Питання до залікуСкачати 80.39 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір80.39 Kb.

   1. Питання до заліку
 1. З яких племінних діалектів розвинулась давньоанглійська мова?

 2. Назвіть підгрупи германської мовної групи та дайте їх лінгвістичну характеристику.

 3. Охарактеризуйте племінну групу інгевонів за класифікацією Плинія-Тацита.

 4. Наведіть схему родинних зв’язків давньоанглійської мови з іншими індоєвропейськими та германськими мовами.

 5. Яке відображення мало рунічне письмо в давньоанглійський писемності?

 6. У чому полягає специфіка використання молодших рун у Скандинавії в епоху вікінгів?

 7. Які історичні процеси пов’язані з формуванням давньогерманських народностей та їх мов на основі племен та племінних діалектів?

 8. Від яких факторів залежала кількість територіальних діалектів в давній Англії?

 9. Який твір є найвизначнішою пам’яткою писемності на готській мові?

 10. Наведіть традиційну періодизацію історії англійської мови.

 11. Яка історична подія стала кордоном між давнім та середнім періодам в історії англійської мови?

 12. Охарактеризуйте періоди в історії англійської мови відповідно періодизації Г. Суїта.

 13. На основі якого діалекту сформувалась давньоанглійська писемна норма?

 14. Якому часу належать найдавніші пам’ятки давньоанглійської мови? На яких діалектах вони написані?

 15. Хто зробив першу спробу християнізації англосаксів? Як це відбувалося?

 16. Яке відображення в англійській лексиці знайшли давні контакти германців та римлян?

 17. Який вплив мала християнізація Англії на давньоанглійський словник?

 18. Яке відображення в скандинавських лексичних запозиченнях знайшли англо-скадинавські мовні контакти?

 19. Дайте характеристику кельтському впливу на мову англосаксів. Наведіть приклади кельтських запозичень.

 20. Як виявився скандинавський вплив в області англійської фонетики та граматики?

 21. Дайте характеристику класифікації латинських запозичень в англійську мову професора А.С. Бо.

 22. Охарактеризуйте різний ступінь впливу давньоанглійського переломлення на різноманітні давньоанглійські діалекти.

 23. Дайте визначення давньоанглійського переломлення. Перед якими приголосними воно відбувається?

 24. У чому полягає сутність умлаута?

 25. Дайте визначення переднього умлаута. Які закономірні відповідності голосних в споріднених германських словах сформувалися у результаті дії переднього умлаута?

 26. Чим відрізняється задній умлаут від переднього? Які закономірні відповідності кореневих голосних в споріднених германських словах сформувалися в результаті дії заднього умлаута?

 27. У чому полягає суть закону Вернера?

 28. Розкрийте суть закону ротацизму. Наведіть приклади.

 29. Чим характеризується інгвеонське випадіння носових перед щільними германськими приголосними? Наведіть приклади.

 30. Наведіть схему переформування індоєвропейських глухих приголосних в загально германській мові (закон Грима).

 31. Хто такий Расмус Раск і в чому полягає його внесок у розвиток германського мовознавства?

 32. Дайте визначення «Великого пересуву голосних». Якому часу належать ці зміни?

33. Назвіть основні риси орфографії давньоанглійської мови.

34. Як формувалася глуха позиція давньоанглійських щільних приголосних?

35. Як формувалася дзвінка позиція давньоанглійських щільних приголосних?

36. Як історично відбувався перехід сполучення "er" в "ar"? У якому вигляді це явище зустрічається в сучасній англійській мові?

37. Як відбувався процес озвучення у кінці множини іменників? Наведіть приклади.

38. Що таке «асибіляція приголосних» і як вона проявляється в сучасній мові?

39. Назвіть джерела сучасних африкатів та шиплячих й наведіть відповідні приклади.

40. Визначте категорії давньоанглійського дієслова та способи їх виразу.

41. Назвіть основні групи дієслів у всіх давьногерманських мовах. На чому оснований цей розподіл?

42. У чому полягає специфіка першого класу сильних дієслів в загальногерманській системі? Наведіть приклади.

43. У чому полягає специфіка другого класу сильних дієслів в загальногерманській системі? Наведіть приклади.

44. У чому полягає специфіка третього класу сильних дієслів в загальногерманській системі? Наведіть приклади.

45. Дайте визначення індоєвропейського аблауту.

46. На яких видах індоєвропейських чергувань по аблауту була побудована система давньоанглійських сильних дієслів і як вони відобразилися в ній?

47. У чому полягає відмінна особливість давньогерманських слабких дієслів?

48. Який клас лежить в основі утворення правильних дієслів в англійській мові? Які фактори сприяли цьому?

49. Чим характеризуються давньоанглійські закінчення теперішнього часу наказового способу (імперативу)?

50. Дайте визначення й наведіть приклади претерито-презентних дієслів.

51. Назвіть загальногерманські риси в відмінюванні давньоанглійського дієслова.

52. Які дієслівні категорії розрізнялися в давньоанглійській мові за допомогою закінчень?

53. Охарактеризуйте роль префіксу як показника прислівника другого в західногерманських мовах.

54. Перерахуйте найбільш характерні закінчення відмінка іменника однини в давньоанглійській мові.

55. Дайте визначення граматичних категорій іменника в давньоанглійській мові.

56. Назвіть найважливіші типи основ, що визначили найбільш розповсюджені типі відмінювання іменників в давньогерманських мовах.

57. Які типи основ іменників вважалися найбільш продуктивними в давньогерманських мовах?

58. Які з індоєвропейських відмінків були використані давньогерманськими мовами? Назвіть їхні функції.

59. Перерахуйте найбільш характерні закінчення відмінків іменників однини в давньоанглійській мові.

60. Перерахуйте найбільш характерні закінчення відмінків іменників множини в давньоанглійській мові.

61. Назвіть загальногерманські риси в відмінюванні давньоанглійського іменника.

62. Охарактеризуйте способи виразу категорії роду в давньоанглійській мові.

63. Назвіть причини відмирання категорії роду в середньоанглійський період.

64. У чому полягав вплив змішування зі скандинавськими діалектами на втрату категорії роду англійським іменником?

65. Коли для позначення закінчення присвійного відмінку на письмі став використовуватися апостроф? Роль апострофу у формі присвійного відмінка множини.

66. Які знаки сприяли розрізненню родів у іменників в давньоанглійський період?

67. У чому полягали змістовні та формальні зміни у відмінюванні англійського іменника?

68. У чому полягали змістовні та формальні зміни у відмінюванні англійського прикметника?

69. У чому полягали змістовні та формальні зміни у відмінюванні англійського займенника?

70. Як відмінювалися присвійні займенники в давньоанглійській мові?

71. Які групи вказівних займенників існували в давньоанглійській мові? Які категорії мали ці займенники?

72. На яких ознаках базується класифікація англійських займенників?

73. Яке походження мали давньоанглійські особові займенники? У яких випадках в давньоанглійських мовах моли спостерігатися етимологічні відмінності? Які категорії могли існувати в особових займенників у давньоанглійській мові?

74. Як утворювалися присвійні займенники в давньогерманських мовах?

75. Охарактеризуйте різницю в формах відмінків в системі особових займенників.

76. Охарактеризуйте два типи відмінювання прикметників в давньогерманських мовах.

77. Дайте визначення ступенів порівняння давньоанглійських прикметників та морфологічних форм їх вираження.

78. Назвіть причини вивищення Лондонського діалекту над іншими.

79. Охарактеризуйте найдавніший вид германського письма.

80. Хто є автором першої наукової періодизації історії англійської мови? Що покладено в основу цієї періодизації?

81. Охарактеризуйте епоху початку історії англійської мови.

82. Де і коли латинське письмо було вперше використане для записів на давньоанглійській мові?

83. Охарактеризуйте епоху формування загальногерманської мови-основи.

84. Коли почало розвиватися порівняльно-історичне германське мовознавство? Назвіть авторів перших праць по цій темі.

85. У чому полягає характерна особливість давньоанглійської мови, що визначила деякі риси сучасного консонантизму?

86. Дайте визначення предмету порівняльно-історичної граматики германських мов.

87. Дайте характеристику категорії роду в сучасній англійській мові.

88. Укажіть історичні основи англійської орфографії.

89. Охарактеризуйте давньоанглійську орфографію.

90. Перерахуйте загальногерманські риси у відмінюванні давньоанглійського дієслова.90. Перерахуйте загальногерманські риси у відмінюванні давньоанглійського іменника.


 1. Питання до самоперевірки.
 1. З яких племінних діалектів розвинулась давньоанглійська мова?

 2. Назвіть підгрупи германської мовної групи та дайте їх лінгвістичну характеристику.

 3. Охарактеризуйте племінну групу інгевонів за класифікацією Плинія-Тацита.

 4. Наведіть схему родинних зв’язків давньоанглійської мови з іншими індоєвропейськими та германськими мовами.

 5. Яке відображення мало рунічне письмо в давньоанглійський писемності?

 6. У чому полягає специфіка використання молодших рун у Скандинавії в епоху вікінгів?

 7. Які історичні процеси пов’язані з формуванням давньогерманських народностей та їх мов на основі племен та племінних діалектів?

 8. Від яких факторів залежала кількість територіальних діалектів в давній Англії?

 9. Який твір є найвизначнішою пам’яткою писемності на готській мові?

 10. Наведіть традиційну періодизацію історії англійської мови.

 11. Яка історична подія стала кордоном між давнім та середнім періодам в історії англійської мови?

 12. Охарактеризуйте періоди в історії англійської мови відповідно періодизації Г. Суїта.

 13. На основі якого діалекту сформувалась давньоанглійська писемна норма?

 14. Якому часу належать найдавніші пам’ятки давньоанглійської мови? На яких діалектах вони написані?

 15. Хто зробив першу спробу християнізації англосаксів? Як це відбувалося?

 16. Яке відображення в англійській лексиці знайшли давні контакти германців та римлян?

 17. Який вплив мала християнізація Англії на давньоанглійський словник?

 18. Яке відображення в скандинавських лексичних запозиченнях знайшли англо-скадинавські мовні контакти?

 19. Дайте характеристику кельтському впливу на мову англосаксів. Наведіть приклади кельтських запозичень.

 20. Як виявився скандинавський вплив в області англійської фонетики та граматики?

 21. Дайте характеристику класифікації латинських запозичень в англійську мову професора А.С. Бо.

 22. Охарактеризуйте різний ступінь впливу давньоанглійського переломлення на різноманітні давньоанглійські діалекти.

 23. Дайте визначення давньоанглійського переломлення. Перед якими приголосними воно відбувається?

 24. У чому полягає сутність умлаута?

 25. Дайте визначення переднього умлаута. Які закономірні відповідності голосних в споріднених германських словах сформувалися у результаті дії переднього умлаута?

 26. Чим відрізняється задній умлаут від переднього? Які закономірні відповідності кореневих голосних в споріднених германських словах сформувалися в результаті дії заднього умлаута?

 27. У чому полягає суть закону Вернера?

 28. Розкрийте суть закону ротацизму. Наведіть приклади.

 29. Чим характеризується інгвеонське випадіння носових перед щільними германськими приголосними? Наведіть приклади.

 30. Назвіть основні риси орфографії давньоанглійської мови.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал