Петров Євген ВікторовичСторінка50/52
Дата конвертації04.12.2016
Розмір8.95 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52

 • Кравцова Т. Юридична природа правових норм, що регулюють відносини у сфері державного регулювання господарської діяльності / Т. Кравцова // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 3–7.

 • Кравцова Т. М. Адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарювання: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Кравцова Тетяна Миколаївна. – Х, 2004. – 456 с.

 • Кравцова Т. М. Роль державного регулювання господарської діяльності у забезпеченні економічної безпеки України / Т. М. Кравцова // Право і безпека. – 2003. – Т. 2. – № 4. – С. 46–48.

 • Кравцова Т. М. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації / Т. М. Кравцова, А. В. Солонар // Форум права. – 2010. – № 4. –С. 522–525 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10ktmdpa.pdf.

 • Кравчук І. В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / І. В. Кравчук, М. В. Парапан. – К. : Видав. Дім «Слово», 2005. – 320 с.

 • Кряжков А. В. Публичный интерес: понятие, виды и защита / А. В. Кряжков // Государство и право. – 1999. – № 10. – С. 91–99.

 • Кудилинский М. Н. Административные процедуры размещения государственного заказа / М. Н. Кудилинский // Известия ВУЗов. Правоведение. – 2009. – № 3. – С. 127–131.

 • Кужель О. В. Формування паритетності інтересів / О. В. Кужель. – К. : Нічлава, 2002. – 200 с.

 • Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України : підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій ; за заг. ред. О. В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2007. – 416 с.

 • Кузьмина М. М. Значення непрямого державного регулювання та саморегулювання у забезпеченні якості / М. М. Кузьмина // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 360–365.

 • Кузьміна М. Технічне регулювання, його співвідношення зі стандартизацією та оцінкою відповідності / М. Кузьміна // Юридична Україна. – 2009. – № 8. – С. 99–102.

 • Кузьміна М. М. Значення непрямого державного регулювання та саморегулювання у забезпеченні якості / М. М. Кузьміна // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 360–365.

 • Куйбіда Р. Адміністративний договір: питання законодавства, доктрини і практики / Р. Куйбіда // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 3. – С. 27–39.

 • Курс адміністративного права України : підручник / [В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.

 • Кучер Т. Застосування адміністративно-господарських санкцій / Т. Кучер // Вісник прокуратури. – 2007. – № 11. – С. 84–93.

 • Лазарев Б. М. Компетенция органов управления / Б. М. Лазарев. – М. : Юрид. лит., 1972. – 280 с.

 • Лазаревский Н. И. Административное усмотрение / Н. И. Лазаревский // Право. – 1900. – № 41. – С. 1903–1911.

 • Ландкоф С. Господарсько-адміністративне право / С. Ландкоф. – Х. : Вид-во «Пролетар», 1931. – 244 с.

 • Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права / В. В. Лаптев. – М. : Юрид. лит., 1969. – 175 с.

 • Ластовецький А. Необхідність, межі та критерії доцільності державного регулювання підприємницького сектору економіки / А. Ластовецький // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 72–76.

 • Ластовецький А. Спрощення комплексу дозвільно-реєстраційних процедур держави щодо підприємництва / А. Ластовецький // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 10. – С. 17–21.

 • Левитский В. Ф. Предмет, задача и метод науки полицейского права / В. Ф. Левитский. – Х. : Тип. А. Дарре, 1894. – 25 с.

 • Лешков В. Н. Рецензия на работу Андреевского «Полицейское право» [Т.1 СПб., 1871]. / В. Н. Лешков // Беседа. – 1871. – № 5. – С. 27.

 • Лозова Г. Деякі аспекти конкурентної політики в Україні / Г. Лозова // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 10. – С. 105–107.

 • Лощихін О. М. Економічна функція сучасної держави: її наукові основи та кадрове забезпечення / О. М. Лощихін // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 12. – С. 27–36.

 • Лук’янець В. С. Шляхи адаптації антимонопольного законодавства України до конкурентного права ЄС / В. С. Лук’янець // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 13. – С. 1–8.

 • Лук’янець Д. Про правову природу адміністративно-господарських санкцій / Д. Лук’янець // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 10–15.

 • Мадарас Т. Виды административно-правовых норм и способы административно-правового регулирования / Т. Мадарас // Известия ВУЗов. Правоведение. – 1976. – № 2. – С. 108–109.

 • Мазуренко Ю. Система права переходного периода / Ю. Мазуренко. – Х. : Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1925. – 203 с.

 • Макогон С. Розвиток радянської правової науки на Україні за 40 років / С. Макогон // Радянське право. – 1958. – № 1. – С. 19–27.

 • Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / В. Я. Малиновський. – К. : Центр сприяння інституційному розвитку держ. служби, 2005. – С. 168–169.

 • Маліченко О. М. Особливості правового регулювання ліцензування господарської діяльності у сфері обігу дорогоцінного каміння / О. М. Маліченко // Держава і право. – 2010. – Вип. 48. – С. 680–686.

 • Мартемьянов В. С. Хозяйственное право : учеб. [для вузов] / В. С. Мартемьянов. – М. : БЕК, 1994. – Т. 2. – 388 с.

 • Марченко М. Н. Курс сравнительного правоведения / М. Н. Марченко. – М. : Городец-издат, 2002. – 1068 с.

 • Мельник Р. С. Система адміністративного права України : монографія / Р. С. Мельник. – Х. : Вид-во Харківськ. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. – 398 с.

 • Мельник Р. С. Фантом у системі органів державної влади або до питання про правовий статус національних комісій регулювання природних монополій / Р. С. Мельник, Є. В. Петров // Вісник Запорізьк. нац. ун-ту. Юридичні науки. – 2012. – № 1. – Ч. 1. – С. 214–219.

 • Мельник Р. С. Адміністративні процедури в діяльності органів внутрішніх справ України / Р. С. Мельник // Вісник Запорізьк. юрид. ін-ту. – 2004. – № 3. – С. 97–101.

 • Мельник Р. С. Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості / Р. С. Мельник // Право і Безпека. – 2010. – № 2. – С. 55–59.

 • Мельник Р. С. Господарсько-адміністративне право у системі адміністративного права Німеччини / Р. С. Мельник // Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи : зб. наук. праць // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 16–17 квітня 2010 р.) / відп. за вип. Поляков І. І. – Сімферополь : Вид-во Кримнавчпеддержвидав, 2010. – С. 149–150.

 • Мельник Р. С. Деякі нариси з історії формування наукових поглядів на систему вітчизняного права / Р. С. Мельник // Право і Безпека. – 2010. – № 3 (35). – С. 60–65.

 • Мельник Р. С. Система адміністративного права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид наук : спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Р. С. Мельник. – Х., 2010. – 415 с.

 • Мельник Р. С. Система адміністративного права України: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / Р. С. Мельник. – Х. : Харківск. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 415 с.

 • Мельник Р. С. Системний підхід у правознавстві / Р. С. Мельник // Підприємництво, господарство та права. – 2010. – № 11. – С. 3–6.

 • Мельник Р. С. Сучасна адміністративно-правова доктрина та управлінська термінологія: як узгодити їх між собою? / Р. С. Мельник // Юридична Україна. – 2010. – № 5. – С. 40–44.

 • Мельник Р. С. Ще раз про сутність та ознаки публічно-правових відносин / Р. С. Мельник // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 4. – С. 55–64.

 • Мельник Р. С. Як покращити викладання адміністративного права / Р. С. Мельник // Право України. – 2010. – № 12. – С. 228–236.

 • Мельник Р. С. Німецький досвід та національні особливості становлення і розвитку адміністративно-господарського права / Р. С. Мельник, Є. В. Петров // Юрист України. – 2012. – № 1–2 (18–19). – С. 65–70.

 • Мицкевич А. В. Соотношение системы советского права с системой советского законодательства / Мицкевич А. В. // Ученые записки ВНИИСЗ. – 1967. – Вып. 11. – С. 3–21.

 • Мозолин В. П. Система российского права (доклад на всероссийской конференции 14 ноября 2001 г.) / В. П. Мозолин // Государство и право. – 2003. – № 1. – С. 117–113.

 • Морозова Л. А. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. – М. : Юристъ, 2003. – 414 с.

 • Муза О. Розмежування адміністративного та господарського судочинства в Україні / О. Муза // Юридична Україна. – 2009. – № 4. – С. 39–43.

 • Муравйов В. Правові засади гармонізації законодавства в Європейському Союзі / В. Муравйов // Право України. – 2002. – № 7. – С. 114–119.

 • Мураховська Т. Є. Формування важливих галузей у системі права України: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.01 / Мураховська Тетяна Єгорівна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 233 с.

 • Настюк В. Я. Адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид наук : спец. 12.00.07 «теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / Настюк Василь Якович. – Х., 2005. – 38 с.

 • Настюк В. Я. Норми митного права в системі соціально-правових регуляторів / В. Я. Настюк // Митна справа. – 2003. – № 5. – С. 70–74.

 • Некрасова Т. Поняття та правові ознаки субсидій як одного з видів державної допомоги суб’єктам господарювання / Т. Некрасова // Підприємство, господарство і право. – 2008. – № 7. – С. 23–28.

 • Никеров Г. И. Законодательство США, ЕС и России об антиконкурентных соглашениях / Г. И. Никеров // США, Канада: экономика, политика, культура. – 1999. – № 12. – С. 91–103.

 • Ноздрачев А. Ф. Содержание института административно-правового регулирования экономических отношений / А. Ф. Ноздрачев // Государство и право. – 1999. – № 10. – С. 15–18.

 • О дальнейшем ограничении применения штрафов в административном порядке : Указ Президиума Верховного Совета СССР : от 21.06.1961 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1961. – № 35. – Ст. 368.

 • Общая теория права и государства / под ред. В. В. Лазарева. – М. : Юристъ, 2001. – 520 с.

 • Одарченко А. Н. Проблема систематики административного права / А. Н. Одарченко // Право и жизнь. – 1926. – Кн. 4–5. – С. 57–67.

 • Орисюк Л. Відповідність нормативно-правового акта основним засадам Європейського Союзу / Л. Орисюк // Аналітика. – 2007. – № 1. – С. 29–30.

 • Орлов Д. Медведев призвал бизнес / Д. Орлов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russia.ru/video/diskurs_12141.

 • Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / за заг. ред.. Куйбіди Р. О., Шишкіна В. І. – К. : Старий світ, 2006. – 576 с.

 • Осташко Т. О. Сільське господарство в умовах СОТ і ЄС / Т. О. Осташко. – К. : Ін-т сільського розвитку, 2005. – 70 с.

 • Пакош І. У Грузії ліквідували Держкомстандарт і санітарну службу: на якості продукції це не позначилось / І. Пакош [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.galinfo.com.ua/news/69494.html.

 • Палибин М. Н. Повторительный курс полицейского права / М. Н. Палибин. – Изд. 2-е. – СПб, 1900. – 324 с.

 • Патентування // Вісник Податкової служби України. – 2005. – № 29. – С. 35–38.

 • Пахомов І. М. Радянське адміністративне право. Загальна частина : підручник / І. М. Пахомов. – Львів : Вид-во Львівськ. ун-ту, 1962. – 287 с.

 • Пашков В. Публічні інтереси у галузі обігу лікарських засобів // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – С. 60–63.

 • Петренко С. В. Чи є судова практика джерелом права? / С. В. Петренко // Право і безпека. – 2006. – Т. 5. – № 1. – С. 33–37.

 • Петришин О. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин / О. Петришин // Право України. – 2010. – № 3. – С. 24–34.

 • Петров Є. В. Від господарських до адміністративно-господарських правовідносин: деякі аспекти становлення наукової концепції / Є. В. Петров // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. – № 4 (47). – С. 167–173.

 • Петров Є. В. Теорія приватного і публічного права та її вплив на реформування господарського права / Є. В. Петров // Право і безпека. – 2012. – № 4 (46). – С. 12–17.

 • Петрюк М. Ю. Конституционные обязанности / М. Ю. Петрюк // Вестник Московск. ун-та МВД России. – 2006. – № 4. – С. 21–22.

 • Питання державного оборонного замовлення : Постанова Кабінету Міністрів України : від 27.04.2011 р., № 464 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 34. – Ст. 1402.

 • Питання закупівлі техніки за державним оборонним замовленням у національних виробників : Постанова Кабінету Міністрів України : від 11.02.2010 р., № 143 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 11. – Ст. 544.

 • Питання реалізації державної політики з контролю за цінами : Указ Президента України : від 30.03.2012 р., № 236/2012 // Офіційний вісник Президента України. – 2012. – № 12. – Ст. 313.

 • Пігач Я. М. Господарське законодавство : навч. посіб. / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова. – Тернопіль, 2002. – 160 с.

 • Погрібняк М. Уточнення сутності поняття «державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності» / М. Погрібняк // Юридический вестник. – 2006. – № 3. – С. 106–111.

 • Податковий кодекс України : Закон України : від 02.12.2010 р., № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112.

 • Подлінєв С. Д. Деякі питання нормативно-правової бази ліцензування в Україні / С. Д. Подлінєв // Вісник Одеськ. ін-ту внутр. справ. – 1997. – № 4. – С. 24–33.

 • Подцерковный О. Правовая природа отношений в сфере государственного заказа / О. Подцерковный // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5. – С. 8–10.

 • Положение о Высшем Совете Народного Хозяйства : от 08.08.1918 г. // Собрание узаконений РСФСР. – 1918. – № 58. – Ст. 644.

 • Попелюк В. Правові засади контролю у сфері господарювання: сучасний стан / В. Попелюк // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 86–89.

 • Пошва Б. М. Судовий прецедент: проблеми запровадження в Україні / Б. М. Пошва // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 9. – С. 16–22.

 • Пояснювальна записка до проекту Закону «Про основні принципи державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nf.org.ua/nkoalicia/pz_zakon_2.shtml.

 • Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / [В. Б. Авер’янов, М. А. Бояринцева, І. А. Кресіна та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Наук. думка, 2007. – 588 с.

 • Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та в Україні. Шляхи адаптації законодавства України : навч. посіб. / О. В. Нів’євський, С. В. Таран, Н. І. Лещенко. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 180 с.

 • Про Антимонопольний комітет України : Закон України : від 26.11.1993 р., № 3659–XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

 • Про банки і банківську діяльність : Закон України : від 07.12.2000 р., № 2121–III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

 • Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів : наказ Міністерства юстиції України : від 12.04.2005 р., № 34/5 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 15. – Ст. 799.

 • Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України : від 23.02.2006 р., № 3477–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

 • Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації цін на ринку нафтопродуктів : Закон України : від 17.05.2005 р., № 2565–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 21. – Ст. 304.

 • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг : Закон України : від 07.07.2011 р., № 3610–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 7. – Ст. 53.

 • Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації : Закон України : від 02.10.2012 р., № 5308–VI // Урядовий кур’єр від. – 13.10.2012. – № 187.

 • Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо проведення електронної реєстрації : Закон України : від 19.10.2010 р., № 2609–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 10. – Ст. 67.

 • Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» щодо надання індивідуальним сільським забудовникам державних пільгових кредитів : Закон України : від 17.05.2012 р., № 4721–VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 45. – Ст. 1738.

 • Про внесення зміни до статті 19 Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» щодо методики розрахунку вартості робіт, пов’язаних з обов’язковою сертифікацією продукції» : Закон України : від 05.04.2011 р., № 3176–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 402.

 • Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) : Постанова Кабінету Міністрів України : від 25.12.1996 р., № 1548 // Урядовий кур’єр. – 23.01.1997.

 • Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини : Закон України : від 30.11.2006 р., № 404–V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 4. – Ст. 39.

 • Про граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки на окремі види продовольчих товарів : розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації : від 29.05.2008 р., № 320 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/ru/document/view/id/7220.

 • Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб : Закон України : від 22.12.1995 р., № 493/95–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 3. – Ст. 9.

 • Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб : Закон України : від 22.12.1995 р., № 493/95–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 3. – Ст. 9.

 • Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2012 році : Постанова Кабінету Міністрів України : від 1.08.2012 р., № 689 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 58. – Ст. 2327.

 • Про державне оборонне замовлення : Закон України : від 03.03.1999 р., № 464–XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 17. – Ст. 111.

 • Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України : від 23.03.2000 р., № 1602–III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 25. – Ст. 195.

 • Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України : від 30.10.1996 р., № 448/96–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

 • Про державне регулювання у сфері комунальних послуг : Закон України : від 09.07.2010 р., № 2479–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 49. – Ст. 571.

 • Про державний бюджет України на 2003 рік : Закон України : від 26.12.2002 р., № 380–ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 10–11. – Ст. 86.

 • Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції : Постанова Верховної Ради України : від 21.12.1993 р., № 3757–XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 9. – Ст. 42.

 • Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік : Закон України : від 20.05.2010 р., № 2278–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 33. – Ст. 470.

 • Про державну програму приватизації : Закон України : від 13.01.2012 р., № 4335–VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 10. – Ст. 359.

 • Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади : Указ Президента України : від 03.10.1992 р., № 493/92 // Збірник указів Президента. – 1992. – № 4.

 • Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : Закон України : від 15.05.2003 р., № 755–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.

 • Про деякі питання практики вирішення спорів у справах за участю органів державної податкової служби (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим адміністративним судом України) : Оглядовий лист Вищого адміністративного суду України : від 24.10.2008 р., № 1776/100/13–08 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. – № 2. – С. 109-110.

 • Про деякі питання практики вирішення справ, пов’язаних із застосуванням митного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим адміністративним судом України) : Оглядовий лист : від 23.04.2008 р., № 720/100/13–08 // Бізнес: законодавство та практика. – 2008. – № 11.

 • Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на селі та дальшого розвитку аграрного сектора економіки : Указ Президента України : від 21.02.2002 р., № 170/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 9. – Ст. 396.

 • Про доступ до публічної інформації : Закон України : від 13.01.2011 р., № 2939–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.

 • Про електроенергетику : Закон України : вiд 16.10.1997 р., № 575/97 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 1. – Ст. 1.

 • Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги : Постанова Кабінету Міністрів України : від 1.06.2011 р., № 869 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 62. – Ст. 2472.

 • Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю : Закон України : від 04.11.2004 р., № 2150–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 40.

 • Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України : вiд 18.03.2004 р., № 1629–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.

 • Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України : від 18.03.2004 р., № 1629–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.

 • Про запровадження квотування експорту нафти сирої українського походження та нафтопродуктів у 2005 році : Постанова Кабінету Міністрів України : від 18.04.2005 р., № 298 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 16. – Ст. 839.

 • Про засади державної регуляторної політики у сфері господарювання : Закон України : від 11.09.2003 р., № 1160–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал