Положення про національний природний парк "Нижньодніпровський"Скачати 259.94 Kb.
Дата конвертації08.12.2016
Розмір259.94 Kb.
ТипПоложення
Про затвердження Положення про

національний природний парк "Нижньодніпровський"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" та Указу Президента України від 24 листопада 2015 року № 657 "Про створення національного природного парку "Нижньодніпровський"


НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про національний природний парк "Нижньодніпровський", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра С.І. Курикін

ПОГОДЖЕНО:

Департамент організаційної діяльності О.О. Холевицька

Н.М. Луцько
Юридичний департамент

Департамент економіки та фінансів Є.В. Ярова

Управління матеріально-технічного забезпечення Г.В. Стрижко

Департамент заповідної справи С.Р. Матвєєв

Департамент заповідної справи

відділ організації та використання

природно-заповідного фонду

Ярмош Ю.І.,

206-30-82ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології та

природних ресурсів України

____________ № ________


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ"

2016


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Національний природний парк "Нижньодніпровський" (далі – Парк) створений відповідно до Указу Президента України від 24 листопада 2015 року № 657/2015 "Про створення національного природного парку "Нижньодніпровський".

Парк розташований на території Бериславського, Білозерського, Голопристанського та Цюрупинського районів, міст Херсона та Нової Каховки Херсонської області.

1.2. Парк є бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Парк є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Парк має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку, та бланки.

1.4. Парк відносено до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди).

1.5. Парк у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, Проектом організації території Нижньодніпровськогонаціонального природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів (далі - Проект організації території), а також цим Положенням.

Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму та характер функціонування Парку визначаються у цьому Положенні.

1.6. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.1995 № 935 "Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення" "Дельта р. Дніпра" внесена до Переліку водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення, головним чином як місце оселення водоплавних птахів.

1.7. Загальна площа Парку становить 80177,80 гектара земель державної власності, а саме: 14479,80 гектара земель державної власності, які надаються Парку в постійне користування, у тому числі з вилученням у землекористувачів та 65698,00 гектарів земель державної власності, які включаються до території Парку без надання йому в постійне користування.

1.8. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та об’єктами вилучаються з господарського використання і надаються Парку у порядку, встановленому законодавством.

1.9. Право Парку на постійне користування земельною ділянкою оформлюється витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права та/або їх обтяження.

1.10. Межі Парку встановлюються в натурі, оформлюються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на відповідні планово-картографічні матеріали територіальних органів Держгеокадастру та землекористувачів, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.11. На території Парку у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка, зокрема межові знаки.

1.12. Юридична адреса Парку: 7300, м. Херсон, вул. Петренко, 18.


2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Парк створено з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об'єктів дельти річки Дніпро, як одного з найцінніших природних заплавно-літоральних комплексів у Європі, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність, забезпечення збереження водно-болотного угіддя міжнародного значення "Дельта р. Дніпра".

2.2. Основними завданнями Парку є:

забезпечення охорони його території з усіма природними об’єктами;

збереження цінних природних комплексів та історико-культурних об’єктів, що знаходяться на його території;

створення умов для організованого туризму та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об’єктів;

проведення науково-дослідних робіт, у тому числі з вивчення природних комплексів та їх зміни в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

збереження генофонду рідкісних, занесених до Червоної книги України та типових рослин, тварин, риб та птахів;

вивчення змін екосистем під дією природних і антропогенних факторів;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи.3. УПРАВЛІННЯ ПАРКОМ
3.1. Управління парком здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією (далі – адміністрація). До складу адміністрації входять відповідні наукові підрозділи, служби охорони, екологічної освіти, господарського та іншого обслуговування, згідно з затвердженим штатним розписом.

3.2. Адміністрацію очолює директор, який в установленому порядку призначається на посаду на контрактній основі та звільняється з посади Міністром екології та природних ресурсів України.

3.3. Адміністрація Парку розробляє:

штатний розпис Парку та його структуру, кошторис доходів та видатків і подає їх на затвердження в установленому порядку до Мінприроди.

план науково-технічних заходів та еколого-освітньої роботи;

плани природоохоронних заходів із збереження природно-заповідного фонду і подає їх на затвердження до Мінприроди.

3.4. Для забезпечення виконання основних завдань та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт на території Парку, адміністрація має право в установленому порядку:

створювати основні підрозділи (відділи, лабораторії, природознавчий музей, природоохоронні науково-дослідні дільниці, лісництва тощо) і допоміжні підрозділи;

здійснювати будівництво адміністративних, лабораторних, житлових та господарських споруд, причалів, доріг, ліній електропередач, телефонного та радіозв'язку, інших інженерних мереж та об’єктів енергетики, у тому числі відновлюваних джерел енергетики;

надавати платні послуги згідно з законодавством;

публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншими способами у порядку, що встановлений законодавством;

отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію;

брати участь у судових справах в якості позивача, відповідача, третьої особи, заявника, потерпілого, заінтересованої особи;

здійснювати інші види діяльності не заборонені законодавством.

3.5. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Парк завдань, в тому числі за організацію та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт, збереження закріпленого за Парком державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об'єктів, за створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників Парку тощо.

3.6. Повноваження директора Парку:

забезпечує керівництво роботою адміністрації Парку та несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

забезпечує виконання завдань, визначених у пункті 2.2. Розділу 2 "Мета створення і завдання" Положення;

представляє Парк в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових органах, а також на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та у відносинах з трудовим колективом;

звітує про результати діяльності перед Мінприроди;

розпоряджається за погодженням із Мінприроди коштами та майном Парку у порядку, встановленому законодавством;

у межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти;

визначає функціональні обов’язки працівників Парку;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3.7. Директор призначає та звільняє з посади заступників директора та головного бухгалтера за погодженням із Мінприроди. Керівника юридичної служби (у разі відсутності юридичної служби – юрисконсульта) за погодженням з юридичною службою Мінприроди.

3.8. У разі відсутності директора (відрядження, відпустка, хвороба тощо), виконання його обов'язків покладається на заступника директора.

3.9. Кадри наукових працівників Парку, інженерно-технічних та інших штатних працівників комплектуються згідно з вимогами законодавства.

3.10. Для вирішення наукових або науково-технічних проблем у Парку створюється науково-технічна рада (далі – НТР). Положення про НТР, її склад, та напрямки діяльності затверджуються Мінприроди в установленому порядку.

3.11. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини адміністрації Парку з працівниками регулюються відповідно до законодавства.

Оплата праці регулюється відповідними нормативними документами та законодавчими актами щодо працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери.

3.12. Трудовий колектив складають всі працівники Парку.

З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і адміністрації Парку між ними, відповідно до законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.

Повноваження трудового колективу реалізуються його загальними зборами і виборним органом
4. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ
4.1. Територія Парку враховується в усіх видах землевпорядної, містобудівної та проектної документації.

4.2. Функціональне зонування території Парку здійснюється відповідно до Проекту організації території, що затверджується в установленому порядку Мінприроди.

4.3. На території Парку відповідно до природоохоронного законодавства виділяються такі зони:

заповідна;

регульованої рекреації;

стаціонарної рекреації;

господарська.

Для кожної зони з урахуванням її природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об'єктів, встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання.

4.3.1. Заповідна зона призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів, режим якої визначається відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників.

На території заповідної зони забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню цієї зони або порушує природний розвиток процесів та явищ і створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси та об'єкти, а саме:

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, не пов’язаних з діяльністю Парку, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар’єру над територією Парку та інші види шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, пошкодження ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, а також добування піску та гравію в річках та інших водоймах, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих дерев, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, насіння, квітів, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводить до порушення природних комплексів;

мисливство, селекційний відстріл тварин, рибальство, туризм, інтродукція нових рослин і тварин;

проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень.

Для збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у заповідній зоні відповідно до Проекту організації в установленому порядку допускається:

виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання  змінам природних комплексів Парку внаслідок антропогенного впливу – відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо;

здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму Парку;

спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед Парком завдань;

збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

У разі термінової необхідності за рішенням НТР Парку на території заповідної зони можуть проводитись заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха, не передбачені Проектом організації території

4.3.2. Зона регульованої рекреації – в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць.

На території зони регульованої рекреації забороняється:

рубки лісу головного користування, прохідні рубки;

будівництво промислових, господарських та житлових об’єктів, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, не пов’язаних з діяльністю Парку;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, кар’єрів, порушення ґрунтового покриву;

проїзд та стоянка автомобільного та гужового транспорту, крім службового при виконанні своїх обов’язків;

організація масових спортивних та туристичних заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій без погодження з адміністрацією Парку;

діяльність, яка призводить до зміни історично сформованого природного ландшафту;

пошкодження геологічних та гідрологічних об’єктів;

засмічення та забруднення території, влаштування сміттєзвалищ;

самовільне використання земель, водойм та інших природних ресурсів;

знищення або пошкодження трав’яного покриву;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України та тих, що підлягають охороні на території України видів рослин, їх квітів і плодів;

знищення та відлов усіх видів тварин, у тому числі занесених до Червоної книги України та тих, що підлягають охороні на території України, розорення їх жител, гнізд, нір, місць перебування та розмноження;

знищення або пошкодження шляхів, рекреаційних об’єктів та інших споруд;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу;

мисливство, промислове тваринництво, промислове рибальство, промислова заготівля лікарських рослин;

застосування піротехнічних засобів, інших видів штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

розведення вогнищ поза відведених для цього місць;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних та інших знаків;

порушення режиму прибережних смуг та водоохоронних зон;

використання катерів та човнів з двигунами, за винятком охорони Парку, спеціальних уповноважених на здійснення державного контролю органів державної влади, а також рятувальних служб;

інша діяльність, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та об’єктів або зменшити природну екологічну чи рекреаційну цінність території Парку.

У зоні регульованої рекреації дозволяється у встановленому порядку:

влаштування та відповідне обладнання туристичних маршрутів та екологічних стежок, оглядових майданчиків, інших об’єктів благоустрою, організація природоохоронної пропаганди;

влаштування протипожежних розривів і заходів, пов’язаних із збереженням, відтворенням і ефективним рекреаційним використанням природних комплексів та об’єктів згідно з Проектом організації території;

регульований збір плодів дикорослих рослин із дотриманням природоохоронного законодавства;

збір наукового та учбового матеріалу, проведення навчальних практик тощо;

регулювання чисельності диких тварин до оптимальної та шкідливих тварин до санітарно встановленої норми на підставі наукового обґрунтування, та відповідного дозволу;

любительське рибальство на спеціально відведених ділянках відповідно до вимог Правил любительського і спортивного рибальства та норм діючого законодавства;

використання у встановленому порядку природних ресурсів для задоволення потреб Парку, у сінокосах, випасах, відповідно до діючих нормативів та встановленого порядку;

проведення інших заходів, пов'язаних із збереженням, відтворенням і ефективним використанням природних комплексів та об'єктів згідно з Проектом організації території Парку.

4.3.3. Зона стаціонарної рекреаціїпризначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, туристичних таборів інших об'єктів обслуговування відвідувачів Парку.

В цій зоні можуть створюватися рекреаційні, туристичні комплекси.

Забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов'язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації.

4.3.4. В межах господарської зони проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на Парк завдань, знаходяться населені пункти, об’єкти комунального призначення Парку, а також землі інших землевласників і землекористувачів, що включені до складу Парку, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників.

4.4. На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території Парку, в тому числі мисливство.

4.5. Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення заповідних природних комплексів Парку, особливо термінові заходи здійснюються за рішенням адміністрації.

4.6. У межах Парку забороняється:

у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах);

розорювання або в інший спосіб пошкодження, ліквідація природних місць мешкання диких тварин (нір, барлогів, гнізд тощо).

4.7. Використання природних ресурсів на території Парку здійснюється у загальному та спеціальному порядках. Загальне використання природних ресурсів здійснюється відповідно до цього Положення, Проекту організації території та з урахуванням вимог режиму території. Забезпечення додержання режиму території Парку під час використання природних ресурсів у загальному порядку покладається на його адміністрацію.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами у сфері охорони навколишнього природного середовища у межах лімітів, установлених Мінприроди.
5. ОХОРОНА ПАРКУ
5.1. Охорона території Парку покладається на службу його охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

5.2. Службу державної охорони Парку (далі – служба держохорони) очолює директор Парку, який несе повну відповідальність за організацію її діяльності та забезпечення додержання режиму охорони території, а також збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів і ресурсів у межах його території.

5.3. Повноваження служби держохорони визначаються законодавством України.

5.4. Основними завданнями служби держохорони є:

забезпечення додержання режиму охорони території та природних об’єктів на території Парку;

попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на території Парку.

5.5. Підприємства, організації та установи, розташовані на території Парку та в суміжній зоні, проводять господарську та іншу діяльність з додержанням вимог природоохоронного законодавства і несуть відповідальність за порушення режиму території Парку.

5.6. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Парку тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.

5.7. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Парку, визначаються в установленому законодавством порядку.
6. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРКУ
6.1. Наукова, науково-дослідна робота на території Парку проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за змінами екосистем, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів і особливо цінних об’єктів Парку, відповідно до законів України "Про природно-заповідний фонд України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію" та інших нормативно-правових актів.

6.2. Основні напрями наукових досліджень на території Парку визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, що затверджуються Національною академією наук України (далі – НАН України) та Мінприроди.

6.3. Основними напрямами наукової та науково-технічної діяльності Парку є:

ведення Літопису природи;

організація та здійснення систематичних спостережень (моніторингу) за станом та динамікою природних комплексів та об’єктів, екосистем та клімату;

інвентаризація об’єктів флори та фауни, рослинних угруповань, природних середовищ (оселищ) та ландшафтного різноманіття тощо;

розроблення наукових рекомендацій (програм, планів дій) щодо збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України, до регіональних переліків видів рослин і тварин, що підлягають особливій охороні, та/або до переліків видів рослин і тварин, що підлягають охороні згідно з міжнародними зобов’язаннями, відновлення порушених корінних природних комплексів, гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, запобігання проникненню чужорідних видів рослин і тварин, які загрожують екосистемам, середовищам існування або видам, контролю або усунення таких чужорідних видів;

дослідження разом з фахівцями з охорони пам'яток історії та культури історико-культурних цінностей на території Парку для розроблення рекомендацій щодо поліпшення їх збереження;

підготовка наукових матеріалів та рекомендацій, необхідних для провадження екологічної освітньо-виховної роботи, рекреаційної та інших видів діяльності Парку;

створення та ведення наукових фондів, баз даних, інформаційних систем;

первинний облік кадастрових відомостей щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

6.4. В Парку формуються наукові, бібліотечні, архівні та музейні фонди, порядок зберігання та використання яких здійснюється відповідно до вимог законодавства.

6.5. Парк має право виконувати або брати участь у виконанні науково-дослідних робіт на замовлення органів державної влади, установ НАН України, наукових кураторів, інших підприємств, установ і організацій, разом з якими можуть створювати спільні навчально-науково-виробничі комплекси.

6.6. Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів, виконаних на території Парку є Літопис природи, який ведеться відповідно до порядку підготовки програми Літопису природи затвердженої Мінприроди разом з НАН України. Матеріали Літописів природи Парку використовуються для оцінки стану навколишнього природного середовища, розробки наукових рекомендацій та заходів щодо його охорони, ефективного використання природних ресурсів, видів флори та фауни, забезпечення екологічної безпеки.

6.7. Наукові дослідження на території Парку можуть здійснюватись іншими науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами, науковими центрами, громадськими науковими організаціями в межах співпраці та виконання спільних з Парком програм і планів науково-дослідних робіт та/або погоджених з адміністрацією Парку і їх науковими (вченими) або НТР програм і планів науково-дослідних робіт.

6.8. Наукові підрозділи ведуть у встановленому порядку первинний облік кадастрових відомостей на території Парку.

6.9. Координацію проведення наукових досліджень та території Парку здійснює, відповідно до природоохоронного законодавства, НАН України разом з Мінприроди.
7. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТНЬО-ВИХОВНА РОБОТА
7.1. В Парку проводиться екологічна освітньо-виховна робота з метою цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність місцевого населення та відвідувачів стосовно збереження природної спадщини країни, природних комплексів територій та об’єктів Парку, забезпечення підтримки природоохоронної діяльності Парку шляхом поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінностей біологічної та ландшафтної різноманітності, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи.

Для цього в Парку використовуються постійні і тимчасові форми інфраструктурного еколого-освітнього облаштування.

7.2. Парку здійснює екологічну освітньо-виховну роботу за допомогою різних форм діяльності, до яких належать:

розроблення та виконання спеціалізованих екологічних освітньо-виховних програм, розрахованих на різні категорії учасників;

надання практичної та методично-консультативної допомоги з питань екологічної освітньо-виховної роботи заінтересованим підприємствам, установам, організаціям і громадянам;

робота із засобами масової інформації, друкованими та електронними виданнями;

підготовка та виготовлення власних екологічних освітньо-виховних матеріалів, а також їх поширення через спеціальні видання (листівки, буклети, газети тощо) з використанням символіки Парку та розповсюдження соціальної реклами;

організація присутності Парку в електронному інформаційному просторі шляхом створення та ведення веб-порталів;

створення та організація діяльності екологічних освітньо-виховних центрів, музеїв природи, візит-центрів, постійних та мобільних виставок і стендів;

організація екологічних освітньо-виховних екскурсій облаштованими еколого-освітніми стежками та маршрутами;

співпраця з громадськими екологічними організаціями, заохочення до волонтерської діяльності, сприяння створенню громадських природоохоронних ініціатив;

організація та проведення таборів, польових екологічних практик, зборів юних екологів, ботаніків, зоологів, гуртків, учнівських лісництв тощо;

організація і проведення масових природоохоронних та екологічних освітньо-виховних заходів, тематичних науково-практичних заходів (конференцій, форумів, семінарів, навчальних тренінгів, круглих столів, тематичних вечорів, фестивалів, вікторин, олімпіад, екологічних ігор, конкурсів, екскурсій, акцій тощо) за участю громадськості, учнівської та студентської молоді.

7.3. Основними напрямами екологічної освітньо-виховної роботи Парку є:

ведення освітньо-виховних робіт щодо необхідності збереження природних та історико-культурних цінностей на території Парку, інших існуючих у регіоні та країні територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

ознайомлення громадян із законодавством України, міжнародними конвенціями та договорами/угодами у природоохоронній сфері;

інформування місцевого населення та відвідувачів про діяльність Парку та забезпечення доступу громадян до публічної інформації;

формування наукових знань, поглядів і переконань, які закладають основи відповідального ставлення до навколишнього природного середовища і, зокрема, територій та об’єктів природно-заповідного фонду України;

створення позитивного іміджу Парку і забезпечення підтримки природоохоронної діяльності Парку місцевим населенням та відвідувачами.

7.4. З метою організації екологічної освітньо-виховної роботи в Парку створюються окремі структурні підрозділи: відділи, сектори. Структурний підрозділ з екологічної освітньо-виховної роботи може бути об'єднаний з науковим або рекреаційним структурним підрозділом Парку.

Положення про структурний підрозділ (відділ або сектор) визначає порядок організації екологічної освітньо-виховної роботи Парку та затверджується її керівником.

7.5. Співпраця з питань екологічної освітньо-виховної роботи Парку з іншими організаціями та установами здійснюється відповідно до законодавства та в межах спільних програм діяльності.


8. РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
8.1. Рекреаційна діяльність на території Парку здійснюється відповідно до Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 22.06.2009 № 330, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2009 за № 679/16695.

8.2. Основними напрямами провадження рекреаційної діяльності на території Парку є:

створення умов для організованого та ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об'єктів;

забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок, туризм, любительське та спортивне рибальство, відповідно до режиму території Парку тощо;

обґрунтування і встановлення допустимого рівня антропогенного навантаження, у тому числі, зумовленого веденням рекреаційної діяльності, на територію, природні комплекси та об'єкти Парку;

організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, екологічної просвіти серед відпочиваючих, туристів у межах території та об`єктів Парку;

формування у рекреантів та місцевих жителів екологічної культури, бережливого та гуманного ставлення до національного природного надбання.

8.3. Рекреаційна діяльність здійснюється Парком, із забезпеченням таких умов:

створення і функціонування рекреаційної інфраструктури на визначених згідно із законодавством територіях та об’єктах Парку;

організація та інфраструктурне облаштування туристичних та екскурсійних маршрутів, еколого-освітніх стежок;

координація діяльності Парком суб'єктів рекреаційної діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування з огляду на використання природних та історико-культурних ресурсів у межах територій Парку;

участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, з'їздах, семінарах, присвячених питанням розвитку рекреації;

вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо організації рекреаційної діяльності.

8.4. Парк:

забезпечує організацію рекреаційної інфраструктури, створення мережі еколого-освітніх та науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон для створення сприятливих умов для відпочинку населення та відвідувачів Парку;

надає рекреантам необхідну, доступну, достовірну та своєчаснуінформацію про рекреаційні послуги, програму обслуговування, можливі ризики під час подорожей, роз’яснення щодо їхніх прав та обов’язків;

здійснює роботи щодо оцінки рекреаційних ресурсів (природні, історико-культурні, етнографічні тощо);

проводить дослідження, пов’язані із забезпеченням введення рекреаційної діяльності відповідного до законодавства України.


9. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
9.1. Фінансування заходів, пов’язаних із функціонуванням Парку здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавство.

9.2. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", є власними коштами Парку і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об’єктів Парку і провадження діяльності, передбаченої цим Положенням. Спеціальні кошти використовуються відповідно до кошторису, затвердженого Мінприроди в установленому порядку.

9.3. Для фінансування природоохоронних заходів Парком може створюватись цільовий екологічний фонд.

До фонду надходять:

частина штрафів та грошових стягнень за шкоду, заподіяну Парку у результаті порушення законодавства про природно-заповідний фонд, у розмірі 70 відсотків загальної суми штрафів та грошових стягнень;

кошти, одержані від реалізації конфіскованого або вилученого відповідно до законодавства майна, яке було знаряддям або предметом екологічного правопорушення на території Парку;

частина платежів підприємств, установ та організацій за забруднення відповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду Парку, що визначається на підставі еколого-економічної оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище;

цільові та інші добровільні внески підприємств, установ, організацій, у тому числі міжнародних і зарубіжних, та громадян.

9.4. Кошти вказаного екологічного фонду можуть використовуватися лише для цільового фінансування заходів, спрямованих на забезпечення охорони заповідних природних комплексів та об'єктів Парку, розвиток наукових досліджень, міжнародного співробітництва,еколого-освітніх робіт.

9.5. Розподіл коштів здійснюється радою фонду, до складу якої включаються представники адміністрації Парку, а також представники державних органів з охорони навколишнього природного середовища, громадських екологічних об'єднань, провідні науковці та фахівці.

9.6. Положення про екологічний фонд Парку затверджується Мінприроди.

9.7. Адміністрація може встановлювати плату за відвідування території в установленому порядку.

9.8. Матеріально-технічне забезпечення Парку здійснюється у встановленому законодавством порядку.
10. МАЙНО ПАРКУ
10.1. Майно Парку складають основні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Парку.

10.2. Майно Парку є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Парк володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном за погодженням з Мінприроди, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать вимогам законодавства і цьому Положенню.

10.3. Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

10.4. Списання державного майна з балансу може здійснюватись Парком тільки в порядку, передбаченому законодавством України.

10.5. Джерелами формування майна Парку є бюджетні асигнування, кошти спеціального фонду, благодійні внески, пожертвування організацій, установ, громадян та інші надходження, не заборонені законодавчими актами України.

10.6. Парк має право за погодженням з Мінприроди здавати в оренду або надавати в тимчасове користування майно і приміщення, які не використовуються в природоохоронних, наукових і виробничих цілях.

10.7. Збитки, заподіяні Парку внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, в тому числі за рішеннями суду.
11. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
11.1. Парк веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну, річну та статистичну звітність і подає її в установленому порядку.

11.2. Директор та головний бухгалтер Парку несуть персональну відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського обліку, його достовірність, ведення статистичної та іншої звітності, а також за збереження відповідної документації.

11.3. Парк звітує про свою діяльність перед Мінприроди та іншими органами державної виконавчої влади в порядку і строки, встановлені законодавством.

11.4. Контроль за діяльністю Парку здійснюється Мінприроди.


12. ВЗАЄМОДІЯ З ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ
12.1. Рекреаційна діяльність на території Парку організовується адміністрацією Парку та здійснюється, у тому числі на підставі договорів/угод з підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.

12.2. Суб’єкти господарювання, які розташовані на території Парку, здійснюють господарську діяльність на території Парку з урахуванням обмежень, визначених законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, Проектом організації території, а також цим Положенням.

12.3. З суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Парку, адміністрацією можуть укладатися відповідні договори/угоди.

12.4. Заінтересовані суб’єкти господарювання здійснюють обов’язкове екологічне страхування відповідальності з метою компенсації шкоди, заподіяної на території та об’єктах Парку внаслідок стихійних природних явищ, промислових аварій і катастроф.

12.5. Для координації діяльності з питань використання природних комплексів та об’єктів підприємствами, установами та організаціями, у межах території та об’єктах Парку, адміністрація Парку може створювати координаційну раду із представників місцевих органів виконавчої влади та керівників цих підприємств, установ та організацій.
13. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
13.1. Парк бере участь у міжнародному співробітництві з питань збереження, охорони та відтворення природних комплексів та об’єктів, особливо рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу, збереження історико-культурних цінностей, в тому числі у:

розробці та реалізації міжнародних наукових, науково-технічних та інших програм, проектів, планів заходів;

забезпеченні обміну науковою інформацією, організації спільної підготовки науковців і фахівців.

13.2. Парк може входити до міжнародних природоохоронних асоціацій, об'єднань, організацій тощо.


14. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ПАРКУ
14.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Парку проводиться відповідно до законодавства України.
15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ПАРКУ
15.1. Припинення діяльності Парку проводиться в установленому законодавством порядку.

15.2. Ліквідація адміністрації Парку здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.15.3. У разі ліквідації адміністрації майно Парку повинно бути передане іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до доходу бюджету.

Заступник директора Департаменту

заповідної справи С.Р. Матвєєв

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал