Погоджено затвердженоСторінка10/19
Дата конвертації03.12.2016
Розмір2.49 Mb.
ТипПлан роботи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

Загальний рівень вихованості учнів ліцею на кінець 2015/2016 навчального року

Виховна робота в ліцеї є прикладом високої управлінської культури, що особливо яскраво простежується у створенні оптимального режиму виховної роботи в навчальному закладі, регулярному і вчасному фіксуванні досягнень кожного педагога, учня, прагненні служити людям, готовності допомагати членам педагогічного колективу, особистої і професійної чесності й честі.Методична робота з класними керівниками
У закладі працює методичне об’єднання класних керівників. Робота методичного об`єднання класних керівників спрямована на виявлення творчого потенціалу учителя, класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально - виховних завдань і творче співробітництво педагогів.

Меодичною темою, над якою працюють члени методичного об’єднання класних керівників, є «Створення виховного простору як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання».

Робота методичного об`єднання класних керівників сприяє формуванню умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.

Основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

• підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності;

• вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань практичної реалізації особистісно-зорієнтованих виховних технологій, забезпечення системності в роботі;

• вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково – теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

• ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

• впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи: рольових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів тощо.

На засіданнях методичного об’єднання розглядалися й аналізувалися питання: «Робота класного керівника з профілактики насилля в сімї та учнівському середовищі», «Відвідування уроків та виховних заходів класних керівників, які працюють у першому та п’ятому класах в рамках адаптації учнів», «Організація роботи органів шкільного самоврядування», «Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та ліцею», «Система роботи класного керівника з регулювання та корегування міжособистісних стосунків в учнівських колективах», «Робота класних керівників з героїко-патріотичного виховання учнів», «Фізичне вдосконалення, розвиток потреб у здоровому способі життя, вироблення відповідного ставлення до свого здоров’я.» та ін.

З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу адміністрацією закладу розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників. Класними керівниками складені змістовні плани роботи з учнівськими колективами відповідно єдиного зразку. Адміністрацією закладу здійснюється дієвий контроль за станом виховної роботи у ліцеї. Позитивною тенденцією останніх років є те, що класні керівники та керівники гуртків стали активніше використовувати інформаційно-комунікативні технології при проведенні класних годин, звітів про роботу, презентацій свого досвіду.

Найдієвишими класними керівниками в цьому навчальному році були Дворецька Л.В., Сухенко Л.М., Репринцева Н.І., Лебідь О.С., Бойко З.О., Пухова І.М., Полтавець С.Ю.

Але поряд з досягненнями учнівського та педагогічного колективів, є певні недоліки: низький рівень роботи з класними активами, недостатній рівень роботи учнівського самоврядування у класних колективах та ліцеї, недостатня участь дітей у позаурочному житті. Класні керівники при організації виховної роботи в класі мало враховують потреби і запити учнів, ефективно впроваджують інноваційні форми роботи згідно Основних орієнтирів виховання.


6.2. Завдання на 2016/2017 навчальний рік
Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України » та Програмами в галузі освіти, де визначені завдання загальної середньої освіти, ліцей головну увагу у виховній роботі акцентує на вихованні громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, з свідомим ставленням до обов’язків; на формуванні творчої особистості учня; вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя.

Виховання органічно поєднується з процесом навчання дітей, оволодінням основ наук, багатством національної і світової культури.

Пріоритетним напрямком є всебічний і гармонійний розвиток особистості, яка здібна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, в своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу.

Успіх виховного процесу залежить від стосунків між педагогом і учнем, які повинні будуватися на підставі співдружності і ділового партнерства. Вчитель і учень – рівноправні суб’єкти навчально-виховної діяльності. Тому слід більшу уваги приділяти стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, іх оптимальної участі в суспільній діяльності у справі виховання.

Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2016/2017 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

У роботі з учнями педагогічним працівникам необхідно керуватися Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2014 року №344/2014), Методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році та здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

ціннісне ставлення до себе;

ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Серед основних завдань — національне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Протягом 2016/2017 навчального року необхідно підвищити рівень національного і патріотичного виховання та превентивної роботи.

В контексті нових викликів, що постали перед країною, педагогічним працівникам необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей в навчальному закладі. Задля консолідації суспільства необхідно посилити національно-патріотичний характер навчання та виховання, передбачивши використання у виховній роботі з учнями кращих традицій та звичаїв Українського народу.

Зусилля педагогічного колективу в 2016/2017 навчальному році мають бути спрямовані на реалізацію проектів щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.

Особливої уваги потребують питання превентивного виховання, які передбачають впровадження системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

Виховання емоційної культури та конструктивної поведінки особистості є одним із ключових пунктів виховного процесу сучасної школи. Його актуальність обумовлена підвищеним рівнем тривожності школярів. Проявляється це у стресі, тривозі, агресії, особистісних розладах. Існує необхідність вчити дітей толерантному ставленню одне до одного, проводити роботу з розвитку комунікативних навичок спілкування.

Необхідно також налагодити взаємодію з органами внутрішніх справ щодо ефективної профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку.

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є проведення належного сімейного виховання, відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету, підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

Цілеспрямована робота має проводитися щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Пріоритетним в роботі педагогічних працівників залишаються:  • упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;

  • використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;

  • впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;

  • ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;

  • запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

  • впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процессу;

  • перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

Педагогічним працівникам необхідно забезпечити неухильне виконання спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення". Велику увагу необхідно приділяти учням, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми. Педагогічному колективу необхідно здійснювати:

• внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника, практичного психолога;

• інформувати служби у справах дітей,

• здійснювати психолого-педагогічний супровід таких дітей;

• контролювати відвідування ними навчальних занять та якість навчання;

• активно залучати до громадської та гурткової роботи тощо.

З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, створення безпечного середовища в ліцеї необхідно впроваджувати інтерактивні форми роботи за навчально – методичним посібником "Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі" (схвалений для використання на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді, Науково-методичної ради з питань освіти МОН молоді і спорту України від 22 травня 2013 року, протокол № 2).

У 2016/2017 навчальному році педагогічні працівники удосконалюватимуть роботу над темою «Створення виховного простору як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання»


ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
1. Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів.

2. Виховання духовної культури особистості.

3. Виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки.

4. Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою.

5. Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті.

6. Збагачення народних традицій, звичаїв.

7. Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці.

8. Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря.

9. Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я.

10. Формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою.

11. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації.

12. Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.

13. Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності.

14. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.

15. Зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям.

16. Організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду ліцею, центральну раду ЛУГ.17. Доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

МЕТА ВИХОВАННЯ

«Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал»
Організаційна робота

з/п

Зміст роботи

Дата

Клас

Хто виконує

Примітка

1

Зробити аналіз соціального стану учнівського колективу.

До 16.09.2016

1-11

ЗВР
2

Організувати чергування по школі вчителів та учнів.

До 16.09.2016

9-11

ЗВР
3

Залучати учнів до спортивних секцій:волейболу, футболу.

До 16.09.2016

5-11

Вчителі фізкультури

4

Розподілити доручення між членами учнівського самоврядування в класних колективах.

До 16.09.2016

2-11

Класні керівники
5

Провести організаційне засідання центральної ради ЛУГ.

До 19.09.2016

5-11

ЗВР, педагог-організатор
6

Сформувати склад ради з профілактики правопорушень серед учнівської молоді.

До 10.09.2016
Корсун Л.О.
7

Організувати роботу гуртків, секцій, дитячих об’єднань за інтересами. Спланувати їх роботу.

До 16.09.2016

5-11

Класні керівники, керівники гуртків, педагог-організатор
8

Організувати роботу психолого-педагогічного семінару для класних керівників.

Протягом навчального року

1-11

Практичний психолог


9

Зібрати інформацію про зайнятість учнів.

До 01.10.2016

2-11

Класні керівники

1-11кл.

10


Продовжити роботу методичного об’єднання класних керівників.

Протягом навчального року

1-11

Корсун Л.О.


11

Організувати дозвілля учнівської молоді /згідно окремого плану/.

До 10.09.2016

1-11

Класні керівники,

педагог-організатор, керівники гуртків


12

Організувати роботу шкільного прес-центру.

Протягом навчального року

5-11

Педагог-організатор
14

Продовжити роботу музею ліцею. Спланувати роботу музею.

До 16.09.2016
Бойко З.О.
15

Залучати батьків, громадськість, працівників правоохоронних органів до роботи з дітьми.

Протягом навчального року
ЗВР, рада ліцею
16

Вести щоденний облік відвідування учнями навчальних занять, виясняти причини неявки до ліцею; вживати попереджувальні заходи.

Протягом навчального року

Класні керівники, учнівський актив


17

Взяти на облік дітей сиріт, дітей, що залишилися без батьківського піклування; дітей чорнобильців, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.

До 16.09.2016


1-11

ЗВР , класні керівники

18

Провести день відкритих дверей, загальноліцейну конференцію, прозвітуватись перед батьками.

Квітень 2017
Адміністрвція ліцею,класні керівники
19

Щомісяця проводити робочі лінійки, на яких підводити підсумки роботи класних колективів.


Протягом року

5-11

ЗВР,педагог-організатор
20

Провести конкурси на «Кращий клас 2016/2017 навчального року».

Протягом навчального року

5-11

ЗВР
21

Провести конкурс «Учень 2017 року».

Протягом навчальногороку

3-11

ЗВР
22

Розробити плани роботи на канікули /додаються/.

До 20.09.20161-11

Корсун л.О., Прокопчук І.А.

класні керівники


23

Враховуючи основні орієнтири виховання провести в ліцеї такі місячники:

-попередження дорожньо-транспортних пригод «Увага! Діти на дорозі!»

-правових знань;

-краєзнавства «Мій рідний край, моя земля».


Вересень 2016

Грудень 2016

Квітень 20171-11

ЗВР, педагог-організатор, класні керівники, керівники гуртків


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал