Перелік питань підсумкового модульного контролю дисципліна філософіяДата конвертації03.03.2017
Розмір0.58 Mb.
Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства і філософії

Затверджую

Перший проректор

проф. Г.М.Ерстенюк

__________________

«___»_________2016р.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Дисципліна__________________ФІЛОСОФІЯ___ _______________

Вид контролю_ ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ___
Факультет___Медичний_____________ __

Спеціальність______Медицина

_______

Курс___________________________1___________________________

м.Івано-Франківськ

2016

Перелік питань до підсумкового модульного контролю та база тестових завдань з філософії складені на основі переліку питань типової програми к.філос.н., доц. каф. українознавства Сініциною А.В.,Перелік питань до підсумкового модульного контролю та база тестових завдань з філософії затверджені на засіданні кафедри українознавства. Протокол №_____ від __ _____201 р.

Завідувач кафедри проф.Качкан В.А.

Перелік питань розглянуто і схвалено цикловою методичною комісією ІФНМУ. Протокол №_____ від _______________20__р.

Голова циклової комісії проф.. О.З.ДецикПерелік питань до підсумкового контролю


 1. Поняття філософія, її призначення.

 2. Основні проблеми філософії. Основне питання філософії та специфіка розв’язання в історії філософії.

 3. Поняття світогляду, його структура та історичні типи.

 4. Філософія, наука, мистецтво, релігія та їх співвідношення.

 5. Філософські школи стародавньої Індії.

 6. Проблема “Схід-Захід” в сучасній філософії і культурології. Особливості східного і західного типів філософствування.

 7. Соціальна філософія Конфуція.

 8. Космогонізм ранньої грецької філософії.

 9. Особливості античної філософії Греції та Риму, її основні філософські школи та напрями.

 10. Філософія Мілетської школи (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен).

 11. Проблема діалектики у філософії Геракліта.

 12. Філософські погляди Піфагора на проблему буття, людину.

 13. Атомістичне трактування буття за Демокрітом і його теорія пізнання.

 14. Софісти: людина – міра всіх речей як вияв суб’єктивізму.

 15. Етичний раціоналізм Сократа.

 16. Проблема буття та пізнання у філософії Платона.

 17. Вчення про буття і пізнання у філософії Аристотеля.

 18. Епікуреїзм та його атомістичне вчення.

 19. Скептицизм.

 20. Стоїцизм

 21. Неоплатонізм, вчення Плотіна.

 22. Специфіка середньовічної схоластики.

 23. Особливості середньовічної філософії. Патристика, апологетика.

 24. Філософські погляди Августина Аврелія (Блаженного). Погляд на буття, людину.

 25. Філософське вчення Томи Аквінського.

 26. Полеміка реалізму і номіналізму.

 27. Особливості філософії епохи Відродження, її антропоцентричний та гуманістичний характер.

 28. Натурфілософія епохи Відродження (М.Кузанський, Дж.Бруно, М.Коперник, Г.Галілей).

 29. Реформаційно-релігійні ідеї.

 30. Філософсько-соціальні ідеї (макіавелізм, утопізм)

 31. Соціальні та культурно-наукові передумови формування філософії Нового часу, її особливості.

 32. Філософські погляди Ф.Бекона, його місце в розробці концепції емпіризму та індуктивного методу пізнання.

 33. Методологічні пошуки Р.Декарта.

 34. Вчення про субстанцію. Сенсуалізм.

 35. Проблема людини у філософії просвітництва (Ж.-Ж.Руссо, Вольтер).

 36. Німецька класична філософія як особливий етап новоєвропейської філософії. Особливість німецької класичної філософії.

 37. Філософське вчення І.Канта.

 38. Гіпотеза “Канта-Лапласа” і її наукове значення.

 39. Процес пізнання за І.Кантом.

 40. Суб’єктивний ідеалізм Й.Фіхте.

 41. Філософська система і метод Гегеля.

 42. «Трансцидентальний ідеалізм» Ф.Шеллінга.

 43. Матеріалістичний антропологізм Л.Фейєрбаха.

 44. Відмінності класичної і некласичної філософії.

 45. Основні напрями некласичної філософії, їх проблематика.

 46. Ф.Ніцше і його “філософія життя”.

 47. Фрейдизм.

 48. Філософія екзистенціалізму, розуміння нею сутності та існування людини

 49. Марксистська теорія.

 50. Позитивізм.

 51. Філософська антропологія.

 52. Основні риси української філософії.

 53. Українська філософія доби Відродження.

 54. Києво-Могилянська академія, її просвітницький характер.

 55. Погляди і проблематика вчених Києво-Могилянської академії (І.Гізель, Ф.Прокопович).

 56. “Філософія серця” Г.Сковороди.

 57. Поняття “сродної праці” в філософії Г.Сковороди.

 58. “Філософія серця” П.Юркевича.

 59. Романтизм та національне відродження у філософських творах.

 60. Філософія України ІІ пол. ХІХ поч. ХХ ст. (період романтизму). Проблематика цього періоду.

 61. Проблема буття. Форми та види буття.

 62. Вчення про матерію. Види, форми, спосіб існування матерії.

 63. Буття людини і власне людське буття.

 64. Рівні та форми виявлення буття.

 65. Свідомість як форма духовного буття.

 66. Сутність діалектики і її принципи.

 67. Альтернативність діалектики

 68. Поняття “закону”. Класифікація законів.

 69. Закони діалектики. Їх методологічне значення.

 70. Закон єдності і боротьби протилежностей в їх примиренні. Його методологічне значення.

 71. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні. Його методологічне значення.

 72. Закон заперечення заперечення. Його методологічне значення.

 73. Поняття “категорія”. Співвідношення категорій “одиничне”, “особливе”. “загальне”. Відображення ними медичної практики.

 74. Категорії “кількість і якість” як характеристики життя людини.

 75. Необхідність і випадковість, можливість і дійсність у медицині.

 76. Причина і наслідок у медицині.

 77. Форма і зміст у медицині.

 78. Сутність і явище у визначенні захворювання.

 79. Теорія пізнання. Принцип пізнання.

 80. Форми пізнання. Сенсуалізм, скептицизм, раціоналізм.

 81. Практика як специфічно людський засіб ставлення до світу.

 82. Наука та її роль у суспільстві.

 83. Форми наукового пізнання.

 84. Поняття істини, її абсолютність, об’єктивність і відносність.

 85. Проблема істини в пізнанні. Істина і правда.

 86. Емпіричний рівень наукового пізнання та його методи.

 87. Теоретичний рівень наукового пізнання та його методи.

 88. Природа і людина. Природа людини і суспільства.

 89. Біологічне і соціальне в людині.

 90. Поняття особи та особистості. Роль особи в історії

 91. Специфіка духовного буття людини. Сутнісні ознаки людини.

 92. Філософські проблеми антропогенезу.

 93. Проблема людського безсмертя: різні виявлення та аспекти.

 94. Проблема евтаназії в медико-філософському аспекті.

 95. Біоетика та філософія.

 96. Суспільство як соціальна система.


 1. Галузь філософії, яка досліджує природу цінностей, структуру цілісного світу і

реальності – це ...

А) гносеологія.

Б) діалектика.

В)аксіологія.

Г) антропологія. 1. Філософська категорія для означення об’єктивної реальності, даної нам у відчуття, - це...

А) рух.

Б) простір.

В) час.

Г) матерія.
 1. ”...і тепер, і раніше здивування спонукає людей філософствувати”,- вважав грецький філософ...

А) Аристотель.

Б) Сократ.

В) Емпедокл.

Г) Платон.
 1. „Двічі в одну річку не ввійдеш”. Ці слова належать...

А) Емпедоклу.

Б) Геракліту.

В) Софоклу.

Г) Канту.
 1. «Золоте правило моральності», визначене Конфуцієм, це:

А) Першопричиною світу є любов.

Б) Порядку під небом можна досягти дотриманню давно визначеної ієрархії.

В) Не можна робити людям того, чого не бажаєш сам собі.

Г) Жити потрібно відповідно до суспільних законів.
 1. „Пан повинен бути паном, сановник – сановником, батько – батьком, син – сином”. Хто висловив таку думку і що це за правило?

А) Лао-цзи «принцип недіяння»

Б) Конфуцій, правило «виправлених імен»

В) Спіноза, «правило моральних стосунків»

Г) Мен-цзи, «правило творення світу»
 1. „Чотири благородні істини” – одна із ознак...

А) Ісламу.

Б) Неоплатонізму.

В) Зороастризму.

Г) Буддизму.
 1. „Я знаю те, що я нічого не знаю….”. Цей афоризм виражає...

А) релятивізм Геракліта.

Б) етику софістів.

В) абсолютизм Парменіда.

Г) діалектику Сократа
 1. Середньовічна теорія креаціонізму це:

А) теорія про те, що вся істина вже відкрита Богом людям в його творіннях.

Б) теорія про те, що вся історія розгортається у божественному передбаченні.

В) теорія про те, що Бог створив світ з нічого.

Г) вчення про те, що земне існування життя людини є її підготовкою до спасіння своєї душі.


11.Початковим етапом середньовічної філософії є:

А) схоластика;       

Б) томізм;          

В) реалізм;           

Г) апологетика.
 

12.Пантеїзм – вчення, згідно з яким Бог:

А) є творцем людини;                                   

Б) є першопричиною всього

В) Бог і природа – це тотожні поняття;          

Г) не є творцем об’єктивного світу.


13.Філософія стоїцизму стверджує:

А) відсутність смислу у житті;   

Б) безмежність людського пізнання;

В) необхідність підкорятися долі;               

Г) існування світу чистих сутностей.
14. Головною у філософії Відродження була проблема:

А) людської особистості;                

Б) доведення буття Бога;

В) матеріальності світу;

Г) пізнання світу.
15.Головною проблемою філософії Нового часу ХVІІ ст. є розробка:

А) методу наукового пізнання;

Б) моделі матеріального й ідеального світу;

В) ідей сутності людини;

Г) структурності буття.
 16. Ідеологія українського націоналізму міститься у творчості:

А) Д.Донцова;     

Б) І.Франка;     

В) О.Ольжича;    

Г) В.Липинського.
17. Матеріалізм Л.Фейєрбаха є:

А) діалектичним;                             

Б) наївним;

В) механістичним;                          

Г) антропологічним.

 

18. Що характерно для епістемной лінії у філософії?А) розуміння філософії в якості вищої науки

Б) ототожнення філософії з теологією

В) приоритетністьнауки у філософії

Г) розгляд дійсності що постійно розвивається


19.Матеріалізм – це:

А) проголошення пріоритету чуттєвих задоволень;

Б) вчення про розвиток світу;

В) напрям, що стверджує первинність матерії;

Г) принцип філософського дослідження.
20.Точка зору про те, що Бог і природа  єдині, притаманна:

А) деїзму;                                  

Б) раціоналізму;

В) пантеїзму;                             

Г) емпіризму.
21. Основним принципом середньовічної європейської філософії був:

А) антропоцентризм;               

Б) теоцентризм;

В) геліоцентризм;                   

Г) космоцентризм.

22. На механізм розвитку вказує один із законів діалектики, а саме закон:

А) заперечення заперечення;

Б) всесвітнього тяжіння;

В) протилежностей;                 

Г) взаємного переходу кількісних і якісних змін.


23. Філософське вчення про суспільство – це:

А) соціологія;                                           

Б) філософія історії;

В) соціальна філософія;                           

Г) онтологія.

 

24.Емпіричні методи дослідження належать до:А) загальнофілософських методів;         

Б) методів окремих наук;

В) загальнонаукових методів;                 

Г) методів буденного пізнання.

 

25.Визначальними щодо сутності людини як особистості є властивості :А) біологічні;        

Б) фізичні;          

В) психологічні;    

Г) соціальні.


26.Суспільна свідомість – це:

А) сума індивідуальних свідомостей;

Б) надиндивідуальне духовне утворення;

В) спільна думка;  

Г) відображення суспільного буття суспільним суб’єктом.
 27.Свобода як філософська категорія – це:

А) можливість діяти на власний розсуд;

Б) пізнана необхідність; 

В) можливість мати власну думку; 

Г) протилежність (відсутність) необхідності.
28.Критерієм істини є:

А) суспільно-історична практика;

Б) здатність знань задовольняти потреби людей; 

В) верифіцируваність знання;

Г) складність знання.

 

 29.Поняття – це:А) сукупність ознак предмета;               

Б) комплекс людських почуттів;

В) ідеальний образ предмета;              

Г) спосіб сприйняття дійсності.


30.В основі наукового пізнання лежить:

А) віра;                  

Б) інтуїція;                

В) емоції;            

Г) експеримент.
31.З точки зору прагматизму сенс життя людини полягає у:

А) прагненні до насолоди;

Б) прагненні до щастя; 

В) прагненні до блага, користі;

Г) самовдосконаленні.
32.Межі свободи визначаються:

А) правами інших людей;                             

Б) відповідальністю;

В) свободою інших людей, суспільства;    

Г) свобода безмежна.
33.Парною категорією до категорії “сутність” є:

А) явище;                                      

Б) існування;

В) зміст;                                        

Г) структура.

 

34.Джерелом достовірного знання є почуття – це основне положення:А) сенсуалізму;                           

Б) раціоналізму;

В) емпіризму;                             

Г) інтуїтивізму.


35.Відповідальність – це:

А) готовність сприймати наслідки своєї діяльності;

Б) наслідок порушення соціальних норм; 

В) кара;


Г) реакція суспільства на дії людини.
35.З філософської точки зору рух – це:

А) будь-яка зміна;             

Б) суспільні зміни;

В) переміщення у просторі;                   

Г) процес мислення.

 
 36.Практика – це:

А) матеріальна перетворююча діяльність;

Б) конкретні дії по вивченню об’єкта;

В) метод наукового пізнання;

Г) індивідуальна діяльність людини.


 37.Щодо співвідношення  абсолютної і відносної істини, то:

А) це дві самостійні форми істини;

Б) відносна істина є передумовою абсолютної;

В) вони знаходяться у діалектичній єдності;

Г) абсолютна істина є частиною відносної.

 
38.Закон з точки зору діалектики – це:

А) нормативно-правовий акт;               

Б) причинно-наслідковий зв’язок;

В) суттєвий, необхідний, загальний зв’язок матеріальних і духовних явищ;

Г) офіційна настанова.

 
39.З точки зору метафізики джерелом руху є:

А) механічні взаємодії зовнішнього порядку;        

Б) внутрішні протиріччя, що притаманні всім об’єктам;

В) космічні фактори;

Г) абсолютна воля.
40.Агностицизм – це філософський напрям, що:

А) ставить під сумнів можливість пізнання світу;

Б) заперечує принципову пізнаваність світу;

В) стверджує принципову пізнаваність світу;

Г) не займається проблемами пізнання.
41.До сфери несвідомого належить:

А) знання;          

Б) інтуїція;                

В) мислення;               

Г) рефлексія.

 

42.Яке висловлювання належить софісту Протагору?А) Платон – мій друг, але істина дорожча.

Б) двічі в одну річку не ввійдеш.

В) людина є мірою всіх речей.

Г) все або нічого!


43.До характеристик філософського світогляду належить:

А) теоретичність, раціоналізм

Б) універсальність, гуманізм

В) критичність, загальність

Г) філософічність
44.Які спільні риси між наукою і філософією?

А) теоретичність, пізнавальність, отримання нового знання

Б) масовість, раціональність, критичність

В) доказовість, інтелектуальність, правдивість

Г) немає нічого спільного
45.Що, на думку Платона, є ідеальним початком існування всього реального світу?

А) апейрони.

Б) відчуття.

В) ідеї.

Г) знання.
46.Що є причиною страждання за вченням Будди?

А) матеріальне.

Б) праведність.

В) бажання.

Г) мораль.
47.Чим у буддизмі визначаються соціальне становище і матеріальні умови життя людини?

А) законом справедливості.

Б)поведінкою і життям у попередніх перевтіленнях.

В) доброчесністю.

Г) законом Мокші.
49.Хто, вперше назвав філософію філософією, а себе – філософом?

А) Піфагор.

Б) Фалес.

В) Платон.

Г) Аристотель.

50.Слово «йога» означає...

А) «енергія розуму»

Б) «медитація»

В) «поєднання»

Г) «незрозуміле»


51.До якої філософської системи відноситься буддизм?

А) астіка

Б) ортодоксальної

В) неортодоксальної


Г) східної
52.Філософія конфуціанства головну увагу зосереджує на проблемі:

А) людини і світу

Б) супільства і соціальних відносин

В) держави і володаря

Г) пошуку гармонії світу
53.Яка функція філософії допомагає людині знайти і обґрунтувати свої життєві орієнтири?

А) життєва-побутова

Б) світоглядна

В) орієнтаційна-компесаторна

Г) критично-методологічна
54.Поняття буддистської філософії, яке позначає вищий стан відсутності бажань, носить назву...

А) метафізика.

Б) нірвана.

В) санкхья.

Г) дао.

55.Хто з учнів Платона поставив під сумнів його «теорію ідей»?А) Плотін.

Б) Аристотель.

В) Сенека.

Г) Діоген.


56.Хто з античних філософів ототожнював знання і моральність?

А) Протагор.

Б) Аристотель.

В) Платон.

Г) Сократ.
57.Філософи Мілетської школи належали до:

А) позитивізму.

Б) натурфілософії.

Г) матеріалізму.

Д) монізму.

.
58.Термін „філософія” у перекладі з давньогрецької означає...

А) мудрість.

Б) вчення про мудрість.

В) вчення про любов.

Г)любов до мудрості.


59.Розробником логіки як методу пізнання дійсності є...

А) Ніцше.

Б) Сократ.

В) Аристотель.

Г) Бекон.
60. Сократ у своїй філософський системі приділяв вагу ...

А) космосу та законам його розвитку.

Б) людині та її моральним чинникам дій.

В) співвідношенню світу ідей та світу речей.

Г) атомістичній теорії.
61.Смерть ніяк не стосується нас: коли ми є, то смерті ще немає, а коли смерть наступить, то нас уже нема. Це девіз...

А) неоплатонізму.

Б) стоїцизму.

В) епікуреїзму.

Г) скептицизму.
62. Принцип «недіяння» людини по відношенню до природи належить:

А) конфуціанству.

Б) даосизму.

В) моїзму

Г) легізму

63.Конфуціанське вчення про людину проявляється у...

А) поділі людей на шляхетних (благородних) і низьких

Б) гуманності

В) наданні людині частки дао – де

Г) релігійності


64.До духовних джерел Ранньої Античної філософії відносимо:

А) єгипетська міфологія та наука;

Б) язичницька релігія;

В) твори Гомера “Одіссея”, “Іліада”;

Г) міфи стародавньої Греції.
65.Основоположним началом світу Демокріт вважав...

А) повітря.

Б) воду.

В) атоми.

Г) вогонь.
66.Основоположним началом світу Геракліт вважав...

А) сонце.

Б) повітря.

В) воду.

Г) вогонь.

67.Напрям філософії, який визнає первинним світ речей, до людської свідомості це...

А) матеріалізм.

Б) плюралізм.

В) ідеалізм.

Г) гностицизм.


68.Напрям філософії, який визнає первинним свідомість стосовно матеріального світу, це...

А) матеріалізм.

Б) плюралізм.

В) ідеалізм.

Г) гностицизм.
69.Переконання, що знання є основою правильних вчинків, було характерним для...

А) Геракліта.

Б) Сенеки.

В) Сократа.

Г) Демокріта.
70.Східна індійська філософія осмислює взаємовідношення «людини і світ» як:

А) «пристосування досвіту»

Б) «втеча від світу»

В) «радість від світу»

Г) «користь від світу»
71.Якому принципу відповідає китайське правило: «Не роби іншим того, чого не бажаєшь собі»

А) принципу «золотої середини»

Б) принципу гуманності

В) принципу користі

Г) принципу релігійності
72.Натурфілософія це –

А) філософія натури сутності;

Б) філософія природи;

В) натуральна філософія;

Г) вчення про світ;
73.Значення «Логос» за Гераклітом це:

А) закон


Б) слово

В) вогонь;

Г) наука.
74.Засновником стихійної діалектики вважається:

А) Геракліт

Б) Анаксимандр;

В) Діоген;

Г) Сократ;
74.Метод філософствування, який полягає в пошуку істини шляхом діалогу між людьми, належить...

А) Геродоту.

Б) Арістотелю.

В) Анаксагору.

Г) Сократу.
75.Яке елліністичне вчення стверджує, що і мудрець, і невіглас підкоряються «необхідності», проте мудрого вона веде, дурного – волочить?

А) епікуреїзм.

Б) скептицизм.

В) стоїцизм.

Г) неоплатонізм.

76.Яка із античних філософських шкіл стверджувала, що пізнати світ – це пізнати числа, що лежать в його основі?

А) стоїки.

Б) перипатетики.

В) кініки.

Г) піфагорійський союз.

77.Історично першою формою світогляду є...

А) релігія.

Б) філософія.

В) наука.

Г) міфологія.

78.Ідея вічного, безконечного переродження всіх живих створінь, - це...

А) закон карми.

Б) сансара.

В) концепція Мокші.

Г) практика йога.

79.Збірки текстів Індії, які містять висловлювання про походження і розвиток світу, носять назву:

А) Веди.

Б) Брахмани.

В) Атмани.

Г) Упанішади.
80.Хто започатковує ідеалістичну лінію в Античній філософії;

А) Піфагор;

Б) Геракліт;

В) Платон;

Г) Плотін
81.Піфагор та його послідовники шукали першопричинні основи буття у:

А) речовинній основі світобудови

Б) деяких ідеальних сутностях

В) у числах та їх комбінаціях

Г) у незмінному розумовому принципі
82.Засновником античної діалектики вважається...

А) Фалес.

Б) Геракліт.

В) Анаксімен.

Г) Платон.

.


83.Для кого з античних філософів характерне дуалістичне протиставлення форми і матерії?

А) Парменіду.

Б) Демокріту.

В) Платону.

Г) Аристотелю.
84.Як на думку Сократа, можна отримати істинні знання?

А) у заглибленні власних знань.

Б) у глибинах природи.

В) у Бога.

Г) в процесі діалогу між людьми.
85.Які сили упорядковують світ за Емпедоклом?

А) життя і смерть;

Б) любов і ненависть;

В) мудрість і байдужість;

Г) тільки любов
86.Основною проблематикою класичного періоду античної філософії стає:

А) антропологічна тема

Б) онтологічна тема

В) етична тема

Г) екзистенціальна тема
87. Софісти визнають:

А) абсолютну істину

Б) одну думку

В) сумнів щодо істини

Г) відносну істину
88.Два начала в китайській філософії: світле і темне, активне і пасивне носять назву...

А) ян і чже.

Б) чжі і лі.

В) ян і інь.

Г) ян і Ци.
89.Головним благом людського життя Епікур вважав...

А) волю.

Б) творчість.

В) насолоду.

Г) щастя.
90.Хто стверджував, що справжнє знання є основою правильних моральних вчинків?

А) І.Кант

Б) Сенека

В) Демокріт

Г) Сократ
91.Евдемонізм - поняття що означає:

А) найвище щастя життя - благо

Б) життя - це найвище щастя

В) уникнення страждань справжне щастя

Г) метою життя є щастя
92.За Платон “істинним буттям” було:

А) світ чуттєвих речей;

Б) матерію;

В) світ ідей;

Г) найвище благо;

93.В якому із напрямків східної філософії стверджується, що буття – це страждання?

А) Буддизм.

Б) Конфуціанство.

В) Даосизм.

Г) Джайнізм.


94. Від чого слід позбавитися людині за Епікуром для щасливого життя?

А) стереотипів

Б) агресії

В) матеріальних думок

Г) страхів
95.Поняття «анамнезис» у Платона означає:

А) принцип пізнання, який полягає у пригадуванні;

Б) принцип діяльності, який полягає у доброчесності;

В) принцип діяльності, який полягає у спогляданні;

Г) принцип недіяння.

96.Філософія Аристотеля спрямована:

А) до визначенності основного філософського запитання

Б) до наукової визначеності, логічності, стрункості

В) до формулювання філософії життя

Г) до заперечення небуття


97.Виділяють наступні історичні типи світогляду:

А) міфологічний і науковий.

Б) науковий і філософський.

В) міфологічний, науковий і філософський.

Г)міфологічний, релігійний, філософський.

.
98.Атараксія означає:

А) знання набуте в досвіде

Б) вродженні психічні стани

В) стан спокою і незворушності

Г) стан визначенності речей


99. Визначить яку форму державності як найбільш правильної визнавав Аристотель:

А) тиранію і аристократію;

Б) монархію і демократію;

В) демократію і олигархії;

Г) монархію і аристократію;
100.До третього періоду античної філософії відносяться...

А) грецька і римська філософія

Б) елліністична і римська філософія

В) грецька і італійська філософія

Г) олександрійська, римська, грецька філософії
101.Які закони називаються універсальними?

А) закони притаманні певним формам руху

Б) закони притаманні багатьом формам руху

В)закони діалектики

Г)закони науки.
102.Яке із названих філософських вчень стверджує, що в основі світу лежать дві субстанції?

А) субстанційний монізм.

Б) субстанційний дуалізм.

В) субстанційний плюралізм.

Г) субстанційний політеїзм.
103.Як називають метод протилежний діалектиці?

А) метафізика.

Б) синергетика

В) пантеїзм.

Г) інфантилізм
104.Онтологія це:

А) вчення про пізнавальні здатності людини

Б)вчення про світ, його сутність

В) вчення про природу знання

Г) розділ філософії, що досліджує загальні характеристики суспільного життя
105.Кількість у філософії означає:

А) тотожна буттю визначеність.

Б) категорія, яка відображає визначеність як, величина, обсяг

В) межа, в рамках якої предмет залишається тим, чим він є,

Г) величина у виникненні нового
106.Засобом пізнання, спілкування, збереження і передачі інформації виступають:

А) думки

Б) відчуття

В) мова

Г) мислення
107.Хто одним із перших в історії філософії намагався розв’язати проблему несвідомого?

А) Е. Ільєнков.

Б) І. Кант.

В) З.Фрейд.

Г) Сократ.
108.Що за Фалесом виступає основою світу?

А) духовна основа

Б) вода.

В) атоми.

Г) земля, повітря, вода.
109. Термін „онтологія” запровадив у науковий обіг:

А) І.Кант.

Б) Г.Гегель.

В) E. Лукач.

Г) Р.Гоклініус.
110.Квінт Тертуліан стверджував:

А) «вірую бо це абсурдно» ;

Б) «шукайте і знайдете»;

В) «стукайте і вам відкриється»

Г) божественне завжди протистоїть диявольському;

111.Завданням схоластики було:

А) дослідження соціальної дійсності;

Б) дослідження природи;

В) раціональні обґрунтування доказів Бога;

Г) формулювання християнської філософію на противагу язичницький.

112. Проблематикою елліністично-римської філософії є...

А) проблема людської діяльность

Б) проблема власного щастя

В) проблема загальнолюдського щастя

Г) проблема пошуку політичних компромісів
113.Формами існування матерії виступають:

А) індивідуальна і суспільна свідомість

Б) сфера розуму

В) субстанція і субстрат

Г) простір і час
114.У якому рядку неправильно названа форма руху матерії?

А) механічна.

Б) фізична.

В) хімічна.

Г) релігійна.
115.Потенційна дійсність, що може здійснитися, а може не здійснитися –це …

А) дійсність

Б) можливість

В) реальна можливість

Г) причина
116.Розділ філософії, що вивчає природу пізнання, закономірності пізнавальної діяльності людини це:

А) гносеологія.

Б) онтологія.

В) антропологія.

Г) аксіологія.
117.Яку назву має вчення, що заперечує можливість достовірного пізнання сутності дійсності?

А)агностицизм.

Б) онтологія.

В) антропологія.

Г) аксіологія.

118 Яке визначення істини є достовірним:

А) істина – не покладена до кишені монета, вона – процес.

Б) істина – це життєва правда.

В)істина – це відповідність наших знань дійсності, перевірені практикою.

Г) істина – це достовірні знання досвіду


119.Різновид істини в який зміст людських знань не буде спростований подальшим розвитком пізнання та практики?

А) вічна істина.

Б) раціанальна істина.

В) об’єктивна істина.

Г)абсолютна істина.
120.Різновид істини в який зміст людських знань, не повно відображає дійсність, не дає її всебічного образу?

А) вічна істина.

Б) об’єктивна істина.

В) абсолютна істина.

Г)відносна істина.
120.Як у філософії називають правильне, перевірене практикою відображення в нашій свідомості предметів і явищ природи і суспільства:

А) об’єкт.

Б) суб’єкт.

В) істина.

Г) теорія.

121.Як у гносеології називають реальну людину, здатну до цілеспрямованої пізнавальної діяльності?

А) об’єкт пізнання.

Б)суб’єкт пізнання.

В) дослідник.

Г) науковець.


122.Як у гносеології називають такий зміст людських знань про дійсність, який не залежить від від суб’єкта.

А) омана.

Б) відносна істина

В) об’єктивна істина.

Г) абсолютна істина.

.
123. У гносеології заблудженням називають:

А) зміст людського знання, в якому дійсність відтворюється неадекватно

Б) зміст людського знання, спрямованих на змінення природи,

В) зміст людського знання, які виражають позитивне чи негативне значення для людини

Г) процес логічного заперечення


124.Вирішальним джерелом істинного знання за емпіризмом є ?

А) досвід розуму.

Б) практика.

В)чуттевий досвід.

Г) органи чуття.
125.За своїми характеристиками рання українська філософія тяжіла до...

А)морального повчання та життєвої настанови.

Б) видобування абстрактно-теоретичних конструкцій.

В) містико-афористичної символіки.

Г) космоцентризму.
126.Яку назву носить принцип: „ Дій так, щоб ти завжди ставився до людства і в своїй особі, і в особі будь-кого іншого лише як до мети і ніколи б не ставився до нього як до засобу ”?

А)апріорія.

Б)агностицизм.

В)категоричний імператив.

Г) коперніканський переворот.
127.Філософська течія, яка має основною категорією - „існування”, яка виражається у внутрішніх переживаннях носить назву...

А) феноменологія.

Б) сцієнтизм.

В) екзистенціалізм

Г) психоаналіз.
128.Діяльність якого філософа можна охарактеризувати висловлюваннями: «дві речі наповнюють душу людини: зоряне небо над нами і моральний закон всередині нас»?

А) Г.Гегелю.

Б) Ф.Шеллінгу.

В) Й.Фіхте.

Г) І.Канту

129.Розробником геліоцентричної системи Всесвіту вважається:

А) Йоган Кеплер

Б) Галілео Галілей

В) Джордано Бруно

Г) Микола Коперник


130.Яку назву отримало вчення, згідно якому «мета виправдовує засоби» – ...

А) політика

Б) утопізм

В) антропоцентризм

Г) макіавеллізм
131.Розробником якого методу був Ф.Бекона:

А) аналітичний

Б) дедукції

В) математичний

Г) індукція
132.Стоїцизму була притаманна така життєва позиція як:

А) войовничисть, нескореність

Б) незворушність, спокій, мужність

В) хоробрість, активність, радість

Г) страх перед природою

133.Неоплатоніки використовує поняття «еманація», що означає:

А) виникнення світу шляхом «витікання» з першопочатку

Б) обмеженність світу

В) релігійний початок світу

Г) заперечення творення світу


134.Своєрідність середньовічної філософії у її:

А) зв’язку з наукою

Б) зв’язку з релігією

В) зв’язку з природою

Г) зв’язку з Богом
135.Філософська концепція, згідно якої світ створений Богом з «нічого»:

А) теоцентризм;

Б) сотеріологія

В) панспермія;

Г)креаціонізм.
136.Фаталізм – це концепція згідно з якою:

А) все існує вічно

Б) все визначене наперед

В) все випадкове

Г) все залежить від людини.
137.Теза ”Я мислю, отже, я існую” є важливою вихідною тезою для...

А) філософського монізму.

Б) емпіризму.

В) раціоналізму.

Г) скептицизму.

Д) сенсуалізму


138.Риса середньовічної філософії, яка означає, що будь-яка філософська проблема розглядається у контексті ідеї Бога і виводиться з неї – це...

А) теодицея.

Б) телеологізм.

В) теоцентризм.

Г) персоналізм.
139.Хто з англійських філософів стверджував: „Немає нічого в інтелекті того, чого б раніше не було у відчуттях”?

А) Т. Гоббс.

Б) Д. Локк.

В) Г. Лейбніц.

Г) Ф. Бекон.
140.Логічний метод пізнання, який виражає рух думки від загального до одиничного, це...

А) дедукція.

Б) індукція.

В) монізм.

Г) дуалізм.

141.Кому із мислителів Відродження належать слова „А все-таки вона обертається”?

А) Мартіну Лютеру.

Б) Галілео Галілею.

В) Миколі Кузанському.

Г) Еразму Роттердамському.


142.Індукція – це метод пізнання, у якому...

А) пізнання є результат обмеженних дій

Б) пізнання проходить від загального до одиничного.

В) пізнання відбувається механічно

Г) пізнання проходить від одиничного до загального.
143.Автором якого твору був Ф.Бекон:

А) «Міркування про метод»

Б) «Новий Органон»

В) «Досвід про людське розуміння»

Г) «Про людину»

144.Категоричний імператив за І.Кантом звучить як:

А) чини так, щоб ти відносився до інших як до засобу і ніколи як до цілі

Б) чини так, щоб ти відносився до інших як до себе і ніколи не гірше

В) чини так, щоб ти відносився до інших як до цілі і ніколи як до засобу

Г) чини так, щоб ти відносився до інших як до мети і ніколи як до засобу


145.Пантеїзм – це вчення:

А) про створення світу Богом;

Б) про те, що кожна річ є субстанцією;

В) про те, що природа – і Бог тотожні;

Г) про мистецтво.
146.Який напрям у пізнанні стверджує, що про «наявність предмета дізнаємося через органи чуття і відчуття»:

А) раціоналізм

Б) сенсуалізм

В) емпіризм

Г) агностицизм
147.Головною ознакою доби Просвітництва було:

А) вивчення Бога

Б) вивчення людини

В) культ розуму

Г) культ релігійності
148.Німецька класична філософія розглядає людину грунтуючись на принципі:

А) активності суб’єкта-людини

Б) відповідальності

В) доцільності

Г) розумності
149.До основних світоглядних позицій Нового часу слід віднести:

А) гносеологізм

Б) естетизм

В) антропоцентризм

Г) онтологіям
150.Яку назву має принцип, згідно якого всі різноманітні форми розвитку світу можуть бути зведені до механічного руху?

А) гносеологізм.

Б) деїзм.

В) механіцизм.

Г) пантеїзм.

151.Філософія Л.Фойєрбаха це:

А) антропологічний матеріалізм

Б) об’єктивний ідеалізм

В) матеріалізм

Г) суб’єктивний ідеалізм


152.Гіпотеза Канта-Лапласа стверджує, що:

А) всесвіт непізнанний і безмежний

Б) всесвіт виникає з пилевої газової туманності

В) всесвіт має божествену природу

Г) всесвіт має матеріальну природу
153.Хто з українських філософів є автором „хутірської” філософії?

А) Д.Чижевський.

Б) М.Костомаров.

В) П.Куліш.

Г)Т.Шевченко.
154.Хто був автор твору «Повчання дітям»?

А)Данило Паломник.

Б)Кирило Турівський.

В)Митрополит Іларіон.

Г) Володимир Мономах.
155.Український філософ, якого називали «титаном праці й велетом духу»

А) І. Франко

Б) П. Юркевич

В) В. Винниченко

Г) М. Грушевський

156.Сродна праця за Сковородою це:

А) праця, яку виконували батьки даної людини і яку вона має виконувати

Б) праця за природними нахилами та здібностями людини

В) праця, яка дає найбільший прибуток

Г) праця, яку слід виконувати за рекомендацією духовенства


157.Філософська система Г.Гегеля характеризується як:

А) діалектичний матеріалізм

Б) об’єктивний дуалізм

В) суб’єктивний ідеалізм

Г) об’єктивний ідеалізм
158.Раціоналістична спрямованість у сучасній світовій філософії належить:

А) екзистенціоналізму;

Б) неофрейдизму;

В) психоаналізу;

Г) неопозитивізму;
159.Якому філософу належить концепція “трьох світів” і “двох натур”:

А) Кулішу;

Б) Юркевичу;

В) українському;

Г) Сковороді.
160.Вперше поняття «буття»і» і «небуття» вводить у філософію:

А) Піфагор

Б) Платон

В) Парменід

Г) Плотін
161.Розуміння буття у східній філософії передбачає:

А) висування на перший план небуття як позитивного завершеного буття;

Б) надання переваги буттю над небуттям;

В) оминання даної проблеми буття загалом;

Г) злиття з природою

162.До різновидів форм буття відноситься:

А) буття галактик, зірок

Б) буття духовного

В) світ людського буття

Г) буття емоційного

163.Матерія – це філософська категорія, якою позначається:

А) об’єктивна реальність яка дана людині у відчуттях;

Б) це атоми і порожнеча;

В) протяжність, будова матеріальних об’єктів.

Г) це реальність.
164.Вкажіть правильне розуміння розвитку:

А) це кількісна зміна об’єкту

Б) це будь-який рух

В) це прогресивна зміна

Г) це необоротна якісна зміна системи
.

165.Виберіть правильне визначення поняттю «відображення»це:

А) ідеальна система визначень

Б) засіб передачі інформації

В) відтворення у людський свідомості дійсності в образах

Г) процес інтелектуального оперування


166.Людській свідомості властиве:

А) пасивне відображення дійсності

Б) активна творча діяльність

В) вплив на дійсність

Г) ідеальне відображення дійсності

167.Вищим рівнем проявлення свідомості є:

А) несвідоме;

Б) підсвідоме;

В) самосвідомість.

Г) відчуття


168.До особливих рис свідомості слід віднести:

А) сприйняття

Б) судження

В) відображення

Г) діяльність
169.Пізнання це:

а) одноразова дія між людиною і об’єктом з метою отримання знань

б) акт одноразової дії і отримання інформації

в) процес взаємодії суб’єкта і об’єкта з метою отримання знань

г) засіб продукування інформації
170.Основним принципом пізнання є:

А) принцип споглядання

Б) принцип відбиття

В) принцип відображення

В) принцип уявлення

171.Рушійною силою пізнання є:

А) абстрактне мислення людини

Б) практична діяльність людини

В) єдність інтуїції і доведень

Г) відчуття і знання

172.Механізм процесу пізнання відбувається шляхом від:

А) досвіду до практики і мислення

Б) практики до абстрактного мислення і досвіду

В) чуттєвого до абстрактного мислення і до практики

Г) ідеалізації до формалізації
173.Скептицизм у пізнанні означає:

А) висловлювання сумніву, що до отримання достовірного знання

Б) заперечення можливостей мати достовірні знання

В) пізнання не знає меж

Г) можливість отримання достовірного знання
174.До форм пізнання належить:

А) відображення, сприйняття

Б) усвідомлення і розуміння

В) раціональне і чуттєве

Г) підсвідоме і свідоме
175.Діалектичний характер процесу пізнання проявляється в наступному:

А) поступовому накопичуванні знань

Б) простим процесом одержання готових знань

В) рухом думки від незнання до знання більш повного і досконалого

Г) в можливості заперечувати набуті знання
176.Чуттєве пізнання характеризується:

А) найбільшою достовірністю

Б) тим, що є єдиним джерелом пізнання

В) тим, що є найпершим джерелом пізнання

Г) найбільшим ступенем повноти
177.Відчття у чуттєвому пізнанні фіксує:

А) окремі властивості предметів

Б) кількісні ознаки предметів

В) усвідомлення багатообразності предмету

Г) узагальнення уявлень про предмет
178.Сприйняття у чуттєвому пізнанні характеризує :

а) предметна характеристика

б) механізм відтворення предмету

в) обмеженість у чуттєвому досвіді

г) цілісний чуттєвий образ предмету
179.Найпершим і найважливішим для людини видом пізнання є:

А) наукове пізнання

Б) художньо-мистецьке

В) життєво-досвдне пізнання

Г) раціональне пізнання
180.Форма мислення, що відображає загальні ознаки предметів це:

А) уявлення

Б) судження

В) вид


Г) поняття
181.Визначенням поняття «судження» є:

А) форма мислення що виражає зв'язок понять у вигляді речення

Б) сума чуттєвого досвіду

В) процес оперування чуттєвими поняттями

Г) зв'язок чуттєвого і раціонального пізнання
182.Критерієм істини виступає:

А) мислення

Б) практика

В) відчуття

Г) докази
183.До характеристик істини слід віднести:

А) суб’єктивність

Б) конкретність

В) абстрактність

Г) формалізація
184.До рівнів наукового пізнання відносимо:

А) належний і необхідний

Б) емпіричний і теоретичний

В) стратегічний і абстрактний

Г) раціональний і чуттєвий
185.До складових емпіричного рівня можна віднести:

А) синтез, метод індукції

Б) ідеалізація, формалізація

В) спостереження, експеримент

Г) спостереження, синтез
186.До форм емпіричного рівня пізнання належить:

А) протоколи, висновки, ідеї

Б) зведення, аналіз, висновок

В) протоколи, зведення, опис

Г) досвід, навички, практика
187.Етимологія терміна «діалектика» означає:

А) вміння спостерігати, думати

Б) вміння розмовляти, говорити

В) вміння вести бесіду, розмірковувати

Г) вміння переконувати, доводити
188.Виделіть правильне визначення діалектики:

А) наука про будову світу

Б) наука про закони термодинаміки

В) наука про найзагальніші закони розвитку

Г) наука про закони виживання
189.Розвиток це:

А) зміна у певному напрямку, що призводить до нової якості

Б) зміна окремих об’єктів в просторі і часі

В) зміна зв’язків,що призводить до руйнування

Г) зміна рушійних сил, що призводить до революції
190.В основі діалектики лежить принцип:

А) взаємозв’язку і розвитку

Б) розвитку і прогресу

В) обмеженості і неможливості

Г) заперечення і прогресу
191.Догматизм це:

А) визнання істини як догми

Б) абсолютизація істини, що вимагає зміни

В) абсолютне в істині

Г) абсолютизація відносності істини
192.Закон – це поняття, що означає:

А) зовнішнє оформлення дії

Б) твердження, що не потребує заперечень

В) внутрішні, необхідні,суттєві, властивості, що повторюються

Г) твердження, що не передбачає зміни
193.Категорії «протилежність», «суперечність»

характерні для закону:

А) закон переходу кількісних змін у якісні

Б) закон запереченя заперечення

В) закон єдності і боротьби протилежностей

Г) закон суперечності протилежностей


194.Суперечність – це:

А) сторони протилежностей

Б) боротьба протилежностей

В) єдність протилежних сторін

Г) заперечення процесу


195.Який закон дає відповідь на запитання: «що є причиною

розвитку»:

А) заперечення заперечення

Б) переходу кількісних змін

В) єдності і боротьби протилежностей

Г) боротьби протилежностей в єдності

196.Яка з зазначених хвороб демонструє швидкий стрибок:

А) Снід

Б) анафілактичний шокВ) цукровий діабет

Г) підвищеня температури тіла


197.Який з наведених законів діалектики відповідає на питання: «який механізм новоутворень»:

А) заперечення заперечення

Б) переходу кількісних змін у якісні

В) закон єдності і боротьби протилежностей

Г) закон механізму новоутворень
198.Категорія «міра» у медицині позначається як:

А) рівновага

Б) норма

В) патологія

Г) пропедевтика
199.Яка з зазначених хвороб демонструє повільний стрибок

А) втрата свідомості

Б) гепатит

В) перелом

Г) аневризма
200.До якісних характеристик відносимо:

А) відсутність бажань

Б) здоровий стан

В) відсутність патології

Г) наявність відчуття
201.Перехід до нової якості відбувається за допомогою :

А) дотика

Б) стрибка

В) поштовха

Г) знищення
202.Стрибки за своїми властивостями класифікуються на:

А) окремі та групові

Б) швидкі та повільні

В) з поштовхом і без поштовху

Г) активні та пасивні
203.Закон заперечення заперечення розкриває:

А) механізм розвитку

Б) напрям розвитку

В) процес розвитку

Г) сутність розвитку
204.Категорія – це:

а) форма думки виражена у понятті, що характеризує загальні властивості

б) оформлені ознаки науки

в) формальне поняття, що визначає предмет

г) формалізація процесу
205.Форма – це:

А) наслідок дії

Б) зовнішня дія

В) зв’язок елементів

Г) організація змісту
206.Детермінізм означає:

А) заперечення послідовного зв’язку

Б) обмеженість дії у взаємозв’язку

В) принцип причинно-наслідкового зв’язку

Г) відсутність будь-якого зв’язку
207.Дійсність це:

А) реалізована можливість

Б) неможливість можливості

В) тенденція виникнення предмета

Г) те, що має статися

208.Необхідність це:

А) тенденція виникнення чогось

Б) внутрішній неминучій зв’язок

В) віра у долю, приречення

Г) подія, що передує іншій дії


209.Наслідок це:

А) неминучість дії

Б) результат дії причини

В) дія зовнішніх дій

Г) дія після дії

210.Можливість це:

А) нереалізована реальність

Б) тенденція до існування

В) сприятлива дія

Г) відсутність дії


211.Випадковість це:

А) дія поза зв’язком

Б) тимчасова дія

В) необов'язковість виникнення дії

Г) відсутність закономірності дії
212.Сутність це:

А) якісна сторона предмета

Б) наповненість змісту

В) внутрішній зміст предмету

Г) зв'язок предметів
213.Явище це:

А) кількісна визначеність

Б) форма зовнішнього проявлення сутності

В) яскраве видовище

Г) виникнення певної дії
214.До сутнісних ознак людини відносяться:

А) інстинкти, інтуїцію,

Б) мислення, воля, мова, діяльність

В) страх, дія, свідоме

Г) підсвідоме, ірраціональне, фізичне
215.Що характеризує людину як біологічний вид:

А) тривалість життя

Б) творчість людини

В) стать, вік, тип нервової системи

Г) здатність запамятовувати
216.Індивід це:

А) просто людина

Б) окремо взята людина яка відрізняється тілесно

В) людина який притаманні соціальні якості

Г) людина яка відокремлює себе від природи
217.Особа - це така людина який притаманні:

а) знання, становище

б) соціальна реалізація, авторитет, ерудиція

в) знання, влада, гроші

г) знання, переконання, ідеали
218.Особистість це людина яка наділена:

а) геніальністю, неадекватністю

б) унікальністю, неповторністю, яка може змінити світ

в) колективністю

г) всезагальністю
219.Формування особистості відбувається:

А) в процесі розвитку

Б) в процесі соціалізації

В) в процесі навчання

Г) в процесі оволодіння навичками
220.Згідно гедонізму змістом життя є:

а) прибуткова діяльність від життя

б) отримання насолоди від життя

в) отримання матеріальності від життя

г) отримання спадщини
221.Евдемоністична концепція проголошує, що:

а) життя це є досвід

б) життя дано людині для розваг

в) життя дано для щастя людини

г) життя людини це самопожертва
222.Сенсом життя за утилітаризмом є:

А) зволікати з усього насолоду

Б) зволікати з усього прибуток

В) звлікати з усього користь

Г) зволікати з усього щастя

223.Поняття «матерія» означає:

А) те, що має тверду основу

Б) те, що має властивість до руху

В) речовина

Г) порожнеча наповнена предметами


224.Проблема свободи та відповідальності людини – це проблема, яка активно обговорювалась представниками:

А) феноменології;

Б) позитивізму;

В) екзистенціоналізму

Г) філософії життя
225.Який універсальний принцип існування світу висунув А.Шопенгауер?

А) егоцентризм.

Б) воля до життя.

В) воля до влади.

Г) антропоцентризм.
226.Хто із філософів вважав добром все, від чого зростає у людини відчуття сили, могутность, а злом – все, що йде від слабкості:

А) П.Тейяр де Шарден;

Б) Ф.Ніцше;

В) А.Камю;

Г) Сократ.
227.Напрямок у філософії, який визначає волю найвищим принципом буття, - це

А) верифікація.

Б) агностицизм.

В) волюнтаризм.

Г) неотомізм.
228.Синонімом категорії «існування» є категорія:

А) сублімація

Б) верифікація

В) екзистенція

Г) немає.
229.Як називається процес, що виражається у переключенні лібідо в соціально значиму діяльність, за вченням З.Фрейда:

А) лібідо

Б) витіснення.

В) несвідоме

Г) сублімація
230.Правда це:

А) це характеристика раціональних утворень

Б) це відповідність знань і уявлень

В) це єдність істини та життєвої позиції

Г) поняття, що оцінює міру точності знання

231.Яке судження правильно відображає зв’язок об’єкта і суб’єкта:

А) «немає об’єкта без суб’єкта»

Б) «суб’єкт повністю залежить від об’єкту»

В) «взаємозв’язок між об’єктом і суб’єктом має практичний характер»

Г) «суб’єкт сам створює свій об’єкт»


232.Гносеологія та епістемологія – це:

А) синонім, бо позначають те ж саме – теорію пізнання

Б) різні, оскільки гносеологія досліджує загальні умови пізнання, а епістемологія – знання наукове

В) різні напрями пізнання, але їх розглядають як синоніми


233.Істина і правда співвідносяться таким чином:

А) істина - це характеристика раціональних знань, а правда – це єдність істини та життєвої позиції

Б) правда - це одноактова оцінка знань , а істина – це єдність знань що дозволяє оцінювати міру знань

В) правда – це власне припущення, що спирається на наші відчуття, а істина – беззаперечність власних знань

Г) істина – це незаперечність доведень, а правда – це знання власного розуміння
234.Вищою формою пізнавальної діяльності є:

А) мистецтво

Б) релігія

В) наука


Г) філософія
235.Емпіричний рівень наукового дослідження зводиться до:

а) доказово-точного відтворювального пізнання

б) досвідно-експериментального пізнання

в) отримання досконалих пояснень

г) раціонально- чуттєвого спостереження
236.До методів теоретичного пізнання слід віднести:

а) індукція, дедукція, аналіз і синтез

б) експеримент, аналіз, теорія

в) синтез, гіпотеза, факт

г) порівняння, вимірювання, опис
237.Гіпотеза це:

а) обґрунтоване доведення

б) наукове припущення

в) реалізована ідея

г) вища логічна форма пізнання
238. Теорія це:

а) система достовірних тверджень і доказів

б) наукове припущення

в) знання здобуте на основі спостереження

г) розглядається як непізнане
239.Проблема у науковому пізнанні це:

а) обґрунтоване доведення

б) не пізнане, те що треба пізнати

в) накопичення не розв’язанних припущень


240.Людина в епоху Ренесансу вважалась...

а) митцем

б) частиною природи

в) найвищим творінням Бога

г) грішною

241.Глобальні проблеми стосуються:

а) інтересів окремої людини

б) інтересів всього людства

в) інтересів окремої держави

г) інтересів природнього світу


242.Що відроджувалося в епоху Ренесансу?

а) культура і освіта Європи

б) мистецькі твори християнства

в) людина і суспільство

г) культура і традиція Античності

243.Біоетика поєднує у собі досягнення:

а) техніки, науки, людини

б) біології, медицини, науки

в) біологічної науки з духовністю

г) медичної науки з нанотехнологіям


244.Прогнозування це процес:

а) отримання знань

б) отримання знань про майбутнє

в) отримання знань про майбутнє на основі науки

г) отримання досвіду
245.Поняття «метапсихозу» означає:

А) те,що існує поза нашою свідомістю

Б) народження нової душі

В) страждання душі

Г) переселення душі
246.Епоха західноєвропейського Відродження була:

а) епохою панування релігії в усіх сферах суспільного життя;

б) епохою атеїстичного світобачення;

в) епохою піднесення цінності людини та її самовдосконалення;

г) епохою наукового сприйняття.

247. Для чого за Сократом людині потрібні знання про себе:

А) для того щоб бути могутнім,всесильним

Б) для того щоб бути здоровим і корисним

В) для того щоб бути щасливим і уникати нещасть

Д) для того щоб бути красивим і подобатися іншим


248.Що Епікур вважав є справжньою у насолодою життя:

А) відсутність тиску зі сторони людей

Б) повна відсутність руху і стан спокою

В) свободу від тілесних страждань і душевного неспокою

Г) досягнення власної мети
249. Як називається праця А.Аврелія, в який він вказує на життєві шляхи і їх вибір для людини:

А) Два світи і дві натури

Б) Новий Органон

В) Град Земний і Град Божий

Г) Місце Сонця
250.Основний вид людської діяльності в епоху Відродження ...

а) пізнання всього світу

б) творчість

в) поклоніння Богу

г) вивчення всіх наук
251. Кому належить твір «Государ»:

А) Т.Мору

Б) Макіавеллі

В) Аврелію Августину

Г) Г. Галілею
252.Система якого середньовічного філософа стала офіційною філософською доктриною римо-католицької церкви?

а) Оккама;

б) Ансельма Кентерберійського;

в) Августина Блаженного;

г) Фоми Аквінського
253.Універсалії означає:

а) ознака речі

б) сутність речі

в) загальні поняття

г) розмір речі
254.Характерними ознаками гуманізму слід вважати:

а) опору на факти і логіку

б) визнання людини як індивідуальності і самовдосконалення як особистості

в) визнання значущості земного людського життя

г) висування на перший план освіти і моральних засад
255.Світогляд - це:

А) сукупність знань, якими володіє людина

Б) сукупність поглядів, оцінок, емоцій, що характеризують ставлення людини до світу і до самої себе

В) відображення людською свідомістю тих суспільних відносин, які об'єктивно існують у суспільстві

Г) система адекватних уподобань зрілої особистості

256.Світська світоглядна позиція епохи відродження, яка протистояла схоластиці і духовному пануванню церкви:

А) гуманізм

Б) природоцентризм

В) теоцентризм

Г) ідеалізм


257.Основне твердження раціоналізму полягає в тому, що:

А) розум відіграє пріоритетну роль у пізнавальній діяльності людини

Б) чільну роль в науці відіграє експеримент

В) існування світу можливе тільки завдяки розуму

Г) суть процесу пізнання полягає тільки в сприйнятті світу окремою людиною
258.Основоположник емпіризму, автор першої технократичної утопії «Нова Атлантида», автор гасла «знання - сила»

А) Р. Декарт

Б) Ф. Бекон

В) Дж. Берклі

Г) Вольтер
259.Теорії «суспільного договору» дотримувався:

А) Платон

Б) Т. Гоббс

В) Аристотель

Г) В. Ф. Гегель
260.У філософії Канта «річ у собі» - це

А) синонім понять «Бог», «Вищий розум»

Б) те, що наявна в нашій свідомості, але нами не усвідомлюється

В) невідома першопричина світобудови

Г) те, що викликає в нас відчуття, але не може бути пізнане
261.Теорія розвитку Гегеля, в основі якої лежить єдність і боротьба протилежностей, має назву:

А) софістика

Б) діалектика

В) монадологія

Г) гносеология

262.Філософський напрям, що заперечує, або обмежує роль розуму в пізнанні, висуваючи на перший план волю, споглядання, почуття, інтуїцію

А) ірраціоналізм

Б) раціоналізм

В) емпіризм

Г) скептицизм


263.Філософське напрям, який стверджує, що наука не спроможна вирішити всі людські проблеми:

А) раціоналізм

Б) прагматизм

В) антисцієнтизм

Г) сцієнтизм
264.Форма буття, що знаходиться в центрі уваги екзистенціалізму:

А) буття природи

Б) індивідуальне буття людини

В) буття суспільства

Г) буття абсолютного духу
265.Екзистенціалістському погляду на людину відповідає твердження про те, що:

А) у нашому житті все випадково, непередбачувано, а тому треба плисти за течією і сподіватися на везіння

Б) людські вчинки визначаються несвідомими бажаннями,

В) що б людина не робила, все залежить від долі

Г) людина приречена бути вільною і нести за свої вчинки абсолютну відповідальність
266.Форма буття матерії, що виражає її протяжність, структурність у всіх матеріальних системах:

А) рух


Б) час

В) простірГ) якість
267.У структурі особистості З.Фрейд виділяє:

А) Воно, Над-я, Я

Б) Воно, До-я, Пра-я

В) Воно, свідоме С

Г) свідоме, колективне несвідоме, архетипи
268. «Воно» в психоаналізі З.Фрейда стосується:

А) сфери свідомого

Б) сферіи несвідомого

В) трансперсонального

Г) інтрасуб'ектівного
269.Носієм навмисної, цілеспрямованої активності є:

А) суб'єкт

Б) об'єкт

В) індивід

Г) особистість
270.Діалектика відрізняється від метафізики:

А) розумінням природи матеріалізму

Б) розумінням природи ідеалізму

В) розумінням розвитку

Г) розумінням людської природи
271.Найбільш загальні фундаментальні поняття це:

А) емпіричні дані

Б) категорії

В) синтаксис

Г) семантика
272.Філософський принцип, який стверджує, що всі явища пов'язані один з одним причинними зв'язками і обумовлюють один одного:

А) принцип розвитку

Б) принцип детермінізму

В) принцип єдності явища і сутності

Г) принцип єдності і боротьби протилежностей
273.Не є законом діалектики:

А) закон заперечення заперечення

Б) закон про взаимопереплетеня причин і наслідків

В) закон переходу кількісних змін в якість

Г) закон єдності і боротьби протилежностей
274.Діалектичним джерелом саморуху і розвитку природи, суспільства, пізнання є:

А) протиріччя

Б) матерія

В) міра


Г) необхідність
275.Внутрішній зміст предмета в єдності всіх його властивостей і відносин висловлює категорія:

А) сутністі

Б) необхідність

В) кількості

Г) форма
276.Чуттєве пізнання відрізняється від раціонального тим, що:

А) перше оперує фактами, друге - раціональними аргументами

Б) перше емоційно, друге - нейтрально

В) перше базується на відчуттях, друге - на здобутках розуму

Г) перше - темне, друге - темне
277.Висловлення, в якому щось стверджується або заперечується:

А) умовивід

Б) судження

В) поняття

Г) спростування
278.Форма мислення, в якій відображається наявність зв'язку між предметом і його ознакою:

А) судження

Б) поняття

В) сприйняття

Г) відчуття
279.Дослідження об'єкта в контрольованих або штучно створених умовах це:

А) спостереження

Б) вимірювання

В) експеримент

Г) ідеалізація
280.Сукупність неповторних рис, що відрізняють даного індивіда від всіх інших це:

А) індивідуальність

Б) персона

В) людина

Г) особистість
281.Вища здатність суб'єкта, яка керується діяльністю розуму:

А) совість

Б) свідомість

В) почуття

Г) розум
282.Сутність проблеми біологічного і соціального в людині полягає в питанні:

А) про пріоритет матеріальних, або духовних потреб

Б) про взаємодії та співвідношення генів і виховання

В) про форми боротьби за існування в людському суспільстві

Г) про співвідношення свідомих і несвідомих факторів у людських вчинках
283.Етичний сенс проблеми евтаназії полягає в питанні:

А) чи мають лікарі право проводити експерименти, пов'язані із загрозою для життя і здоров'я на безнадійно хворих людях

Б) чи має тяжкохвора людина право піти з життя, щоб не відчувати страждань

В) чи можна насильницькими засобами домагатися благих цілей

Г) чи має людина право на самогубство
284.«Все в світі зумовлено, людина не є абсолютно вільною», вважають представники:

А) фаталізму

Б) волюнтаризму

В) ірраціоналізму

Г) раціоналізму
285.Антропосоціогенезу - це

А) процес соціалізації людини, прилучення індивіда до культури

Б) процес становлення общепланетарной цивілізації на засадах розуму

В) процес взаємодії природи і суспільства ілюдини

Г) процес становлення людини і суспільства, їх виділення зі світу природи
286.Рух у напрямку від більш досконалого до менш досконалого це:

А) прогрес

Б) регресс

В) революція

Г) стагнація
287.Інтерес – це

А) конкретизована, усвідомлена потреба

Б) потреба в матеріальних благах

В) потреба в духовних цінностях та інформації

Г) неусвідомлюване бажання, прагнення
288.Проблеми війни і миру, демографічна та екологічна в сучасному світі, носять назву проблем:

А) локальних

Б) національних

В) глобальних

Г) народних
289.Філософське вчення про суспільство – це:

А) соціологія                                          

Б) філософія історії

В) соціальна філософія                         

Г) онтологія
290.Особистість визначається:

А) духовністю;      

Б) соціальністю;      

В) тілесністю;      

Г) розумністю.
291.Парною категорією до категорії “необхідність ” є:

А) явище                                      

Б) причинність

б) зміст                                        

г)випадковість
292.Особливістю філософських категорій є:

А) абстрактність     

Б) парність      

В) загальність     

Г) суб’єктивність

 

293.Принципами діалектики є:А) розвиток і зв’язок                  

Б) матеріалізм

В) загальність і граничність       

Г) відповідність логічному мисленню


294.Закон збереження і перетворення енергії

Що з нижеперечисленного не відноситься до основних рис наукового знання?

Обгрунтованість

Довідність

Неспростовність

Системність

295.Твердження: «Чини або ді, щоб максима твоєї поведінки могла в той же час стати і принципом загального законодавства» належить:

А)Г.в.ф. Гегелю

Б)І. Канту

В)Ф. Ніцше

Г)К. Марксу
296.Напрям сучасної західної філософії:

А) буддизм

Б) прагматизм

В) томізм

Г) агностицизм
297.Закон діалектики, що розкриває найбільш загальний механізм розвитку:

А) перехід кількісних змін в якісні

Б) єдність і боротьба протилежностей

В) заперечення заперечення

Г) закон збереження і перетворення енергії
298.Абсолютність, відносність, конкретність, об'єктивність є основними властивостями:

А) матерії

Б) простору

В) істини

Г) теорії
299.Закон діалектики, що характеризує напрям, форму і результат процесу розвитку:

А) заперечення заперечення

Б) перехід кількісних змін в якісні

В) єдність і боротьба протилежностей

Г) закон збереження і перетворення енергії
300.Наукове допущення, припущення, що потребуює додаткового обґрунтування:

А) умовивід

Б) гіпотеза

В) верифікаціяГ) інтерпретаціяПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал