Петров Євген ВікторовичСторінка52/52
Дата конвертації04.12.2016
Розмір8.95 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52

 • Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) : від 02.11.2004 р., № 15–рп/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v015p710-04.

 • Руденко А. В. Административный акт как основание возникновения правоотношений на товарном рынке / А. В. Руденко // Российский судья. – 2006. – № 3. – С. 32–37.

 • Руденко С. В. Межі правового регулювання економіки: теоретико-правовий аспект / С. В. Руденко // Вісник Запорізьк. юрид. ін-ту. – 2003. – № 4. – С. 35–43.

 • Рыжов B. C. К судьбе государственного управления / B. C. Рыжов // Государство и право. – 1999. – № 2. – С. 14–22.

 • Рябченко О. П. Зміст державного управління господарської діяльності / О. П. Рябченко // Право України. – 2006. – № 1. – С. 81–84.

 • Рябченко О. П. Межі та джерела адміністративно-правового регулювання господарських відносин / О. П. Рябченко // Право та управління. – 2010. – № 1. – С. 158–164.

 • Сагайдак Ю. Легалізація суб’єктів господарювання в Україні та за кордоном (порівняльно-правовий аналіз) / Ю. Сагайдак // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 130–134.

 • Самсін І. Адміністративний договір – форма реалізації публічного інтересу / І. Самсін, Н. Іваницька // Право України. – 2006. – № 6. – С. 114–118.

 • Саниахметова Н. Санкции за нарушение антимонопольного законодательства / Н. Саниахметова // Бизнес (Документы, комментарии, консультации). – 1998. – № 16. – С. 38.

 • Саниахметова Н. Государственное регулирование экономики и предпринимательства / Н. Саниахметова // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7. – С. 3–6.

 • Саниахметова Н. Конкурентное законодательство в государтсвах с развитой рыночной экономикой / Н. Саниахметова // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4. – С. 5–7.

 • Сафонов І. Удосконалення правового регулювання цін і ціноутворення – важливий засіб державної підтримки аграрних товаровиробників / І. Сафонов // Право України. – 2005. – № 9. – С. 50–53.

 • Селіванов В. Діалектика приватного та публічного в правовому регулюванні / В. Селіванов, Н. Діденко // Право Україна. – 2001. – № 11. – С. 15–22.

 • Семенова М. Господарсько-правове регулювання діяльності суб’єктів, що надають екскурсійні послуги / М. Семенова // Юридична Україна. – 2009. – № 11. – С. 88–93.

 • Синицын В. Частное и публичное право / В. Синицын // Вестник совесткой юстиции. – 1928. – № 17. – С. 503–505.

 • Сирота Д. І. Кореспондуючі права і обов’язки громадянина та працівника міліції: адміністративно-правовий аспект: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Сирота Дмитро Іванович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2009. – 196 с.

 • Система советского права и перспективы ее развития («Круглый стол» журнала «Советское государство и право») // Советское государство и право. – 1982. – № 6. – С. 80–110.

 • Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.

 • Слепець В. М. Етапи формування європейського права / В. М. Слепець // Вісник Одеськ. ін-ту внутр. справ. – 2001. – № 3. – С. 159–165.

 • Смокович М. Окремі аспекти визначення поняття адміністративного договору / М. Смокович // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 3. – С. 9–22.

 • Советское административное право : учебник / под ред. А. П. Коренева. – М. : Юрид. лит., 1986. – 400 с.

 • Советское административное право : учебник / под ред. С. С. Студеникина. – М., 1958. – 300 с.

 • Старилов Ю. Н. О сущности и новой системе административного права: некоторые итоги дискуссии / Ю. Н. Старилов // Государство и право. – 2000. – № 5. – С. 12–21.

 • Статут Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kharkiv.biz.ua/s5-no-moomenu-mainmenu-28/statut.

 • Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. – Вид. 3-тє, переробл. та доповн. – К. : Атіка, 2011. – 624 с.

 • Столбуненко Н. М. Формування системи державної підтримки малого підприємництва / Н. М. Столбуненко, О. Е. Мазур // Вісник Одеськ. ун-ту внутр. справ. – 2002. – № 2. – С. 187–191.

 • Студеникин С. О предмете и системе советского административного права / С. Студеникин // Советское государство и право. – 1939. – № 3. – С. 102–110.

 • Студеникин С. С. Советское административное право / С. С. Студеникин. – М. : Госюриздат, 1949. – 308 с.

 • Стучка П. И. Гражданское право и практика его применения / П. И. Стучка. – М., 1929. – 253 с.

 • Сухадольский Г. А. Исследование зарубежного законодательсва о размещении заказов (на примере Финляндии) / Г. А. Сухадольский // Закон и право. – 2009. – № 7. – С. 109–112.

 • Тадевосян В. С. Некоторые вопросы системы советского права / В. С. Тадевосян // Советское государство и право. – 1956. – № 8. – С. 99–108.

 • Таль Л. Понятие и сущность хозяйственного права / Л. Таль // Право и жизнь. – 1924. – Кн. 9. – С. 15–26.

 • Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузов и А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2003. – 776 с.

 • Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії : монографія / В. П. Тимощук. – К. : Консус-Ю, 2010. – 296 с.

 • Тиунова, Л. Б. Система правовых норм и отраслевое подразделение права / Л. Б. Тиунова // Известия ВУЗов. Правоведение. – 1987. – № 4. – С. 63–69.

 • Тихомиров Ю. А. Курс административного права й процесса / Ю. А. Тихомиров. – М. : Юринформцентр, 1998. – 798 с.

 • Тісунова В. М. Організаційно-правові проблеми ліцензування господарської діяльності / В. М. Тісунова, О. В. Зачепіло // Вісник Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ імені Е. О. Дідоренка. – 2009. – № 3. – С. 155–165.

 • Толстой Ю. К. К теории правоотношения / Ю. К. Толстой. – Ленинград : Изд-во Ленинградск. ун-та, 1959. – 88 с.

 • Тотьев К. Ю. Конкуренция и монополии. Правовые аспекты регулирования : учеб. пособие / К. Ю. Тотьев. – М. : Юристъ, 1996. – 264 с.

 • Турубинер А. Основные элементы советского административного права / А. Турубинер // Административный вестник. – 1925. – № 8. – С. 14–22.

 • Тымкина К. Здоровье – дороже / К. Тымкина // Корреспондент. – 2012. – № 19. – С. 38–40.

 • Тютьев К. Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве / К. Ю. Тютьев // Государство и право. – 2002. – № 9. – С. 19–25.

 • Угода між Урядом України та Бельгійсько-Люксембурзьким Економічним Союзом про взаємне заохочення і захист інвестицій : від 20.05.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_691.

 • Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки : від 23.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_151.

 • Удалов Т. Оскарження рішень Антимонопольного комітету України / Т. Удалов // Юридичний журнал. – 2006. – № 7. – С. 108–111.

 • Уткин Э. А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика / Э. А. Уткин. – М. : Эксмос, 1998. – 224 с.

 • Федынский П. Виктор Янукович изложил свое видение будущего Украины / П. Федынский [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.voanews.com/russian/news/former-ussr/YAnukovitch-Ukraine_2010_02_25-85341597.html.

 • Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / Харитонова Олена Іванівна. – Одеса, 2004. – 435 с.

 • Харитонова О. Поняття і ознаки публічних правовідносин / О. Харитонова // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 1. – С. 36–46.

 • Хозяйственное право / под общ. ред. В. В. Лаптева. – М. : Наука, 1983. – 288 с.

 • Хозяйственный кодекс Украины : науч.-практ. комментарий / под ред. А. Г. Бобковой. – Х. : Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н. Н., 2008. – 1296 с.

 • Хойнацький М. С. Якість продукції та її сертифікація / М. С. Хойнацький // Криміналістичний вісник. – 2008. – № 1 (9). – С. 24–32.

 • Христиановская С. В. Эффективность государтсвенного регулирования и факторы ценообразования / С. В. Христиановская, Е. И. Чаричанская // Вісник Донецьк. ун-ту. Серія В: Економіка і право. – 1998. – Вип. 2. – С. 65–70.

 • Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2 т. Т. 1 / К. Цвайгер, Х. Кетц. – М. : Статут, 1998. – 512 с.

 • Цивільний кодекс України : Закон України : від 16.01.2003 р., № 435–IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

 • Чанишева Г. І. Трудове право України : практикум / Г. І. Чанишева. – К. : Юрінкомінтер, 1999. – 288 с.

 • Чернадчук Т. Деякі питання щодо виплат дотацій сільськогосподарським товаровиробникам / Т. Чернадчук, О. Талденко // Підприємство, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 46–49.

 • Чернадчук В. До питання щодо оперативно-господарських санкцій / В. Чернадчук, Т. Чернадчук // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3. – С. 13–15.

 • Чорна Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання роздрібних цін / Л. Чорна // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 73–76.

 • Шаповалова О. Визначення поняття адміністративного договору: окремі аспекти / О. Шаповалова // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 4. – С. 46–52

 • Шебанов А. Ф. О понятиях источника права и формы права / А. Ф. Шебанов // Известия ВУЗов. Правоведение. – 1965. – № 4. – С. 23–33.

 • Шевченко Н. Понятие административно-хозяйственных санкций / Н. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 80–82.

 • Шевчук С. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична ґенеза і співвідношення / С. Шевчук // Право України. – 2010. – № 3. – С. 52–60.

 • Шевчук С. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України / С. Шевчук // Право України. – 2000. – № 2. – С. 45–48.

 • Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права / Г. Ф. Шершеневич. – М. : Спарк, 1994. – 335 с.

 • Шестак Л. В. Ліцензування як адміністративно-правовий інститут: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.07 «теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / Шестак Лілія Володимирівна ; Нац. акад. держ. податкової служби. – Ірпінь, 2005. – 182 с.

 • Шестак Л. В. Ліцензування як адміністративно-правовий інститут : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / Л. В. Шестак. – Ірпінь, 2005. – 20 с.

 • Шпомер А. І. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «господарське право; господарське-процесуальне право» / А. І. Шпомер. – К., 2006. – 20 с.

 • Шпомер А. Особливості господарської відповідальності у сфері економіки / А. Шпомер // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 6. – С. 6–7.

 • Шретер В. Государственное предприятие и частноправовой оборот / В. Шретер // Советское право. – 1922. – № 3. – С. 113–128.

 • Штобер Рольф. Хозяйственно-административное право. Основы и проблемы. Мировая экономика и внутренний рынок = Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht. Grundlagen des Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, des Weltwirtschafts- und Binnenmarktrechts / Рольф Штобер ; пер. с нем. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 400 с.

 • Шульга А. М. Теория государства и права : пособие для підготовки к гос. (выпускному) экзамену / А. М. Шульга. – Х. : Видавництво Ун-ту внутр. справ, 2000. – 142 с.

 • Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 592 с.

 • Щербина В. Адміністративно-господарські санкції майнового характеру: проблеми застосування / В. Щербина // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 2 (45). – С. 97–106.

 • Экономическое развитие России в конце ХІХ – начале ХХ века [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/542/654/1219/chap7.pdf.

 • Юсупов В. Удосконалення правового забезпечення функціонування державної економічної політики / В. Юсупов // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 18–21.

 • Явич Л. С. Общая теория права / Л. С. Явич. – Ленинград : Изд-во Ленинград. ун-та, 1976. – 285 с.

 • Allgemeines Verwaltungsrecht / von Ulrich Häfelin, Georg Müller, Felix Uhlmann. 5. vollständig überarbeitete Auflage. – Verlag Schulthess, Zürich, 2006. – 610 s.

 • Arndt/Fetzer, Wirtschaftsverwaltungsrecht, in: Steiner (Hg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2006. – 693 s.

 • Badura/Huber, Öffentliches Wirtschaftsrecht, in: Schmidt-Aßmann (Hg.), 13. Aufl. 2005. – 277 s.

 • Das Europäische Verwaltungsrecht in der Konsolidierungsphase / Haraugegeben von Peter Axer u.a.m. – Duncker&Humblot-Berlin. – 2010. – 304 s.

 • Detterbeck S. Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht / S. Detterbeck. 4. Auflage. – Verlag C.H. Beck, München, 2006. – 612 s.

 • Freund Rezension an der S. Landkof, Das administrative Wirtschaftsrecht. Staatsverlag der Ukraine. 1931 // Zeitschrift für Ostrecht. – 1931. – Heft 1. – S. 395–396.

 • Grödinger M. Das wirtschaftliche Verwaltungsrecht – eine neue Disziplin im Recht der Sovetunion // Zeitschrift für Ostrecht. – 1932. – Heft 3. – S. 161–172.

 • Imboden Max Der Plan als verwaltingsrechtliches Institut // Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. – 1960. – Heft 18. – S. 113–143.

 • Karadge-Iskrow N. Grundlinien des Wirtschaftsverwaltungsrecht der UdSSR und RSFSR // Verwaltungsarchiv. – 1935. – Bd. 40. – S. 1–53.

 • Mayer O. Deutsches Verwaltungsrecht. – Verlag von Duncker & Humbold / Berlin, 1924. – 380 s.

 • Rolf Stober Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht. 16., völlig neu bearbeitete Auflage. Verlag W.Kohlhammer. 2008. – 326 s.

 • Vertrag über eine EU–Verfassung [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.flegel–g.de/index–eu–verfassung.html.

  1234.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал