Положення ″про керівника студентської академічної групи з виховної роботи″ Харків. Вид. Хнеу ім. С. Кузнеця, 2015Скачати 388.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.05.2017
Розмір388.96 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
ПОЛОЖЕННЯ

″ПРО КЕРІВНИКА СТУДЕНТСЬКОЇ

АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ″

Харків. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015


ВСТУП


Важливим складником суспільного життя та життя особистості
в будь
- якому суспільстві є культура. Сутність культурної компетентності
становить здатність жити та взаємодіяти з іншими в умовах полікультур
- ного суспільства, керуючись національними і загальнолюдськими духовними цінностями.
Формування культурної компетентності спрямоване на опанування наступних основних компонент: ціннісної, діяльнісної (технологічної), процесуальної (особистісно
- творчої).
Форми, способи та сфери прояву творчості в діяльності особистості пов'язані з формуванням загальнолюдської культури, а розвиток культури суспільства обумовлений мірою творчого підходу особистості до власної діяльності.
Формування культурного суспільства та культурної людини ґрунтуєть
- ся як на національній ідентифікації особистості, так і на культурі міжет
- нічних відносин, що проявляється у вшануванні інтересів, прав, самобутності різних народів, готовності й умінні особистості жити та працювати в поліетнічному суспільстві.
Місія Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця –
це формування творчої особистості, міцного професіонала для наукової та практичної роботи у сфері суспільно
- економічної діяльності з метою підвищення якості життя людей і прогресивного розвитку суспільства.
Головним стратегічним завданням ХНЕУ ім. С. Кузнеця
є формування інтелектуальної
еліти у сфері економіки на базі:
розвитку творчого потенціалу особистості та її соціалізації, здат
- ності до самореалізації, самоосвіти;
виховання самостійності
, наукового економічного мислення, фор
- мування наукового світогляду, впевненості у власних силах, патріотизму;
забезпечення високого рівня професіоналізму за фахом, який відповідав би економіці знань.
Головні завдання ХНЕУ
ім. С. Кузнеця у
виховній діяльності:
створення єдиної комплексної системи виховання студентів, яка відповідає за змістом, формами і методами вимогам державної політики в галузі освіти;
збереження та забезпечення історико
- культурних традицій уні
- верситету;
модернізація традиційних, пошук і розробка нових форм, прийомів та методів виховної роботи, які відповідають вимогам часу й новим запитам студентів;
постійне вивчення інтересів, творчих здібностей студентів, моніто
- ринг сформованості ціннісних орієнтирів і уявлень про обрану професію;
виховання у студентів духовно
- моральних якостей і норм цивілі
- зованої поведінки;
формування у студентської молоді патріотичної свідомості та по
- ведінки, готовності бути гідним громадянином
України
, служити суспільству і державі;
створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації сту
- дентів, надання їм допомоги у самовихованні, самовизначеності
, моральному самовдосконаленні;
підвищення загального культурного рівня молоді –
культури пове
- дінки, мови, спілкування, розваг;
організація корисного дозвілля студентів університету, підтримка талановитої молоді, розвиток творчого потенціалу молоді;
формування в майбутніх спеціалістів потреби у здоровому способу життя та відповідних навичок, проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на запобігання асоціальній поведінці
; формування у майбутніх спеціалістів потреби в постійних заняттях спортом на аматорському та професійному рівнях;
розвиток органів студентського самоврядування, підвищення ролі студентських колективів у навчальному процесі та суспільній діяльності університету, організація навчання студентського активу, розвиток сту
- дентських ініціатив і залучення майбутніх спеціалістів до різних форм соціально значущої діяльності;
гуманізація і демократизація стилю спілкування та взаємодії вик
- ладачів і студентів;
організація соціально
- психологічної та психолого
- педагогічної до
- помоги;
проведення профорієнтаційних занять для учнів шкіл Харкова та
Харківської області з метою надання допомоги у виборі професії на базі
Літніх шкіл
Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця ″Мій майбутній професійний вибір″
; створення оптимальних умов для проходження студентами ХНЕУ
ім. С. Кузнеця військової підготовки за програмою офіцерів запасу

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.
Положення визначає і регламентує основні завдання з навчально
- виховної діяльності університету, компетенції керівника студентської академічної групи (надалі –
керівник групи) з виховної
роботи, його права та обов'язки, а також взаємовідносини між учасниками навчального процесу.
1.2.
Керівник групи призначається наказом ректора університету за поданням декана факультету і підпорядковується деканові факультету.
1.3.
Керівник групи призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведення індивідуальної виховної роботи, забезпечення зв'язку з батьками студента, з'ясування проблем студентів, надання їм всебічної допомоги і моральної підтримки
, контролю за навчальним процесом тощо.
1.4.
Керівником групи призначається найбільш підготовлений у професійній галузі викладач кафедри відповідної спеціальності
(
зі стажем роботи у вищому навчальному закладі не менше одного року)
з широким світоглядом, який користується авторитетом у студентів і колег
, відзначається високими моральними якостями, володіє необхідною педагогічною майстерністю й
організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.
1.5.
Керівник, як правило, закріплюється за студентською групою на
3 роки навчання в університеті. Зміна керівника групи,
ініційована деканом факультету чи студентами групи, можлива з поважних причин або за умов невиконання ним своїх обов’язків.
1.6.
Керівник групи, що несумлінно працює зі студентами, може бути усунутий від виконання обов'язків керівника із застосуванням заходів дисциплінарного впливу. Звільнення від обов'язків керівника студентської групи здійснюється за наказом ректора.
1.7.
Виховна робота керівника групи є одним із видів робіт, відображених в індивідуальному плані роботи викладача, і обов’язкова для виконання.
1.8.
Основним предметом діяльності керівника групи є освітня діяль
- ність, яка охоплює навчально
- виховну, культурну сфери,
що визначено законами України ″Про освіту″
,
″Про вищу освіту″, Статутом Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
(
далі –
ХНЕУ
ім. С. Кузнеця), Наказом Міністерства освіти і науки України

″Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України″, нормативно
- правовими актами діяльності університету, Положенням ″Про організацію навчального процесу в кредитно
- модульній системі підготовки фахівців″
(протокол № 5 від
21.12.2007 р. вченої ради ХНЕУ), Кодексом професійної етики та організаційної культури працівників і студентів
ХНЕУ
ім. С. Кузнеця
1.9.
Робота керівника спрямована на розвиток творчої активності, виховання патріотизму, почуття національної гідності, високих моральних якостей, збагачення інтелектуального, творчого і культурного потенціалу молоді.
1.10.
На керівників академічних груп поширюється система матеріального заохочення, яка прийнята в університеті. Результати діяльності керівників систематично обговорюються на засіданнях кафедр, радах факультетів, ректорату та вченої
ради згідно з планом роботи університету.
1.11.
Документація, яку веде керівник, визначається відповідно до основних нормативних документів щодо організації навчально
- виховної роботи у вищих закладах освіти. Діяльність керівника академічної групи здійснюється на підставі плану виховної роботи, розробленого на навчальний семестр, рік згідно з перспективним і
річним плануванням університету за формою, затвердженою вченою радою університету.
Адміністративно керівник академічної групи підпорядкований заступнику декана факультету з виховної роботи та погоджує свою діяльність з деканом і завідувачами кафедр.
1.12.
З метою ефективного виконання поставлених навчально
- виховних завдань керівник використовує різноманітні форми і методи виховного впливу, а саме: диспути
;
інформаційно
- виховні бесіди
; зустрічі з діячами культури, науки, мистецтва, письменниками, акторами;
екскурсії
; тематичні вечори тощо. При цьому керівник групи намагається максимально забезпечити розвиток ініціативи самих студентів, самостійне та творче виконання ними різноманітних заходів.
1.13.
Завідувачі кафедр несуть відповідальність за роботу керівників груп

викладачів відповідної кафедри. Працівники кафедри зобов'язані надавати допомогу в роботі керівникам груп, контролювати їх діяльність, пропонувати кандидатури викладачів для роботи керівниками груп

Громадські організації, органи студентського самоврядування університету та факультети підтримують тісні контакти з керівниками груп, своєчасно інформують їх про заходи, які стосуються безпосередньо студентів групи
1.14.
Основними напрямами виховної роботи згідно з концепцією національного виховання студентської молоді
,
є:
національно
- патріотичне виховання;
громадянсько
- правове виховання;
моральне виховання;
інтелектуально
- духовне виховання;
естетичне виховання;
екологічне виховання;
трудове виховання;
фізичне виховання та пропагування здорового способу життя
Ефективність виховної роботи керівника академічної групи значною мірою визначається її плануванням. Воно має бути чітким та цілеспрямованим, що даватиме можливість уникати помилок і негативних явищ у студентській групі.
План виховної роботи передбачає реалізацію конкретних цілей і завдань. Залежно від мети кожна форма роботи має свою специфіку і потребує врахування потреб, інтересів, індивідуальних особливостей кожного студента, співтворчості педагогів і студентів в організації виховної роботи, обґрунтованості виховних заходів.
Основні вимоги до плану роботи керівника академічної групи:
цілеспрямованість –
тобто зміст і форми виховної роботи, що плануються, передбачають реалізацію конкретних цілей і завдань. Кожна справа має сприяти досягненню встановленої
мети. Залежно від мети кожна форма роботи має свою специфіку у використанні;
урахування потреб та інтересів кожного студента академічної групи;
співтворчість педагогів та студентів в організації виховної роботи;
зв'язок із життям суспільства, майбутньою професійною діяльністю студента;
комплексний характер планів;
цілісний підхід до процесу планування;
послідовність змісту та форм виховної роботи;
конкретність, доцільність плану, обґрунтованість виховної роботи з урахування особливостей студентського колективу, рівня його розвитку, традицій, що склалися;
розумна насиченість плану.
Зразок плану виховної роботи керівника академічної групи ХНЕУ
ім.
С. Кузнеця наведено в додатку А.
За підсумками роботи протягом семестру керівником академічної групи складається звіт, основні положення якого мають бути заслухані на раді факультету під час семестрової атестації роботи керівника групи
Зразок звіту керівника академічної групи про роботу протягом семестру наведено в додатку Б.
1.15.
Компетенції, якими повинен володіти керівник студентської академічної групи такі
: керівник групи повинен вміти:

встановлювати доброзичливі, довірчі взаємовідносини з усіма студентами, будувати взаємодію з ними для досягнення позитивних ре
- зультатів, мотивувати їх до майбутньої професійної діяльності;
індивідуально впливати на студентів;
впливати на формування сприятливого середовища
їх життєдіяльності та спілкування;
здійснювати соціально
- психологічний аналіз діяльності студентів з метою скорочення терміну їх адаптації до навчального процесу в уні
- верситеті (студенти молодших курсів), до роботи за фахом (студенти старших курсів);
застосовувати у своїй практичній діяльності соціально
- психологічні та психолого
- педагогічні технології і методи впливу на студентів;
аналізувати педагогічні ситуації, які виникають у процесі навчання, грамотно визначати зміст своїх дій, формулювати виховні завдання;
вивчати, узагальнювати та впроваджувати передовий виховний досвід;
вивчати соціально
- психологічні особливості студентів, аналізувати якості, які сприяють соціальному та професійно
- творчому саморозвитку студентів
; вчити студентів ставити та реалізовувати цілі самостійної роботи, особистісного та професійного розвитку;
проектувати власну педагогічну діяльність;
відбирати форми організації, методи та засоби виховання;
організовувати групову та індивідуальну роботу студентської академічної групи;
управляти психічним станом студентів (і своїм власним) у процесі спілкування;
діагностувати та оцінювати вихованість студентів, здійснювати корекцію їх поведінки;
аналізувати психічний стан студентів, який супроводжує їх діяльність і впливає на успіх (неуспіх) професійних та особистісних досягнень;
формувати у членів студентської групи ціннісне ставлення до знань, до освітньої діяльності впродовж життя.
1.16
. Для оволодіння цими вміннями керівник студентської академічної групи повинен знати:

закономірності та механізми соціального і професійного становлення особистості в системі суспільних відносин та професійної діяльності;
співвідношення соціалізації, виховання та розвитку особистості, роль самовиховання у формуванні особистості;
сутність виховання, показники вихованості студентів;
закономірності та принципи виховання, його основні напрями і конкретний зміст, форми, методи та засоби в сучасних умовах розвитку суспільства;
основні законодавчі документи, що стосуються системи освіти та регламентують виховну діяльність, права й обов'язки суб'єктів освітнього процесу;
соціально
- психологічні та вікові особливості розвитку суб'єктів навчального процесу і засоби впливу на них (особливості соціальної та професійної адаптації, механізми стимулювання соціального і професій
- ного становлення особистості);
основні методи побудови особистісного та професійного іміджу фахівця;
основи педагогічної інноватики.
1.17.
Керівник спрямовує
зусилля на формування згуртованого ко
- лективу в групі, здатного функціонувати на принципах громадського самоврядування.ІІ. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ


Керівник академічної групи здійснює свою діяльність відповідно до принципів виховання, обґрунтованих у Концепції виховної діяльності, демократизації, диференціації та індивідуалізації виховного процесу, а також активності, самодіяльності і творчої
ініціативи студентської молоді
, керуючись Статутом ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
Концептуальними засадами розвитку ХНЕУ
ім. С. Кузнеця до 2020 р., Правилами внутрішнього трудового розпорядку університету, Кодексу професійної етики та організаційної
культури працівників і студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
Статуту молодіжної
та первинної профспілкової студентських організацій
ХНЕУ ім. С.Кузнеця
/ інших органів студентського самоврядування.
Функції керівника академічної групи такі: аналітична, організаторська,
комунікативна та соціальна.
Аналітична функція передбачає аналіз, планування та організацію виховної роботи зі студентською групою на основі
врахування керівником
: міжособистісних стосунків у колективі, мотивів навчально
- пізнавальної діяльності
студентів, рівня їх інтелектуального розвитку,
індивідуальних особливостей, соціально
- побутових умов життя, стану здоров'я, результатів навчання тощо.
Організаторська функція забезпечує надання необхідної допомоги раді студентського самоврядування, творчим групам і т. і. в організації пізнавального дозвілля студентів, залучення
їх до різноманітних видів діяльності відповідно до особистих інтересів і
соціальних запитів молоді.
Ця функція складає власне організаторську діяльність керівника у
проведенні різноманітних форм позааудиторної виховної роботи.
Реалізація комунікативної функції передбачає здійснення необхідної корекційної роботи зі
студентами та групою для створення мікроклімату, що впливає на підвищення статусу окремих членів колективу та забезпечує позитивні зміни в міжособистісних стосунках.
Керівник академічної групи допомагає студентам в оволодінні ними необхідними комунікативними вміннями та навичками. Керівник групи є посередником у вирішенні непорозумінь, які виникають між адміністрацією, викладачами і
студентами та всіляко запобігає виникненню конфліктних ситуацій
Керівник спільно з радою студентського самоврядування захищає права студентів.
Він вчасно
інформує адміністрацію щодо пропозицій, бажань студентів, які
стосуються навчально
- виховних, соціально
- побутових проблем
, а також з метою вдосконалення діяльності органів студентського самоврядування
Функція соціалізації реалізується у гуманістично
- орієнтованій взаємодії "педагог –
студент". Керівник академічної групи допомагає вихованцю в особистісному розвитку,
засвоєнні та прийнятті суспільних норм, цінностей, дотриманні засад духовного повноцінного буття. Він бере на себе місію старшого колеги в оволодінні студентами позитивними соціальними ролями, використовуючи позааудиторну виховну роботу
, як "
ситуації соціального досвіду поведінки".
Зміст діяльності керівника

академічної групи з виховної
роботи І курсу

Ознайомлення студентів з історією університету, його структурою та особливостями, а саме
: діяльністю, традиціями, специфікою роботи кафедр, змістом позааудиторної роботи;
характером та особливостями навчального процесу в університеті
; структурою, організацією та напрямами діяльності
органів студентського самоврядування
;
Молодіжного центру; спортивного клубу;
інформування (разом із працівниками бібліотеки) про роботу бібліотеки, порядок користування її фондами, про методи самостійної роботи з книгою, навчальним посібником, матеріалами студентських сайтів університету і т. д.
; допомога в організації
самоврядування в групі
; створення організаційно
- педагогічних умов для проходження студентами адаптаційного періоду
(разом з соціально
- психологічною службою та іншими структурними підрозділами);
систематичне (на основі
планів роботи групи) проведення сумісно з органами студентського самоврядування, громадськими організаціями, творчими групами різних форм виховної
позааудиторної роботи; спільна зі студентами участь у виховних заходах, що проводяться
Молодіжним центром, радами факультетів тощо суспільно корисних видів діяльності,
участь у роботі наукового товариства студентів, аспірантів та докторантів ХНЕУ ім. С. Кузнеця
; надання разом із профспілковою організацією допомоги студентам у вирішенні побутових проблем, питань пільгового проїзду тощо;
щоденна робота зі студентами пільгового контингенту (студенти
- сироти, студенти з зони Чорнобильської АЕС, інваліди та інші);
щоденна робота зі студентами, у вирішенні побутових та соціальних питань
Зміст діяльності керівника

академічної групи

з виховної
роботи

ІІ–ІІІ курсів

Організація (спільно з органами студентського самоврядування
) різноманітних форм виховної
позааудиторної роботи в групі; залучення студентів до різних видів діяльності, які
проводяться органами студентського самоврядування на факультетах Молодіжним центром, а також у гуртках художньої самодіяльності, в студіях тощо; систематичне проведення тематичних виховних заходів згідно з планом виховної роботи керівника; координація діяльності всіх структурних підрозділів університету (навчального відділу,
деканату, кафедр) для забезпечення сприятливих умов організації навчально
- виховної
діяльності студентів; участь у вечорах відпочинку, які організовуються та проводяться органами студентського самоврядування групи,
факультету, гуртожитку.
Залучення студентів до науково
- дослідної роботи в науковому товаристві
студентів, аспірантів, докторантів, участі у студентських наукових конференціях, надання необхідної допомоги студентам під час організації і проходження практики; вивчення стану виховної роботи в академічній групі, рівня її розвитку за спеціальними параметрами
(порівняно з даними,
отриманими па початку першого курсу); залучення до профорієнтаційної та профконсультативної роботи зі
студентами працівників соціальних служб, інспекторів і
психологів міських служб зайнятості населення.

II
І
.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ

Керівник студентської академічної групи несе відповідальність

за
:
сприяння успішної реалізації індивідуального навчального плану студента;
сприяння в організації й проведенні позааудиторної
роботи зі студентами;
вирішення побутових питань студентів, які проживають у гур
- тожитках
, та виконання студентами Правил проживання у гуртожитках
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
;
ознайомлення студентів з Правилами внутрішнього розпорядку
ХНЕУ
ім. С. Кузнеця
; ознайомлення студентів зі Статутом ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
Кодексом професійної етики та організаційної культури працівників і студентів ХНЕУ
ім. С. Кузнеця
іншими нормативними документами;
безпеку учасників навчального процесу, студентів групи під час проведення різноманітних заходів з навчально
- виховної роботи.
IV
. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ

4.1.
Постійно підвищувати й удосконалювати свої спеціальні та професійні знання, практичний досвід і педагогічну майстерність у роботі
зі студентами.
4.2.
Сприяти адаптації студентів І курсу до нової системи навчання, паралельно ознайомлювати їх із правами та обов’язками відповідно до законодавства України про освіту, знайомити з історією, традиціями та сучасною організаційною структурою університету.
4.3.
Забезпечувати високий рівень проведення організаційних заходів зі студентами групи.
4.4.
Формувати в групі згуртований студентський колектив; створювати в ньому атмосферу доброзичливості, взаємодопомоги, відповідальності.
4.5.
Дотримуватися законів
України, Статуту ХНЕУ
ім. С. Кузнеця
,
Кодексу професійної етики та організаційної культури працівників і студентів ХНЕУ
ім. С. Кузнеця, нормативно
- правових актів діяльності університету.
4.6.
Проводити організаційно
- виховні заходи щодо запобігання про
- пусків занять студентами групи.
4.7.
Вести облік і аналіз результатів поточного та підсумкового контролю успішності студентів групи й обговорювати результати сесій на зборах студентської академічної групи.
4.8.
Підтримувати постійний контакт зі старостою та заступником старости групи, профгрупоргом, представниками молодіжної організації
ХНЕУ
ім. С. Кузнеця
4.9.
Проводити планові консультації (збори) зі студентами групи у встановлений час і строки, але не рідше двох разів на місяць.

4.10.
Забезпечувати участь студентів у культурно
- масових заходах, які проводить факультет або університет.
4.11.
Допомагати в організації побуту студентів, які проживають у гуртожитках
4.12.
Володіти інформацією щодо демографічних, медичних, психологічних, педагогічних даних студента (родини, соціального й матеріального становища, стану здоров'я, рівня розвитку культури,
індивідуальних особливостей
).
4.13.
Спрямовувати основний акцент у виховній роботі на корекцію й розвиток таких особистісних якостей студентської молоді, як гуманізм,
моральність, патріотизм, колективізм, корпоративність, відповідальність, активність, працьовитість.
4.14.
Приділяти особливу увагу роботі зі студентами молодших курсів щодо адаптації студентів до умов вузівського навчання, надавати їм допо
- могу в оволодінні культурою наукової праці, методами самостійної роботи.
4.15.
Спрямовувати основний акцент у науковій роботі на участь студентів у наукових дослідженнях кафедр, видання особистих наукових статей у студентських збірниках
ХНЕУ
ім. С. Кузнеця
Основним лейтмотивом діяльності керівника групи
є:
утвердження в академічній групі державного підходу
і відповідальності в розв’язанні проблем навчально
- виховного процесу;
набуття молоддю соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу;
спрямування інтелектуальної активності студентської молоді на обговорення найактуальніших проблем сьогодення, залучення до роботи в
різних галузях наукової діяльності, проведення національно
- культурної, просвітницької та організаційно
- педагогічної роботи серед молоді, вивчення державної мови та історії України;
формування історичної пам’яті, національної свідомості, гідності та чіткої громадянської позиції;
допомога студентам в оволодінні новим інтелектуальним баченням світу, у визначенні свого місця в ньому
; формування у студентської групи оптимальної працездатності та відповідального ставлення до навчально
- виховного процесу;
постійне співробітництво, співтворчість зі
студентським активом і органами студентського самоврядування, молодіжними творчими об’єднаннями, рухами, а також організація життєдіяльності колективів
академічних груп, розвиток
ініціативи, творчості, набуття організаторських знань, вмінь, навичок;
активне залучення студентів до управління навчально
- виховним процесом;
виховання в студентів інтересу та любові до праці;
здійснення постійної психолого
- педагогічної діагностики рівня
інтелектуального розвитку
і моральної вихованості студентів, коригування виховного процесу;
внесення пропозицій ректорату, деканам факультетів про матеріальне заохочення студентів та притягнення до відповідальності порушників навчальної дисципліни.
Результативність роботи керівника групи значною мірою залежить від:
планування роботи спільно з активом групи;
встановлення толерантних та дружніх стосунків у групі та взаємодії з викладачами з огляду на педагогічну ситуацію, а також з урахуванням
індивідуальних особливостей студентів;
залучення всіх студентів академічної групи до суспільно корисних справ;
вміння надавати допомогу студентам у виконанні багатьох суспільних ролей; запобігання байдужості, безконтрольності та безвідповідальності.
Критеріями ефективності управління системою виховної роботи на рівні керівника академічної групи є:
рівень вихованості майбутніх спеціалістів;
активність, згуртованість студентів, суспільно корисний характер діяльності групи;
стабільний режим роботи академічної групи, відсутність випадків серйозних порушень трудової та навчальної дисципліни;
позитивна мотивація навчально
- виховної діяльності студентів, що виявляється у навчально
- пізнавальній, науково
- дослідній та інших видах діяльності;
мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;
різноманітність форм виховної позааудиторної роботи, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;
діяльність студентського самоврядування у групі;
оволодіння студентами досвідом соціальної поведінки.
V.
ПРАВА КЕРІВНИКА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ

Керівник студентської академічної групи має право:

на захист професійної честі й гідності;
на вибір методів і засобів спілкування зі студентами групи;
вносити пропозиції щодо поліпшення організації навчального процесу та розкладу занять;
звертатися безпосередньо до декана факультету щодо кандида
- тури старости або відповідності студента посаді старости;
брати участь у роботі
комісій під час обговорення питань, що стосуються групи або окремих її студентів;
брати участь в обговоренні студентами навчальних, культурно
- моральних, побутових та інших питань життя університету;
вносити пропозиції щодо заохочення студентів академічної групи, а також щодо залучення до дисциплінарної відповідальності студентів за порушення встановлених Правил внутрішнього розпорядку ХНЕУ
ім. С.
Кузнеця, Кодексу професійної етики та організаційної культури працівників і студентів ХНЕУ
ім. С. Кузнеця
; одержувати організаційну, методичну, технічну допомогу від ке
- рівництва університету (факультету) з організації виховної роботи;
одержувати необхідну для ефективної роботи керівника групи
інформацію на кафедрах і в деканаті;
разом з органами студентського самоврядування здійснювати перевірку житлово
- побутових умов студента.

Додаток А
ПОГОДЖЕНО
Декан факультету

_________________________

___________________________
″_____″
серпня
20___ р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник керівника (проректор з науково
- педагогічної роботи)
___________________________
″_____″
серпня
20____ р.П Л А Н Р О Б О Т И
керівника академічної групи з виховної роботи


________________________________________________________________________
П
.
І
.
Б
.
академічної групи
_____________ курсу_______________
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця на 20__/20__ навчальний рік


І. Паспорт групи


1.
Усього студентів: ____ , у тому числі студентів: на бюджетній основі ____
осіб, на контрактній основі ____
осіб
; чоловіків _____, жінок _____.
Абсолютна успішність _______
%, якісна успішність ________________
%.
2. Прізвища студентів, які мають пільги (діти позбавлені батьківської опіки, інваліди у тому числі
І та ІІ груп, чорнобильці, діти шахтарів,
діти з багатодітних сімей тощо)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Староста групи________________
________________________________________
Заступник старости
______________________________________________________
Профорг групи _
_________________________________________________________
4. Прізвища студентів, які беруть участь у спортивних змаганнях, у художній самодіяльності, профспілковій організації ХНЕУ
ім. С. Кузнеця, Молодіжній організації ХНЕУ
ім. С. Кузнеця
(факультетів), дебатному клубі, спільноті ІНЖЕКівців
- випускників шкіл, студентському науковому товариству
(СНТ), студентській раді
гуртожитку та ін.
:

Продовження додатка
А
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. П
І
Б
студентів
- стипендіатів (Президента України, Кабінету Міністрів України, тощо)
:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Продовження додатка А

II.
ЗАХОДИ
на перший семестр 20__/20__ навчального року
№ п/п
НАЗВА ЗАХОДУ
Строк виконання
Відповідальний виконавець
(співвиконавець)
1 2
3 4
1.
Національно
- патріотичне виховання
2.
Громадсько
- правове виховання
3.
Моральне виховання
4.
Інтелектуально
- духовне виховання
5.
Естетичне виховання

Продовження додатка А
1 2
3 4
6.
Екологічне виховання
7.
Трудове виховання
8.
Фізичне виховання та пропагування здорового способу життя
9. Інші питання
(листи (похвальні, листи
- повідомлення), особисті бесіди, відвідання гуртожитку)
Список студентів, що мешкають у гуртожитку

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
Кімната
Гуртожиток


Керівник студентської академічної групи _________________________
__
Підпис

Продовження додатка А

ІІІ. ЗАХОДИ

на другий семестр 20__/20__ навчального року
№ п/п
НАЗВА ЗАХОДУ
Строк виконання
Відповідальний виконавець
(співвиконавець)
1 2
3 4
1.
Національно
- патріотичне виховання
2.
Громадсько
- правове виховання
3.
Моральне виховання
4.
Інтелектуально
- духовне виховання
5.
Естетичне виховання

Закінчення додатка А
1 2
3 4
6.
Екологічне виховання
7.
Трудове виховання
8.
Фізичне виховання та пропагування здорового способу життя
9. Інші питання
(листи (похвальні, листи
- повідомлення), особисті бесіди, відвідання гуртожитку)
Список студентів, що мешкають у гуртожитку


п/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
Кімната
Гуртожиток


Керівник студентської академічної групи ___________________________
Підпис


Додаток Б
ПОГОДЖЕНО
Декан факультету
«_________________________»
___________________________
″_____″
червня
20___ р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник керівника (проректор з науково
- педагогічної роботи)
___________________________
″_____″ червня
20 р.З В І Т
керівника академічної групи з виховної роботи


________________________________________________________________________
П
.
І
.
Б
.
академічної групи
_____________ курсу_______________
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця на 20__/20__ навчальний рік


Загальні висновки керівника академічної групи щодо навчально
- виховної роботи зі студентською молоддю
(успішність; наявність/відсутність дисциплінарних стягнень (накази, розпорядження, протоколи студентських рад тощо); участь/перемоги/призові місця у міських, регіональних олімпіадах/конкурсах тощо; участь у наукових конференціях університету, у виданні наукових праць тощо)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Продовження додатка Б

II.
ЗАХОДИ
на перший семестр 20__/20__ навчального року
№ п/п
НАЗВА ЗАХОДУ
Дата виконання
Відповідальний виконавець
(співвиконавець)
1 2
3 4
1.
Національно
- патріотичне виховання
2.
Громадсько
- правове виховання
3.
Моральне виховання
4.
Інтелектуально
- духовне виховання
5.
Естетичне виховання

Продовження додатка Б
1 2
3 4
6.
Екологічне виховання
7.
Трудове виховання
8.
Фізичне виховання та пропагування здорового способу життя
9. Інші питання
(листи, особисті бесіди, відвідання гуртожитку)
Список студентів, що мешкають у гуртожитку


п/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
Кімната
Гуртожиток

Зауваження щодо виконання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку

Керівник студентської академічної групи ___________________________
Підпис

Продовження додатка Б

ІІІ. ЗАХОДИ

на другий семестр 20__/20__ навчального року
№ п/п
НАЗВА ЗАХОДУ
Дата виконання
Відповідальний виконавець
(співвиконавець)
1 2
3 4
1.
Національно
- патріотичне виховання
2.
Громадсько
- правове виховання
3.
Моральне виховання
4.
Інтелектуально
- духовне виховання
5.
Естетичне виховання

Продовження додатка Б
1 2
3 4
6.
Екологічне виховання
7.
Трудове виховання
8.
Фізичне виховання та пропагування здорового способу життя
9. Інші питання
(листи, особисті бесіди, відвідання гуртожитку)
Список студентів, що мешкають у гуртожитку


п/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
Кімната
Гуртожиток

Зауваження щодо виконання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку

Керівник студентської академічної групи ___________________________
Підпис


Закінчення додатка Б

Висновки, пропозиції та зауваження щодо

виконання плану


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


Заступник декана з виховної роботи
_________________________

ЗМІСТ


Вступ

3
І. Загальні положення

5
ІІ. Зміст діяльності керівника академічної групи

10
ІІІ. Відповідальність керівника академічної групи

12
І
V
. Обов’язки керівника академічної групи

13
V
. Права керівника академічної групи

16
V
І. Додатки

17
Додаток А

17
Додаток Б
23Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал