Плани практичних занять Модуль №1 Загальні засади психології управління Тема 1: Психологія управління як галузь психологічної наукиСкачати 255.78 Kb.
Дата конвертації02.12.2016
Розмір255.78 Kb.
Плани практичних занять

Модуль №1 Загальні засади психології управління

Тема 1: Психологія управління як галузь психологічної науки.

1. Психологія управління як наука.

2. Предмет, об’єкт і завдання психології управління.

3. Структура, функції та основні методи психології управління.

4. Методологічні засади психології управління.

Тема 2: Основні джерела та передумови виникнення психології управління як самостійної галузі знання.

1. Зародження і розвиток ідей психології управління в лоні філософії та соціології.

2. Формування психологічних знань про управління в теорії управління та у сфері психології.

4. Самосвідомість.Тема 3: Становлення і розвиток вітчизняної психології управління

1. Зародження і розвиток психології праці і психології управління в 20—30-ті роки XX ст.

2. Стагнація психології праці і психології управління (друга половина 30-х — 50-ті роки XX ст.).

3. Відродження психології праці і психології управління та їх розвиток на основі соціалістичної орієнтації (друга половина 50-х — кінець 90-х років XX ст.).Тема 4: Особистість у психології управління

1. Індивід, індивідуальність, особистість в управлінні.

2. Темперамент та його урахування в системі управління.

3. Характерологічні особливості та їх урахування в процесі управління.

4. Здібності та їх роль в процесі управління.

5. Значення емоційно-вольової сфери особистості в процесі управління.

6. Ообливості поведінки особистості у групі.

Модуль №2 Керівник в організації його управлінська діяльність.

Тема 5: Психологія особистості керівника.

1. Керівник (лідер) як об'єкт психологічного дослідження.


2. Управлінські ролі керівника.

3. Мотиваційна сфера особистості керівника.

4. Психологічні особливості стилів керівництва.

5. Психологічні типи керівників.

6. Якості і риси керівника.

7. Механізми розвитку особистості керівника.Тема 6: Психологія організації в управлінні.

1. Сутність, роль і місце організації в управлінні.

2. Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації.

3. Психологічні особливості спільної діяльності в організації.

4. Психологія відповідальності в організації.

5. Психологія впливу керівника на підлеглих як вияв його влади і авторитету в організації.Тема 7. Психологія управлінської діяльності.

1.Психологічна структура управлінської діяльності

2.Морально-психологічні засади управлінської діяльності

3.Психологія професіоналізму управлінської діяльності4.Соціокультурний і етнопсихологічний контексти управлінської діяльності

Тема 8. Психологічний зміст функцій управління.

 1. Психологічний зміст функцій управління

 2. Психологічні особливості планування і прийняття управлінських рішень

 3. Організація діяльності

 4. Мотивація

 5. Соціально-психологічна функція Функція контролю

 6. Класифікації функцій управління

Модуль №3 Соціально-психологічні особливості управління.

Тема 9. Соціально-психологічні параметри управління.

 1. Комунікативна природа управління

 2. Комунікативний потенціал особистості керівника

 3. Соціально-психологічне середовище організації

Тема 10. Психологія ділового спілкування в управлінні.

 1. Соціально-психологічна специфіка ділового спілкування в управлінській діяльності

 2. Сутність і особливості ділового (управлінського) спілкування

 3. Ділове спілкування як засіб управлінського впливу

 4. Етнокультурні та етнопсихологічні особливості ділового спілкування

Тема 11. Психологія ділових переговорів.

 1. Призначення, функції і види переговорів

 2. Стадії ведення переговорів

 3. Методи, психологічні механізми і тактичні прийоми підготовки й ведення переговорів

Тема 12. Психологія конфліктів в управлінні та шляхи їх розвязання.

 1. Сутність і види конфліктів в організації

 2. Основні джерела і причини виникнення конфліктів в управлінні

 3. Форми й типи поведінки людини в конфліктній ситуації

 4. Принципи і методи подолання конфліктів в управлінні

Модуль №4 Психологія управління людськими ресурсами та рекламою діяльністю

Тема 13. Управління людськими ресурсами як психологічна проблема.

 1. Актуальність психологічних аспектів управління кадрами

 2. Цілі і завдання психології управління людськими ресурсами

 3. Психологія планування людських ресурсів

 4. Психологічні особливості добору кадрів Оцінювання діяльності персоналу

Тема 14. Психологічні особливості освіти, навчання та формування управлінських кадрів.

 1. Проектування освіти і навчання

 2. Психологічні чинники ефективності навчання

 3. Комунікативна підготовка персоналу

 4. Психологічне забезпечення системи формування кадрів управління

Тема 15. Психологічне консультування персоналу організації.

 1. Підвищення психологічної культури персоналу організації засобами консультування

 2. Психолого-акмеологічне консультування

 3. Психологічна служба в організації

Тема 16. Психологія управління рекламною діяльністю організації та її співробітників.

 1. Сутність реклами в психології

 2. Мотиви звернення до реклами та моделювання процесів рекламної діяльності

 3. Психологія рекламної діяльності організації


Список літератури.

 1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. — М.: Наука, 1991. — 299с.

 2. Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологичес-кие проблеми. — М.: Изд-во МГУ, 1990. — 240 с.

 3. Акофф Р. Л.г Змери Ф. О целеустремленньїх системах. — М.: Совет-ское радио, 1974. — 265 с.

 4. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. — М.: Наука, 1977. — 380 с.

 5. Ананьев Б. Г. Психология педагогической оценки // Избранньїе психо-логические трудьі: В 2-хт. — Т. 1. — М.: Педагогика, 1980. — С. 128—267.

 6. Анциферова Л. Й. Личность в динамике: некоторьіе итоги исследова-ния // Психологический журнал. — 1992. — № 5. — С. 12—25.

 7. Аргайл М. Язьік взгляда // Наука й жизнь. — 1984. — № 1.

 8. Арутюнов С. А. ЗтносьІ й культури. ПроблемьІ взаимодействия. — М., 1988.

 9. Атватер Й. Я Вас слушаю... СоветьІ руководителю, как правильно слу-шать собеседника: Сокр. пер. с англ. — М.: Зкономика, 1984. — 112 с.

 10. Афанасьев В. Г. Мир живого: системность, зволюция й управление. — М.: Политиздат, 1986. — 334 с.

 11. Балл Г. А. Понятие адаптации й его значение для психологии личнос-ти // Вопроси психологии. —1989. — № 1. — С. 92—100.

 12. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управлення. — Харьков: Фортуна-Пресс, 1998. — 464 с.

 13. Бахтин М. М. К философии поступка // Философия й социология науки й техники. Ежегодник. — М., 1984,1985, 1986.

 14. Безносов С. П. Профессиональная деформация й воспитание личнос-ти // Зкспериментальная й прикладная психология. — 1989. — № 13. — С. 69—74.

 15. Берн 3. ИгрьІ, в которьіе играют люди. Люди, которьіе играют в игрьі. — М.: Прогресе, 1988. — 400 с.

 16. Блейк Р., Моутон Дж. С. Научньїе методи управлення / Пер. с англ. — К., 1996. — 247 с.

 17. Бляхман Л. С., Маркин А. А. Организация управлення социалистичес-ким предприятием: Учебное пособие для студентов зкономических специ-альностей. — М.: Вьісшая школа, 1983. — 247 с.

 18. Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука. — М.: Зкономика, 1989. — 303 с.

 19. Бодалев А. А. Личность й общение: Избранньїе трудьі. — М.: Педагогика, 1983. — 272 с.

 20. Бодци Д., Пзйтон Р. Основи менеджмента: Пер. с англ. — СПб: Питер, 1999. — 816 с.

 21. Бойко В. В., Ковалев А. Г, Панферов В. Н. Социально-психологический климат коллектива й личность. — М.: Мьюль, 1983. — 206 с.

 22. Боумзн К. ОсновьІ стратегического менеджмента: Пер. с англ. — М.: Банки й биржа, 1997. — 175 с.

 23. Буева Л. П. Человек, деятельность, общение. — М.: Мьюль, 1978. — 216с.

 24. Бурлачук Л. Ф., Келесі М. Про критерії розвитку особистості // Вісник Київського університету. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. — Вип. 2. — К., 1996. — С. 90—93.

 25. Бурменская Г. В. Современная американская психология развития. — М.: МГУ, 1986.— 127 с.

 26. Вендров Е. Е. Психологические основы управления. — М.: Экономика, 1969. — 159 с.

 27. Вудкок М.( Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. — М.: Дело 1991. — 312 с.

 28. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. — М.: МГУ, 1990. — 288 с.

 29. Власов А., Росланцев В. Некоторые особенности японского стиля управления // Теоретические проблемы управления промышленным производством. Общетеоретические проблемы управления и научно-технический прогресс. — М., 1986. — С. 113—122.

 30. ВознякЛ. С. Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності: Автореферат дис. канд. пси-хол. наук. — К., 2000. — 19 с.

 31. Гаулд Г., Левинсон Д., ВейлантД. Ступени жизни // Наука и жизнь. — 1977.— №2. — С. 135—136.

 32. ГвишианиД М. Организация и управление. — М.: Наука, 1972. — 536 с.

 33. Генов Ф. Психология управления (основные проблемы). — М.: Прогресс, 1982. — 422 с.

 34. Государство и управление в США / Ин-т США и Канады. Отв. ред. Л. И. Евенко. — М., 1985. — 303 с.

 35. Грейсон Дж. К., О'Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. Пер. с англ. — М., 1991. — 319 с.

 36. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1969. — 480 с.

 37. Гущин Ю. Ф., Пископпель А. А., Щедровицкий Л. П. Новый этап развития инженерной психологии // Вопросы психологии. — 1979. — № 5. — С. 97—105.

 38. Давыдов В. В., Лазарев В. С., Неверкович С. Д. К проблеме совершенствования методов подготовки руководителей // Психологический журнал. — 1989. — № 1. — С. 32—41.

 39. Дафт Р. Л. Менеджмент: Пер. с англ . — СПб: Питер, 2000. — 832 с.

 40. Демб А., Нойбауер Ф. Ф. Корпоративне управління: Віч-на-віч з парадоксами: Пер. з англ. — К.: Основи, 1997.— 302 с.

 41. Денисенко Г. А. Диалоговое общение, условия и факторы его эффективности: Автореферат дис. канд. психолог, наук. — М.: РАУ, 1992. — 25 с.

 42. Деркач А. А., Орбан Л. Э. Акмеологические основы становления психологической и профессиональной зрелости личности. — М.: РАУ, 1995. — 208с.

 43. Деркач А. А., Ситников А. П. Формирование и развитие профессионального мастерства руководящих кадров: социально-психологический тренинг и прикладные психотехнологии. — М.: Луч, 1993. — 72 с.

 44. Дип С., Сесмен Л. Верный путь к успеху: 1600 советов менеджерам / Пер. с англ. — М.: Вече, 1995. — 384 с.

 45. Донцов А. И. Психология коллектива. Методологические проблемы исследования. — М.: МГУ, 1984. — 207 с.

 46. Драккер П. Управление, нацеленное на результат Пер. с англ. — М.: Технолог, школа бизнеса, 1994. — 200 с.

 47. Дюков В. М. Рефлексивно-психологические особенности проектирования профессионального бизнес-образования. Автореферат дис. канд. психолог, наук. — Бийск, 1995. — 24 с.

 48. Евенко Л. И. Кризис американского управления в поисках выхода (Вступительная статья)// Питере Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления. — М.: Прогресс, 1986. — С. 5—27.

 49. Евланов Л. Г., Кутузов В. А. Экспертные оценки в управлении. — М.: Экономика, 1978. — 133 с.

 50. Емельянов Ю. Н. Активные методы подготовки руководителей // Социально-психологические проблемы производственного коллектива. — М.: Наука, 1983. — С. 231—237.

 51. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение. — Л.: ЛГУ, 1985.—180с.

 52. Ершов П. М. Потребности человека. — М.: Мысль, 1990. — 365 с.

 53. Жариков Е. С. Психологическая компетентность руководителей как предпосылка повышения активности человеческого потенциала производства // Правовые и психологические проблемы принятия управленческих решений в условиях демократизации. — М., 1988. — С. 56—70.

 54. Етнопсихологія: Навчально-методичний посібник / За ред. Л. Е. Орбан, В. Д. Хруща. — Івано-Франківськ, 1994. — 83 с.

 55. Журавлев А. Л. Об изучении личности руководителя производственного коллектива // Проблемы психологии личности. — М.: Наука, 1982. — С. 74—90.

 56. Журавлев А. Л. Структура и типы личности руководителей производственных коллективов // Психологические проблемы совершенствования кадровой службы в энергетике. — М., 1984. — С. 65—67.

 57. Журавлев А. Л., Рубахин В. Ф., Шорин В. Г. Индивидуальный стиль руководства производственным коллективом. — М., 1976. — 168 с.

 58. Зазыкин В. Г., Чернышев А. П. Менеджер: психологические секреты профессии. — М., 1992. — 165 с.

 59. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. — М.: Экономика, 1990. — 357 с.

 60. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. — СПб: Питер, 2000. — 448с.

 61. Зимичев А. М. Психология политической борьбы. — К.: МЗУУП, 1992. — 182с.

 62. Иванов М. Менеджмент: от рационализма к управлению инициативой // Научно-технический прогресс в США: опыт, проблемы, перспективы. — М.: Наука, 1988. — С. 96—103.

 63. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. — СПб: Питер, 2000. — 512 с.

 64. Инженерная психология. Теория, методология, практическое применение. — М.: Наука, 1977. — 303 с.

 65. Исаенко А. Н. Кадры управления в корпорациях США. — М.: Наука, 1988. — 144 с.

 66. Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. — К.: МЗУУП, 1993. — 384 с.

 67. Как работают японские предприятия. — М.: Экономика, 1989. — 262с.

 68. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти: Монографія. — К.: Ніка-Центр, 2000. — 332 с.

 69. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1991. — 239с.

 70. Китов А. И. Психология управления. — М., 1979. — 521 с.

 71. Китов А. И. Психология хозяйственного управления. — М.: Профиздат, 1984. — 248 с.

 72. Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств личности. — Казань, 1969. — 278 с.

 73. Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельности. — М.: Наука, 1988. — 192с.

 74. Кови Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Возврат к Этике Характера /Пер. с англ. — М.: Вече, 1997. — 480 с.

 75. Кокорев А. А. Психология межнационального общения: Автореферат дис. докт. психол. наук. — М., 1992. — 64 с.

 76. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах. — Минск, 1976. — 350 с.

 77. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект): Монографія. — К.: МАУП, 2000. — 286 с.

 78. Кон И. С. Жизненный путь как предмет междисциплинарного исследования // Человек в системе наук. — М.: Наука, 1989. — С. 471—483.

 79. Корицкий Э. Б., Нинциева Г. В., Шетов В. X. Научный менеджмент: российская история. — СПб: Питер, 1999. — 384 с.

 80. Корнелиус X., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты. — М.: СТРИНГЕР, 1992. — 212 с.

 81. Кравченко А. И. Макиавелли: технология эффективного лидерства // Социологические исследования. — 1993.— № 6. — С. 135—143.

 82. Красовский Ю. Д. Формирование личности руководителя в новых условиях хозяйствования // Участие социологических служб в реализации нововведений на предприятиях. — М.: Знание, 1990. — С. 108—116.

 83. КредісовА. І., ПанченкоЄ. Г., Кредісов В. А. Менеджмент для керівників. — К.: Знання, 1999. — 556 с.

 84. Крегер О., Тьюсон Дж. М. Типы людей и бизнес: Как 16 типов личности определяют ваши успехи на работе: Пер. с англ. — М.: Персей, 1995. — 560с.

 85. Кричевский Р. Л. Психологические основы руководства и лидерства в первичном коллективе: Автореферат дис. докт. психол. наук. — М., 1985. — 48 с.

 86. Кричевский Р. Л. Если Вы — руководитель... (элементы психологии менеджмента в повседневной работе). — М., 1994.

 87. Кудряшова Л. Д. Системно-психологическая оценка кадров руководителей и управленческих систем. — Кишинев: Штиинца, 1983. — 159 с.

 88. Кудряшова Л. Д. Каким быть руководителю: психология управленческой деятельности. — Л.: Лениздат, 1986. — 158 с.

 89. Кузьмин Е. С., Волков И. П., Емельянов Ю. Н. Руководитель и коллектив: социально-психологический очерк. — Л., 1974. — 167с.

 90. Кузьмин И. А. Психотехнологии и эффективный менеджмент. — М.: Психолог, школа бизнеса, 1994. — 192с.

 91. Кунц Г., О'Доннел С. Управление. Системный и ситуационный анализ управленческих функций. — М.: Прогресс, 1981. — Т. 1. — 339 с.

 92. Курс практической психологии, или как научиться работать и добиваться успеха: Учебное пособие для высшего управленческого персонала / Автор-сост. Р. Р. Кашапов. — Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 2000. — 448 с.

 93. Кхолл И. Эффективность управленческих решений. — М.: Прогресс, 1975. — 207 с.

 94. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. В 3-х частях. — М., 1992. — 599с.

 95. Лапин Н. И., Сазонов Б. В. Человеческий фактор в нововведениях // Психологический журнал. — 1985. — Т. 6. — № 4. — С. 64—72.

 96. Лебедев П. Н, Социальное управление. — Л.: ЛГУ, 1982. — 255 с.

 97. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. — М.: Экономика, 1993. — 156с.

 98. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М.: МГУ, 1981. — 584с.

 99. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997. — 248 с.

 100. Ломов Б. Ф. К проблеме деятельности в психологии // Психологический журнал. —1981. — № 5. — С. 3—22.

 101. Ломов Б. Ф. Психические процессы и общение // Методологические проблемы социальной психологии. — М.: Наука, 1975. — С. 151—154.

 102. Ложкин Г. В. Психологический климаттрудового коллектива. —- К.: Знание, 1988. — 47 с.

 103. Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 256 с.

 104. Лэнд П. Менеджмент — искусство управлять. Секреты и опыт практического менеджмента: Пер. с англ. — М.: Инфа, 1995. — 143 с.

 105. Максименко С. Д. Общая психология. — М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1999. — 528 с.

 106. Мангутов И. С., Уманский Л. И. Организатор и организаторская деятельность. —Л.: Изд-во Ленинград, ун-та, 1975. — 312 с.

 107. Марасанов Г. И. Психолого-акмеологическое консультирование как средство повышения психологической культуры кадров управления: Автореферат дис. канд. психолог, наук. — М., 1995. — 24 с.

 108. Мартынов С. Д. Профессионалы в управлении. — Л.: Лениздат, 1991. — 144с.

 109. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы: Пер. с англ. /Под общ. ред. Г. А. Балла и др. — М.: Смысл, 1999. — 425 с.

 110. Мей Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. — М.: Класс, 1994. — 144 с.

 111. Мельник Л. П. Психологія управління: Курс лекцій. — К.: МАУП, 1999. — 176с.

 112. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. — М.: Дело, 1993. — 702 с.

 113. Милтс А. А. Гармония и дисгармония личности. — М.: Политиздат, 1990. — 222 с.

 114. Молл Е. Г. Психология управленческой карьеры: Автореферат дис. докт. психолог, наук. — СПб, 1994. — 58 с.

 115. Молл Е. Г. Менеджмент: организационное поведение. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 160 с.

 116. Москвичев С. Г. О личности руководителя и мотивации его деятельности: Учеб. пособие. — К.: Респ. ин-т подг. менеджеров, 1991. — 96 с.

 117. Муздыбаев К. Психология ответственности. — Л.: Наука, 1983. — 240с.

 118. Наука управляти: з історії менеджменту. Хрестоматія: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1993. — 304 с.

 119. Немов Р. С. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб, заведений. В 3-х кн. — Кн. 1. Общие основы психологии. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1995. — 576 с.

 120. Носов Н. А. Современные проблемы внутрифирменной подготовки кадров и виртуальный генезис управления человеческими ресурсами // Прикладная психология. — 1997. — ПВ. — С. 19—27.

 121. Обозов Н. Н. Межличностные отношения. — Л.: ЛГУ, 1979. — 150 с.

 122. Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г. М. Андреевой, Я. Яноушека. — М.: МГУ, 1987. — 302 с.

 123. Омаров А. М. Социальное управление: Некоторые вопросы теории и практики. — М.: Мысль, 1980. — 269 с.

 124. Основи психології: Підручник / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. — К.: Либідь, 1995.— 632 с.

 125. Оучи У. Методы организации производства. Японско-американские подходы. — М., 1984. — 217 с.

 126. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: навчальній посібник.- К.: Академвидав, 2005.-448с.

 127. Орбан Л. Э. Становление личности: монография. — М.: Луч, 1992. — 112с.

 128. Орбан Л. Э., ГриджукД. Н. Социально-психологические аспекты предпринимательства и управления. — Ивано-Франковск: Знание, 1995. — 164с.

 129. Орбан Л. Е., ГриджукД. М. Соціальна психологія особистості: практичні поради діловим людям. — К.: Банк «Україна», 1997. — 108 с.

 130. Орбан Л. Е. Життєва перспектива особистості: акмеологічний аспект аналізу // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Івано-Франківськ: Плай, 1996. — Вип. 1. — Ч. 1. — С. 14—25.

 131. Орбан-Лембрик Л. Е, Соціально-психологічні особливості підприємницької діяльності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Івано-Франківськ: Плай, 1998. — Вип. 2. — 4.1. — С. 3—10.

 132. Орбан-Лембрик Л. Е. Вплив соціально-психологічних чинників на ефективність управлінської діяльності керівника // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Івано-Франківськ: Плай,

 133. 1999. — Вип. 3. — Ч. 1. — С. 23—34.

 134. Орбан-Лембрик Л. Е. До питання про співвідношення «індивідуального» і «групового» в психології управління // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Івано-Франківськ: Плай, 1999. — Вип. 3. — Ч. 2. — С.З—14.

 135. Орбан-Лембрик Л. Е. Мотиваційна сфера особистості керівника // Вісник Прикарпатського університету: Філософські і психологічні науки. — Івано-Франківськ, 1999. — Вип. 1. — С.105—111.

 136. Орбан-Лембрик Л. Е. Специфіка застосування влади в управлінській діяльності керівника: психологічний аспект аналізу // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — Івано-Франківськ: Плай,

 137. 2000. — Вип. 5. — Ч. 1. — С.178—183.

 138. Орбан-Лембрик Л. Психологія управління як сфера психологічної науки: сучасний погляд на проблему // Психологія і суспільство.— 2000. — № 2. — С. 107—111.

 139. Орбан-Лембрик Л. Е. Основи психології управління: Монографія. — Івано-Франківськ: Плай, 2002. — 426 с.

 140. Организация управления общественным производством: Учебник / Под ред. Г. X. Попова, Ю. И. Краснопояса. 2-е изд. — М., 1984. — 256с.

 141. Оценка работников управления / Под. ред. Г. X. Попова. — М.: Московский рабочий, 1976. — 352 с.

 142. О'Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой. — М.: Прогресс, 1979. — 420 с.

 143. Палеха Ю. І., Кудін В. О, Культура управління та підприємництва: Навчально-методичний посібник. — К.: МАУП, 1998. — 96 с.

 144. ПанасюкА. Ю. Управленческое общение. — М.: Экономика, 1990. — 112с.

 145. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. — СПб.: Знание, 1999. — 496 с.

 146. Парсонс Т. Американская социология. Проблемы, перспективы, методы / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1972. — 392 с.

 147. Пачковський Ю. Ф. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки. — Львів: Світ, 2000. — 272 с.

 148. Пиз А. Язык телодвижений: Пер. с англ. — Новгород, 1992. — 262 с.

 149. Пірен М. І. Основи конфліктології: Навчальний посібник. — К., 1997. — 78с.

 150. Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. Опыт лучших компаний / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1986. — 418 с.

 151. Подмарков В. Г. Введение в промышленную психологию. — М.: Мысль, 1973. — 318 с.

 152. Політологія: Курс лекцій /За загал, ред. I. С. Дзюбка. — К.: Вища школа, 1993.—271с.

 153. Попов Г. X Эффективное управление. — М.: Экономика, 1985. — 336 с.

 154. Пригожий А. И. Социология организаций. — М.: Наука, 1980. — 256 с.

 155. Принцип системности в психологических исследованиях. — М.: Наука, 1990. — 184 с.

 156. Психология. Учебник для экономических вузов /Под ред. В. Н. Дружинина. — СПб.: Питер, 2000. — 672 с.

 157. Психология управления: Курс лекций / Отв. ред. М. В. Удальцова. — Новосибирск, 1997. — 150 с.

 158. Психологія професійної діяльності і спілкування // За ред. Л. Е.Орбан, Д. М. Гриджука. — К.: Преса України, 1997. — 192 с.

 159. Регуляция социально-психологического климата трудового коллектива / Под. ред. Б. Д. Парыгина. — Л.: Наука. —1986. — 240 с.

 160. Рейнвальд Н. И. Психология личности. — М.: Изд-во ун-та Дружбы народов, 1987. — 200 с.

 161. Роджерс К. Р. Консультирование и психотерапия: Новейшие подходы в области практической работы: Пер. с англ. — М.: ЭКСМО — Пресс, 2000. — 264с.

 162. Розанова В. А. Психология управления // Управление персоналом. — 1996/97. — 176с.

 163. Рубахин В. Ф., Филиппов А. В. Психологические аспекты управления. — М.: Знание, 1973.— 64с.

 164. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. — М.: Педагогика, 1976. — 480 с.

 165. Савчин М. В. Психологія відповідальної поведінки. — К.: Віта, 1996. —130 с.

 166. Свенцицкий А. Л. Социальная психология управления. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. — 176 с.

 167. Селье Г. Стресс без дистресса / Пер. с англ. — Рига: Виеда, 1992. — 109с.

 168. Сірка А. Як робити бізнес з американцями і канадцями. — К.: Кобза, 1994. — 420 с.

 169. Система работы с кадрами управления. — М.: Мысль, 1984. — 270с.

 170. Скотт Д. Г. Конфликты. Пути их преодоления. — К.: Внешторгиздат, 1991. — 190 с.

 171. Слезингер Г. Э. Совершенствование процессов управления предприятием. — М.: Машиностроение, 1975. — 311 с.

 172. Сохань Л. В. и др. Жизненный путь личности. — К.: Наук, думка, 1987. — 279с.

 173. Соціальна психологія: Навчально-методичний посібник / За ред. Л. Е. Орбан, В. Д. Хруща. — Івано-Франківськ: Прикарпатський ун-т, 1994. — 102с.

 174. Соціологія: Підручник / За загал, ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача. — Харків — Київ, 1998. — 622 с.

 175. Стиль работы и образ жизни руководителей: Анализ проблемы, рекомендации. — М.: Экономика, 1985. — 280 с.

 176. Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента: Пер. с англ. // Журнал «Контроллинг», 1991. — 104 с.

 177. Терещенко В. І. Організація і управління: Досвід США. — К.: Знання, 1990. — 48 с.

 178. ТидорС. Н. Психология управления: от личности к команде. — Петрозаводск: Периодика, 1997. — 256 с.

 179. Трейси Д. Менеджмент с точки зрения здравого смысла. Настольная книга / Пер. с англ. — М., 1993. — 160 с.

 180. Третъяченко В. В. Колективні суб'єкти управління: формування, розвиток та психологічна підготовка. — К.: Стилос, 1997. — 585 с.

 181. Трофімов А. Ю. Соціально-психологічні чинники ефективності діяльності менеджера: Автореф. дис. канд. психол. наук. — К., 1995. — 20 с.

 182. Уманский Л. И. Поэтапное развитие группы как коллектива // Коллектив и личность. — М.: Наука, 1975. — С. 77—87.

 183. Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1988. — 368 с.

 184. Удалов Ф. Е. В одной должности — не более семи лет // Экономика и организация пром. пр-ва. — 1983. — №12.

 185. Управление по результатам / Пер. с финск.; Общ. ред. Я. А. Лейманна. — М.: Прогресс, 1993. — 320 с.

 186. Управленческое консультирование: В 2-х т. — Т.1.: Пер. с англ. — М., 1992. — 319 с.

 187. Управление — это наука и искусство: А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. — М., 1992. — 351_с.

 188. Фейнхейзен М. А., Маат Б. И., Иаан К. А. Менеджмент человеческих ресурсов // Персонал. — 1993. — № 2. — С. 3—17.

 189. ФилипповА. В. Работа с кадрами: психологический аспект. — М.: Экономика, 1990. — 168 с.

 190. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения: Пер. с англ. — М.: Наука, 1992. — 158 с.

 191. Фуллер Д. Управляй или подчиняйся. Проверенная техника эффективного менеджмента. — М., 1992. — 287 с.

 192. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. Пер. с нем. — М.: Педагогика, 1986. — Т. 2. — 392 с.

 193. Хилл Н. Думай и богатей / Пер. с англ. — М., 1992.

 194. Хофстед Г. Культура бізнесу // Кур'єр ЮНЕСКО. — 1994. — Червень. — С. 12—16.

 195. Хруцкий Е. А. Организация проведения деловых игр: Учеб. пособие. -— М.: Высш. школа, 1991. — 320 с.

 196. Цандер Е. Менеджмент малих і середніх підприємств: Пер. з нім. — К.: Основи, 1997. — 317 с.

 197. Література

 198. 559

 199. Циба В. Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз): Навч. посібник. — К.: МАУП, 2000. — 152 с.

 200. Чалдини Р. Психология влияния. — СПб: Питер, 2000. — 272 с.

 201. Шакуров Р. X. Социально-психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив. — М.: Просвещение, 1980. — 208 с.

 202. Швальбе Б., Швальбе X. Личность, карьера, успех. — М.: Прогресс,

 203. 1993. — 240 с.

 204. Швалб Ю. М., Данчева О. В. Практична психологія в економіці та бізнесі. — К.: Лібра, 1998. — 270 с.

 205. Шепель В. М. Настольная книга бизнесмена и менеджера (Управленческая гуманиторология). — М.: Финансы и статистика, 1992. — 240 с.

 206. Шкурко Я. І. Вплив комунікативних особливостей жінки-керівника закладу освіти на ефективність ЇЇ управлінської діяльності: Автореферат дис. канд. психол. наук. — К., 2000. — 19 с.

 207. Шостром Э. Анти-Карнеги или человек-манипулятор: Пер. с англ. —

 208. М., 1994. — 128 с.

 209. Шуванов В. И. Социальная психология менеджмента. — М.: ЗАО «Бизнес школа» «Интел-Синтез», 1997. — 258 с.

 210. Щёкин Г. В. Как читать людей по их внешнему облику. — К.: Украина,

 211. 1993. — 239 с.

 212. Щёкин Г. В. Теория социального управления: Монография. — К.: МАУП,

 213. 1996. — 408 с.

 214. Щёкин Г. В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента. — К.: МАУП, 1999. — 400 с.

 215. Юнг К. Г. Архетип и символ / Сост. и вступ, ст. А. М. Руткевича. — М.,

 216. 1991.— 304с.

 217. Юркевич Г. Й. Психологічні детермінанти розвитку особистості менеджера: Автореферат дис. канд. психол. наук. — К., 1999. — 19 с.

 218. Яккока Л. Карьера менеджера. — М.: Прогресе, 1991. — 384 с.

 219. Японский менеджмент: Конспект лекций по теории управления. — М., 1991. - 203 с.

 220. Ярошевский М. Г. История психологии. — М.: Мысль, 1976. — 463 с.

 221. ЯценкоТ. С. Психологічні основи групової психокорекції: Навчальний посібник. — К.: Либідь, 1996. — 264 с.

 222. Allport G., Vernon H., Lindscy D. A scale for measuring the dominant interests in personality. — Boston, 1964.

 223. Alderfer C. Existence, Relatedness and Yrowth: Human Needs in Organizational Settings. Free Press, N. Y., 1972.

 224. Bass B. M., Barett G. V. People, work and organizations: An introduction to industrial and organizational psychology. — Boston, 1981. — 673 p.

 225. Cooper C., Robertson I. T. The psychology of personnel selection. — London, 1995. — 524 p.

 226. Drucker P. Management: Tasks, responsibilities, practices. — L: Heine-man, 1974. — 225 p.

 227. Festinger L. A theory of Cognitive Dissonance. — Evanston, 1957.

 228. Franic E. Organizational Culture: Some Implication for Managers and Trainers // Journal European Industrial Training. — 1987. — 11, 7. —

 229. p. 29—32.

 230. Hackman J. R., Morris C. G. Group tasks, group interaction process and group performance effectiveness: A review and proposed integration // Advances in experimental social psychology / Ed. by LBerkowitz. — N.Y.: Academy Press, 1975. — Vol. 3. — P. 45—100.

 231. Herzberg F., Mausner В., Snyderman В. В. The motivation to work —NY 1959.

 232. Hoffman L. R. Homogeneity of member personality and its effect on group problem solving//Journal of abnormal and social psychology — 1959 — № 9. - P. 234-245.

 233. Hoffman L R., Hendrick J. Problem solving in different size groups // Personal psychology. — 1971. — Vol. 24. — № 3.

 234. Hall D. T. Careers and socialization // Journal of Management —1987 Vol. 1. ,№ 2. — P. 301—321.

 235. Hofstede G. Culture and organizations // International Studies of Management Organization. —№ 4. — 1981.

 236. Ikle F. Ch. How Nations Negotiate. N. Y., 1976.

 237. Kosiba R. J. Entering technical management//Journal of Management — 1985. — V.I, №3. — P. 149—156.

 238. Katz D., Kahn E. L The social psychology of organization. — N.Y 1966 — 498 p.

 239. Krech D., Crutchfield R., Ballachey E. Individual in society. — N.Y, 1962 — 396 p.

 240. McYregor D. The human side of enterprise. — N. Y, 1960.

 241. McClelland D. C. Assessing Human Motivation. — N. Y, 1971.

 242. Maslow A. Motivation and Personality. — N.Y, 1954. — 441 p.

 243. Mayo E. The Human of an Industrial Civilization. — N.Y, 1933.

 244. Mlntzberg J. The nature of managerial work. — N.Y., 1973.

 245. Shaw M. E. Group Dynamics: The Psychology of small group behavior — N.Y, 1971. — 414 p.

 246. Spector P. E. Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice. — N.Y, 1996. — 420 p.

 247. Stogdill R. M. Group productivity, drive and cohesiveness // Organizational Behavior and Human Performance. — 1972. — Vol. 8. — P. 26—43.

 248. Stogdill R. M. Hand of Leadership. — N.Y: Free Press, 1970. — 605 p.

 249. Suutari. V. leadership ideologies among European managers: a comparative study in a multinational company // Scandinavian Journal of Management. 1996. Vol. 12. № 4. pp. 389—409.

 250. Verlander E. G. Incorporating Career Counseling into Management Development // J. Manag. Dev. — 1986/ — V.5. 3. — p. 6—45.

 251. Vroom V. Work and Motivation. N. Y, 1964.

 252. Zander A., Cartright A. Group dynamics. Research and Theory. — NY 1968. — 580 p.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал