Петрушенко в. ЛСкачати 48.62 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір48.62 Kb.
Серія Вища освіта в Україні. Заснована в 1999 р.
ПЕТРУШЕНКО В. Л.
ФІЛОСОФІЯ
у х частинах
світова філософія,
фундаментальні проблеми філософи
релігієзнавство,
етика та естетика,
логіка
Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Львів Новий Світ - 2000»
2011

УДК 1(075.8) Відтворення цієї книги або будь-якої її
Б Б К 87я73 частини заборонено без письмової згоди
YY з ] видавництва. Будь-які спроби порушення
авторських прав будуть переслідуватися
у судовому порядку.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
(лист № 14.2-525 від р)
Рецензенти:
Надольний І. Ф. - доктор філософських наук, професор Української академії державного управління при Президентові України
Семенюк Е.П. - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Українського лісотехнічного університету
Лисий В.П. - доктор філософських наук, професор Львівського національного університету ім. І.Франка.
Петрушенко В.Л. Філософія Текст : навч. посібник (в х част.) / Петрушенко В.Л. - Львів Новий Світ - 2000, П 2011. — (/ част.: світова філософія, фундаментальні про­
блеми філософи 2 част.: релігієзнавство, етика та ес­
тетика, логіка) ; для студентів ВНЗ України III - IV рівнів акредитації. - 647, [1] сіл, схеми, табл.

ISBN 978-966-418-123-2.
Навчальний посібнику систематичній формі подає повний матеріал
курсу дисципчіни Філософія, що відповідає сертифікату бакалавра різних
напрямів та спеїаачьностей (окрім профільних гуманітарних напрямів.
Посібник написаний на основі максимального врахування сучасного стану та
досягнень світової філософії, викладає зміст тем достатньо чітко і зрозуміло,
містить додатковий методичний матеріал.
Призначений для студентів, магістрантів та аспірантів ВНЗ України,
а також для тих читачів, що бажають мати достатньо повне уявлення про
сучасний стан філософської науки.
УДК 1(075.8)
ББК я
© Петрушенко В.Л., 2011
I S B N 978-966-418-123-2 © "Новий Світ ЗМІСТ
ВСТУП 7
І ЧАСТИНА. СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ, ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ФІЛОСОФІЇ 9
ТЕМА 1. ФІЛОСОФІЯ ЯК ФОРМА ДУХОВНОГО ОСВОЄННЯ СВІТУ ЛЮДИНОЮ ЇЇ ДЖЕРЕЛА ТА ОСОБЛИВОСТІ 10 1.1. Особливості становища людини в світі та необхідність Ті самовизначення 12 1.2. Поняття та типологія світогляду. Світогляді філософія 17 1.3. Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія 21 1.4. Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва 25 1.5. Структура та функції філософського знання. Провідні позиції у філософії 31
ТЕМА 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ 39 2.1. Особливості східного та західного типів філософствування 41 2.2. Перші паростки філософської думки. Джерела, провідні ідеї та напрями філософської думки Стародавньої Індії 45 2.3. Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю ТЕМА 3. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 59 3.1. Поняття античної філософії. Етапи її розвитку та загальні особливості 61 3.2. Розвиток ідей у натурфілософських (фізичних) школах Стародавньої Греції 3.3. Ідеї та представники високої класики в розвитку античної філософії 67 3.4. Завершальний цикл розвитку античної філософії школи, ідеї, представники ... 74 ТЕМА 4. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 79 4.1. Зміни у світогляді під час переходу від античності до європейського Середньовіччя 81 4.2. Вихідні ідеї середньовічної патристики. Місце філософії у духовному житті Середньовіччя 84 4.3. Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії 91 ТЕМА 5. ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ І РЕФОРМАЦІЇ 98 5.1. Поняття Відродження та характерні риси духовного життя цієї доби. Відродження і Реформація 100 5.2. Провідні напрями ренесансного філософствування гуманістичний антропо­
логізм, неоплатонізм, натурфілософія 103 5.3. Ідеї пізнього Відродження та Реформації 108 ТЕМА 6. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ 116 6.1. Панорама соціально-культурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії 118 6.2. Ідеї та концепції пізнання в філософи Нового часу 121 6.3. Онтологічні та антропологічні ідеї філософії Нового часу. Розуміння соціальних процесів та вік Просвітництва 129 ТЕМА 7. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ 127 7.1. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії 139 7.2. Іммануїл Кант - творець німецької класичної філософії. Основні ідеї І. Канта. 140 7.3. Філософські ідеї Й.Г. Фіхте та Ф.З. Й.Шеллінґа 14S

7.4. Філософія Геґеля якнайвище досягнення німецької класичної філософії 148 7.5. Антропологічний принцип філософії Л.Фейербаха 155 ТЕМА 8. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕСУ ЄВРОПІ XIX СТ.: ПЕРЕХІД ВІД КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ДО НЕКЛАСИЧНОЇ 158 8.1. Зміна парадигми філософського мислення у XIX — на поч. XX ст. 160 8.2. Вихідні ідеї філософії А.Шопенгауера та С.Кьєркегора 162 8.3. Ідеї розроблення наукової філософії у європейській філософії XIX ст 165 8.4. Фрідріх Ніцше та ідеї філософії життя 169 ТЕМА 9. ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ XX - ПОЧАТКУ XXI СТ 173 9.1. Загальні особливості духовних процесів та розвитку філософії у XX - поч.
XXI ст 175 9.2. Сцієнтистські напрями у сучасній зарубіжній філософії 178 9.3. Напрями антропологічного спрямування 183 9.4. Культурологічні та історіософські напрями у філософії XX ст. 193 9.5. Релігійна філософія XX - X X I ст. 198 9.6. Провідні тенденції розвитку сучасної світової філософії 203 ТЕМА 10. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 208 10.1. Українська філософія як органічна складова української духовної культури. Загальні особливості української філософії 209 10.2. Провідні філософські джерела та філософські ідеї часів Київської Русі та доби Відродження. Поява професійної філософії в Україні 212 10.3. Особливості філософських курсів Києво-Могилянській академії. Життя та філософська діяльність Г.Сковороди 222 10.4. Університетська філософія в Україніст. Філософські ідеї в українській літературі та громадсько-політичних рухах 227 10.5. Особливості розвитку української філософії XX ст. 237 ТЕМА 11. ПРОБЛЕМА БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ 245 11.1. Фундаментальне значення проблеми буття для філософії. Людські виміри проблеми буття 247 10.2. Проблема буття в історико-філософському окресленні. Категоріальні визначення буття 252 10.3. Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття (філософське окреслення) 259 ТЕМА 12. СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА 266 12.1. Проблема онтологічного статусу свідомості та її суттєві ознаки 268 12.2. Проблема походження свідомості 273 12.3. Ідеальний статус буття свідомості. Свідомість і мова 281 12.4. Структура та функції свідомості 289 ТЕМА 13. ПРОБЛЕМА ПІЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ 294 13.1. Поняття пізнання та його види 296 13.2. Рівні і форми пізнання 300 13.3. Проблема істини впізнанні. Істина та якісні характеристики знання 304 ТЕМА 14. ЛЮДИНА ТА ЇЇ БУТТЯ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ ... 311 14.1. Проблематичність людського буття. Життя, буття та існування як характеристики людини 313 14.2. Діяльність як спосіб людського буття. Сутнісні сили людини та багатство її проявів 318 4

14.3. Проблема походження людини сперечання еволюціонізму та креаціонізму 323 14.4. Співвідношення понять людина - індивід - особа - особистість - індивідуальність 331 14.5. Співвідношення в людині природного, соціального, персонального та трансцендентального. Вихідні цінності людського буття 333 14.6. Проблема смерті, безсмертя та сенсу життя людини у філософсько-світогляд­
ному окресленні 339 ТЕМА 15. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 348 15.1. Онтологія соціального. Поняття та зміст соціальних якостей 350 15.2. Поняття суспільства. Співвідношення суспільства і природи 356 15.3. Суспільство як система основні елементи суспільного життя та їх взаємозв'я­
зок. Духовне життя суспільства 362 15.4. Людина і суспільство основні аспекти взаємозв'язку 367 ТЕМА 16. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ 373 16.1. Причини загострення питання про культуру наприкінці XIX - на початку XX ст. Суттєві ознаки культури 374 16.2. Найбільш поширені підходи до визначення цивілізації. Вихідні ознаки цивілізації 377 16.3. Структурні зв'язки культури та цивілізації. Причини і наслідки можливих конфліктів між культурою та цивілізацією 386 ТЕМА 17. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ 394 17.1. Предмет, проблеми та історія філософії науки та техніки 396 17.2. Феномени науки та техніки в історії людства 398 17.3. Особливості та провідні тенденції сучасних процесів науково-технічного розвитку 414
II ЧАСТИНА РЕЛІГІЄЗНАВСТВО, ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА,
ЛОГІКА 426
ТЕМА 18. РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ ФЕНОМЕН ТА ПРЕДМЕТ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 427 18.1. Прояви релігії в соціально-історичному процесі 429 18.2. Значення терміну релігія та особливості релігійного сприйняття світу 433 18.3. Релігієзнавство як наукова дисципліна в його зв'язках із іншими науками та сферами пізнання. Предмет, об'єкт, методи та принципи релігієзнавства 438 18.4. Структура та вихідні елементи релігії 445 18.5. Функції релігії вжитті сучасного суспільства 453 ТЕМА 19. ПРОВІДНІ РЕЛІГІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 459 19.1. Основні класифікації різновидів релігії. Ранні та етнонаціональні релігії 460 19.2. Світові релігії а) поняття та ознаки світових релігій б) буддизм історія виникнення та різновиди в) християнство джерела, основи віровчення та культ г) іслам як світова релігія 467 ТЕМА 20. ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ ТА КОНФЕСІЙ В
УКРАЇНІ 483 20.1. Дохристиянські вірування давніх українців (русів) 485 20.2. Історичні аспекти загального стану релігійного життя в Україні ..488 20.3. Християнські конфесії (УПЦ (МП), УПЦ-КП, УАПЦ, УГКЦ, РКЦ, протестанські Церкви. Інші релігії) 491 5

20.4. Неоязичництво як спроба відновлення дохристиянських вірувань 504 20.5. Неохристиянські, навколохристиянські і неоріентальні утворення 505 20.6. Діяльність маргінальних сект. Сатанинські культи 511 ТЕМА 21. ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 517 21.1. Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання 519 21.2. Етимологія термінів етика та мораль. Предмет етики. Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм в суспільному житті 523 21.3. Предмет естетики. Співвідношення етики та естетики та їх структура 532 21.4. Місце етики та естетики в духовній культурі людства 537 ТЕМА 22. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ 544 22.1. Особливості категорій етики. Міждисциплінарний характер естетики 547 22.2. Добро і зло як центральні етичні категорії. Категорії моральної діяльності та етичних характеристик людини (совість, честь, гідність, справедливість) 553 22.3. Категорії естетики поняття краси, прекрасного та естетичного прекрасне і потворне. Категорії піднесеного, ницого, трагічного і комічного в естетиці 570 22.4. Основні сфери проявів естетичного та естетичного вжитті сучасного суспільства 581 ТЕМА 23. ВИНИКНЕННЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЛОГІКИ 593 23.1. Особливості логіки як філософського вчення про людське мислення 595 23.2. Історичні етапи розвитку традиційної логіки 598 23.3. Виникнення та розвиток символічної (математичної) логіки 606 ТЕМА 24. ЛОГІКА ПРО ОСНОВНІ ФОРМИ І ЗАКОНИ ЛЮДСЬКОГО МИСЛЕННЯ 611 24.1 Визначення поняття форма логічного мислення. Поняття як вихідна форма логічного мислення основні операції із поняттями 613 24.2. Судження та умовиводи як форми логічного мислення 623 24.3. Основні закони правильного мислення 636 24.4. Доведення і спростування в логіці. Гіпотеза та аналогія 639
6


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал