П ередмоваPdf просмотр
Сторінка17/21
Дата конвертації08.12.2016
Розмір4.86 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
8.14. Методика аналізу економічної
ефективності створення та діяльності компанії
з іноземними інвестиціями
Обчислення всіх показників ефективності створення та діяльності підприємства з іноземними інвестиціями пов’язано із використанням інформації про потік готівки (так званого cash який визначається через приток та відтік коштів у грошовій і матеріальній формі з приведенням у часі. При виборі спільного підприємництва як форми співпраці, визначення ефективності здійснюється стосовно об’єкта у цілому та окремо для кожного з учасників цієї форми організації бізнесу. Методичні підходи до здійснення аналізу такі:
повна ефективність створення та економічної діяльності ком-
панії з іноземними інвестиціями визначається з урахуванням всіх доходів та витрат до сплати податків, експортного та імпортного мит,
інших платежів, безпосередньо не пов’язаних із виробничою діяльністю підприємства та реалізацією його продукції;
чиста ефективність створення та економічної діяльності ком-
панії з іноземними інвестиціями визначається після сплати податків та
інших платежів;
комерційна ефективність створення та економічної діяльності
компанії з іноземними інвестиціями характеризується співвідношенням фінансових результатів і витрат та порівнянням рентабельності,
що очікується, з нормою прибутку.
Критерієм, на основі якого визначається доцільність участі у ство-
ренні та діяльності компанії з іноземними інвестиціями, є насамперед позитивне сальдо нагромаджених реальних грошей у господарському періодів якому кожен з учасників здійснює витрати та одержує доходи.

184
8.15. Показники економічної ефективності
створення та діяльності компанії
з іноземними інвестиціями
1. Прибуток від реалізації продукції, виготовленої компа- нією з іноземними інвестиціями:
t
t
t
t
С
В
К
В
П
вн валют, (де
t
П
— прибуток від виробництва та реалізації продукції компанії з
іноземними інвестиціями уроці валют
В
t
— валютна виручка за вирахуванням валютних витратна технічне обслуговування та ремонт виробів у зарубіжних споживачів уроці К — курс для переведення іноземної валюти у національну
t
вн
В
— виручка від реалізації продукції
на внутрішньому ринку уроці
t
С
— собівартість реалізованої продукції уроці. Інтегральний показник ефективності діяльності компанії з іноземними інвестиціями
інтегр.
Е
:

=
+
λ
×

+
=
t
t
t
t
t
t
t
1
інегр.
ЛВ
)
КВ
А
ЧП
(
Е
, (де t — кількість років ЧП
t
— чистий прибуток компанії з іноземними
інвестиціями уроці А
t
амортизаційні відрахування уроці КВ
t
капітальні вкладення у створення та розвиток компанії з іноземними
інвестиціями уроці ЛВ
t
. — ліквідаційна вартість підприємства уроці коефіцієнт приведення у часі. Ефект від діяльності компанії з іноземними інвестиціями, згідно з яким визначається доцільність створення такої компанії та відповідність її економічної діяльності інтересам країни.
t
t
t
t
Е
λ
×
γ
×
+
+
+
+
+
λ
×
+
+


+
=

=
)
Ф
Ф
А
ЛВ
(
)
СФ
В
В
Кр
П

розвит.
рез.
вн кр
Т
1
t нац.
б
, (де Д
б
— доходи від діяльності компанії з іноземними інвестиціями, які
надходять до бюджету країни П
нац.
— прибуток національного учас-

185
ника компанії з іноземними інвестиціями Кр — кредити, видані компанії з іноземними інвестиціями В
кр
— відсотки і виплати за кредитами, виданими компанії з іноземними інвестиціями
t
вн.
В
— виручка від реалізації продукції на внутрішньому ринку уроці СФ — внесок національного учасника в статутний фонд
γ — частка внеску учасника компанії з іноземними інвестиціями в уставний фонд λ
t
— коефіцієнт приведення у часі; ЛВ
t
— ліквідаційна вартість підприємства уроці t;
А
t
витрачені кошти на момент з’ясування доцільності створення компанії у вигляді амортизаційних відрахувань Фрез — резервний фонд Ф
розвит.
— фонд розвитку виробництва, науки, техніки. Прибуток кожного з партнерів компанії з іноземними інвести- ціями:
γ
×
=
розпод.
нац.
П
П
, (де П
розпод
— прибуток компанії з іноземними інвестиціями, який підлягає розподілу між учасниками
γ — частка внеску учасника компанії з
іноземними інвестиціями до статутного фонду. Середньорічна рентабельність витратна розвиток (внутрішня норма рентабельності):
t
Р
t
t
×
=

=
іноз.
1
іноз.
КВ
П
, (де П
іноз.
— прибуток іноземного учасника компанії зі спільними інвестиціями КВ
іноз.
— капіталовкладення іноземного учасника компанії зі
спільними інвестиціями t — кількість років.
6. Строк окупності інтегральних витрат за рахунок одержаного прибутку:
t
t
t
П
П
КВ
Т
ок

=
, (де Т
ок
— строк окупності капітальних вкладень у створення та розвиток компанії з іноземними інвестиціями П
t
— прибуток від виробництва та реалізації продукції компанії з іноземними інвестиціями уроці t;
КВ
t
— капітальні вкладення у створення і розвиток компанії з іноземними інвестиціями уроці
186
Основні терміни та поняття
Арбітраж валютний, бюджетна ефективність експорту, бюджетна ефективність імпорту, бюджетний ефект від експорту, бюджетний ефект від імпорту, валютний ефект від експорту, валютний ефект від імпорту, валютна ефективність експорту,
валютна ефективність імпорту, витрати трансакційні, граничнодопустимі витрати експорту, граничнодопустима вартість імпортної продукції, дефлятор, дисконтування, ефективність, ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, індекс умов торгівлі, капіталізація, квота експортна, квота імпортна,
коефіцієнт ефективності експорту альтернативний, коефіцієнт ефективності експорту базовий, коефіцієнт ефективності імпорту альтернативний, коефіцієнт ефективності імпорту базовий,
коефіцієнт зовнішньоторговельного обороту, неявні (альтернативні) витрати, опціон валютний, хеджування.
Контрольні запитання, завдання
та проблеми для обговорення
1. Дайте визначення поняттю ефективність зовнішньоекономічної
діяльності».
2. За якими критеріями ефективність зовнішньоекономічної діяльності (як феномен господарської практики) може бути піддана класифікації. Визначте аспекти аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності та охарактеризуйте кожен з них. Назвіть основні абсолютні показники, за якими можна оцінити зовнішню торгівлю країни, та визначте їх економічний зміст. Назвіть основні відносні показники, за якими можна оцінити зовнішню торгівлю країни, та визначте їх економічний зміст. Визначте мету аналізу валютної ефективності міжнародних торгових операцій та поясніть потребу обчислення таких показників:
а) граничнодопустимі витрати на експорт продукції та граничнодопустима вартість імпортної продукції б) валютна ефективність експорту та валюта ефективність імпорту в) валютний ефект від експорту та валютний ефект від імпорту.
7. Визначте мету аналізу бюджетної ефективності міжнародних торгових операцій та поясніть потребу обчислення таких показників:
а) бюджетна ефективність експорту / імпорту б) бюджетний ефект експорту / імпорту.
8. Яким чином принцип порівняльної переваги може бути використаний при здійсненні оцінки досконалості зовнішньоекономічної діяльності підприємстві яких сучасних форм він набуває. Назвіть основі форми прояву ефекту за видами зовнішньоекономічної діяльності первинних суб’єктів господарювання.

187
10 Які заходи передбачає комплексний аналіз суб’єкта господарювання, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Назвіть основні вимоги до обчислення показників ефективності
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, дотримання яких забезпечує коректність аналітики. Які існують підходи до проведення аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства залежно від доступності
інформації?
13. Які фактори впливають на величину трансакційнх витрат, що виникають при здійсненні підприємством зовнішньоекономічних операцій. Визначте за елементами склад витрат, що виникаюь при здійсненні підприємством зовнішньоторговельних операцій. Ґрунтуючись на двох показниках а) співвідношення експортного доходу та експортних витрат (базовий коефіцієнт ефективності
експорту е
б
К
); і б) співвідношення експортного прибутку та внутрішнього прибутку підприємства відпродажу товару всередині країни
(альтернативний коефіцієнт ефективності експорту е
а
К
) дайте пояснення таким ситуаціям (1) е
б
К
>1, е
а
К
>1; (2) е
б
К
<1, е
а
К
<1;
(3) е
б
К
>1, е
а
К
<1; (4) е
б
К
<1, е
а
К
>1.
16. Поясніть сутність дисконтування та доведіть необхідність застосування такої методики при аналізі ефективності міжнародних
інвестиційних проектів. Сформулюйте основні аналітичні підходи до визначення економічної ефективності компаній з іноземними інвестиціями.
Тести
1. Визначальним критерієм ефективності зовнішньоекономіч-
ної діяльності макрорівня є таке:
а) науково-технічний ефект, за рахунок якого досягається прогресивний розвиток в країні;
б) зростання національного доходу держави за рахунок збільшення частки вітчизняної експортної продукції;
в) результат подолання дефіциту ресурсів та збереження власних ресурсів на майбутнє, за рахунок якого утворюються умови забезпечення вітчизняних підприємств факторами виробництва, а отже,
умови довгострокового економічного розвитку країни;
г) ефект спеціалізації та кооперування, оскільки за рахунок цього утворюються тривалі та продуктивні партнерські зв’язки між країнами.
2. Які види ефективності зовнішньоекономічної діяльності ви-
значається на макроекономічному рівні:
а) соціальна ефективність зовнішньоекономічної діяльності та економічна б) тільки соціальна ефективність зовнішньоекономічної діяльності
(обчислення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяль-

188
ності стосується первинних суб’єктів господарювання і на макрорівні не визначається);
в) тільки економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності
(соціальна ефективність стосується функціонування окремих, безпосередньо соціально орієнтованих сфер суспільної діяльності освіти, охорони здоров’я тощо і стосовно зовнішньоекономічної діяльності не визначається).
3. Якщо індекс умов торгівлі І
у.т.
дорівнює 0,85, то висновок
щодо ефективності здійснення міжнародних торгових опера-
цій такий:
а) умови торгівлі з позиції здійснення зовнішньоторговельної діяльності несприятливі, оскільки індекс середніх цін експорту (
цe
І
)
менший за індекс середніх цін імпорту (
цi
І
);
б) умови торгівлі з позиції здійснення зовнішньоторговельної діяльності сприятливі, оскільки індекс середніх цін експорту (
цe
І
) вищий за індекс середніх цін імпорту (
цi
І
);
в) умови торгівлі з позиції здійснення зовнішньоторговельної діяльності несприятливі, оскільки індекс середніх цін експорту (
цe
І
)
не дорівнює індексу середніх цін імпорту (
цi
І
);
г) оцінити ефективність здійснення міжнародних торгових операційна основі даних про індекс умов торгівлі (І
у.т.
) неможливо, тому що невідомо стан торгового балансує сальдо від’ємним чи додатнім).
4. Зовнішньоторговельний обмін буде економічно вигідним,
якщо:
а) витрати на національне виробництво продукції, яку передбачається одержати за імпорт, дорівнюють витратам на виробництво товарів, що експортуються (В
і
= Веб) витрати на національне виробництво продукції, яку передбачається одержати за імпорт, менші, ніж витрати на виробництво товарів, що експортуються (В
і
< В
е
);
в) витрати на національне виробництво продукції, яку передбача-
ється одержати за імпорт, більші, ніж витрати на виробництво то- варів, що експортуються (В
і
> В
е
).
5. Бюджетна ефективність експорту Е
б.е.
визначається як від-
ношення вартості обсягу експорту до такої бази порівняння:
а) до вартості цих товарів, що визначена за цінами внутрішнього ринку з урахуванням транспортних та інших витрат з доставки товарів б) до вартості цих товарів, що визначена за цінами закупки на зовнішньому ринку;
в) до вартості цих товарів, що визначена за найнижчими світовими цінами;
г) до вартості цих товарів, що визначена за найвищими світовими цінами.
6. Дайте найбільш повну і правильну відповідь стосовно зміс-
ту методики аналізу ефективності зовнішньоекономічних опе-
рацій, яка полягає у такому:

189
а) методикою передбачено тільки загальний аналіз дохідності підприємства за рахунок зовнішньоекономічної діяльності, оскільки він
є містким і повною мірою охоплює всі аспекти такої діяльності;
б) методикою передбачено аналіз ефективності експортних операцій (доход, який отримує підприємство, виконання зобов’язань за експортними операціями віддача на кошти, вкладені у них, при цьому ефективність операцій з імпорту (навіть за умов використання кредиту) до розгляду не береться, оскільки нарівні підприємства визначити це коректно неможливо;
в) методикою передбачено загальний аналіз дохідності підприємства за рахунок зовнішньоекономічної діяльності, аналіз виконання зобов’язань по зовнішньоекономічним операціям, аналіз ефективності віддачі на кошти, вкладені в експортні операції, аналіз ефективності імпортних операцій у випадку їх здійснення на умовах використання кредиту.
7. Загальним принципом управління трансакційними витрата-
ми при здійсненні підприємством зовнішньоекономічних опе-
рацій є такий:
а) запобігання їх виникненню взагалі;
б) запобігання збільшення їх суми;
в) запобігання виникненню неефективних витрат.
8. З переліку наведених показників виберіть ті, сума яких до-
зволяє визначити витрати підприємства при експорті товарів:
витрати на виробництво товару або собівартість Вв; витрати
на закупівлю або придбання товарів В
закуп.
; експлуатаційні ви-
трати або витрати сировини, енергії, робочої сили В
експл.
;
транспортні витрати Втр.; витрати складські, страхові, на
укладання угод, на управління зовнішньоторговельною діяль-
ністю, обслуговування операцій тощо — інші В
ін.:
а) В
в
+ В
закуп.
+ В
експл
+ В
тр.
+ В
ін.
;
б) В
в
+ В
експл
+ В
тр.заг
+ В
ін.
;
в) В
в
+ В
тр.
+ В
ін.
;
г) В
закуп.
+ В
експл
+ В
тр.
+ В
ін.
;
д) В
закуп.
+ В
тр.
+ В
ін.
9. З переліку наведених показників виберіть ті, сума яких до-
зволяє визначити витрати підприємства при імпорті товарів,
що здійснюються з метою перепродажу на внутрішньому рин-
ку: витрати на виробництво товару або собівартість В
в
; витра-
ти на закупівлю або придбання товарів В
закуп.
; експлуатаційні
витрати або витрати сировини, енергії, робочої сили В
експл.
;
транспортні витрати В
тр.
; витрати складські, страхові, на укла-
дання угод, на управління зовнішньоторговельною діяльніс-
тю, обслуговування операцій тощо — інші В
ін.
:
а) В
в
+ В
закуп.
+ В
експл
+ В
тр.
+ В
ін.
б) В
в
+ В
експл
+ В
тр.заг
+ В
ін.
в) В
в
+ В
тр.
+ В
ін.
г) В
закуп.
+ В
експл
+ В
тр.
+ В
ін.
д) В
закуп.
+ В
тр.
+ В
ін.
10. З переліку наведених показників виберіть ті, сума яких до-
зволяє визначити витрати підприємства при імпорті облад-
нання для власних потреб виробничого споживання витрати
на виробництво товару або собівартість В
в
; витрати на закупі-
влю або придбання товарів В
закуп.
; експлуатаційні витрати або
витрати сировини, енергії, робочої сили В
експл
; транспортні ви-

190
трати В
тр.
; витрати складські, страхові, на укладання угод, на
управління зовнішньоторговельною діяльністю, обслугову-
вання операцій тощо — інші В
ін.
:
а) В
в

закуп.

експл

тр.

ін.
б) В
в

експл

тр.заг

ін.
в) В
в

тр.

ін.
г) В
закуп.

експл

тр.

ін.
д) В
закуп.

тр.

ін.
11. Умовою для ствердження того, що експорт підприємства є
ефективним за наявності інформації про експортний дохід
е заг
Д
, експортні витрати
е заг
B
, експортний прибуток
е
П
, внут-
рішній прибуток підприємства відпродажу товару всередині
країни (
е вн
П
) є таке сполучення показників:
а) е
заг
Д
<
е заг
B
та

е
П <
е вн
П
б) е
заг
Д
>
е заг
B
.
та

е
П <
е вн
П
в) е
заг
Д
<
е заг
B
та

е
П >
е вн
П
г) е
заг
Д
>
е заг
B
та

е
П >
е вн
П
.
д) е
заг
Д
>
е
П та е
заг
B
<
е вн
П
12. Якщо до валютної виручки
валют
В
, перерахованої на курс
для переведення іноземної валюти у національну
К
додати
виручку від реалізації продукції на внутрішньому ринку та від-
няти від загальної суми собівартість реалізованої продукції С,
то отриманий показник дозволить визначити таке:
а) прибуток від реалізації продукції, виготовленої

компанією з іноземними інвестиціями;
б) строк окупності витрат за рахунок одержаного прибутку компанією з іноземними інвестиціями;
в) рентабельність витратна розвиток (внутрішню норму рентабельності) компанії з іноземними інвестиціями.
Література
1.
Торгова Л. В
. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч.
посіб. / Торгова Л. В, Хитра О. В. — Львів : Новий Світ — 512 с. Управление внешнеэкономической деятельностью : учеб. пособ.
/ под ред. А. И. Кредисова. — е изд. — К. : ВИРА-Р, 2001. —
640 с. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : підручник І. В. Багрова, НІ. Редіна, В. Є. Власик, О. О. Гетьман за ред.
І. В. Багрової. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 580 с.

191
4.
Воронкова О. Н
. Внешнеэкономическая деятельность: организа- ция и управление: учеб. пособ. / О. Н. Воронкова, Е. П. Пузакова ;
под ред. Е. П. Пузаковой. — М. : Экономистъ, 2005. — 495 с.
Демин Н. Я
. Менеджмент во внешнеэкономической деятельно- сти (обобщение и рекомендации) / Н. Я Демин, Е. Н. Климова ; под ред. В. А. Трайнева. — М. : МАН ИПТ, 2000. — 356 c.
6.
Мацкевич Л. И
. Эффективность внешнеэкономической деятель- ности: учеб. пособ. / Л. И. Мацкевич, О. Л. Космович. — Мн. : Частн.
ин-т упри предп., 2005. — 40 с.
Колесников А. А.
Внешнеэкономическая деятельность А. А. Колесников, В. Ю. Друк. — Гомель : УО Белорусский торгово- экономический унт потребительской кооперации, 2006. — 168 с.

З А В ДАННЯ З АДА ЧІП РИК ЛАДИ bibЗавдання 1
Компанія Альфа розглядає можливість налагодження зовнішньоторговельних зв’язків з Латвією. При цьому виникає потреба у детальному вивченні не тільки динаміки вартості, фізичного обсягу і цін майбутніх торговельних потоків, ай зміни умов торгівлі. З цією метою необхідно розрахувати показники (індекси) умов торгівлі. Використовуючи такі результати індексних розрахунків, що характеризують динаміку експорту і імпорту Латвії за два суміжні періоди (у відсотках),
визначте показники умов зовнішньої торгівлі, що склалися 1) загальних умов 2) валових умов 3) реальних умов:
Зведений індекс
По експорту
По імпорту
Вартості експорту або імпорту (у поточних цінах Фізичного обсягу експорту або імпорту 103,8
Методичні рекомендації до виконання завдання
Показником (індексом) загальних умов торгівлі є відношення
індексу вартості експорту до індексу вартості імпорту. Показник
(індекс) валових умов торгівлі є відношення індексу фізичного обсягу експорту до індексу фізичного обсягу імпорту. Показник (індекс) реальних умов торгівлі обчислюється як відношення індексу цін експорту до індексу цін імпорту (вданому випадку відповідний
індекс цін визначається діленням індексу вартості експорту або імпорту на індекс фізичного обсягу експорту або імпорту).
Завдання 2
Визначте для кожного терміну базисних умов розподіл витрат між експортерами та імпортерами. За результатами розв’язання задачі потрібно оформити таблицю.

193
РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ЕКСПОРТЕРА
ТА ІМПОРТЕРА ЗГІДНО З «ІНКОТЕРМС 2000»
Базис ні умови Упаковка Навантаження на транспортний засіб Доставка до основного перевізника Експ орт ні
фо рмал ьн ост
і
Ст рахування основного перевезення Нава нтаж ен ня на основний транспорт Пл ат ня за основний транспорт Розвантаження Імп орт ні фо рмаль
- ност
і
Дост авка від основного транспорту Розвантаження на складі імпортеру І — витрати сплачує імпортер Е — витрати сплачує експортер.
Завдання 3
Обґрунтуйте вибір базисні умови поставки у такій ситуації:
а) експортер — Україна (Полтава, імпортер — Росія (Архангельськ, предмет зовнішньоторговельного контракту — цукор, інші умови контракту визначити самостійно;
б) експортер — Росія (Архангельськ, імпортер — Республіка Конго, предмет контракту — риба морожена, інші умови контракту визначити самостійно.
Визначити базисні умови поставок, згідно з «Інкотермс 2000» у конкретній угоді можна виходячи з географічного розташування партнерів, особливостей законодавства країн щодо тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД, особливостей предмета контракту, терміну поставки, кількості продукції.
Завдання 4
Компанія «Космо» займається торговельним посередництвом при експорті продуктів харчування, алкогольних та безалкогольних напоїв до країн Балтії. Суттєве скорочення товарообороту внаслідок падіння попиту на зовнішніх ринках зумовило потребу в перегляді структури

194
та обсягів торгівлі. Планування діяльності на майбутній рік повинно спиратись на прогноз динаміки обсягу експорту, для чого необхідно здійснити попередню характеристику динаміки цін, що склалася, наряд експортних товарів. З цією метою необхідно визначити зведені індекси цін, використовуючи методологію 1) Ласпейреса; 2) Пааше;
3) Еджворта — Маршалла; 4) Фішера. Для розрахунку названих індексів цін використайте наведені нижче дані.
Базисний період
Останній період
Товар
Одиниці
виміру ціна p
0
,
грош. од.
фізичний обсяг продажів
q
0
,
тис.
ціна p
1
,
грош. од.
фізичний обсяг продажу q
1
,
тис. од.
Горілка в пляшках містк. 0,5 л шт.
54 1300 58 Шоколад кг 6450 20 Вода газована л 7820 33 7770
Методичні рекомендації до виконання завдання
При обчисленні індексів цін використайте такі формули:
індекс Ласпейреса


=
)
(
)
(
0 0
0 1
q
p
q
p
I
p
;
індекс Пааше


=
)
(
)
(
1 0
1 1
q
p
q
p
I
p
;
індекс Еджворта — Маршалла
[
]
[
]


+

+

=
)
(
)
(
1 0
0 1
0 1
q
q
p
q
q
p
I
p
;
індекс Фішера
×
=
)
(
)
(
)
(
)
(
1 0
1 1
0 0
0 1
q
p
q
p
q
p
q
p
I
p


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал