Плани проведення практичних занять з дисципліни «бухгалтерський облік» Практичне заняття №1Скачати 50.49 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір50.49 Kb.
Плани проведення практичних занять з дисципліни

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
Практичне заняття № 1 (2 год.)

Тема 1. Бухгалтерський облік, його суть і характеристика.

1.1. Поняття про господарський облік і його види.

1.2. Виникнення та розвиток бухгалтерського обліку.

1.3. Мета, функції, завдання та вимоги, які ставляться до нього.

1.4. Вимірники бухгалтерського обліку.
Практичне заняття № 2 (2 год.)

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

2.1. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.

2.2. Класифікація господарських засобів за складом і використанням.

2.3. Класифікація господарських засобів за джерелами формування (фінансування).

2.4. Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку.

2.5. Суть методу бухгалтерського обліку. Елементи методу бухгалтерського обліку та їх характеристика.


Практичне заняття № 3 (2 год.)

Тема 3. Бухгалтерський баланс.

3.1. Поняття, зміст і будова бухгалтерського балансу.

3.2. Зміни в балансі зумовлені господарськими операціями.
Практичне заняття № 4 (2 год.)

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

4.1 Призначення, визначення та будова рахунків бухгалтерських обліку.

4.2. Взаємозв'язок між балансом і рахунками бухгалтерського обліку.

4.3. Сутність обґрунтування та значення подвійного запису.

4.4. Синтетичні і аналітичні рахунки.
Практичне заняття № 5 (2 год.)

Тема 5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація.

5. 1. Поняття про документ й документування, значення первинних документів

5.2. Вимоги до змісту, порядку складання й оформлення документів

5.3. Класифікація документів і їх характеристика

5.4 Порядок перевірки та опрацювання первинних документів

5.5. Організація документообігу та зберігання документів


Практичне заняття № 6 (2 год.)

Тема 6. План рахунків і їх класифікація.

6.1. Значення та ознаки класифікації рахунків.

6.2. Класифікація рахунків за економічним змістом.

6.3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

6.4. План рахунків: призначення та будова.
Практичне заняття № 7 (2 год.)

Тема 7. Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку.

7.1. Сутність і значення облікових регістрів.

7.2. Класифікація облікових регістрів.

7.3. Способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку.

7.4. Поняття про форми бухгалтерського обліку.

7.5. Коротка характеристика використовуваних форм обліку.


Практичне заняття № 8 (2 год.)

Тема 8. Облік основних господарських процесів.

8.1. Облік процесу постачання.

8.2. Облік процесу виробництва.

8.3. Облік процесу реалізації.

8.4. Визначення фінансових результатів.

Тема 9. Основи бухгалтерської звітності.

9.1. Поняття звітності та її призначення.

9.2.Вимоги до звітності, принципи її підготовки. Види звітності.

9.3. Склад фінансової звітності, порядок її складання та подання.13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 2. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 № 851-IV, із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

 5. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку.

 6. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики [Текст]: підручник / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2009. – 422 с.

 7. Голов С. Ф. Фінансовий облік [Текст] : Підручник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, І. Ю. Кравченко, Г. А. Ямборко. – К.: Лібра, 2005 – 976 с.

 8. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст]: підруч. для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець та ін.; за заг. ред. [із передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доповн. і переробл. – Житомир: Рута, 2009. – 912 с.

 9. Бухгалтерський облік та оподаткування [Текст] : Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2009. – 1112 с.

 10. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців [Текст] : Навч. посіб. / За заг. ред. Ю. А. Кузьмінського. – К. : КНЕУ 2007. – 648 с.

Додаткова

 1. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік [Текст] : Навчальний посібник. / Г.В. Нашкерська. – К.: Кондор, 2005. – 503с.

 2. Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/49/3605.html.

 3. Сук Л. К., Сук П. Л. Фінансовий облік [Текст]: навч. посіб. – Рек. МОН 2-ге вид., переробл. і доп. – К.:Знання, 2012. – 647 с. – Вища освіта ХХI століття.

 4. Чебанова Н. В. Фінансовий облік [Текст] : Підручник . – К. : Академія, 2007. – 704 с.

 5. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во “Центр учбової літератури”, 2009. – 670 с.

 6. Ловінська Л. Г. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посіб. / Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник, Л. О. Галат. – К. : КНЕУ, 2005. – 329 с.

 7. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3:тє видання. Навч. пос. / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

 8. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: Знання, 2004. 447 с.

 9. Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Микитюк Н. Я. та ін. Фінансовий облік. Підручник. – К.: “Хай-тек Прес”, 2011. – 544 с.

 10. Бухгалтерський облік: [навч. Посіб. Для студентів вищих навчальних закладів] / [За ред. М. Д. Корінька]. – Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. – 459 с.

 11. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 5-те вид. допов. і перероб. – К. : Алерта, 2013. –  982 с.


14. Інформаційні ресурси

 1. http://dtkt.com.ua

 2. http://www.dinai.com

 3. http://www.nbuv.gov.ua

 4. http://www.minfin.gov.ua

 5. http://sts.gov.ua

 6. http://www.balance.ua

 7. http://forum.byhgalter.com

 8. http://www.vobu.com.ua

 9. http://www.buhgalteria.com.ua

 10. http://pro-u4ot.info

 11. http://buhgalter911.com

 12. http://dtkt.com.ua

 13. http://www.nibu.factor.ua

 14. http://www.balance.ua


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал