Побудова І виявлення містобудівної композиції порушеного міського середовища. Чемакіна О. ВСкачати 91.08 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір91.08 Kb.
УДК 711.4:504.05

ПОБУДОВА І ВИЯВЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ КОМПОЗИЦІЇ

ПОРУШЕНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА.

Чемакіна О.В., кандидат архітектури, доцент,

Кравченко О.В, архітектор

Національний авіаційний університет


Анотація. Побудова і виявлення містобудівної композиції порушеного міського середовища. Визначення теоретичних основ моделювання містобудівної композиції елементів порушеного міського середовища і розробка на основі цього методики побудови композиції містобудівних утворень, що містять порушені території в загальній концепції реабілітації порушеного міського середовища.

Ключові слова: порушене міське середовище, композиція містобудівних утворень, що містять порушені території

Аннотация. Построение и определение градостроительной композиции нарушенной городской среды. Определение теоретических основ моделирования градостроительной композиции элементов нарушенной городской среды и разработка на основе этого методики построения композиции градостроительных образований что содержат нарушенные территории в общей концепции реабилитации нарушенной городской среды.

Ключевые слова: нарушенная городская среда, композиция градостроительных образований, которые содержат нарушенные территории

Annotation. Construction and exposure of town-planning composition of the broken city environment. Determination of theoretical bases of design of town-planning composition of elements of the broken city environment and development on the basis of it of method of construction of composition of town-planning educations that contain the broken territories in general conception of rehabilitation of the broken city environment.

Keywords: a city environment, composition of town-planning educations which contain the broken territories, is broken
Аналіз досліджень процесу візуального сприйняття міського середовища вітчизняних і зарубіжних учених дозволив встановити, що він складається з трьох взаимодоповнюючих один одного аспектів: психофізіологічного, естетичного і художньо-образного; практично відсутні дослідження по сприйняттю порушеного міського середовища.

Специфіка сприйняття порушеного міського середовища полягає в поєднанні в своїй просторово-часовій динаміці самобутньої виразності системостворюючих компонентів – порушених територій і техногенних ландшафтів.Проблема. Результати системного аналізу порушеного міського середовища і дослідження шляхів досягнення його гармонійного і самобутнього вигляду дозволили поставити проблему його містобудівної композиції у загальній концепції реабілітації порушеного міського середовища і в загальній стадійній системі містобудівного проектування для проектної розробки і реалізації.

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних учених по сприйняттю міського середовища, які належать Е.Л.Беляєвій, З.Н.Яргіній, Д. Лінчеві, В.Г.Глазичеву, І.ГЛежаві, В.Т. Шимко, В.М.Розіну та ін. свідчить про відсутність окремих досліджень щодо сприйняття простору містобудівних систем вугледобувних регіонів.

Мета - визначення теоретичних основ моделювання містобудівної композиції елементів порушеного міського середовища і розробка на основі цього методики побудови композиції містобудівних утворень, що містять порушені території в загальній концепції реабілітації порушеного міського середовища.

Результати дослідження. Методика моделювання реального сприйняття порушеного міського середовища і його компонентів будується шляхом вичленення різних зовнішніх властивостей містобудівних утворень, що містять порушені території – комбінацій антропогенних, техногенних, природних елементів, конкретизації їх характеристик. Результатом є отримання синтезованої моделі з таким ступенем адекватності, що відображає об'єкт в цілому з урахуванням просторово-часових умов сприйняття.

У основу систематизації теоретичних положень по методиці моделювання сприйняття порушеного міського середовища покладено системні принципи, що дозволило:

- класифікувати види просторів містобудівних утворень, що містять порушені території;

- визначити прийоми і засоби побудови і виявлення просторової композиції видів просторів містобудівних утворень, що містять порушені території;

- провести аналіз взаємозв'язку просторів види просторів містобудівних утворень, що містять порушені території та їх компонентів – порушених територій у системній взаємодії містобудівних потенціалів і потенціалів містобудівних зв’язків останніх з іншими компонентами порушеного міського середовища;

Складність і різноманітність функцій в сучасному містобудуванні вимагають створення системи різних взаємозв'язаних просторів.

За принципом організації містобудівної композиції містобудівні утворення, що містять порушені території і є системними компонентами загального простору порушеного міського середовища розділено на два види: обмежені і необмежені. До необмежених відносяться простори, які утворюються навколо одного або декількох об'єктів порушених територій і не мають чітких меж переходу в міське середовище. До обмежених відносяться простори, що розміщені між елементами середовища – техногенними, антропогенними, природними або їх поєднаннями.

Взаємозв'язок обмеженого і необмеженого просторів засновано на одночасному використанні того і іншого принципу оргагнізациї простору в одному містобудівному ансамблі.

Аналіз показав, що прийоми побудови і виявлення основного елементу в необмеженому і обмеженому просторі аналогічні. Рішення композиції необмеженого простору зводиться до побудови і виявлення основної містобудівної форми техногенного ландшафту, а також створення взаємодії елементів містобудівних утворень, що містять порушені території. Композиція обмеженого простору вирішується за допомогою організації взаємодії елементів, розташованих по межі підсистеми порушеного міського середовища, що виділяється. Простори цього вигляду такі різні між собою, що вимагають спеціального угрупування, за основу якої беруться властивості обмежених просторів, але особливості цих властивостей дозволяють згрупувати містобудівні утворення, що містять порушені території по співвідношенню координат, за формою плану, по ступеню замкнутості.

Співвідношення коордінат характеризують загальні пропорції містобудівної композиції просторів, що містять порушені території. Відповідно до цього простори згруповані на: рівномірні; з однією розвиненою координатою – глибинні, фронтальні, вертикальні; з двома розвиненими координатами - фронтально-вертикальні, фронтально-глибинні тощо.

За контуром плану, що найяскравіше характеризує форму простору містобудівних утворень, що містять порушені території виділені простори: прості геометричні, складні симетричні, асиметричні.

Ступінь замкнутості характеризує зв'язок обмеженого простору містобудівних утворень, що містять порушені території з навколишнім середовищем і лежить в межах між замкнутими і відкритими просторами.

Виділені властивості, по яких в методичних цілях розглядаються обмежені простори дають уявлення про пропорції, форму і обмеження простору, є в сукупності необхідними і достатніми характеристиками узагальненої моделі просторової композиції містобудівних утворень, що містять порушені території. Зміна параметрів вказаних властивостей приводить до переходу від одного стану просторової характеристики до іншого і входить до концепції реабілітації порушеного міського середовища в межах містобудівного використання потенціалів порушених територій.

Створення композиції обмеженого простору містобудівних утворень, що містять порушені території дозволяє визначити окремі композиційні прийоми, а сума результатів при використанні цих прийомів – містобудівну композицію простору.

У основу побудови містобудівної композиції обмеженого простору містобудівних утворень, що містять порушені території покладено комплекс їх просторових властивостей – симетрія або асиметрія (кількість, напрями і контур композиційних осей), розташування головних і підлеглих композиційних елементів. У визначенні прийомів побудови використано основні властивості містобудівних форм: геометричний вигляд, величина, положення в просторі.

Це дозволило визначити методику побудови композиції містобудівних утворень, що містять порушені території, спрямовану на досягнення більш виразнішої композиції простору, підкреслення її характеру, загострення сприйняття просторового рішення містобудівної композиції обмеженого простору. Методика містить послідовне виконання таких етапів: визначення основних напрямів композиційного розвитку просторової побудови містобудівних утворень, що містять порушені території; створення цілісного або розчленованого простору містобудівних утворень, що містять порушені території симетричної або асиметричної форми з різним співвідношенням координат і ступенем замкнутості; визначення статичного або динамічного характеру композиції.

Прийоми побудови містобудівних утворень, що містять порушені території поділено відповідно до рівнів використання компонентів порушеного міського середовищаї, які використовуються на різних стадіях містобудівної композиції:

- прийоми першого рівня пов'язані з прийомами побудови містобудівної композиції, заснованих на використанні просторових властивостей елементів порушеного міського середовища та їх містобудівних зв’язків: з різним характером візуальної поверхні порушених територій (прямолінійною, криволінійною, ламаною, складною) через зіставлення цих поверхонь; з різною величиною по горизонталі і вертикалі порушених територій (силует, створення планів повітряної перспективи тощо); з різним розташуванням порушених територій (розчленовування простору);

- прийоми другого рівня засновані на деталізації містобудівних утворень, що містять порушені території і елементів порушеного міського середовища, що обмежують простір, тобто на виявленні поверхні і об'ємної форми.

Аналіз взаємозв'язків просторів містобудівних утворень, що містять порушені території в системі міста показав, що існують три основні типи їх містобудівної композиції: злиття просторів, що поєднуються; часткове разділення; повне розділення.

Таким чином, узагальнення і систематизація основних теоретичних положень містобудівної композиції містобудівних утворень, що містять порушені території дає можливість цілеспрямованого використання містобудівних потенціалів і потенціалів містобудівних зв’язків порушених територій в загальній концепції реабілітації порушеного міського середовища.

Проведена класифікація видів композиції містобудівних утворень, що містять порушені території дозволяє програмувати в найзагальнішому вигляді результат рішення композиційних задач: загальних композиційних закономірностей, видів композиції обмежених і необмежених проторів, взаємозв’язків просторів – структурної організації порушеного міського середовища, візуально-просторову гармонізацію просторівВисновки.

Розкриття багаторівневої структури просторів містобудівних утворень, що містять порушені території порушеного міського середовища вугледобувних регіонів представляють її в новій якості як специфічний матеріал містобудівної композиції Донбасу.

Систематизація теоретичних положень дозволила:

- провести в методичних цілях класифікацію видів композиції просторів містобудівних утворень, що містять порушені території і розмежувати прийоми побудови містобудівної композиції взаємозв'язаних елементів порушеного міського середовища в загальній концепції його реабілітації;- визначити коло необхідних і достатніх теоретичних питань для вивчення просторової оргнаїзациі порушеного міського середовища.

Подальші дослідження пов’язані з розробкою пропозицій по організації містобудівної композиції простору порушеного міського середовища.
Література:

  1. Демин Н.М. Управление развитием градостроительных систем. – К.: Будівельник, 1991. – 183 с.

  2. Лаврик Г.И., Демин Н.М. Методологические основы районной планировки. – М.: Стройиздат, 1975. – 96 с.

  3. Фильваров Г.И. Социально-пространственная организация производственного комплекса крупного города // Градостроительство. – Киев, Будивельник, 1983. – Вып. 36.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал