План Предмет, завдання та понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки. Галузі корекційної педагогіки. Інклюзивна освіта в Україні та Волині. Предмет, завдання та понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогікиСкачати 122.83 Kb.
Дата конвертації11.12.2016
Розмір122.83 Kb.
Тема 1. Предмет і завдання корекційної педагогіки та спеціальної психології. Особи з вадами психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання.

План

 1. Предмет, завдання та понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки.

 2. Галузі корекційної педагогіки.

 3. Інклюзивна освіта в Україні та Волині.


1. Предмет, завдання та понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки

Корекційна педагогіка – це педагогічна наука про сутність та закономірності освіти, навчання і виховання дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями, шляхи корекції порушень їхнього психофізичного розвитку.

З огляду на це визначення, предметом корекційної педагогіки є освіта, навчання і виховання дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями; зміст та методика корекційної роботи з ними.

Корекційна педагогіка як наука розв'язує такі завдання:


 • вивчення сутності та закономірностей розвитку дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями;

 • удосконалення існуючих та розробка нових шляхів і засобів корекції порушень психофізичного розвитку у дітей та дорослих;

 • удосконалення змісту й методів корекційної роботи з дітьми при різних типах порушень психічного і (або) фізичного розвитку;

 • удосконалення типів і структури спеціальних освітніх закладів для дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями;

 • розробка стандартів корекційної освіти для дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями різного віку і різних ступенів виразності вади;

 • удосконалення форм і методів навчання і виховання дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями;

 • розробка теоретичних засад підготовки фахівців для роботи з різними категоріями осіб з психічними і (або) фізичними порушеннями.

Для реалізації цих завдань корекційна педагогіка використовує сучасні методи педагогічних досліджень:

 • теоретичний аналіз педагогічних ідей;

 • вивчення архівних документів;

 • вивчення особових справ учнів і шкільної документації;

 • педагогічне спостереження;

 • дослідницька бесіда;

 • педагогічний експеримент;

 • вивчення продуктів навчальної діяльності учнів;

 • соціологічні методи дослідження (анкетування, соціометрія тощо);

 • вивчення та узагальнення педагогічного досвіду.

Окрім того корекційна педагогіка використовує методи спеціальної психології, математичної статистики, враховує результати клінічних досліджень.

Понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки

Корекційна педагогіка є педагогічною наукою, тому вона користується багатьма загальними педагогічними поняттями, зокрема, освіта, виховання, навчання, методи, принципи, дидактика. Окрім цього корекційна педагогіка як дефектологічна наука користується загально дефектологічними поняттями, зокрема, корекція, компенсація, реабілітація, інтеграція, адаптація. Понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки є досить широким, він використовує також певні категорії спеціальної психології, медичні терміни, міжнаукові поняття.

Наведемо визначення окремих важливих для корекційної педагогіки понять.

Освіта – результат завершеного навчання.

Навчання цілеспрямована взаємодія вчителя і учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння й навички.

Виховання передача досвіду суспільних стосунків і формування духовної сфери особистості. Використовується як у широкому (соціальному, педагогічному), так і вузькому розумінні.

Формування процес становлення людини як соціальної істоти під впливом багатьох факторів екологічних, соціальних, економічних, психологічних, політичних та ін.

Розвиток процес і результат кількісних і якісних змін в організмі людини.

Соціалізація становлення особистості людини на основі засвоєння нею елементів суспільної культури і соціальних цінностей.

Діти з порушеннями (вадами) психофізичного розвитку діти, що мають фізичні і (або) психічні порушення, які відображаються на усьому психофізичному розвитку дитини і перешкоджають засвоєнню нею соціокультурного досвіду без спеціально створених умов.

У якості синонімів використовують: діти, що потребують корекції психофізичного розвитку; аномальні діти; діти з особливими освітніми потребами; неповносправні діти.Корекція система педагогічних, психологічних і медичних заходів, спрямованих на послаблення і (або) подолання вад психофізичного розвитку розумово відсталих учнів у процесі навчання і виховання з метою максимально можливого розвитку їхньої особистості.

У вузькому розумінні цей термін означає поліпшення, виправлення вади (від лат. correctio).Корекційна робота це діяльність, спрямована на поліпшення процесів розвитку і соціалізації дитини, послаблення або подолання її психофізичних вад у процесі навчання і виховання з метою максимально можливого розвитку її особистості та підготовки до самостійного життя.

Інтеграція включення дитини з вадами психофізичного розвитку в середовище здорових людей у процесі навчання, виховання, праці, проведення вільного часу.

Інклюзія це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах. Головний принцип інклюзії: «Рівні можливості для кожного».

Інклюзивна освіта це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, і передбачає навчання дитини з особливостями психо-фізичного розвитку в умовах загальноосвітнього закладу.

Реабілітація (згідно визначенню Комітету експертів ВОЗ) застосування цілого комплексу заходів медичного, соціального, освітнього та професійного характеру з метою підготовки або перепідготовки індивідуума до найвищого рівня його функціональних здібностей.

Термін "реабілітація" є похідним від терміну "абілітація". Стосовно дітей раннього віку з відхиленнями у розвитку доцільно використовувати термін "абілітація", оскільки у ранньому віці мова йде не про відновлення здібностей, а про первинне їх формування.Абілітація первинне формування функцій і здібностей у дітей раннього віку з проблемами розвитку за рахунок створення спеціальних умов.

Соціальна адаптація пристосування учня до умов життя і праці.

Корекційна освіта освіта у спеціальних закладах (школи, класи, реабілітаційні центри), яка надається фахівцями і містить навчальний, виховний і корекційний компоненти.

Спеціальні умови для одержання освіти (спеціальні освітні умови) умови навчання (виховання), в тому числі спеціальні освітні програми і методи навчання, індивідуальні ТЗН і середовище життєдіяльності, а також педагогічні, медичні, соціальні та інші послуги, без яких є неможливим (ускладненим) засвоєння загальноосвітніх і професійних освітніх програм особами з порушеннями психофізичного розвитку.

Спеціальний (корекційний) освітній заклад освітній заклад, створений для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
2. Галузі корекційної педагогіки

Корекційна педагогіка є самостійною галуззю у системі педагогічних наук.

Корекційна педагогіка є педагогічною наукою, користується її термінологією, має із загальною педагогікою спільний предмет (виховання і розвиток особистості) і єдину мету. Водночас корекційна педагогіка це самостійна наука, яка має свою концепцію, розв'язує певні завдання і поділяється на галузі, кожна з яких спрямована на роботу з людьми з певними порушеннями розвитку. Галузями корекційної педагогіки традиційно є:


 • сурдопедагогіка вивчає питання виховання і навчання дітей з порушеннями слуху;

 • тифлопедагогіка питання виховання і навчання дітей з порушеннями зору;

 • олігофренопедагогіка питання виховання і навчання дітей з порушеннями інтелекту;

 • логопедія та логодидактика питання вивчення та виправлення порушень мовлення у дітей та дорослих, особливості навчання й виховання дітей-логопатів.

У сучасній корекційній педагогіці як самостійні теорії й педагогічні системи спеціальної корекційно-реабілітаціиної освіти виокремились такі галузі (виділено пописано В. М. Синьовим) [6.С.17]:

 • навчання і виховання дітей із затримкою психічного розвитку;

 • навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;

 • навчання, виховання і корекція розвитку дітей з емоційними порушеннями (зокрема, при аутизмі та аутистичних рисах особистості);

 • навчання і виховання дітей із складними, комплексними порушеннями розвитку;

 • навчання і виховання дітей із вираженою девіантною поведінкою.

Сучасні галузі корекційної педагогіки України є на часі в стадії становлення.

Місце корекційної педагогіки у системі педагогічних наук, зв'язок з іншими науками

Клінічними основами корекційної педагогіки слугують: анатомія, фізіологія і патологія людини; психопатологія; невропатологія; генетика; клініка розумової відсталості. Використання знань цих галузей допомагає у проведенні психолого-педагогічної діагностики, розробці корекційних програм, доборі методів роботи з дітьми, що потребують корекції психофізичного розвитку.

Досить тісно корекційна педагогіка пов'язана із спеціальною психологією, яка виконує роль психологічного фундаменту у навчанні, вихованні дітей, корекційній роботі з ними.

Корекційна педагогіка використовує знання вікової і педагогічної психології, соціальної педагогіки і психології.

Сама ж корекційна педагогіка слугує базою для спеціальних методик навчання та виховання учнів з психічними і (або) фізичними порушеннями.
3. Інклюзивна освіта в Україні та Волині

Зміст інклюзивного навчання в Україні визначають наступні документи:


 • Наказ МОН № 855 від 11.09.2009р. Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки.

 • Наказу МОН № 1224 від 09.12.2010 р. про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах.

 • Постанова КМУ № 872 від 15.08.2011 р. про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.


Основна мета та завдання інклюзивної освіти

 1. Організувати навчально-виховний процес , який би задовільняв би освітні потреби всіх дітей.

 2. Розробити систему надання спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

 3. Створити позитивний клімат у шкільному середовищі та поза його межами.


Інклюзивна освіта грунтується на 8 основних принципах:

1.Цінність дитини не залежить від її здібностей та досягнень;

2. Кожна дитина здатна відчувати і думати;

3. Кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутим;

4. Всі діти мають потребу один в одному;

5. Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємин;

6. Всі діти потребують підтримки і дружбу ровесників;

7. Для всіх дітей досягнення прогресу швидше може бути в тому, що вони можуть робити, ніж у тому, що не можуть.

8. Різноманітність посилює всі сторони житття дитини.

Організація навчально-виховного процесу в інклюзивному класі

I. До інклюзивного класу школи зараховуються діти 6-7 років за направленням міської медико-психолого-педагогічної комісії.

II. До інклюзивного класу зараховуються діти із діагнозом: порушення слуху,порушення зору, порушення ОРП, порушення інтелекту, ЗПР, з важкими вадами мовлення, ПЕВС:

а) які підлягають навчанню за загальноосвітніми програмами та спеціальними ;

б) які мали певний рівень підготовки: пройшли підготовчі курси, виховувалися у ДНЗ, можуть пересуватися за допомогою дорослих.

ІІІ. Набір учнів до інклюзивного класу є виключно добровільним. Навчання дітей проводиться від 1 до 4 класу.

IV На етапі запровадження інклюзивного навчання відкривається спеціальний клас.

V Проводиться постійна консультативна робота з фахівцями, батьками щодо запровадження інклюзивного навчання

VI Кількість учнів у класі обмежується 3-8 особами.

Освітні послуги та соціальне забезпечення


 • Безкоштовне забезпечення підручниками.

 • Безкоштовне харчування.

 • Разом з медичними установами проведення моніторингу дітей-інвалідів та їх сімей, що потребують соціальної реабілітації.

 • Організоване дозвілля.

 • Медична допомога, постійний медичний догляд педіатра.

 • Лікувальна фізкультура для дітей з ускладненими дефектами.


ЗНЗ Волині де впроваджується інклюзивне навчання:

 1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 м. Луцьк (категорія: діти з порушенням слуху)

 2. Навчально-виховний комплекс №20 м. Луцьк (категорія: діти з порушенням емоційно-вольової сфери)

3. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

м. Володимир-Волинський (категорія: діти з порушенням ОРА)

4. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

м. Нововолинськ (категорія: діти з важкими порушеннями мовлення)

5. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 м. Ковель

(категорія: діти з порушенням ОРА)


Контрольні запитання

 1. Дайте визначення корекційної педагогіки.

 2. Назвіть завдання корекційної педагогіки.

 3. На які галузі поділяється корекційна педагогіка?

 4. Якими є перспективи розвитку вітчизняної корекційної педагогіки?

 5. Розкрийте зміст основних принципів інклюзивного навчання.

 6. Обґрунтуйте необхідність вивчення корекційної педагогіки майбутніми вчителями загальноосвітніх шкіл, вихователями дошкільних закладів, психологами системи освіти.


Список джерел:


 1. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении школьников /СЮ. Бородулина. — Ростов н/Д:Феникс, 2004. - 352 с.

 2. Лапшин В.А. Основы дефектологии: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. - М.:Просвещение, 1991. — 143 с.

 3. Миронова С. П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс : навчальний посібник / С.П.Миронова. -Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. - 204с.

 4. Синьов В. М. До побудови загальної теорії корекційної педагогіки: визначення предмету науки / В. М. Синьов // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 19.

 5. Корекційна педагогіка та психологія : зб. наукових праць. –К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. - X - С 3-22.

 6. Синьов В. М. Основи дефектології : навчальнії» посібник / В. М. Синьов, Г. М. Коберник. К.: Вища школа, 1994. - 143с.

 7. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: Підручник / В. М. Синьов. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. - Частина І. — 238с.

 8. Специальная педагогика: учебное пособие / Под ред. Н. М. Назаровой. — М. : Академия, 2000. — 400 с.

 9. Спеціальна педагогіка : понятійно-термінологічний словник / за ред. академіка В. I. Бондаря. Луганськ : Альма-матер, 2003. — 436 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал