Подорожненський нвк світловодської рда керівник мо: Л. В. КосенкоСкачати 320.86 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір320.86 Kb.


Подорожненський НВК

Світловодської РДА

mcj04107870000[1]mcj04107870000[1]

mcj04107870000[1]

Керівник МО:

Л.В.Косенкоmcj04107870000[1]

Методичне об'єднання класних керівників — це структурний підрозділ внутрішньошкільної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.


Якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини.
Педагог є організатором дитячого життя.cc9a3b70cfe2t

А. С. Виготський

Класний керівник творить найбільше багатство суспільства – Людину…

В. О. Сухомлинський
ВСТУП
Методичне об`єднання класних керівників виявляє творчий потенціал учителя, класного керівника, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально – виховних завдань і творче співробітництво педагогів.

Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання: виховати громадянина – патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища.

Методичну роботу з педагогами – вихователями сконцентровано на вирішенні проблемного питання: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України. ЇЇ побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів – вихователів.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої – виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях творчих об`єднань, конференціях і батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями. Саме тому здійснюється система заходів, яка сприяє становленню вчителя як суб`єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно зорієнтованого виховання, впровадження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практику роботи сучасних навчальних закладів.

Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально – психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширенню їхнього світогляду, допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно зорієнтованих виховних технологій, впроваджуючи активні форми і види діяльності запровадженню інтерактивних методик у виховний процес.

Головне завдання в роботі класного керівника – створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять:

а) гурткова робота та робота за інтересами;

б) вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею;

в) взаємини з батьками;

г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів.

Слід підкреслити, що класний керівник є головним організатором виховної роботи у класі, першим вихователем, консультантом, безпосереднім наставником, який спрямовує навчально-виховний процес, співпрацює з учнями, їх батьками, вчителями-предметниками, керівниками гуртків, дитячими організаціями, організовує і проводить позаурочну та культурно-масову роботу.

Основними розділами виховної роботи класного керівника є:


 • Вивчення учнів, учнівського колективу.

 • Створення і розвиток класного учнівського колективу.

 • Організація і проведення позаурочної виховної роботи.

 • Співпраця з культосвітніми й позашкільними  установами.

 • Робота з батьками.

За щастя дитини здатний боротися тільки творчий авторитетний вчитель. Тому, мабуть, сьогодні варто говорити про авторитет вчителя, тобто про його здатність впливати на думки, почуття й поведінку учня. І ця здатність не пов’язана ні з соціальним статусом, ні з примусом, ні з нагородами.

Знову ж таки В.О.Сухомлинський виділяє декілька важливих умов за яких можливе становлення авторитету вчителя, другими словами конкурентоздатного вчителя:


 1. Єдність слова і поведінки вчителя.

 2. Високий рівень освіченості та професійної компетентності.

 3. Досконале володіння мистецтвом педагогічного спілкування.

 4. Здатність зрозуміти дітей ставити себе на їх місце,відчувати внутрішній світ їх думок і переживань.


Основні завдання шкільного методичного обєднання класних керівників:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

 • Продовжити роботу по вихованню в учнів основних моральних принципів, вдосконалення питання самоврядування в учнівському колективі.


Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;

 • координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;

 • планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;

 • організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

 • обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріали узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріали атестації класних керівників;

 • оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.

Виховна система школи направлена на створення національної школи – прищеплення дітям любові до духовних оберегів пам`яті, формування в них національної свідомості, прилучення до нетлінних скарбів народної творчості.

Робота методичного об`єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.

Критеріями майстерності класного керівника сьогодні є:


 • Доцільність ( за спрямованістю)

 • Продуктивність ( за результатами )

 • Діалогічність (характер стосунків з учнями)

 • Творчість ( за змістом діяльності)

У нашій школі є 4 класоводи та 7 класних керівників. В цьому навчальному році кадровий склад поповнився молодим класним керівником Когдась А.С.. Вчителів з вищою кваліфікаційною категорією -8, І категорією -1, ІІ категорію -0, спеціалістів – 2.

В своїй роботі класні керівники керуються такими принципами: • педагогічні доцільності та цілеспрямованості;

 • цілісності та системності;

 • природовідповідності;

 • опори у вихованні на дитячий колектив;

 • забезпечення активної позиції та їх представницьких органів у житті та колективній діяльності (самоврядування);

 • зв’язку виховання з життям;

 • єдності поваги й довіри до особистості та вимогливості до неї;

 • єдність зусиль школи, сім'ї, громадськості в процесі виховання.

Класний керівник відіграє одну з важливих ролей в організації участі класного колективу в тій чи іншій колективній справі починаючи від самого простого конкурсу малюнків і завершуючи участю в якомусь масовому дійстві. Чому з року в рік одні й ті ж самі класні колективи набагато випереджують за участю в громадському житті школи? І чи варто говорити про роль особистості класного керівника у формуванні творчого працездатного учнівського колективу? Відповідь однозначна – звичайно варто.

Звичайно варто говорити, обмінюватись думками, досвідом роботи, які форми та методи використовує класний керівник в роботі з своїми вихованцями, і де знаходить час для цього, чому його не вистачає в інших. Класний керівник постійно дбає про те, щоб ні один учень в класі не залишився поза увагою.

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина – це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, класного керівника. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.

Методичне об`єднання класних керівників в І семестрі 2014-2015 н.р. працювало над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. В цьому навчальному році як ніколи гостро постало завдання: виховати громадянина – патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити і Головним завданням методичної роботи є надання реальної, дієвої допомоги класним керівникам у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок і вмінь.

Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. 
Кожен із класних керівників намагається відшукати свої шляхи вирішення здавалося одних і тих же завдань. І чим вища майстерність класного керівника, тим результативнішим є процес виховання: менше конфліктів, більше доброти і взаєморозуміння у взаєминах між педагогом і його вихованцями.

За основу в своїй роботі брали Програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів», районну програму патріотичного виховання, використовуючи такі форми роботи: кл. години, диспути, конкурси, ділові зустрічі з людьми різних професій, етичні бесіди, анкети думок, тематичні конференції, години спілкування, акції та ін.Проведено 3 засідання класних керівників

І засідання

( вересень)

Тема: Організація виховної та методичної роботи

в 2014 – 2015 н.р.

1.Аналіз виховної роботи за 2013-2014н.р.

Косенко Л.В.

2. Інструктивно - методичні рекомендації з організації виховної роботи у 2014/2015 навчальному році

Косенко Л.В.

3.Методичні рекомендації щодо організації проведення Першого уроку «Україна – єдина країна», Уроків мужності.

Косенко Л.В.

4.Затвердження планів виховної роботи з класами на І семестр

Члени МО

5. Затвердження плану роботи МО на 2014 – 2015н.р.

Члени МО

ІІ засідання

(жовтень)

Тема: Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації сучасної школи. Аналіз причин девіантної поведінки неповнолітніх. (заняття - панорама)

 1. Схема організації роботи класного керівника з класом з даного питання.

 • Психолого – педагогічні методи і прийоми у діагностико – корекційній роботі класного керівника з дітьми з девіантною поведінкою.

Сиромят Т.П.

2.Співпраця школи та інших соціальних інститутів у превентивному вихованні учнівської молоді.

Сергієнко Г.К.

3.Аналіз залучення учнів до роботи в гуртках.

Класні керівники

ІІІ засідання

(грудень)

Тема: Патріотичне виховання учнівської молоді ( методичний діалог)

Формування патріотичних орієнтацій як необхідний компонент громадянської позиції учнів.

Полтавець Н.А.

Патріотичне виховання юного покоління

Михайлова В.Г.

Друге засідання проведено у формі тренінга та заняття – панорами під девізом: «Хто шукає, той завжди знайде!». Мета заняття: надати можливість творчо працюючим педагогам продемонструвати винайдені ними методичні прийоми; ознайомити слухачів із різноманітністю розв’язань поставленої проблеми; навчити слухачів алгоритму аналізу методичних знахідок.

На третьому засіданні, яке було проведене у формі методичного діалогу, після висвітлення теоретичних питань, розставлено відповідні акценти у матеріалі, підведено підсумки та прийнято рішення про спільні дії.

З метою підвищення наукового рівня педагогічної роботи, запобігання можливим помилкам проведено три оперативно – методичні наради.

З класним керівником Михайловою В.Г., яка працює перший рік, проводилися заняття у Школі молодого класного керівника.

Члени МО займаються самоосвітою: вивчають нормативні документи з питань освіти і виховання, аналізують методичну літературу з метою використання нових ідей, технологій виховання в практичній роботі, здійснюють тісний зв’язок із шкільною бібліотекою, районним методичним кабінетом.

Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів виховання.

У ІІ семестрі кожен класний керівник доклав чимало зусиль для творчого співробітництва, підвищення рівня педагогічної майстерності, налагодження співпраці з батьківською громадськістю та з іншими організаціями соціально – педагогічного комплексу.

Вся система методичної роботи з вчителями включала традиційні і нетрадиційні, колективні та індивідуальні форми її організації, які взаємодіють і доповнюють одна одну. Використовуються заслуховування та обговорення доповідей, питання теоретичної підготовки з актуальних проблем навчання і виховання, практичні заняття з вчителями.

Головне завдання методичної роботи з класними керівниками полягає в розвитку сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищенні його мотивації на самоосвіту, формуванні в педагога якостей інноваційної особистості.

У ІІ семестрі проведено 3 засідання:Тема: Організація виховної та методичної роботи

в ІІ семестрі 2014 – 2015 н.р.

1.Огляд методичної літератури, нормативних документів з питань виховної роботи

Косенко Л.В.

2.Затвердження планів виховної роботи з класами на ІІ семестр

Члени МО

Тема: Роль класного керівника в підвищенні рівня розвитку класного колективу, формуванні соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості

 1. Виховна система класу як спосіб організації життєдіяльності учнів.

Рехіна Ю.Л.

 1. Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої індивідуальності особистості ( з досвіду роботи).

Шерстюк В.В.

 1. Практична частина. Психологічна гра на згуртування колективу «Будинок наших взаємин»

Косенко Л.В.

Тема: Підсумок роботи
1. Профорієнтація як засіб самовизначення старшокласників

Бичкова К.М.

Організація літнього відпочинку учнів з неблагополучних, малозабезпечених та багатодітних сімей.

Члени МО

Підсумки роботи МО класних керівників 2014-2015 н.р. та визначення завдань на новий навчальний рік

Члени МО

Кожне засідання об’єднувалося єдиною темою.

На четвертому засіданні познайомилися з :

- Методичними рекомендаціями «Роль педагога в посиленні патріотичного виховання в навчальних закладах»;

- Додатком до листа Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 № 1/9-614 «Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 навчальному році».

На п’ятому засіданні по першому питанню з доповіддю виступила Рехіна Ю.Л. Всі активно взяли участь у обговоренні.

А також відбувся круглий стіл: «Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої особистості». Фасилітатор –Шерстюк В.В.

На практичній частині засідання заступник з ВР провела психологічну гру на згуртування колективу «Будинок наших взаємин».

На останньому засіданні, крім традиційних питань, розглянули питання «Профорієнтація як засіб самовизначення старшокласників». В даний час, вибір майбутньої професії, професійне самовизначення школярів відбувається в умовах нестабільної ситуації.  Нестабільність і невизначеність життя, неясність перспектив соціального розвитку суспільства, матеріальні труднощі ведуть до того, що багато молодих людей з тривогою і побоюванням дивляться в завтрашній день, не можуть самостійно прийняти рішення з приводу свого майбутнього, зробити самостійний професійний вибір.

Заступник з ВР Косенко Л.В. брала участь у обласній науково – практичній Інтернет – конференції «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів…» та отримала сертифікат.

Заступник з ВР Косенко Л.В. брала участь у районному методичному фестивалі педагогічної творчості «Формування інноваційної культури педагогічних кадрів відповідно до модернізації освіти» та стала переможцем у номінації «Виховна робота».

Аналізуючи на останньому засіданні роботу МО класних керівників,були зроблені висновки  щодо  необхідності  продовження роботи з формування національної самосвідомості учнів, любові дорідного краю, розвитку творчих здібностей учнів в школі та попередженню правопорушень серед підлітків, профілактики та пропаганди здорового способу життя. В наступному навчальному році є доцільним:


 • Продовжувати роботу по залученню батьків до активної співпраці зі школою шляхом використання нових методів та прийомів роботи з батьками.

 • Активізувати обмін досвідом між класними керівниками шляхом відвідування виховних заходів своїх колег.

 • Брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського педагогічного досвіду.

 • Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати їх і впроваджувати в своїй роботі.

 • Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.

 • Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.

 • Активізувати роботу по залученню дітей пільгових категорій до зайнятості  в гуртках.

 • Провести моніторинг вихованості учнів 1-11 класів для усунення недоліків у роботі класних керівників 1-11 класів.

В 2015 – 2016 н.р. МО класних керівників буде працювати над проблемою:

«Формування національної самосвідомості, любові до рідного краю, народу, держави»

Організаційні заходи

1. Ознайомлення з новими надходженнями фахової літератури (протягом року).

2. Участь у місячниках і предметних декадах (протягом року).

3. Відвідування виховних заходів класних керівників, які атестуються (протягом року).

4. Анкетування класних керівників. ( Голова МО, вересень)

5.Надавати допомогу членам МО у підготовці та проведенні засідань. (Голова МО, згідно графіка)

6.Інструктивно – методичні наради по плануванню виховної роботи. (Голова МО, вересень, січень)

7.Створення оргкомітетів по підготовці і проведенню загальношкільних заходів.

(Згідно плану)

8.Заходи по підготовці конференції педпрацівників району. ( Члени МО, серпень)

9.Учсть у районних масових заходах. ( Згідно плану)

10.Планування роботи МО. ( Голова МО, вересень)Модель роботи МО

голова методичного обєднання

методичне обєднання класних керівників

КОІППО

РМК

РМО

Заступники директора з НВР та ВР

Директор

Підвищення освітнього і кваліфікаційного рівнів педагогів

1.Організувати самоосвіту членів МО.

2.Брати участь у проведенні колективних форм методичної роботи: семінарах – практикумах, пед. мостів, «круглих столів» тощо.

3.Вивчати та поширювати передовий педагогічний досвід.

4.Поповнювати методичний кабінет розробками виховних заходів.

5.Заслухати звіти класних керівників 5, 9 класів про роботу над методичною проблемою класу

6.Відвідувати відкриті виховні заходи

( Згідно графіка )

7.Організація заходів по атестації вчителів.

■ курси підвищення кваліфікації;

■ психолого-педагогічні семінари;

■ проблемні семінари;

■ індивідуальне наставництво;

■ школа молодого класного керівника і конкурс «Класний керівник року»;

■ педагогічні читання;

■ педагогічні конференції;

■ самоосвіта.

Заходи з формування в учнів громадянської активності, національній самосвідомості та культури спілкування


 1. Провести анкетування учнів з метою:

• Встановлення кола інтересів учнів, їх занять, захоплень серед обдарованих дітей та дітей, схильних до правопорушень (вересень);

• Виявлення ідеалів та інтересів старшокласників (листопад);

• Виявлення ставлення до здорового способу життя (грудень).

2. Провести психологічний тренінг для бажаючих позбутися шкідливих звичок (листопад).

3. Продовжити туристсько-краєзнавчу роботу.

4. Провести традиційні загально шкільні заходи:

* Свято першого дзвоника;

* День туриста;

* Свято осені;

* День учителя;

* Андріївські вечорниці;

* День св. Миколая;

* Різдвяно-новорічне свято;

* День св. Валентина;

* Святковий концерт до 8 Березня;

* Свято гумору;

* День Землі;

* Тиждень пам'яті "Дзвони Чорнобиля";

* Свято перемоги;

* День матері;

* Свято останнього дзвоника;

* Випускний вечір.

Вивчення стану виховної роботи

1.Вивчити стан виконання планів виховної роботи класними керівниками та стан роботи з батьками.

( Згідно плану)

2.Розробити рекомендації по усуненню виявлених недоліків.

3.Провести анкетування учнів з метою виявлення рівня вихованості.

( Згідно плану)Опис ефективних форм і методів власної роботи за рік : ( вища категорія)
ПІБ вчителя

Тематика досвіду

Термін

Де обгово-рюється

1.

Роспасієнко Л.І.

Формування ціннісних ставлень особистості до природи.

Протягом року

МО

2.

Ковальова В.О.

Формування ціннісних ставлень особистості до держави і суспільства.

Протягом року

МО

3.

Рехіна Ю.Л.

Прилучення школярів до системи культурних цінностей українського народу.

Протягом року

МО

4

Сергієнко Г.К

Формування у школярів громадянської відповідальності, духовності і культури, здатності до успішної соціалізації в суспільстві.

Протягом року

МО

Облік відвідування засідань ШМОmcj04326650000[1]
П.І.П.

1

Шерстюк В.В.

2

Когдась А.С.

3

Михайлова В.Г.

4

Рєхіна Ю.Л.

5

Сергієнко Г.К.

6

Сиромят Т.П.

7

Роспасієнко Л.І.

8

Литвиненко О.М.

9

Ковальова В.О.

10

Дерев”янченко Т.С.

11

Полтавець Н.А.

12

Косенко Л.В.Кредо: До успіху –стежками компетентності mcj04326650000[1]

Мета: забезпечення умов для методичного зростання

та самовдосконалення педагога, який спрямовує свої

здібності на виховання і розвиток учня, сприяє його

самопізнанню та самовдосконаленню


Формули успіху:

 • Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь

 • Дітей не потрібно виховувати, з ними потрібно товаришувати

 • Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить

 • Чим більше віддаю себе дітям, тим більше від них одержую

 • Хто не дивиться вперед – залишається позаду

 • Кожна дитина – таланту перлина

 • Любіть те, що ви робите й робіть те, що ви любите

 • Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому

 • Штурмуйте кожну проблему з ентузіазмом… наче від цього залежить ваше життя

Професійні рівні класних керівників:

 1. Пасивний — виявляється найчастіше в початківців.

 2. Ситуативний — відрізняється цікавими прийомами, знахідками. Але весь цей педагогічний потенціал найчастіше використовується стихійно, від випадку до випадку. Не вистачає стабільності.

 3. Активний — діяльність класного керівника даного рівня відрізняється чіткістю вимог, стабільністю, що полегшує роботу з учнями.

 4. Творчий — характерний для класних керівників з яскравою індивідуальністю, які мають особливі знахідки в технології виховання.


http://sch8.edu.vn.ua/uploads/tiger-1302604707.png

Тематика засідань ШМО

І засідання

( серпень)

Тема: Організація виховної та методичної роботи

в 2015 – 2016 н.р.

1.Аналіз виховної роботи за 2014-2015н.р.

Косенко Л.В.

2. Інструктивно - методичні рекомендації з організації виховної роботи у 2015/2016 навчальному році

Косенко Л.В.

3.Методичні рекомендації щодо організації проведення Першого уроку «Україна – єдина нація»

Косенко Л.В.

4.Затвердження планів виховної роботи з класами на І семестр

Члени МО

5. Затвердження плану роботи МО на 2015 – 2016н.р.

Члени МО

ІІ засідання

(жовтень)

Тема. Система роботи школи щодо громадянського виховання учнів.

Мета. Обговорення шляхів підвищення ефективності громадянського виховання, обмін досвідом роботи.

Завдання:


 • Обговорення проблемних питань, пов’язаних з громадянсько-правовим вихованням, формуванням патріотизму учнів.

 • Надання методичної допомоги щодо впровадження сучасних освітніх технологій щодо громадянського виховання в практику роботи.

 • Удосконалення форм і методів формування ціннісного ставлення учнів до суспільства, держави, людей.

Форма роботи. «Круглий стіл».

Громадянське виховання та його значення у сучасному виховному процесі

Сергієнко Г.К.

Роль особистості вчителя у формуванні якостей громадянськості та патріотизму школярів.

Литвиненко О.М.

Основи сучасного героїко – патріотичного виховання

Михайлова В.Г.

ІІІ засідання

(грудень)

Тема. Інноваційні підходи до співпраці школи, сім’ї та громадських організацій щодо результативності роботи по запобіганню правопорушень школярів.

Мета. Обговорення удосконалення системи правової освіти та виховання, обмін досвідом роботи.

Завдання:


 • Обговорення проблемних питань, пов’язаних з правовою освітою та вихованням, формуванням правової культури учнів.

 • Надання методичної допомоги щодо впровадження сучасних освітніх технологій щодо правового, превентивного виховання в практику роботи навчальних закладів.

 • Удосконалення форм і методів формування ціннісного ставлення учнів до держави, суспільства.

 • Удосконалення професійної компетентності вчителів.

Форма роботи. Круглий стіл.


Інноваційні підходи до співпраці школи, сім’ї та громадських організацій щодо результативності роботи по запобіганню правопорушень школярів

Сиромят Т.П.

Роль учнівського самоврядування у формуванні правової культури  школярів

Шерстюк В.В.

ІV засідання

(січень)

Тема: Організація виховної та методичної роботи

в ІІ семестрі 2015 – 2016н.р.

1.Огляд методичної літератури, нормативних документів з питань виховної роботи

Косенко Л.В.

2.Затвердження планів виховної роботи з класами на ІІ семестр

Члени МО

Vзасідання ( лютий)

Тема: «Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентної особистості»

Обмін думками «Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентної особистості»

Когдась А.С.,

Члени МО


Аукціон педагогічних ідей з питань формування здорового способу життя школярів.

Полтавець Н.А.

Профілактика професійного вигорання: відновлення ресурсів педагогічних працівників.

Рехіна Ю.Л.

Квартальний огляд журналів ,,Рідна школа”, ,,Все для вчителя”, “Позакласний час”.

Члени МО


VІ засідання (квітень)

Тема: Підсумок роботи
Про підсумки роботи м/о за 2015/2016 н. р.


Звіт голови м/о.

Панорама ідей. Складання перспективного плану роботи м/о на 2016/2017 н. р.


Члени МО

Організація літнього відпочинку учнів з неблагополучних, малозабезпечених та багатодітних сімей.

Члени МО

Підсумки роботи МО класних керівників 2014-2015 н.р. та визначення завдань на новий навчальний рік

Члени МО
Експрес-огляд «Радимо прочитати».

Робота з класним керівником-початківцем
Наставництво Шерстюк В.В. – Когдась А.С.
1.Проводити інструктивні наради-консультації з класним керівником - початківцем.

 1. Закріпити за молодим педагогом вчителя-наставника.

 2. Розробити перспективні плани самоосвіти з реалізації науково-методичної проблемної теми.

 1. Забезпечити взаємовідвідування колективних творчих справ, годин спілкування, батьківських зборів з досвідченими класними керівниками.

 2. Заслухати звіт «Мої перші педагогічні знахідки».

 3. Здійснити діагностику та відстеження готовності молодого учителя до здійснення інноваційної діяльності в системі превентивного виховання.

ПЛАН НАВЧАННЯ З МОЛОДИМ КЛАСНИМ КЕРІВНИКОМЗаплановані заходи

Термін

1

Лекція: «Система планування виховної роботи».

Обмін досвідом: «Планування виховної роботи з класним колективом».

Практикум: «Складання плану виховної роботи на І семестр»

Вересень


2

Бесіда: «Вибір форм і методів роботи з учнівським колективом».

Практичні поради: «Аналіз і оцінювання результатів діяльності класу».

Практикум: «Відвідування та обговорення годин спілкування у 5 класі»

Жовтень


3

Практичні поради: «Вивчення особистості школярів». Практикум: «Конструювання години спілкування».

Обмін досвідом: «Відвідування та обговорення годин спілкування у 6 класі»

Листопад

4

Практичні поради : «Вивчення структури міжособистісних взаємин у класі».

Робота в шкільному методичному кабінеті: «Ознайомлення з науково-методичною літературою»

Грудень


5

Практикум: «Складання плану виховної роботи на II семестр». Бесіда: «Організація та проведення на базі класу колективних творчих справ, класних годин»

Січень


6

Бесіда: «Організація учнівського самоврядування»

Лютий

7

Практичні поради: «Методика вивчення сім'ї, умови виховання дітей».

Практичні поради: «Організація роботи з активом батьків»

Березень


8

Бесіда: «Планування й організація роботи з батьками».

Робота в шкільному методичному кабінеті: «Ознайомлення з новинками педагогічної літератури».

Ділова гра: «Досвід колеги, творче використання його в практичній діяльності»

Квітень


9

Творчий звіт «Мої перші педагогічні знахідки»

Травень


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал