціалістів і магістрів призначаються наказом ректора з числа провідних фахівців виробництва або вчених наукових установ, науково-педагогічних працівників інших ВНЗ. Пропозиції щодо голів ДЕК деканати повинні надати до навчально-методичного відділу до 1 листопада поточного навчального року, а пропозиції щодо складу ДЕК – до 10 грудня.
Персональний склад членів державних комісій затверджується ректором не пізніше, ніж за місяць до початку їх роботи.

Проекти наказів щодо складів ДЕК з атестації бакалаврів, спеціалістів та магістрів готують декани факультетів.
До державної атестації допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги навчального плану зі спеціальності (напряму) відповідного освітньо- кваліфікаційного рівня.
Виконання магістерських та дипломних робіт (проектів), підготовка до державних екзаменів є заключним етапом навчання студентів за відповідною програмою підготовки і має на меті систематизацію, закріплення і розширення теоретичних знань, вмінь та навичок, визначення спроможності
їх практичного застосування у вирішенні професійних завдань, що передбачені для первинних посад відповідно до вимог ОКХ.
Студентам заочної форми навчання для виконання дипломного проекту
(роботи) надається довідка-виклик, форма якої наведена у додатку 13.
Теми магістерських та дипломних проектів (робіт) щорічно розробляються і обговорюються на випускових кафедрах, розглядаються
Вченими радами факультетів і затверджуються наказом ректора не пізніше, ніж за 4 місяці до початку роботи ДЕК..
Студентам надається право вибрати тему магістерської або дипломної роботи (проекту) з переліку, визначеному випусковою кафедрою, або пропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розроблення.
Підготовка проектів і робіт проводиться студентами в університеті або на підприємствах та в організаціях, що зацікавлені в цій роботі. За місцем виконання магістерської роботи (проекту) студенту надається робоче місце, а також обладнання, необхідне для виконання роботи, проведення експерименту та ін.
Склад рецензентів кваліфікаційних робіт студентів затверджується розпорядженням деканів факультету за поданням завідувачів випускових кафедр не пізніше, ніж за місяць до початку захисту. Рецензенти не можуть бути співробітниками цих кафедр.
До захисту магістерських та дипломних робіт (проектів) допускаються студенти, які виконали роботу, одержали на неї відгук керівника (наукового працівника), рецензію та допуск до захисту з візою завідувача кафедри, а також надали електронну копію проекту (роботи) на диску, який після захисту магістерської або дипломної роботи (проекту) обов'язково передається разом із роботою (проектом) до навчально - методичного відділу університету.
У випадку, якщо завідувач випускової кафедри не вважає за можливе допустити студента до захисту, це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника. Протокол засідання кафедри подається декану.
Студентам, допущеним до державної атестації, деканом факультету видаються відповідні направлення в ДЕК.
До державної екзаменаційної комісії, незалежно від форми проведення атестації, подаються:
-наказ про призначення голови ДЕК;

-наказ (витяг з наказу) про затвердження складу ДЕК з напряму
(спеціальності);
-графік роботи ДЕК;
-довідка про успішність, завірена деканом факультету або його заступником, про одержані студентами оцінки з усіх дисциплін навчального плану, курсових проектів та робіт, видів практик, державних екзаменів (лише перед захистом дипломних проектів або робіт);
-залікові книжки студентів.
При складанні державних екзаменів подаються:
-програма державного екзамену;
-робочі навчальні програми навчальних дисциплін, на базі яких розроблена програма державного екзамену;
-перелік матеріалів довідкового характеру, дозволених для використання студентами під час підготовки відповідей на питання державного екзамену, у тому числі технічні та дидактичні засоби.
При захисті магістерських та дипломних робіт (проектів) у ДЕК подаються:
-виконані магістерські чи дипломні роботи (проекти) у паперовому та електронному вигляді (на диску);
-подання голові ДЕК щодо захисту дипломного проекту (роботи)
(додаток 14);
-рецензії на магістерські та дипломні роботи (проекти), надані фахівцями в даній галузі.
В ДЕК можуть подаватися й інші матеріали, що характеризують наукову
і практичну цінність виконаної магістерської або дипломної роботи
(проекту): автореферат кваліфікаційної роботи (для магістрів), копії опублікованих статей за участю випускників та отриманих патентів на винаходи, відзиви фахівців або науковців, довідки або акти про впровадження в практику результатів наукових досліджень або конструкторських розробок тощо.
Складання державних екзаменів та захист магістерських та дипломних робіт (проектів) проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю не менш ніж половини членів комісії при обов'язковій присутності голови комісії. На і засідання ДЕК можуть запрошуватись представники роботодавців, співробітники наукових установ тощо. На захисті магістерських та дипломних робіт (проектів), як правило, мають бути присутні їх керівники
(наукові керівники).

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал