План виховної роботи на 2013-2014 н р. Долгішевої В. В. «Узгоджено» «Затверджено»Сторінка3/7
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Індивідуальна робота з учнями,

які потребують особливої педагогічної уваги

з/п

Дата

Прізвище, ім’я учня

Форма та зміст роботи


ТЕМАТИКА БЕСІД З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

Дата проведення

Тема бесіди
Робота з батьками 2-А класу

2013-2014 н.р. І семестр

з/п

Напрями діяльності

Дата

Форми роботи

Термін проведення

1.

Вивчення родин

1.

Формування банка даних про сім’ю та сімейне виховання

Вересень


2.

Анкетування ,тестування батьків

Протягом року

2.

Педагогічна просвіта батьків

1.

Батьківські збори:

Організаційні збори

Навіщо вчити уроки. Мої перші оцінки.


06.09.


3тижд. листопад

2.

Батьківський всеобуч:

Вікові психологічні особливості дітей


Повинен, можу,хочу. Особливості виховання та мотивації дітей.

3 тижд. Жовтень


4 тижд. грудня


3.

Індивідуальна робота з батьками

1.

Індивідуальні бесіди з батьками

Протягом року2.

Індивідуальні доручення

3.

Відвідування родин

4.

Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів

1.

Направлення батькам листів-характеристик,записок-повідомлень,подяк та інш.

Протягом року

5.

Педагогічне керівництво діяльністю батьківського комітету

1.

Вибори до батьківського комітету на 2013-2014 н.р.

Вересень

2.

Допомога у плануванні та організації діяльності батьківського комітету

Протягом року

6.

Забезпечення участі батьків в життєдіяльності класу

1.


Надання допомоги в організації та проведенні :

Осіннє свято

Свято «Наша мова калинова»

Виставка малюнків «Осінні фантазії»

Фотогалерея «Сім’я у відпустці»

Конкурс новорічних вітражів

Новорічні свята


Жовтень


Листопад

Жовтень
Листопад

Грудень

Грудень2.

Участь у виховних заходах :

Інтелектуальне свято «Сімейна круговерть»

Спортивне свято «Мама,тато, я – спортивна сім’я»

Листопад
Грудень3.

Залучення батьків :

до утеплення вікон

до озеленення класної кімнати

до ремонтних робіт


Жовтень


Вересень

За необхідністю
ДОДАТКИ

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ 2-А класу

2013 – 2014 н.р.ПІ дитини

Дата народже

ння


Домашня адреса

ПІБ батьків (опікунів)

Пільгова катего

рія


Особли

вості сім’ї за кодомВідвідування за місцем мешка

ння


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31
СОЦИОМЕТРИЧЕСКАЯ МАТРИЦАКто выбирает

Кого выбирают1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Количество

сделанных

выборов


Позитив.

Не

гатив.Итого

Взаим

ных


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
Цели социометрии.

Основной целью социометрического теста является диагностика эмоциональных связей, т. е. взаимных симпатий между членами группы.
Социометрический тест решает следующие задачи:
А) измерение степени сплоченности – разобщенности в группе;
Б) выявление относительного авторитета членов группы по признакам симпатии – антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые);
В) обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными лидерами.

Социометрия


Термин «социометрия» означает измерение межличностных отношений в группе. Основоположником социометрии считается известный американский психиатр и социальный психолог Дж. Морено. Совокупность межличностных отношений в группе составляет, по Дж. Морено, ту первичную социально-психологическую структуру, характеристики которой во многом определяют не только целостные характеристики группы, но и душевное состояние человека.
Социометрическая техника применяется для диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью социометрии можно изучать типологию социального поведения людей в условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов конкретных групп.
Наиболее общей задачей социометрии является изучение неофициального структурного аспекта социальной группы и царящей в ней психологической атмосферы.Социометрическая процедура. Общая схема действий при социометрическом исследовании заключается в следующем. После постановки задач исследования и выбора объектов измерений формулируются основные гипотезы и положения, касающиеся возможных критериев опроса членов групп. Здесь не может быть полной анонимности, иначе социометрия окажется малоэффективной. Требование раскрыть свои симпатии или антипатии нередко вызывает внутренние затруднения у опрашиваемых и проявляется у некоторых людей в нежелании участвовать в опросе. Когда вопросы или критерии социометрии выбраны, они заносятся на специальную карточку или предлагаются в устном виде по типу интервью. Каждый член группы обязан отвечать на них, выбирая тех или иных членов группы в зависимости от большей или меньшей склонности, предпочтительности их по сравнению с другими, симпатий или, наоборот, антипатий, доверия, или недоверия и т.д.
Методика позволяет сделать моментальный срез с динамики внутригрупповых отношений, с тем, чтобы впоследствии использовать полученные результаты для переструктурирования групп, повышения их сплоченности и эффективности деятельности.
Материалы: Бланк социометрического опроса, список членов группы, социоматрица.
Подготовка исследования
Обследованию может подвергнуться любая группа лиц любого возраста, начиная от дошкольного, имеющая некоторый опыт взаимодействия и общения. В зависимости от задач, которые призвано решить исследование, и от особенностей (возрастных и профессиональных) изучаемых групп формируются критерии социометрического выбора. Критерий – это вид деятельности, для выполнения которой индивиду нужно выбрать или отвергнуть одного или нескольких членов группы. Он формулируется в виде определенного вопроса социометрического теста. По содержанию критерии могут быть формальными и неформальными. С помощью первых измеряются отношения по поводу совместной деятельности, ради выполнения которой создана группа. Вторые служат для измерения эмоционально-личностных взаимоотношений, не связанных с совместной деятельностью (например, выбор товарища для досуга).
В зависимости от ориентации критерии делятся на позитивные («С кем бы вы хотели работать?») и негативные («С кем бы вы не хотели работать?»)
После выбора и формулировки критериев составляется опросник, содержащий инструкцию и перечень критериев.
Порядок исследования.
Перед началом опроса проводится инструктаж тестируемой группы. В ходе него следует объяснить группе цель исследования, подчеркнуть важность его результатов для группы, показать, как нужно выполнять задания, гарантировать сохранение тайны ответов.
Необходимо постараться установить атмосферу доверия в отношениях с группой. Отсутствие доверия к экспериментатору, подозрения в том, что результаты опроса могут быть использованы во вред испытуемому, приводят к отказу выполнять задание в целом либо к отказу осуществить негативный выбор.
После этого начинается непосредственно опрос. Ему подвергаются все члены группы. Респонденты должны записать фамилии членов группы, выбранных ими по тому или иному критерию, в опросный лист и указать свою фамилию. В процессе опроса необходимо следить за тем, чтобы опрашиваемые не общались между собой, постоянно подчеркивать и напоминать об обязательности ответов на все вопросы. Не следует торопиться, подгонять испытуемых с ответами. В то же время, если испытуемые не имеют списка членов группы, не следует препятствовать визуальным контактам. Фамилии отсутствующих желательно написать на доске.
Возможны три основных способа выбора:
1. количество выборов ограничивается 3 – 5;
2. разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько решений, сколько пожелает);
3. испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от предложенного критерия.
С точки зрения простоты и удобства обработки результатов предпочтительнее первый способ. С точки зрения надежности и достоверности полученных результатов – третий. Кроме того, методом ранжирования удается снять опасения за отрицательный выбор.
Вашему вниманию предлагается пример обследования группы при помощи первого способа выбора, то есть каждый респондент имеет право выбрать только трех человек. Вопросы в прямой форме составлены по позитивному критерию (приложение 1.)
Социометрию среди учащихся начальных классов можно провести с помощью следующего теста, который называется «Два домика». Для его проведения необходимо подготовить следующий стимульный материал: на листе бумаги нарисованы два небольших стандартных домика. Один из них, что побольше – красного цвета, а другой – черного. Как правило, этот рисунок не заготавливают заранее, а делают на глазах у ребенка черным и красным карандашом.
Детям предлагается инструкция следующего характера: «Посмотри на эти домики. Представь себе, что красный домик принадлежит тебе и ты можешь приглашать к себе всех кого хочешь. Подумай, кого из ребят своей группы ты бы пригласил к себе в красный дом. В черном домике поселятся ребята, которые тебе совсем не нравятся».
После окончания беседы можно спросить у детей, не хотят ли они кого-то поменять местами, не забыли ли они кого-нибудь.
Интерпретация результатов этого теста достаточно проста: симпатии и антипатии ребенка прямо связаны с размещением сверстников в красном и черном домах. Особое внимание здесь следует обратить на тех детей, которые основную массу сверстников отправляют в черный дом, оставаясь в одиночестве или окружая себя взрослыми. Это, как правило, или очень закрытые, необщительные дети, либо дети очень конфликтные, успевшие поссориться почти со всеми.
Обработка и интерпретация данных проводятся следующим образом. Первый шаг – составление социоматрицы. Социоматрица – это таблица, в которую вносятся результаты опроса (приложение 2). В эту таблицу вносятся имена всех членов группы, присваиваются им номера по порядку в списке. Данные номера заносятся в таблицу по горизонтали и вертикали, клетки пересечения одинаковых номеров заштриховывают. На основании матрицы путем подсчета выборов определяется, какое количество выборов получил каждый член группы и сколько взаимных выборов он имеет. Взаимные выборы обводятся кружком или полукругом (если взаимность неполная).
Анализ полученных дает представление о социометрической структуре группы, которая заключается в распределении членов группы по четырем статусным категориям: «звезды» (более 5 выборов), «предпочитаемые» (от 3 до 5 выборов), «принятые» (1 – 2 выбора), «изолированные» (не имеют ни одного выбора).
Первые две категории считаются благоприятными, две последние – неблагоприятными. Соотношение суммарных величин благоприятных и неблагоприятных статусных категорий дает представление об уровне благополучия взаимоотношений. Если большинство детей группы оказывается в благоприятных статусных категориях уровень благополучия взаимоотношений определяется как высокий; при одинаковом взаимоотношении – как средний; при преобладании в группе членов с неблагоприятным статусом – как низкий.
Низкий уровень благополучия взаимоотношений является сигналом тревоги, означающим эмоциональное неблагополучие большинства детей в системе взаимоотношений со сверстниками в группе.
Важным диагностическим коэффициентом, характеризующим отношения, существующие в группе, является показатель удовлетворенности детей своими отношениями со сверстниками. Он определяется как процентное отношение детей, имеющих взаимные выборы, к общему количеству детей в группе. Полученный результат сравнивается с нормативными показателями уровней коэффициентов удовлетворенности отношениями со сверстниками:
1. низкий уровень – коэффициент удовлетворенности 33% и ниже;
2. средний уровень - коэффициент удовлетворенности 34 – 49 %;
3. высокий уровень - коэффициент удовлетворенности 50 – 65%;
4. сверхвысокий уровень - коэффициент удовлетворенности 66% и выше.
Соотношение количества изолированных детей к общему числу членов группы позволяет установить коэффициент изолированности, который рассматривается как диагностический показатель успешности работы педагога по воспитанию дружеских взаимоотношений детей.
Согласно результатам исследований, группу можно считать благополучной, если в нет изолированных или коэффициент изолированности в пределах 6%; менее благополучной – при индексе до 25% и неблагополучной, если индекс изолированности выше 25%.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал