Передмова «Методичні вказівки і завдання до виконання самостійної роботи студентів»Сторінка1/6
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Передмова
«Методичні вказівки і завдання до виконання самостійної роботи студентів» складені на основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста з урахуванням специфіки навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, вікової категорії студентів та складається з мети, визначення, що повинен знати, вміти і розуміти студент після вивчення матеріалу, якою має бути логіка вивчення матеріалу , а також ключові терміни і поняття, що вживаються в темі. Крім того, в кожній темі подаються стислий огляд теми, питання для самостійної роботи студентів, завдання для закріплення матеріалу та список літератури. До кожної теми пропонуються відповідні завдання.

Самостійна робота є важливим елементом вивчення дисципліни «Основи філософських знань» і сприяє кращому засвоєнню та ефективному опануванню навчального матеріалу.

Самостійна робота студентів є основною формою оволодіння знаннями у вільний від аудиторних занять час.

З дисципліни «Основи філософських знань» рекомендуються такі види самостійної роботи:

 • самостійне вивчення й поглиблене опрацювання певних розділів дисципліни, та окремих питань;

 • вивчення матеріалу лекцій за конспектами, підручниками і спеціальною літературою;

 • виконання домашніх завдань при підготовці до семінарських занять;

 • виконання тестових завдань;

 • складання таблиць, схем.

Під час самостійної роботи студент повинен опрацювати ключові терміни і поняття, що вживаються в кожній темі.

Самостійні завдання студенти виконують в учнівському зошиті, який дозволяється використовувати як допоміжні матеріали під час складання заліків, екзаменів та інших контрольних занять.

ЗМІСТ
Програма дисципліни

Тематичний план завдань для СРС

Розділ І.

Тема 1.

Тема 2. Філософія Стародавнього світу……..14

Тема 3. Філософія Європейського Середньовіччя та епохи Відродження………..20

Тема 4. Філософія Нового часу……… 26

Тема 5. Філософія ХІХ – ХХ століть….32

Тема 6. Філософська думка в Україні….37

Розділ ІІ.

Тема 7. Проблема бутя у філософії…42

Тема 8. Духовний вимір людського буття….47

Тема 9. Основи філософського вчення про розвиток….

Тема 10. Основний зміст пізнавальної діяльності…57

Розділ ІІІ.

Тема 11. Філософський аналіз суспільства….62

Тема 12. Філософська концепція людини…… 67

Тема 13. Цінності в житті людини і суспільства…..74

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Вступ. Філософія як специфічний тип знання.

Поняття „філософія". Місце філософії в самопізнанні людини. Основні джерела філософії: міфологія, релігія. Світогляд як духовно практичне засвоєння світу. Структура світогляду. Типи світогляду. Світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння. Світобачення та його принципи: монізм, плюралізм, скептицизм, догматизм, раціоналізм, сенсуалізм.Предмет і функції філософі. Філософія в системі культури.
Тема 2. Філософія Стародавнього світу.

Історія філософії як сходження до вершин людського самопізнання. Стародавня філософія як зародок і колиска всіх наступних типів філософі. Людина - змістовне ядро всіх проблем стародавньої філософії.

Проблема позбавлення людини від страждань у філософії Стародавньої Індії. Проблеми філософії Стародавнього Китаю. Антична філософія: особливості розвитку, морально-етична спрямованість
Тема 3. Філософія європейського середньовіччя та

епохи Відродження.

Загальна характеристика доби середньовіччя. Зміни у світогляді під час переходу від античності до середньовіччя. Роль християнства у формуванні середньовічної філософії. Основні проблеми та досягнення філософії доби середньовіччя в Європі та Візантії. Філософія Відродження: гуманістичний характер; науково-природничі погляди; соціально-політичні ідеї; етика Ренесансу. Проблема людської особистості.
Тема 4. Філософія Нового часу.

.Якісно нова спрямованість філософії в епоху ранніх буржуазних революцій в Європі. Пошуки продуктивного методу пізнання: сенсуалізм, раціоналізм. Новий філософський ідеал у філософії просвітництва. Проблема свободи людини та шляхи її соціального визволення. Класична німецька

філософія. Моральний смисл обмеження людського розуму і розширення меж віри. Особливості та досягнення класичної німецької філософії.
Тема 5 . Філософія XIX - XX століть.

Своєрідність російської філософії: релігійно-ідеалістичний, революційно-демократичний напрямки, руський космізм. Перегляд класичної моделі світорозуміння у філософії ХІХ-ХХ століть. Програми радикального оновлення філософії - філософія Маркса й Енгельса, позитивізм, філософія життя. Некласична філософія XX століття: основні напрямки та їх особливості. Критика цінностей західних техногенних цивілізації, відмова від проектів тотального перевлаштування світу, сцієнтизм та антисцієнтизм, проблеми ірраціонального та несвідомого, екзистенціальна філософія. Проблема знання та мови у філософії.
Тема 6 . Філософська думка в Україні.

Джерела української філософської культури. Становлення українського неоплатонізму ХІУ- ХУІ століть. Філософська думка українського ренесансу.

Специфіка реформації в Україні. Зародження професійної філософії в культурно-освітніх центрах України: Острозькій та Києво-Могилянській академіях. Т.Г.Сковорода - родоначальник української класичної філософії.

Філософія Т.Г. Шевченко. Академічна філософія XIX століття: особливості, напрямки і основні філософські ідеї.„Культурне відродження" 20-х та філософське відродження 60 -х років XX століття. Сучасна філософська думка в Україні. Філософська думка української діаспори.
Тема 7. Проблема буття у філософії.

Поняття „онтологія", „буття". Фундаментальне значення проблеми буття в філософії. Основні виміри буття (буття речей, природи, людини, духовного і соціального). Світ як всеохоплююча реальність. Єдність природи, суспільства і людини, матеріального буття і людського духу. Практичні витоки людського поділу реальності на об'єктивну та суб'єктивну. Реальність буття та небуття. Єдність матерії, руху, простору, часу. Людська діяльність як особливий спосіб саморуху об'єктивної і суб'єктивної реальності
Тема 8. Духовний вимір людського буття.

Свідомість людини як діалектичне співвідношення об'єктивної та суб'єктивної реальності, як духовний спосіб орієнтації людини в реальності буття, що розвивається. Проблематика походження, розвитку і сутності свідомості. Свідомість і мова. Структура та функції свідомості. Свідомість та самосвідомість, свідоме, підсвідоме, несвідоме. Загадкові явища людської свідомості та психіки. Суспільна свідомість. Форми суспільної свідомості: політична, правова, моральна, естетична, релігійна, філософська та ін. Проблема вибору свободи і відповідальність.
Тема 9. Основи філософського вчення про розвиток.

Діалектика як вчення про розвиток і універсальні зв'язки. Загальні ознаки і людський критерій розвитку. Принципи діалектики.Категорії діалектики. Закони діалектики, їх методологічне та світоглядне значення. Антиподи діалектики: софістика, метафізика.
Тема 10. Основний зміст пізнавальної діяльності.

Поняття „гносеологія". Проблема пізнання у філософії.Поняття пізнання та його рівні. Об'єкт і суб'єкт пізнання.Чуттєве і раціональне, емпіричне і теоретичне пізнання. Опосередковане та безпосереднє пізнання. Логіка та інтуїція. Пізнання та творчість. Пізнання і знання. Проблема істини. Практика як критерії істини. Практика як спосіб ставлення і відношення людини до світу і до самої себе. Типологія видів практики: виробничої, соціальної, політичної, духовної. Знання і мудрість. Методологія. Метод як усвідомлений спосіб пізнавальної діяльності. Методологія. Метод як усвідомлений спосіб пізнавальної діяльності. Методологічний арсенал науки.

Тема 11. Філософський аналіз суспільства.

Поняття суспільства у філософії. Основні підходи до розуміння суспільства. Суспільство як самоорганізуюча і саморозвиваюча система. Роль географічного природного середовища у житті суспільства. Демографічні чинники суспільного розвитку. Матеріальні основи розвитку суспільства. Політична система суспільства. Громадське суспільство: поява, основи, ознаки. Сутність та структура духовного життя суспільства. Поняття „культура" як єдність матеріальних і духовних цінностей, вироблених людством. Історична різноманітність і єдність типів суспільства. Формація і цивілізація. Сучасні концепції суспільного розвитку, його критерії. Історичний результат як підсумок зіткнення різних сил і тенденцій у суспільному розвитку. Рушійні сили історичного розвитку. Роль і місце насильства в історії.


Тема 12. Філософська концепція людини.

Філософська концепція людини - основа наук про людину. Сутність людини. Праця і мова - фактори становлення й розвитку людини. Проблема людини в історії філософії. Філософський зміст понять „індивід", „індивідуальність", „особистість". Типологія особи. Проблема відчуження людини та шляхи її подолання. Діалектика взаємодії людини і суспільства. Самореалізація особи. Роль особистості в історії. Самоцінність людського життя. Сенс життя, людини. Проблема людського щастя. Аморальність використання людини як засобу.
Тема 13. Цінності в житті людини і суспільства.

Поняття „аксіологія". Місце аксіології в системі культури. Цінності як визначальні характеристики людського буття. Людина в системі цінностей. Структура цінностей. Цінність як ядро духовного світу людини. Проблема суб'єктивного вибору. Цінність і ціль. Цінність і життєвий смисл.Цінність як регулятор поведінки людини. Базові цінності людського буття. Цінність орієнтації. Вищі духовні цінності. Поняття про духовну досконалість. Глобальні проблеми людства і людина: екологічний і моральний імперативи виживання людства. Стратегія людства в планетарному масштабі. Проблема переходу від техногенної до антропогенної цивілізації.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАВДАНЬ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

для спеціальностей:

5.03050901, 5.03050401, 5.07010101, 5.05050204, 5.07010602, 5.05050302

денної та заочної форми навчання

ТЕМИ

Тематика СРС

МОДУЛЬ І

Розділ І.Гуманістичний зміст історії виникненняі розвитку

філософії.

Тема І. Вступ. Філософія як

специфічний тип знання.

СРС Світобачення та його принципи:

СРС Місце філософії в самопізнанні

людини.

Тема ІІ. Філософія

Стародавнього Світу.


СРС Філософські ідеї Конфуція.

СРС Морально-етична спрямованість у

творчості античних філософів

Тема ІІІ.

Філософія Європейського Середньовіччя та епохи Відродження.

СРС Основні проблеми та досягнення

філософії доби Середньовіччя в

Європі та Візантії.

СРС Проблема людської особистості.

Тема ІV.

Філософія Нового часу.

СРС Особливості та досягнення філософії Нового часу.

Тема V.

Філософія ХІХ-ХХ століть.

СРС Особливості та досягнення

класичної німецької філософії.

Тема VІ.

Філософська думка в Україні.

СРС Філософія Г.С.Сковороди

СРС Філософська думка української

діаспори.

МОДУЛЬ ІІ.

Розділ ІІ.

Онтологі я і гносеологі я .

.Тема VІІ. Проблема буття у

філософії


СРС Реальність буття та небуття.

СРС Єдність матерії, руху, простору,

часу

Тема VІІІ.

Духовний вимір людського

буття.


СРС Загадкові явища людської

свідомості та психіки

СРС Свідомість і мова.

СРС Проблема вибору свободи і

відповідальність.

СРС Форми суспільної свідомості

Тема ІХ.

Основи філософського

вчення про розвиток.

СРС Антиподи діалектики:

софістика і метафізиа

Тема Х.

Основний зміст пізнавальної діяльності.

СРС Логіка та інтуїція.

СРС Методологічний арсенал науки
Розділ ІІІ.

Соціальна філософія.

Тема ХІ.

Філософський аналіз

суспільства.


СРС Громадянське суспільство :поява,

основи , ознаки.

СРС Формація і цивілізація

СРС Сучасні концепції суспільного

розвитку його критерії.

СРС Роль і місце насильства в історії

Тема ХІІ. Філософська

Концепція людини

СРС Діалектика взаємодії людини і

суспільства.

СРС Сенс життя людини.

СРС Проблема людського щастя

Тема ХІІІ.

Цінності в житті людини

суспільства.

СРС Цінність і життєвий смисл.

СРС Поняття про духовну досконалість.

СРС Глобальні проблеми сучаснос.


РОЗДІЛ І. Гуманістичний зміст історії виникнення

і розвитку філософії.

Тема 1. Вступ. Філософія як специфічний тип знання.
Мета: Проаналізувати історичні умови виникнення філософії; ознайомитися з основними джерелами філософії; охарактеризувати предмет і функції філософії; сформулювати поняття філософія, світогляд та їх складові; визначити місце філософії в самопізнанні людини.
Після вивчення матеріалу теми Ви повинні:

Знати:

 • що таке світогляд, його складові та типологія;

 • співвідношення філософії зі світоглядом, наукою, мистецтвом, релігією та ідеологією;

 • історичні особливості виникнення філософії;

 • особливості та характерні риси філософського мислення;

 • структуру та основні функції філософії.

Вміти:

 • розрізняти світоглядні та інші види знання;

 • виділяти елементи філософського мислення у певних знаннях;

 • пояснювати (у тому числі - конкретними прикладами) основні функції філософії;

 • застосовувати до конкретних ситуацій ознаки найперших філософських позицій.

Розуміти:

 • в чому полягають необхідність виникнення у людини світоглядних знань та орієнтацій;

 • як пов'язані між собою світогляд та філософія;

 • чим зумовлена наявність у філософії таких характерних рис мислення;

 • чим зумовлена саме така структура філософського знання.


Стислий огляд теми:

Філософія як. особлива сфера людського знання і пізнання виникла на основі світоглядних пошуків та орієнтацій людини, що постають як необхідність з погляду людського життєвого вибору та самоствердження. Постаючи теоретичною формою світогляду, філософія набуває певних особливостей, таких, як узагальнюючий характер знання, принциповий людино-центризм, прагнення досягти абсолютів та ін. Ці особливості зумовлюють структуру та функції філософського знання. У кінцевому підсумку філософія постає як глибинне і непереборне прагнення людської душі до прозорості й осмисленості підвалин власного буття.

Отже, філософія є насамперед концептуальним вираженням світоглядних проблем. Як особлива сфера духовної культури, вона не зводиться до інших подібних сфер та напрямів, а доповнює і розвиває їх. Використовуючи такий специфічний вид мислення, як світоглядна рефлексія, філософія шукає відповіді на смислотворчі проблеми людського буття. Філософське знання розкриває реальний та духовний світ людини в їхньому взаємозв'язку та розвитку, має вільний, критичний, проблемний і творчий характер.
Основні терміни і поняття теми.

Світогляд—сукупність узагальнених уявлень людини про світ, місце людини у світі, підвалини людських взаємин з світом, що виконують функції людсь-кого самоусвідомлення та світо орієнтування.

Філософія (з давньогрец.: любов до мудрості) — теоретична форма світогляду; особливий рівень мислення, на якому думка усвідомлює себе саму у своєму ставленні до дійсності та шукає остаточних, абсолютних засад для власних актів і людського самоствердження у світі.

Рефлексія (з лат.: загинати, обертати) —унікальна здатність людської свідомості (і думки) у процесі сприйняття дійсності сприймати і себе саму; внаслі-док цього людська свідомість постає водночас і як самосвідомість, думка про щось — як думка про думку, знання про щось — як знання про самезнання.

Категорії (з давньогрец.: демонструю, виявляю) —гранична широкі, вузлові поняття певної галу зі знання, сукупність яких окреслює якісну специфіку предмета пізнання даної галузі.

Філософія, релігія, мистецтво — за Г.Гегелем три основні форми людської духовно-практичної діяльності, які фіксують три основні властивості людсь-кого інтелекту: філософія (наука) уособлює здатність розуміти, мистецтво — здатність переживати дійсність, релігія —здатність відчувати спорідненість людського духу з фундаментальними печатками буття.
План заняття.

 1. Поняття «філософія». Місце філософії в самопізнанні людини.

 2. Основні джерела філософії: міфологія, релігія.

 3. Світогляд як духовно практичне засвоєння світу. Структура світогляду. Типи світогляду. Світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння. Світобачення та його принципи: монізм, плюралізм, скептицизм, догматизм, раціоналізм, сенсуалізм.

 4. Предмет і функції філософії. Філософія в системі культури.Самостійно студенти вивчають питання:

1.Світобачення та його принципи: монізм, плюралізм,

скептицизм, догматизм, раціоналізм, сенсуалізм.

2. Місце філософії в самопізнанні людини.
Література:

1. Канке В. А. Философия. Исторический й систематический курс. - М., 2001.

2. Кульчицький О. Основи філософії і філософських наук. – Мюнхен - Львів, 1995.

3. Філософія. Навчальний посібник / за ред..І.Ф.Надольного.-К., 2004. с.5-23

4. Петрушенко В.Л. Філософія.Л., 2006.

Методичні рекомендації: скласти конспект до питань самостійної роботи.
Методичні поради до виконання СРС

При розгляді першого питанняСвітобачення та його принципи слід

звернути увагу на визначення світобачення та його принципів: монізм,

плюралізм, скептицизм, догматизм, раціоналізм, сенсуалізм ( зробити запис

даних термінів у зошит)

У другому питанні «Місце філософії в самопізнанні людини» слід визначити

яке місце займає філософія у самопізнанні людини.
Завдання для самостійного опрацювання і

закріплення матеріалу з теми
Завдання 1. Розкрийте зміст поняття світогляду і окресліть його значення в свідомому регулюванні людиною свого життя.

Завдання 2. Назвіть і охарактеризуйте основні складові світогляду як інтелектуальної форми людського самоусвідомлення.

Завдання 3. Охарактеризуйте найважливіші особливості міфологічного, релігійного та буденного світоглядів, їх відмінності від філософського світогляду.

Завдання 4. Окресліть та розкрийте зміст основних особливостей філософського мислення.

Завдання 5. Охарактеризуйте основні елементи структури філософського знання (основні філософські дисципліни) та поясніть, на якій основі їх виділяють.

Завдання 6. Спробуйте визначити предмет філософії та обгрунтувати його розуміння.

Завдання 7. Розкрийте зміст основних функцій філософії.

Завдання 8. Розкрийте основні аспекти співвідношення філософії та світогляду.

Контроль знань з СРС

Питання з СРС закріплюються практично за допомогою розв’язання тестових завдань (МОДУЛЬ І), ККР.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал