Питання до екзамену з сум для студентів 3 курсу заочної форми навчання Викладач: доц Шпачук Л. РСкачати 96.89 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір96.89 Kb.
ПИТАННЯ

ДО ЕКЗАМЕНУ З СУМ

для студентів 3 курсу заочної форми навчання

Викладач: доц.. Шпачук Л.Р.

 1. Узгодження підмета з присудком. Пунктуація між підметом і присудком.
 1. Складнопідрядні речення з підрядними умови і наслідку.

 2. Означення. Узгоджені і неузгоджені означення, способи вираження.

 3. Пунктуація у безсполучникових реченнях.

 4. Інфінітивні речення.

 5. Безсполучникові складні речення, їх граматична природа і відмінність від сполучникових.

 6. Вставлені слова, сполучення слів і речення. Пунктуація.

 7. Засоби зв’язку між частинами складнопідрядного речення.

 8. Речення – основна синтаксична одиниця. Основні ознаки речення: відносна закінченість змісту, граматична та інтонаційна єдність, предикація, модальність.

 9. Складносурядні речення. Різновиди складносурядних речень. Сполучники при поєднанні частин речення. Пунктуація.

 10. Поширені і непоширені двоскладні речення. Повні і неповні речення. Стилістичне використання неповних речень.

 11. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними.

 12. Загальні відомості про відокремлені члени речення. Умови відокремлення.
 1. Основи пунктуації сучасної української мови. Система розділових знаків.
 1. Загальні питання виділення другорядних членів речення.

 2. Безсполучникові складні речення з різнотипними частинами.

 3. Звертання. Значення і способи вираження звертання. Інтонація при звертанні. Стилістична роль.

 4. Слова-речення. 1. Присудок. Простий присудок, способи його вираження. Складений іменний і дієслівний присудок. Їх структурні особливості.

 2. Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети.

 3. Вставні слова і сполучення слів. Інтонація вставних слів і сполучень, їх стилістична роль. Пунктуація.

 4. Засоби зв’язку між частинами складного речення.

 5. Підмет. Простий підмет, способи його вираження. Складений підмет, способи його вираження.

 6. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними.

 7. Типи речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Смислові, структурні та інтонаційні особливості речень кожного типу. Стилістичне використання.

 8. Складнопідрядні речення двочленної будови.

 9. Загальна характеристика простого ускладненого речення.

 10. Пряма мова і слова автора. Непряма мова. Заміна прямої мови на непряму. Вільна непряма мова.

 11. Узагальнено-особові речення.

 12. Складні речення з сурядністю і підрядністю. Пунктуація.

 13. Додаток як синтаксичне вираження об’єкта. Прямий і непрямий додаток.

 14. Період, його особливості, інтонація. Пунктуація в періодах.

 15. Типи синтаксичних відношень у словосполученні: атрибутивні, об’єктивні, обставинні. Види синтаксичного зв’язку між залежними і підпорядковуючими словами у словосполученні: узгодження, керування, прилягання.

 16. Складнопідрядні речення, їх структурні особливості і засоби оформлення зв’язку між підрядною і головною частинами. Розмежування сполучників і сполучних слів.

 17. Прикладка як особлива форма означення. Місце прикладки у відношенні до означувального слова. Написання прикладки з означувальним словом окремо і через дефіс.

 18. Різновиди складних речень, у яких комбінується сполучниковий і безсполучниковий зв'язок.

 19. Означено-особові речення.

 20. Складнопідрядні речення з кількома підрядними (однорідна і неоднорідна супідрядність, послідовна підрядність). Пунктуація.

 21. Предмет синтаксису. Одиниці синтаксису української мови. Засоби вираження синтаксичних значень в українській мові.

 22. Поняття про складне речення. Відмінність складних речень від простих. Засоби вираження зв’язку між частинами складного речення. Типи складного речення.

 23. Типи словосполучень за характером стрижневого слова: слова і словосполучення як будівельний матеріал для речення.

 24. Типи складнопідрядних речень одночленної будови.

 25. Словосполучення як синтаксична одиниця. Відмежування синтаксичних словосполучень від лексичних, фразеологічних.

 26. Складнопідрядні речення з підрядними часу і місця.

 27. Обставини як синтаксичне вираження різних ознак і відношень. Види обставин за значенням і способом вираження.

 28. ССЦ (надфразні єдності), граматичні засоби їх організації.

 29. Однорідні і неоднорідні означення. Узагальнюючі слова при однорідних членах речення. Пунктуація при однорідних членах речення.

 30. Пунктуація в реченнях з прямою мовою.

 31. Поняття про однорідні речення. Засоби вираження однорідності. Особливості інтонації. Вживання сполучників при однорідних членах речення.

 32. Діалог. Монолог. Цитата. Епіграф. Пунктуація.

 33. Односкладні речення. Поняття про односкладні речення. Типи односкладних речень.

 34. Складнопідрядні речення з підрядними допусту і супровідними.

 35. Безособові речення. Номінативні речення, їх значення, різновиди. Стилістичні функції односкладних речень. Слова-речення, їх типи і вживання.

 36. Безсполучникові складні речення з однотипними частинами.

 37. Неозначено-особові речення.

 38. Складнопідрядні речення з кількома підрядними мішаного типу (комбінування однорідної, неоднорідної та послідовної підрядності). Пунктуація.

 39. Стверджувальні і заперечні речення.

 40. Складнопідрядні речення з підрядним означальним.

 41. Уточнюючі слова і звороти в складі простого речення. Пунктуація. Порівняльний зворот.

 42. Неповні речення, їх структурні особливості та типи.


ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

З СУМ

для студентів 1 курсу (скор.) заочної форми навчання

 1. Чергування приголосних фонем. Чергування г-ж-з, к-ч-ц, х-ш-с. Чергування приголосних, що виникли як наслідок давніх сполучень губних (б-бл’, п-пл’, в-вл’, м-мл’, ф-фл’). Комбінування явищ чергування приголосних, асиміляції і спрощення при утворенні прикметникових та іменникових форм (празький, Туреччина, убозтво).

 2. Словотвір. Розрізнення понять словозміна, формотворення, словотворення.

 3. Граматика як наука. Розділи граматики (морфологія, синтаксис), їх основні структурні компоненти: морфеми, слова (словоформи), словосполучення і речення.

 4. Загальні питання виділення другорядних членів речення.

 5. Морфологічно-синтаксичний спосіб словотвору. Лексико-синтаксичний словотвір. Лексико-семантичний словотвір.

 6. Дієприкметник як дієслівна форма. Дієслівні і прикметникові ознаки дієприкметників, їх синтаксичні функції. Активні і пасивні дієприкметники, особливості їх творення

 7. Наголос. Силовий і музикальний, вільний і постійний. Наголос як засіб вираження лексичного і граматичного значення слів. Основний і побічний наголоси у багатоскладових складних словах. Логічний, емфатичний і фразовий наголоси (словники наголосу).

 8. Однозначні і багатозначні слова. Стилістичне використання багатозначних слів. Пряме і переносне значення слова. Основні типи лексичних значень слів (тлумачні словники української мови).

 9. Способи афіксального словотворення.

 10. Граматичні ознаки кількісних і порядкових числівників. Особливості відмінювання кількісних числівників. Наголос при відмінюванні.

 11. Написання слів разом, окремо, через дефіс. Уживання великої букви. Правопис прізвищ і географічних назв, найуживаніших префіксів і суфіксів (орфографічні словники).

 12. Дві основи дієслова, їх роль в утворенні дієслівних форм. Структурні класи дієслів. Особливості поділу дієслів на дієвідміни.

 13. Лексико-граматичні (семантичні) і граматичні категорії іменника.

 14. Односкладні речення. Типи односкладних речень: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, інфінітивні, безособові речення.

 15. Склад. Склади відкриті й закриті, наголошені і ненаголошені. Закономірності складоподілу в українській мові.

 16. Предмет і завдання лексикології української мови. Словникове багатство української мови. Слово як основна одиниця мови.

 17. Словосполучення як синтаксична одиниця. Відмежування синтаксичних словосполучень від лексичних, фразеологічних.

 18. Основи пунктуації сучасної української мови. Система розділових знаків.

 19. Правила переносу слів з рядка в рядок. Фонетичні і морфологічні основи правил переносу слів. Орфографічні і технічні правила переносу; графічні скорочення слів.

 20. Пряма мова і слова автора. Непряма мова. Заміна прямої мови на непряму. Вільна непряма мова. Пунктуація.

 21. Якісні прикметники, їх ознаки. Синтетичний та аналітичний способи творення вищого і найвищого ступенів порівняння якісних прикметників.

 22. Поняття про складне речення. Відмінність складних речень від простих. Засоби вираження зв’язку між частинами складного речення. Типи складного речення.

 23. Український алфавіт. Його писана і друкована основа. Співвідношення між буквами і звуками української мови.

 24. Мотивовані і немотивовані слова та структура їх основ. Твірна основна.

 25. Позначення на письмі вимови я, ю, є, ї як двох звуків у позиції після твердих приголосних. Уживання апострофа.

 26. Сполучник як службова частина мови. Типи сполучників за походженням і за будовою.

 27. Омоніми. Пароніми. Синоніми і антоніми. Їх стилістичне використання ( словники).

 28. Значення прикметника, його морфологічні ознаки і синтаксичні функції. Семантичні розряди прикметників (якісні, відносні, присвійні). Перехід прикметників з одного розряду в інший.
 1. Класифікація української лексики зі стилістичного погляду.

 2. Вставні слова і сполучення слів. Інтонація вставних слів і сполучень, їх стилістична роль. Пунктуація.

 3. Поняття про афікси. Типи афіксальних морфем. Словотворчі (деривативні) і граматичні афікси.

 4. Значення іменника, його основні морфологічні ознаки і синтаксичні функції.

 5. Українська орфографія та її принципи: фонетичний, морфологічний, історичний (традиційний); смислорозрізнювальні написання.

 6. Загальна характеристика частин мови. Принципи виділення частин мови. Основні структурно-семантичні розряди слів. Перехід слів з однієї частини мови в іншу.

 7. Класифікація української лексики зі стилістичного погляду.

 8. Вставні слова і сполучення слів. Інтонація вставних слів і сполучень, їх стилістична роль. Пунктуація.

 9. Значення дієслова, його морфологічні ознаки і синтаксичні функції. Дієвідмінювані, відмінювані і незмінні форми дієслова.

 10. Складносурядні речення. Різновиди складносурядних речень. Сполучники при поєднанні частин речення. Пунктуація.

 11. Позначення на письмі м’якості приголосних. Правила вживання м’якого знака.

 12. Сполучники сурядності і підрядності. Правопис сполучників. Сполучні (відносні) слова та їх відмінність від сполучників.

 13. Склад лексики за походженням: питома, запозичена.

 14. Граматичні категорії дієслова: вид, перехідність (неперехідність),стан, особа, спосіб, час, рід, число.

 15. Загальне поняття про частки. Класифікація часток, їх правопис.

 16. ССЦ (надфразні єдності), засоби їх організації. Абзац.

 17. Значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції числівників.

 18. Загальна характеристика простого ускладненого речення. Поняття про однорідні речення. Засоби вираження однорідності. Особливості інтонації. Вживання сполучників при однорідних членах речення.

 19. Корінь слова. Слова спільного кореня.

 20. Основні особливості службових слів, якими вони відрізняються від повнозначних частин мови. Загальна характеристика службових частин мови.

 21. Дієприслівник як дієслівна форма, її значення, морфологічні ознаки. Дієприслівники недоконаного виду (теперішнього часу) і доконаного виду (минулого часу), їх творення і вживання.

 22. Складнопідрядні речення, їх структурні особливості і засоби оформлення зв’язку між підрядною і головною частинами. Розмежування сполучників і сполучних слів.

 23. Семантична, морфологічна і синтаксична своєрідність займенника як частини мови.

 24. Загальні відомості про відокремлені члени речення. Умови відокремлення. Відокремлені означення, додатки, прикладки, обставини. Пунктуація при відокремлених членах речення. Стилістичне використання.

 25. Морфеміка. Поняття морфеми.

 26. Значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції прислівників.

 27. Короткий огляд історичного розвитку письма. Письмо піктографічне, ідеографічне, буквено-звукове.

 28. Поняття про афікси. Типи афіксальних морфем. Словотворчі (деривативні) і граматичні афікси.

 29. Основа слова і закінчення (флексія). Зміни в морфемній будові слова.

 30. Відносні прикметники, їх семантичні групи і граматичні особливості. Присвійні прикметники, їх семантичні групи і граматичні особливості.

 31. Фразеологія. Основні типи фразеологічних одиниць. Джерела української фразеології. Посібники із фразеології.

 32. Розряди займенників за значенням. Синтаксичні функції, морфологічні особливості і відмінювання різних розрядів займенників. Наголос у займенниках.

 33. Загальне поняття про прийменник. Походження прийменників та їх морфологічний склад і правопис.

 34. Безсполучникові складні речення з однотипними частинами. Безсполучникові складні речення з різнотипними частинами. Пунктуація у безсполучникових реченнях.

 35. Основні правила української вимови: вимова голосних і приголосних звуків у різних позиціях, а також окремих звукосполучень.

 36. Словотворення як джерело поповнення лексичного складу мови. Система словотворення. Одиниці словотвірної системи. Словники новотворів.

 37. Вигуки як особливий розряд слів в українській мові. Розряди вигуків за значенням. Розмежування вигуків і звуконаслідувальних слів. Первинні і вторинні вигуки.

 38. Речення – основна синтаксична одиниця. Основні ознаки речення. Класифікація речень: за будовою, метою висловлювання, ставленням до дійсності, повнотою, поширеністю, ускладненістю, емоційним забарвленням.

 39. Короткий огляд історичного розвитку письма. Письмо піктографічне, ідеографічне, буквено-звукове.

 40. Предмет синтаксису. Одиниці синтаксису української мови. Засоби вираження синтаксичних значень в українській мові.

 41. Активна і пасивна лексика. Історизми. Архаїзми. Неологізми лексичні, семантичні та індивідуально-авторські, їх стилістичне використання.

 42. Словозміна прикметників. Особливості поділу прикметників на тверду, м’яку і мішану групи.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал