Переклад н. В. БілокурСкачати 306.4 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/2
Дата конвертації30.03.2017
Розмір306.4 Kb.
  1   2

ПЕРЕКЛАД
Н.В.Білокур
НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики, група ЛА-51
ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ
Наявність термінологічної лексики становить одну з основних рис наукового стилю. Прогрес супроводжується появою нових термінів, які постійно приходять на зміну застарілим.
Наукові дисципліни і області знань оперують конкретними науковими та загальнонауковими поняттями й категоріями, які, в свою чергу, також позначаються термінами – спеціальними або загальнонауковими. Терміни виступають у якості об’єкта у широкому діапазоні галузей теоретичної та прикладної, кожна з яких виділяє в терміні необхідні їй аспекти.
Через складність термінологічних систем, існує значна кількість їх класифікацій, як наприклад: за поділом термінології на номенклатуру і професіоналізми; за структурними ознаками термінів, тобто за компонентами з яких вони складаються; за способом синтаксичного словотворення.
При перекладі науково-технічної літератури використовуються: відповідники, прийоми калькування та транскодування (з можливим наступним поясненням або описом), шляхи опису значення, розкриття позначеного поняття. Але найважливішим є взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова. Тому процес перекладу терміну – це перш за все з’ясування його значення у контексті, а вже потім переклад термінологічної одиниці рідною мовою. Найбільші труднощі для розуміння і перекладу становлять багатокомпонентні терміни-словосполучення, які утворюються лексико-синтаксичним способом за певними моделями. Для правильного перекладу атрибутивних словосполучень необхідно знати структурно-семантичні особливості таких словосполучень та вміти правильно знаходити ключове слово.
Інна Борщ
НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики, група ЛА-73
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ПІДМОВИ ІТ
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Комп’ютеризація усіх сфер людської діяльності спричинила виникнення цілої низки лексичних новоутворень, саме тому зараз дуже актуальним є дослідження процесів появи нових слів в англійській мові, а також визначення особливостей їх перекладу українською мовою.
При перекладі англійських лексичних новоутворень підмови ІТ перекладачі найчастіше використовують експлікацію, якщо стикаються з тими одиницями, значення яких їм невідоме зовсім або ж відоме частково. Такий спосіб перекладу робить текст більш зрозумілим для середньостатистичного реципієнта – користувача персонального комп’ютера. Транскодування використовується при перекладі лексичних новоутворень підмови ІТ не настільки часто, як експлікація, адже воно потрібне для інтерпретації лише ключових понять у сфері інформаційних технологій, а саме тих, що виникли недавно та потребують запозичення та адаптації до лексичної системи української мови. Дані неологізми швидко входять до активного словникового складу мови та починають використовуватися спеціалістами. Ще одним варіантом перекладу неологізмів є пошук лексичного відповідника. Він не є дуже ефективним, якщо це стосується перекладу у сфері інформаційних технологій, адже відповідна термінологічна система української мови не настільки розвинута, як система англійської мови. Саме тому лексичними відповідниками перекладаються неологізми, котрі вже раніше зустрічалися в інших перекладах або ж якщо денотати з’явились в обох мовах одночасно. Рідше всього використовується калькування, що можна пояснити прагненням перекладача до спрощення змісту тексту, а також до зменшення кількості англіцизмів серед лексичних новоутворень підмови ІТ в українській мові.
Вікторія Герасько
НТУУ “КПІ”, факультет лінгвістики, група ЛА-52
КОМПОНЕНТНИЙ АСПЕКТ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ-ІМЕННИКІВ І
ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ 2-3 ТЕХНІЧНИХ
ПІДМОВ)
Фахова мова технічної сфери, яка обслуговує цілу низку відповідних наук, привертала й продовжує привертати увагу вчених в аспекті виявлення основних структурних і семантичних характеристик своєї лексики. Кожна область життя й знання характеризується своїм колом найменувань і щоб підкреслити їх важливість слід звернутися до термінів. Терміни, які служать для точного визначення понять з області науки
і техніки являються найвищим розрядом найменувань. Актуальність дослідження полягає в з’ясуванні питань про місце знаходження термінів-іменників у англійській мові, особливості утворення, та що найголовніше для перекладача – засоби їх перекладу.
Мета даного дослідження полягає у виділенні та дослідженні специфіки функціонування технічних термінів-іменників у підмовах машинобудування та інформаційних технологій англійської мови. Ми дослідили, що терміни-іменники бувають: однокомпонентні, двокомпонентні та полі компонентні. При
цьому, один із компонентів може бути технічний термін, а другий загальновживаний. Як правил, компонентами такого типу може бути ім.+ім., тобто найбільш продуктивний спосіб у сфері інформаційних технологій. Якщо ж обидва компоненти являють собою слова загальновживаної лексики , то такий спосіб утворення термінів у галузі машинобудування непродуктивний.
У своїй роботі ми дійшли висновку, що термін-іменник є елементом фіксованої галузі знання чи діяльності і вживається як такий лише в межах цієї галузі; він створюється, тобто певному мовному виразу свідомо надається певне значення; термін-іменник тяжіє до точного вираження поняття. Основними якостями терміна-іменника є: системність; точність; можливість подальшого терміноутворення;
стислість. У даному дослідженні під інноваціями термінів-іменників розуміються їх новотвори, до яких відносять: 1) поява власне нових термінів-іменників інформаційних технологій та машинобудування; 2) запозичення нових термінів-іменників або значень з інших терміносистем або мов; 3) спрощення термінів-
іменників за допомогою абревіації.
Олена Дубінська
НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики, ЛА-72
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АРХАЇЗМІВ ЯК ІСТОРИЧНО-ЗАСТАРІЛИХ ОДИНИЦЬ
Архаїзми як елемент відображення дійсності мають вагоме стилістично-експресивне значення у текстах різних сфер використання та тематики, передаючи особливий відтінок значення, і завдяки своєму
історичному підтексту формують специфічний експресивний фон. При перекладі текстів з архаїзмами виникає проблема адекватної передачі як самої форми даної одиниці, так і експресивно-змістового наповнення, а також повноцінне відображення контекстуального відтінку архаїзмів у тексті перекладу.
Для чіткого вираження значення одиниць застарілої лексики важливо враховувати особливості впливу лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів на відтворення змісту оригіналу засобами цільової мови. Способи перекладу специфічних лексичних одиниць не є універсальними, однак можна виділити наступні відомі перекладацькі трансформації.
Архаїзми перекладаються транскрипцією або транслітерацією, тобто одиницями національно- специфічної лексики, значення яких залежить від структури самих одиниць на фонологічному рівні. Коли в мові не можна знайти еквівалент одиниці мови оригіналу, який би повністю відтворював як семантичне, так
і екстралінгвістичне значення слова, використовується експлікація або описовий переклад.
Семантична аналогія застосовується при перекладі одиниць, які виражають схожі значення та виконують однакові функції в мові, хоч і відрізняються за своєю формою. Одним із найпоширеніших способів перекладу історичних реалій, відповідно, архаїзмів є дескриптивна перифраза. Спосіб уподібнення використовується для відтворення семантико-стилістичних функцій реалії мови джерела іншомовним аналогом-реалією мови переймача. Контекстуальне розтлумачення реалії – такий вид відтворення семантико-стилістичних функцій реалій, який нерозривно пов’язаний з цілісністю художнього тексту і полягає у роз’ясненні суті реалії у найближчому контексті.
А.А.Кожедуб
НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики, група ЛА-51
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ-ДІЄСЛІВ, УТВОРЕНИХ
КОНВЕРСІЄЮ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕХНІЧНИХ ПІДМОВ)
Конверсія як семантико-синтаксична категорія властива багатьом мовам, проте в англійській мові вона особливо широко розповсюджена. Більш того, наявність конверсії вважається типологічною особливістю англійської мови. Це мовне явище є одним із головних джерел поповнення мовної лексики даної мови і для нього майже не існує формально-морфологічних обмежень, адже в англійській мові по суті немає морфологічних флексій частин мови. Останні або зовсім не розрізняються, або можуть розрізнятись за словотворчими афіксами. Ця обставина не могла не сприяти широкому розповсюдженню конверсії, за моделями котрої відбувається утворення нових лексичних одиниць, що поповнюють словниковий склад англійської мови.
У текстах більшості технічних підмов конверсія є морфолого-синтаксичним способом словотворення, за допомогою якого слово змінює свою категоріальну приналежність і дистрибутивну характеристику без використання будь-якого дериваційного елемента та при обов’язковій омонімії твірного
і похідного слів. Тому утворилися такі терміни-дієслова як cable – to cable (кабель – проводити кабель),
motor - to motor (мотор - працювати в моторному режимі).
Відповідно до результатів проведених досліджень, було обґрунтовано семантичні особливості термінів-дієслів, утворених конверсією, і було виявлено, що найбільш поширеними є лексико-семантичні групи термінів-дієслів, що характеризують той чи інший об’єкт (shade – to shade (штрих – штрихувати)), а також ті, що позначають дію, за якої створюють об’єкт (overlay – to overlay (оверлейна програма –
створювати оверлейну програму) або застосовують об’єкт (zero – to zero (нуль – заповнювати нулями).
Часто в науково-технічних лексикографічних джерелах не відображаються українські лексичні еквіваленти англійських термінів, і цей момент значно ускладнює перекладацький процес. Однак з огляду на викладене, при перекладі твірних слів, осмисленні контексту та урахуванні семантичних особливостей таких термінів-дієслів, можна знайти еквівалент похідного слова.

При перекладі термінів-дієслів, утворених конверсією, найбільш частотними є такі трансформації як конкретизація, часткове транскодування та калькування. Також велика кількість термінів-дієслів, утворених конверсією (менше половини), перекладаються лексичними еквівалентами, що говорить про багатство української мови.
Аналіз фактичного матеріалу дозволяє стверджувати, що важливість урахування семантичних аспектів термінів-дієслів, утворених конверсією, є цікавим перекладацьким явищем, яке перекладач зобов’язаний вивчати для створення еквівалентного перекладу.
А.В.Колесніченко
НТУУ «КПІ»,факультет лінгвістики, група ЛН-61
КЛІШЕ ТА СТІЙКІ ВИРАЗИ В НІМЕЦЬКІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Переклад з однієї мови на іншу – ремесло, яке існує ще з незапам’ятних років. 50-100 тисяч років тому різні племена спілкувались між собою, і вже тоді виникла потреба в перекладі. Часто невірний переклад був причиною дипломатичних конфліктів. Пізніше виникли такі поняття як теорія та практика перекладу, які розробляли талановиті перекладачі.
З розвитком міжнародних контактів на всіх рівнях, політикою інтеграції України в європейський та світовий політичний, економічний та соціальний простір, перекладацька діяльність отримала небачений раніше розмах завдяки зростаючій інтенсивності міжнародних контактів.
Тому дана робота присвячене висвітленню особливостей перекладу німецької документації. По вищевказаному дослідженню можна зробити висновки, що:
1)
більшість німецьких кліше та стійких виразів мають повні еквіваленти в українській мові;
2)
кліше або вирази, еквівалентів яких немає, перекладаються описово, тобто передається основний зміст виразу;
3)
через не велику кількість в українській мові кліше, виразів та слів, притаманних діловому стилю, виникають повторення в контактах або листах;
4)
складнощі виникають з поширеними означеннями, які часто використовуються в договорах та контрактах. Їх перекладають на українську мову за допомогою складнопідрядних речень, що взагалі ускладнює розуміння пункту договору, де є поширені означення;
5)
службові листи з точки перекладу простіші. В порівнянні з контрактами, присутня жива мова, хоч і офіційна, а не сухі сталі ділові вирази.
Знаючи правильний переклад кліше та їх застосування, студенти зможуть покращити знання зі сфери діловодства.
Ірина Кубрак
НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики, група ЛА-61
ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОРИЗАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ МОВОЮ ПЕРЕКЛАДУ
У науковому пізнанні здатність до метафоричних переносів як вияв асоціативного мислення відіграє надзвичайно важливу роль.
Метафора – це результат семантичного процесу, в ході якого форма мовної одиниці або оформлення мовної категорії переноситься з одного референта на інший на основі їх асоціативної подібності.
Спостереження над функціонуванням образних засобів у науковому стилі вказують на те, що образи різного типу все частіше стають джерелом неологічного термінотворення.
До основних особливостей відтворення метафори в процесі перекладу англійських метафоричних термінів належить використання таких перекладацьких трансформацій як знаходження лексичного еквіваленту, реметафоризації та деметафоризації. Важливим способом відтворення метафоричних термінів є знаходження лексичних еквівалентів в мові перекладу, що як правило, зафіксовані у словниках. Реметафоризація – це спосіб перекладу метафори англомовних термінів за допомогою іншої метафори. Різновидами реметафоризації є модуляція, лексико-семантичне та семантичне калькування. Деметафоризація – це спосіб перекладу англійських термінів-метафор неметафоричним словом, що передає тільки денотативний зміст англійської метафори, а не образність. Деметафоризація спостерігається внаслідок використання перекладачем прийому транскодування та описового методу для відтворення англійського метафоричного терміна українською мовою. Описовий переклад дозволяє передати значення метафоричного терміна досить точно, але багатокомпонентна словосполука ускладнює синтаксичну структуру перекладу. Коли застосування калькування, транслітерації чи описового перекладу недоречне, можливими також є такі прийоми як: конкретизація та генералізація.
А.Р.Липчак
НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики, група ЛА-51

МЕГАКОНЦЕПТИ «ПРОСТІР, ЧАС, ІНФОРМАЦІЯ» В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА
ЗАСОБИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕХНІЧНИХ
ПІДМОВ)
Процес розвитку людського суспільства супроводжується все глибшим удосконаленням науки і техніки.
Тому система концептів технічних підмов англійської мови має безпосередній зв’язок з англомовним суспільством. Мегаконцепти «простір, час та інформація» є невід’ємними атрибутами технічної літератури, що дозволяє говорити про їх інтегрованість у концептосферу англомовного суспільства. Це пояснює актуальність обраної теми.
В даній роботі були опрацьовані засоби вербалізації мегаконцептів «простір, час та інформація» в англійській мові та способи їх відтворення українською мовою. У якості матеріалу для дослідження вищевказаних мегаконцептів були обрані технічні підмови з комп’ютерних технологій та хімічної промисловості.
Серед представлених у роботі класифікацій вербалізованих концептів найбільш доцільною виявилась побудова концептуальних полів мегаконцептів «простір, час та інформація» за ядерно-периферійним принципом.
При дослідженні перекладу обраних мегаконцептів українською мовою найчастотнішими засобами перекладу в обох технічних підмовах виявились такі перекладацькі трансформації, як описовий переклад, калькування та знайдення функціонального аналогу.
В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що серед мовних засобів представлення обраних мегаконцептів кількісно переважає мегаконцепт «інформація», який є домінантним у концептосистемі технічних підмов, мірою розподілу знань у «просторі» та «часі», мірою змін, котрими супроводжуються всі процеси у світі новітніх технологій.
О.В.Лозко
НТУУ “КПІ”, факультет лінгвістики, група ЛФ-71
ЗАПОЗИЧЕННЯ СЛІВ ТА ПЕРЕКЛАДИ ЗАПОЗИЧЕНИХ СЛІВ
Мова збагачується не лише завдяки розвиткові багатозначності слів і постійному творенню нових лексем, а й за рахунок запозичень. Запозичення полягає в засвоєнні слів однієї мови іншою. Відносно того, якими шляхами запозичуються слова, запозичення бувають: прямі — з мови в мову: хвороба, повидло,
ковадло запозичені безпосередньо з польської; башлик, сарай, карий — із татарської; опосередковані — через інші мови: індійське sakkhara — арабське sukkar — італійське zuchero — німецьке Zucker — українське цукор; Відносно того, яким способом запозичуються слова, запозичення бувають: усні: левада,
лиман, корабель, огірок — із грецької; базар, гарбуз, казан, тютюн — із татарської; книжні: аудиторія,
олімпіада, папір, бюро. Усні запозичення завжди краще пристосовані до законів мови, ніж книжні.
За ступенем адаптації розрізняють: засвоєння — слова, що вже повністю фонетично й граматично пристосувалися до української мови; наприклад, у запозичених колись словах дріт, колір, папір, як і в незапозичених, відбувається чергування голосних; колишнє французьке слово пальто відмінюється, як і будь-яке українське: пальта, у пальті і т.д.; не відчуваємо іншомовного походження в запозичених словах
левада, лиман, базар, кавун.
Терміни з інших мов іноді називають "запозиченими словами" ("loan words"), тобто чужомовними термінами, які приймають як нововинайдені терміни. Якщо ці терміни є усталеними, їх можна вводити до тезауруса. Іноді трапляється, що запозичене слово та його уявний (путативний — putative) переклад співіснують. Якщо запозичене слово вживається частіше за його переклад, то його слід прийняти як преференційний термін, в протилежному випадку слід віддати перевагу перекладу, наприклад, Х-ПРОМЕНІ
(рентгенівські промені) – [X-RAYS UF roentgen rays].
А.С.Локтєва
НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики, група ЛА-63
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ПОХІДНИХ ТЕРМІНІВ У
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ ДВОХ ПІДМОВ: МАШИНОБУДУВАННЯ
ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ)
Дослідження в області науково-технічного перекладу

складне та актуальне завдання, яке направлене на вирішення багатьох прикладних завдань, що сприяють прискоренню обміну інформації серед фахівців та вчених різних країн в сфері новітніх досягнень науки і техніки.
Актуальність теми полягає у потребі наукового осмислення та систематизації засобів досягнення адекватності при перекладі похідних термінів, що входять до складу підмов електротехніки та машинобудування, а також особливостей іх функціонування в межах цих двох підмов.
Мета даної роботи полягає в комплексному структурно-семантичному дослідженні англійських похідних термінів і особливостей їх перекладу та функціонування в науково-технічній літературі. Для досягнення мети було зібрано і проаналізовано 808 англійських похідних термінів, з яких 334 терміна з підмови машинобудування и 472 – електроніки. З’ясували, що похідні терміни перекладаються в основному за допомогою повного еквівалента (28%), калькування (24%), транскрипції (23%) та транслітерації (22%), а також методом опису (3%). Підсумовуючи проведений аналіз, можна помітити, що у підмовах машинобудування та електроніки використовуються одні й ті ж самі прийоми перекладу. Це свідчить про те,
що цим підмовам притаманні спільні структурно-семантичні особливості, і, відповідно, до них застосовують одні й ті ж прийоми перекладу.
Спостереження та результати досліджень дають можливість зробити ряд практичних рекомендацій щодо використання перекладацьких трансформацій при перекладі англійських похідних термінів в науково- технічній літературі на українську мову.
І.В.Лях
НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики, група ЛА-51
СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ
ОДИНИЦЬ ПОЛЯ “ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ”
Людина є складним об'єктом дослідження, який породжує безмежні складності його пізнання і створює ілюзію особливого суб'єктивного світу і суб'єктивного начала в мові. У лінгвістичній науці вже було проведено низку досліджень, присвячених номінації окремих характеристик людини. Лексика, що позначає людину, її ознаки, риси, стан, дії, поведінку, всі її соціальні відносини, становить ідіоматичний простір "homo socialis".
Поведінку можна розглядати як сукупність послідовних учинків або систему дій людини, як практичну, реальну або реалізовану дію, яка, в свою чергу, є різновидом поведінки, осмисленим комплексом учинків.
У даній роботі ми розглядаємо підходи вчених до класифікацій фразеологічних одиниць поля
“поведінка людини”. Це такі вчені як Е.К. Коляда, Т.Ю. Лісінська (оціночні категорії, емоційно-оцінювальне ставлення), В.В. Виноградов (ступінь видозміни значення слова у різних синтаксичних і стилістичних умовах утворення) та Б.М. Ажнюк (тематичні групи ФО із зоосемічним компонентом). Предметом інтересу даної роботи став семантичний рівень вивчення ФО, так як значення слова видозмінюється у різних синтаксичних і стилістичних умовах. Одним із підходів до вивчення ФО є поділ їх на різні тематичні групи та групи ФО із компонентом власної назви на позначення поведінки людини.
У практичній частині робимо загальний аналіз способів відтворення англійських ФО поля
“поведінка людини” за класифікаціями, які представлені в теоретичній частині. Також визначаємо перекладацькі трансформації тематичних та семантичних груп на позначення поведінка людини.
М.В.Майструк
Хмельницький національний університет,
факультет міжнародних відносин, група ПР-06-2
ОБРАЗНА КОГЕЗІЯ У ПЕРЕКЛАДІ
Для позначення форм зв'язку у тексті, використовують термін когезія (від англійського “cohesion” – зчеплення). Отже, когезія – це особливі види зв'язку, що забезпечують континуум, тобто логічну послідовність, (темпоральну та / або просторову) взаємозалежність окремих повідомлень, фактів, дій та ін.
(І.Р. Гальперин)
Розрізняють основні типи когезії: лексичну, образну, стилістичну та структурну. Лексична когезія представлена семантичним полем тексту. Структурна когезія базується на різних видах паралелізму та повторах.
Образна когезія виражається через розгорнуту метафору, яка може зв’язувати як весь текст, так і окремі його частини. Тому для того щоб не розривати цю єдність, розгорнуту метафору потрібно відтворювати при перекладі. Іншими словами можна сказати, що образна когезія – це розгортання семантичного поля з так званою метафоризацією.
Прикладом перекладу образної когезії є твори Рея Бредбері, серед яких варто виділити оповідання
“There Will Come Soft Rains”. У перекладі ми відтворили - як антропоморфну метафору, так і звукову
імітацію та риму.
In the living room the voice-clock sang, Ticktock, seven o’clock, time to get up, time to get up, seven
o’clock! As if it were afraid that nobody would.” У вітальні загукав годинник: “Дзинь-динь, сім годин, час
прокидатись, час підніматись, сім годин!” – так ніби хвилювався, що ніхто не пробудиться.
Seven-nine, breakfast time, seven-nine!” Сім-нуль-дев’ять, снідати час, сім-нуль-дев’ять, сніданок
нараз.
“Eight-one, tick-tock, eight-one o’clock, off to school, off to work, run, run, eight-one!” Вісім-нуль-одна,
дзинь-да, вісім-нуль-одна, до школи пора, до роботи пора, гайда, гайда, вісім-нуль-одна.
Марина Махініч
НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики, група ЛН-61


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал