Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки фахівців у вищому державному навчальному закладі україни «буковинський державний медичний університет»



Сторінка2/5
Дата конвертації08.12.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5

1.4. Позначення

НРК – Національна рамка кваліфікацій;

ЗК – загальні компетентності;

ЗР – загальні результати навчання;

СК – спеціальні (фахові, предметні) компетентності;

СР – спеціальні (фахові, предметні) результати навчання;

Н – нормативний вид навчальної діяльності за спеціальністю;

В – вибіркова навчальна діяльність;


2. КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКА

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров'я за спеціальністю «Cтоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2.1. Загальні компетентності за вимогами НРК

ЗК1

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно навченим.

ЗК2

Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

ЗК3

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись другою мовою.

ЗК5

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК6

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК7

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно.

ЗК8

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК9

Здатність до вибору стратегії спілкування.

ЗК10

Здатність працювати в команді.

ЗК11

Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК12

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК13

Навики здійснення безпечної діяльності.

ЗК14

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК15

Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК16

Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.


2.2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – збереження здоров’я, зокрема стоматологічного, профілактика та лікування стоматологічних захворювань людини.



Професійні компетентності магістра спеціальності – здатності до реалізації таких професійних обов’язків за видами діяльності:

СК1

Збирання медичної інформації про стан пацієнта.

СК2

Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень.

СК3

Встановлення клінічного діагнозу стоматологічного захворювання.

СК4

Діагностування невідкладних станів.

СК5

Планування та проведення заходів профілактики стоматологічних захворювань.

СК6

Визначення характеру та принципів лікування стоматологічних захворювань.

СК7

Визначення необхідного режиму праці та відпочинку, дієти при лікуванні стоматологічних захворювань.

СК8

Визначення тактики ведення стоматологічного хворого при соматичній патології.

СК9

Виконання медичних та стоматологічних маніпуляцій.

СК10

Проведення лікування основних стоматологічних захворювань.

СК11

Організація проведення лікувально-евакуаційних заходів.

СК12

Визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги.

СК13

Організація та проведення стоматологічної диспансеризації осіб, що підлягають диспансерному нагляду.

СК14

Оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне).

СК15

Ведення медичної документації.

СК16

Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.



3. НОРМАТИВНИЙ ТА ВАРІАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Результати навчання у когнітивній сфері.

СР1

Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списком 2).

ЗК1, ЗК2, ЗК3,ЗК4, ЗК5,ЗК6,ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК11, ЗК12, ЗК14, ЗК16; СК1, СК3, СК4, СК15.

СР2

Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 5).

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК 13, ЗК14, ЗК16; СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК8, СК11, СК12, СК14, СК15, СК16

СР3

Призначати та аналізувати лабораторне, функціональне та/або інструментальне обстеження (за списком 5) хворого на стоматологічне захворювання для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2).

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК14; СК1, СК2, СК15.

СР4

Визначати остаточний клінічний діагноз, дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК18, ЗК9, ЗК10, ЗК14, ЗК16;СК1, СК2, СК3, СК4, СК15.

СР5

Встановлювати діагноз невідкладних станів за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, нестачі інформації та обмеженого часу (за списком 4).

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК13, ЗК14, ЗК15, ЗК16; СК1, СК2, СК4, СК15.

СР6

Планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед населення для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань.

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК15, ЗК16; СК1, СК5, СК13, СК14, СК15, СК16.

СР7

Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілактики стоматологічних захворювань.

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК15, ЗК16; СК1, СК5, СК13, СК14, СК15, СК16.

СР8

Визначати характер лікування стоматологічного захворювання (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК16; СК1, СК6, СК15.

СР9

Визначати характер, принципи режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні стоматологічних захворювань (за списком 2) на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК15, ЗК16; СК1, СК7, СК15.

СР10

Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при соматичній патології (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК10, ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК16; СК1, СК7, СК8, СК15

СР11

роводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими алгоритмами та стандартними схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК15, ЗК16;СК1, СК9, СК10, СК15.

СР12

Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення, військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення.

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК15, ЗК16; СК1, СК11, СК15.

СР13

Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу (за списком 4).

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК15, ЗК16; СК1, СК12, СК15

СР14

Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій.

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК8, ЗК10, ЗК11, ЗК13, ЗК14, ЗК15, ЗК16;СК13, СК15, СК16.

СР15

Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення в умовах медичного закладу за стандартними методиками.

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК10, ЗК11, ЗК13, ЗК14, ЗК15, ЗК16; СК13, СК14, СК15, СК16.

Результати навчання в емоційній сфері.

ЗР1

Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб.

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК15, ЗК16; СК1, СК5, СК6, СК7, СК8, СК9, СК10, СК11, СК12, СК13, СК14.

ЗР2

Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК15, ЗК16; СК5, СК14.

ЗР3

Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень.

ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК15, ЗК16; СК5, СК13, СК14, СК16.

ЗР4

Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК15, ЗК16; СК1, СК5, СК7, СК9, СК10, СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, СК16.

ЗР5

Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК15, ЗК16; СК1, СК5, СК6, СК9, СК10, СК11, СК12, СК13, СК14, СК15.

Результати навчання у психомоторній сфері.

СР16

Виконувати медичні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1)для різних верств населення та в різних умовах (за списком 6).

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК7, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК13. ЗК14, ЗК15; СК9, СК10, СК11, СК12.

СР17

Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 7).

ЗК1, ЗК2, ЗК5, ЗК6, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК13, ЗК14, ЗК15; СК9, СК10, СК11, СК12.

СР18

Виконувати маніпуляції надання екстреної медичної допомоги, використовуючи стандартні схеми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 4) в умовах обмеженого часу (за списками 6, 7).

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК13, ЗК14, ЗК15, ЗК16; СК9, СК10, СК11, СК12.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал