Петров Євген ВікторовичСторінка49/52
Дата конвертації04.12.2016
Розмір8.95 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52

Список використаних джерел


1233.

 1. Авер’янов В. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практики реалізації / В. Авер’янов // Право України. – 2010. – № 3. – С. 72–79.

 2. Авер’янов В. Б. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії / В. Б. Авер’янов // Право України. – 2003. – № 5. – С. 117–122.

 3. Аверьянов В. Б. Функции и организационная структура органа государственного управления / В. Б. Аверьянов. – К. : Наук. думка, 1979. – 149 с.

 4. Агошкова Е. Б. Эволюция понятия системы / Е. Б. Агошкова, Б. В. Ахлибининский // Вопросы философии. – 1998. – № 7. – С. 170–179.

 5. Административное право России : курс лекций / [К. С. Бельский и др.] ; под ред. Н. Ю. Хаманевой. – М. : ТК Велби ; Изд-во Проспект, 2008. – 704 с.

 6. Административное право Украины : учеб. [для студ. высш. учеб. заведений юрид. спец.] / [Ю. П. Битяк, В. В. Богуцкий, В. Н. Гаращук и др.] ; под ред. проф. Ю. П. Битяка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2003. – 576 с.

 7. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / авт.-упоряд. В. П. Тимошук. – К. : Факт, 2003. – 496 с.

 8. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики : настільна книга судді / за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Істина, 2007. – 608 с.

 9. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.] ; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – 624 с.

 10. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К. : Вид-во «Юрид. думка», 2004– . – Т. 1. Загальна частина. – 2004. – 584 с.

 11. Адміністративний кодекс УРСР // Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського Уряду України. – 1927. – № 63–65.

 12. Адміністративно-правове регулювання у сфері господарювання (адміністративно-господарське право) : [колективна монографія] / за заг. ред. В. В. Галунька. – Херсон : ХМТ, 2011. – 185 с.

 13. Азми Д. М. Отраслы права как элемент структуры права (частноправовой аспект) / Д. М. Азми, С. Ю. Филиппова // Право и государство: теория и практика. – 2007. – № 12. – С. 43–51.

 14. Алексеев С. С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – М. : Издат. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 823 с.

 15. Алексеев С. В. Концепция административно-хозяйственного правоотношения / С. В. Алексеев // Закон и право. – 2005. – № 3. – С. 63–68.

 16. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С. С. Алексеев. – М. : Изд-во НОРМА, 2001. – 752 с.

 17. Андреєв Д. О. Адміністративно-господарські санкції / Д. О. Андреєв // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 4. – С. 221–222.

 18. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / Андрійко Ольга Федорівна. – К., 1999. – 390 с.

 19. Анохіна І. Поняття та правовий статус органів державного регулювання суб’єктів природних монополій / І. Анохіна // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 32–35.

 20. Антологія міжнародного поліцейського права. (Історія. Предмет. Методи. Норми. Класифікація) : у 2 т. / під заг. ред. Ю. І. Римаренка (керівник), В. В. Коваленка, В. І. Олефіра та ін. – Херсон : Айлант, 2010– . – Т. І. Від камералістики до поліцеїстики. – 2010. – 724 с.

 21. Антологія української юридичної думки : в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.] ; упоряд.: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов, І. Б. Усенко ; відп. ред. Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов. – К. : Вид. Дім «Юрид. книга», 2003– . – Т. 5. Поліцейське та адміністративне право. – 2003. – 600 с.

 22. Антонова В. П. Административно-правовое регулирование экономики (пятые «Лазаревские чтения») / В. П. Антонова // Государство и право. – 2001. – № 11. – С. 5–21.

 23. Аржанов М. О принципах построения системы советского социалистического права / М. О. Аржанов // Советское государство. – 1939. – № 3. – С. 26–35.

 24. Архипов К. Организация советского управления (Первая часть «административного кодекса») / К. Архипов // Власть Советов. – 1923. – № 3. – С. 32–37.

 25. Бадалов Л. М. Антимонопольное регулирование национальной экономики / Л. М. Бадалов. – М. : Изд-во РЭА, 1999. – 100 с.

 26. Банасевич І. Державне замовлення та державний контракт: поняття, особливості, юридична природа / І. Банасевич // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8. – С. 121–124.

 27. Банасевич І. До питання про зміст договорів на виконання підрядних робіт за державним замовленням / І. Банасевич // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 10. – С. 7–10.

 28. Бандурка А. М. Административный процесс : учебник / А. М. Бандурка, Н. М. Тищенко. – Харьков : Изд-во НУВД, 2001. – 353 с.

 29. Банчук О. А. Публічне і приватне право: історія українських вчень та сучасність / О. А. Банчук. – К. : Конус-Ю, 2008. – 184 с.

 30. Батрин С. Господарське право як самостійна галузь права: до постановки питання / С. Батрин // Юридична Україна. – 2010. – № 1. – С. 92–96.

 31. Бачило И. Л. Функции органов управления: Правовые проблемы оформления и реализации / И. Л. Бачило. – М. : Юрид. лит., 1976. – 198 с.

 32. Бекирова Э. Э. К вопросу об определении видов хозяйственной деятельности подлежащих лицензированию / Э. Э. Бекирова // Ученые записки Таврическ. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2008. – Т. 21 (60). – № 2. – С. 151–157.

 33. Бекирова Э. Правоотношения в сфере лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности / Э. Бекирова // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 87–90.

 34. Бекірова Е. Е. Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «господарське право; господасрько-процесуальне право» / Е. Е. Бекірова. – Донецьк, 2006. – 17 с.

 35. Беликова К. М. Опыт антимонопольного регулирования в странах МЕРКОСУР / К. М. Беликова // Государство и право. – 2009. – № 8. – С. 97–100.

 36. Бельский К. С. О функциях исполнительной власти / К. С. Бельский // Государство и право. – 1997. – № 3. – С. 14–21.

 37. Бельский К. С. Полицейское право : лекционный курс / К. С. Бельский ; под ред. А. В. Куракина. – М. : Изд-во «Дело и Сервис», 2004. – 816 с.

 38. Белявский Н. Н. Полицейское право (Административное право) / Н. Н. Белявский. – 2-е изд. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1910. – 372 с.

 39. Беляневич О. А. Про види джерел господарського договірного права / О. А. Беляневич // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 10. – С. 46–55.

 40. Берендтс Э. Н. Опыт системы административного права. Т. 1. Обзор истории административного права и истории его литературы / Э. Н. Берендтс. – Вып. 1. – Ярославль : Типолитография Э. Г. Фальк, 1898. – 262 с.

 41. Бироваш М. Обложили данью / М. Бироваш // Корреспондент. – 2012. – № 21. – С. 26–29.

 42. Білокурська О. Щодо поняття конституційних обов’язків / О. Білокурська // Право України. – 2004. – № 10. – С. 85–88.

 43. Братусь С. К проблеме хозяйственно-административного права (против буржуазных извращений в хозяйственно-административном праве) / С. Братусь // Советское государство и революция права. – 1930. – № 11–12. – С. 146–167.

 44. Брэбан Г. Французское административное право / Г. Брэбан ; пер. с фр. ; под ред. и со вступ. ст. С. В. Боботова. – М. : Прогресс, 1988. – 488 с.

 45. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50–51. – Ст. 572.

 46. Варнавский В. Реформирование и субсидирование общественного транспорта в Великобритании / В. Варнавский // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 9. – С. 88–93.

 47. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2001. – 1440 с.

 48. Венгеров А. Б. Теория государства и права : учеб. [для юрид. вузов] / А. Б. Венгеров. – 3-е изд. – М. : Юриспруденция, 2000. – 528 с.

 49. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Вид. Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.

Вінник О. М. Господарське право : курс лекцій / О. М. Вінник. – К. : Атіка, 2004. – 624 с.

 1. Вісьтак М. Поняття, сутність та значення міжнародно-правових актів як джерел трудового права України / М. Вісьтак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radnuk.info/statti/253-trydpr/15402-2011-01-23-02-45-50.html.

 2. Віхров О. Правовідносини з планування господарської діяльності державних і комунальних підприємств / О. Віхров // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С. 33–37.

 3. Ворон Р. М. Реімбурсація як засіб господарсько-правового регулювання ціноутворення фармацевтичної продукції / Р. М. Ворон // Питання господарського права. – 2010. – № 5. – С. 105–109.

 4. Галіцина Н. В. Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура / Н. В. Галіцина // Право і безпека. – 2010. – № 5 (37). – С. 255–259.

 5. Гамбург І. Формування та розвиток законодавства про технічне регулювання господарської діяльності / І. Гамбург // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 16–19.

 6. Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / Гаращук Володимир Миколайович. – Х., 2003. – 412 с.

 7. Генкин Д. М. К вопросу о системе советского социалистического права / Д. М. Генкин // Советское государство и право. – 1956. – № 9. – С. 80–91.

 8. Гессен В. М. Главные моменты юридического развития России в XIX в. / В. М. Гессен // Право. – 1901. – № 6. – С. 281–298.

 9. Гессен В. М. Административное право : популярные лекции для самообразования / В. М. Гессен. – СПб., 1903. – Вып. 1. – 240 с.

 10. Гинцбург Л. Программа курса хозяйственно-административного права / Л. Гинцбург. – М. : Изд-во коммунист. акад., 1931. – 8 с.

 11. Головатий С. Верховенство право (правовладдя): як його тлумачить Венеційська комісія / С. Головатий // Право України. – 2011. – № 10. – С. 154–168.

 12. Головченко В. В. Юридична термінологія : довідник / В. В. Головченко, В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 224 с.

 13. Горбунова Л. М. Підзаконні нормативно-правові акти: організаційно-правові питання забезпечення законності: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Горбунова Лідія Миколаївна ; Київськ. нац. екон. ун-т, 2005. – 203 с.

 14. Горінецький Й. І. Правоохоронна функція держави: поняття і ознаки / Й. І. Горінецький // Держава і право. 2004. – Вип. 24. – С. 44–48.

 15. Господарське право : навч. посіб. / Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М. – К. : Кондор, 2003. – 400 с.

 16. Господарське право України : підручник / за ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. – X. : Право, 2005. – 384 с.

 17. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – № 19–20. – № 21–22. – Ст. 144.

 18. Грень Т. Деякі питання вдосконалення адміністративно-господарських санкцій у сфері захисту прав споживачів / Т. Грень // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – С. 57–60.

 19. Гриценко І. С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / Гриценко Іван Сергійович ; Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 428 с.

 20. Демократичні засади державного управління та адміністративне право : монографія / [кол. авт.: Шемшученко Ю. С., Авер’янов В. Б., Андрійко О. Ф., Кресіна І. О. Нагребельний В. П. та ін.] ; за заг. ред. докт. юрид. наук В. Б. Авер’янова. – К. : Вид-во «Юрид. думка», 2010. – 496 с.

 21. Демський Е. Співвідношення адміністративної і господарської відповідальності / Е. Демський // Юридична Україна. – 2005. – № 9. – С. 24–29.

 22. Дерець В. А. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері господарювання / В. А. Дерець // Часопис Київськ. ун-ту права. – 2008. – № 4. – С. 89–95.

 23. Державне управління: Європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [В. Б. Авер’янов, В. А. Дерець, А. М. Школик та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 288 с.

 24. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с.

 25. Держкомпідприємництво підтримує ідею передачі частини державних функцій самоврядним професійним організаціям [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=152426&cat_id=37571.

 26. Дешко Л. Державне регулювання системи цін на лікарські засоби в Україні / Л. Дешко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 10. – С. 109–112.

 27. Деякі питання Державної реєстраційної служби : Постанова Кабінету Міністрів України : від 13.07.2011 р., № 816 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59. – Ст. 2356.

 28. Деякі питання надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі, цільової позики та дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів : наказ Міністерства соціальної політики України : від 20.02.2012 р., № 90 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 22. – Ст. 859.

 29. Деякі питання організації діяльності технологічних парків : Постанова Кабінету Міністрів України : від 29.11.2006 р., № 1657 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 48. – Ст. 3199.

 30. Джунь В. Методологічні питання дослідження господарського права / В. Джунь // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 1. – С. 154–168.

 31. Диалектика познания сложных систем / под ред. В. С. Тюхтина. – М. : Мысль, 1988. – 316 с.

 32. Добровольська В. Деякі питання компетенції органів місцевого самоврядування: господарсько-правовий аспект / В. Добровольська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. – С. 11–14.

 33. Добровольська В. В. Місце і роль держави в регулюванні підприємницької діяльності / В. В. Добровольська // Університетські наукові записки. – 2005. – № 1–2. – С. 155–159.

 34. Добровольська В. Окремі засоби державного регулювання підприємництва та їх правова регламентація / В. Добровольська // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – С. 82–85.

 35. Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Вірменія про співробітництво в галузі конкурентної політики : від 11.05.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 22. – Ст. 1267.

 36. Договір про заснування Європейської Спільноти : від 25.03.1957 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_017.

 37. Договор между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области развития конкуренции : від 13.07.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/643_303.

 38. Домороцкая Э. И. Правовые аспекты государственного регулирования экономики во Франции / Э. И. Домороцкая // Советское государство и право. – 1981. – № 4. – С. 100–106.

 39. Дятленко Н. Н. Хозяйственное планирование и контроль в системе публично-правового регулирования экономики Германии / Н. Н. Дятленко // Экономика и право. – 2009. – № 3. – С. 91–97.

 40. Евтихиев А. Ф. Законная сила актов администрации / А. Ф. Евтихиев. – Люблин, 1911. – 288 с.

 41. Егоров П. Ю. Становление советского административного права (1917–1940) / Ю. П. Егоров. – Ульяновск : ИПК «Ульяновский Дом печати», 2006. – 160 с.

 42. Елистратов А. И. Основные начала административного права / А. И. Елистратов. – М. : Изд-во Г. А. Лемана, 1914. – 333 с.

 43. Ерин В. В. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд / В. В. Ерин // Вестник Московск. ун-та МВД России. – 2009. – № 2. – С. 102–103.

 44. Еропкин М. И. Советское административное право : учеб. [для сред. юрид. учеб. заведений] / М. И. Еропкин, А. П. Клюшниченко. – М. : Юрид. лит., 1979. – 374 с.

 45. Ершова И. В. Проблемы правового статуса государственных корпораций / И. В. Ершова // Государство и право. – 2001. – № 6. – С. 35–41.

 46. Ефимочкин В. П. К вопросу о принципах построения системы права / В. П. Ефимочкин // Советское государство и право. – 1957. – № 3. – С. 86–92.

 47. Євграфова Є. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства / Є. Євграфова // Право України. – 2001. – № 10. – С. 66–68.

 48. Завальна Ж. Адміністративний та цивільний договори: порівняльна характеристика / Ж. Завальна // Право України. – 2007. – № 3. – С. 135–138

 49. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / [А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та ін.] ; за ред. В. В. Копейчикова. – Стер. вид. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

 50. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права / Ебергард Шмідт-Ассманн ; пер. з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов ; відп. ред. О. Сироїд. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : К.І.С., 2009. – 552 с.

 51. Загряцков М. Право жалобы / М. Загряцков // Право и жизнь. – 1923. – Кн. 9–10. – С. 64–82.

 52. Задихайло Д. Стратегія держави в системі законодавчого регулювання економічних відносин / Д. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 1 (44). – Ст. 129–138.

 53. Запорожец А. М. К вопросу о содержании предмета и метода хозяйственного права / А. М. Запорожец // Право і безпека. – 2005. – Т. 4. – № 5. – С. 136–144.

 54. Захарова О. Особливості державного регулювання цін на продовольчу продукцію в Україні / О. Захарова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 162–165.

 55. Захарченко А. М. Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «господарське право; господарське-процесуальне право» / А. М. Захарченко ; Ін-т екон.-прав. досліджень. – Донецьк, 2007. – 20 с.

 56. Зобов’язальне право: теорія і практика : навч. посіб. [для студ. юрид. вузів і ф-тів ун-тів] / О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць та інші ; за ред. О. В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.

 57. Золотогоров В. Г. Энциклопедический словарь по экономике / В. Г. Золотогоров. – Минск : Полымя, 1997. – 578 с.

 58. Ивановский В. В. Учебник административного права (Полицейское право. Право внутреннего управления) / В. В. Ивановский. – 4-е изд. – Казань, 1911. – 516 с.

 59. Игнатьев В. Административный Кодекс / В. Игнатьев // Власть Советов. – 1923. – № 1–2. – С. 27–33.

 60. Иоффе О. С. Структурные подразделения системы права (на материалах гражданского права) / О. С. Иоффе // Ученые записки ВНИИСЗ. – 1968. – Вып. 4. – С. 45–60.

 61. Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве / В. Б. Исаков. – М. : Юрид. лит., 1984. – 144 с.

 62. Інструкція про порядок підготовки, видання, реєстрації, надсилання та систематизації нормативних документів Національного банку України : від 20.12.1995 р., № 313 [Електронний документ]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va313500-95.

 63. Карадже-Искров Н. М. Новейшая эволюция административного права / Н. П. Карадже-Искров. – Иркутск. : Изд. бюро Иркутск. гос. ун-та, 1927. – 38 с.

 64. Карчевський К. А. Ліцензування господарської діяльності: правова природа, джерела правового регулювання, поняття та ознаки / К. А. Карчевський // Вісник Харківськ. нац. ун-ту внутр. справ. – 2009. – Вип. 44. – С. 180–188

 65. Карчевський К. А. Предмет, метод та поняття господарського (підприємницького права) / К. А. Карчевський // Право і безпека. – 2009. – № 2. – С. 151–155.

 66. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права / Г. Кикоть // Право України. – 2003. – №7. – С. 30–33.

 67. Кирилюк Д. Чи визнається в Україні судовий прецедент? / Д. Кирилюк // Юридичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 78–81.

 68. Клепицкий И. А. Terra incognita: «Хозяйственное уголовное право» / И. А. Клепицкий // Государство и право. – 2005. – № 9. – С. 35–43.

 69. Кобалевский В. Советское административное право / В. Кобалевский. – Х., 1929. – 417 с.

 70. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.

 71. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Української РСР. – 1984. – Дод. до № 51. – Ст. 1122.

 72. Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи / М. Козюбра // Право України. – 2010. – № 3. – С. 6–18.

 73. Колесников Е. В. Обычай как источник советского государственного права / Е. В. Колесников // Известия ВУЗов. Правоведение. – 1989. – № 4. – С. 19–25.

 74. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: Теорія, досвід та практика реалізації : монографія / Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 404 с.

 75. Коломоєць Т. О. Адміністративно-деліктне право України: нова парадигма / Т. О. Коломоєць // Вісник Запорізьк. нац. ун-ту. – 2006. – № 1. – С. 38–40.

 76. Колонтаевская И. Ф. Подготовка сотрудников правоохранительных органов в США / И. Ф. Колонтаевская, Г. H. Цепкое // Деятельность правоохранительных органов зарубежных стран : сб. материалов. – 2001. – Вып. 1. – С. 148–153.

 77. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

 78. Колпаков В. Адміністративно-деліктне право у юридично-галузевій парадигмі / В. Колпаков // Право України. – 2002. – № 4. – С. 17–21.

 79. Комзюк А. Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції: дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.07 / Комзюк Анатолій Трохимович. – Х., 2002. – 408 с.

 80. Комзюк А. Т. Уточнення завдання адміністративного судочинства як вимога сьогодення / А.Т. Комзюк, Р. С. Мельник // Вісник Харківськ. нац. ун-ту внутр. справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 90–97.

 81. Кононець О. М. Адміністративно-правовий статус Державної інспекції України з контролю за цінами: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Кононець Ольга Миколаївна. – Запоріжжя, 2012. – 262 с.

 82. Кононов А. А. Общенаучная концепция системы права / А. А. Кононов // Известия ВУЗов. Правоведение. – 2003. – № 3. – С. 12–21.

 83. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 84. Коняев Н. И. Субъекты хозяйственного права / Н. И. Коняев. – Куйбышев : Куйбыш. плановый ин-т, 1972. – 45 с.

 85. Коптев Р. Д. О проблемах, связанных с закупкой работ для государственных нужд на стадии исполнения контракта / Р. Д. Коптев // Закон и право. – 2009. – № 11. – С. 94–95.

 86. Кравцов С. Стандартизація і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища / С. Кравцов // Юридический вестник. – 1999. – № 1. – С. 36–38.

 87. Кравцова Т. Правова характеристика відносин, що виникають в сфері державного регулювання господарської діяльності / Т. Кравцова // Право України. – 2004. – № 6. – С. 31–35.


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал