Перелік питань для самоконтролюСкачати 88.09 Kb.
Дата конвертації09.02.2017
Розмір88.09 Kb.
перелік питань для САМОКОНТРОЛЮ


 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу.

 2. Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей права.

 3. Історичні форми кримінального процесу.

 4. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її роль у підготовці фахівців-правознавців.

 5. Поняття стадії кримінального процесу.

 6. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості.

 7. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення.

 8. Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин.

 9. Кримінально-процесуальна форма.

 10. Уніфікація і диференціація процесуальної форми, сучасні проблеми удосконалення кримінально-процесуальної форми.

 11. Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика.

 12. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення.

 13. Джерела кримінального процесуального права України.

 14. Поняття кримінального процесуального закону та його значення.

 15. Структура Кримінального процесуального кодексу України.

 16. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.

 17. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб.

 18. Значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відомчих нормативних актів МВС і Генеральної прокуратури України для кримінального судочинства.

 19. Умови застосування кримінального процесуального закону за аналогією.

 20. Поняття та значення засад кримінального провадження.

 21. Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації.

 22. Рівність перед законом і судом.

 23. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.

 24. Недоторканність житла чи іншого володіння особи.

 25. Таємниця спілкування, невтручання у приватне життя.

 26. Презумпція невинуватості.

 27. Забезпечення права на захист.

 28. Змагальність сторін.

 29. Диспозитивність як засада кримінального провадження.

 30. Гласність і відкритість судового розгляду.

 31. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному провадженні.

 32. Сторони та інші учасники кримінального провадження.

 33. Класифікація суб’єктів у теорії кримінального процесу.

 34. Суд, суддя в кримінальному процесі.

 35. Функції та повноваження суду (судді).

 36. Слідчий суддя в досудовому провадженні.

 37. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних стадіях кримінального процесу.

 38. Органи досудового розслідування та їх компетенція.

 39. Керівник органу досудового розслідування.

 40. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в кримінальному процесі.

 41. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого.

 42. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки.

 43. Потерпілий як учасник кримінального процесу.

 44. Захисник і його процесуальне становище.

 45. Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов’язки.

 46. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, як суб’єкт кримінального процесу.

 47. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому процесуальному становищі.

 48. Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.

 49. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні.

 50. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

 51. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування.

 52. Елементи кримінально-процесуального доказування.

 53. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні.

 54. Обов’язок доказування у кримінальному процесі.

 55. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження.

 56. Поняття доказів та їх класифікація.

 57. Поняття джерел доказів та їх види.

 58. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел.

 59. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел.

 60. Належність, достовірність і допустимість доказів.

 61. Умови визнання доказів недопустимими.

 62. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальній справі.

 63. Моральні засади доказування.

 64. Показання свідків і потерпілих.

 65. Речові докази, строки і порядок їх зберігання.

 66. Документи, як джерела доказів.

 67. Висновок експерта і його доказове значення.

 68. Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

 69. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні.

 70. Переваги спільного розгляду цивільного позову і матеріалів кримінального провадження.

 71. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову.

 72. Особливості досудового провадження, в якому заявлено цивільний позов.

 73. Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої кримінальним правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна.

 74. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків.

 75. Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків.

 76. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення.

 77. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат.

 78. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види.

 79. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

 80. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

 81. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення.

 82. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, порядок та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом.

 83. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки.

 84. Тимчасовий доступ до речей і документів.

 85. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення.

 86. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна та його розгляд.

 87. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.

 88. Особисте зобов’язання.

 89. Особиста порука.

 90. Домашній арешт.

 91. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.

 92. Застосування електронних засобів контролю.

 93. Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під вартою.

 94. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження.

 95. Затримання з метою приводу.

 96. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання.

 97. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.

 98. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.

 99. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.

 100. Етапи досудового розслідування.

 101. Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування.

 102. Особливості розслідування кримінальних проступків.

 103. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування.

 104. Підслідність та її види.

 105. Початок та місце провадження досудового розслідування.

 106. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження.

 107. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.

 108. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

 109. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

 110. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.

 111. Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування.

 112. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в діяльності органів розслідування.

 113. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій.

 114. Класифікація слідчих (розшукових) дій.

 115. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій.

 116. Допит та його процесуальне оформлення.

 117. Пред’явлення для впізнання та його види.

 118. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання.

 119. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку.

 120. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду.

 121. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.

 122. Слідчий експеримент.

 123. Освідування: поняття, процесуальний порядок проведення.

 124. Експертиза та підстави її проведення.

 125. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення.

 126. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

 127. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях.

 128. Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру.

 129. Випадки повідомлення про підозру.

 130. Складання повідомлення про підозру.

 131. Порядок повідомлення про підозру.

 132. Вручення письмового повідомлення про підозру.

 133. Зміна повідомлення про підозру.

 134. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

 135. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.

 136. Форми закінчення досудового розслідування.

 137. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок.

 138. Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.

 139. Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту.

 140. Додатки до обвинувального акту.

 141. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його зміст.

 142. Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

 143. Право на оскарження.

 144. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.

 145. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.

 146. Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі.

 147. Види підсудності. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого.

 148. Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового провадження.

 149. Сутність і значення стадії судового розгляду.

 150. Загальні положення судового розгляду.

 151. Межі судового розгляду.

 152. Етапи судового розгляду, їх зміст.

 153. Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст.

 154. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі.

 155. Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку.

 156. Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

 157. Порядок і строки апеляційного оскарження.

 158. Суть і завдання касаційного провадження.

 159. Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

 160. Порядок і строки касаційного оскарження.

 161. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 162. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.

 163. Види судових рішень Верховного Суду України та їх обов’язковість.

 164. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

 165. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 166. Види судових рішень за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

 167. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.

 168. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.

 169. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.

 170. Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

 171. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

 172. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).

 173. Екстрадиційний арешт.

 174. Види особливих проваджень у кримінальному процесі.

 175. Кримінальне провадження на підставі угод.

 176. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

 177. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

 178. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

 179. Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру.

 180. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

 181. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал