Освіти І науки україни національний авіаційний університетPdf просмотр
Сторінка1/35
Дата конвертації27.01.2017
Розмір5.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет
Л.О. Городецька

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ


Навчальний посібник


Київ 2010

3
МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет
Л
.О. Городецька
ЕКОНОМІКА
ПРАЦІ І
СОЦІАЛЬНО
-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Навчальний посібник
Київ
Видавництво
Національного авіаційного університету
«НАУ - друк»
2010

3
УДК
331: 351.83/84 (076.5)
ББК
У24р.
Г
701
Рецензенти
: М.І. Михайлюк, канд. економ. наук, доцент
(Державний університет
інформаційно
- комунікаційних технологій).
І
.П.Садловська, канд. економ. наук, доцент
(Департамент фінансового регулювання соціально
-економічної політики Міністерства транспорту та зв’язку України).
О
.В. Різниченко, канд. економ. наук, доцент
(Національний авіаційний університет).
Затверджено методично
-редакційною радою
Національного авіаційного університету (протокол №___ від
____________ )
Городецька Л.О.
Г
701
Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навч. посібник
. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету
“НАУ - друк”. 2009. – 400 с.
Містить теоретичний матеріал, необхідний для засвоєння основних понять дисципліни „Економіка праці і соціально
-трудові відносини
”.
Навчальний посібник створений для роботи за кредитно модульною системою організації
навчального процесу і охоплює матеріали модуля
І
„Соціально-трудові відносини на ринку праці” і модуля ІІ
„Продуктивність і ефективність праці”.
Навчальний посібник відповідає чинній навчальній програмі
дисципліни „Економіка праці і соціально трудові відносини
” і призначений для студентів денної форми навчання та студентів Інституту заочного та дистанційного навчання за напрямами підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика
», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504
«Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508
«Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит».
УДК
331: 351.83/84 (076.5)
ББК
У 24р.
@ Городецька Л.О., 2010

3
ЗМІСТ
Вступ
………………………………………………………………………… 6
1.
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ НА РИНКУ ПРАЦІ……..
9
1.
Обєкт, предмет та завдання дисципліни «Економіка праці і
соціально-трудові відносини. Праця як сфера життєдіяльності та
провідний чинник виробництва………………………………………....
9 1.1. Об’єкт, предмет та завдання дисципліни «Економіка праці і соціально
-трудові відносини»……………………………………………...
9 1.2. Сутність категорії «праця» та її соціально-економічна характеристика
. Роль праці у розвитку людини і суспільства…………..
19 1.3. Зміст, характер і види праці…………………………………………… 22 1.4. Еволюція праці як чинника виробництва…………………………….. 26 1.5. Гуманізація праці………………………………………………………. 27
2.
Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства………………… 31 2.1. Населення як суб’єкт соціально-економічних відносин, його якісна характеристика
………………………………………………………………
31 2.2. Відтворення населення і ресурсів для праці………………………….
36 2.3. Трудові ресурси, їх соціально-економічна характеристика…………. 42 2.4. Трудовий потенціал суспільства……………………………………… 54 2.5. Система управління персоналом…………………………...................
59
3.
Соціально-трудові відносини як система……………………………
69 3.1. Сутність соціально-трудових відносин, загальна характеристика їх системи
……………………………………………………………………..
69 3.2. Сторони і суб’єкти соціально-трудових відносин…………
71 3.3. Предмет соціально-трудових відносин на різних рівнях……………
76 3.4. Принципи і типи соціально-трудових відносин…………...................
79 3.5. Формування і розвиток соціально-трудових відносин………………
81 3.6. Соціальна політика та соціальний захист населення………………...
86 3.7. Якість трудового життя як результат і показник стану соціально- трудових відносин…………………………………………………………..
97 3.8. Регулювання соціально-трудових відносин………………………….. 102 3.9. Регулювання соціально-трудових відносин методами соціального партнерства
…………………………………………………………………..
109 3.10. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин...
117
4.
Соціальне партнерство
……………………………………...................
120 4.1. Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової
економіки………………………………………………………....
120 4.2. Форми і принципи соціального партнерства…………………………
125 4.3. Суб’єкти соціального партнерства та їх роль в регулюванні соціально
-трудових відносин………………………………………………
129 4.4. Досвід застосування принципів трипартизму в країнах з розвинутою ринковою економікою………………………………………..
137
5.
Ринок праці та його регулювання
……………………………………. 142 5.1. Поняття ринку праці, його елементи………………………………….
142

4 5.2. Особливості ринку праці………………………………………………. 148 5.3. Функції ринку праці……………………………………………………
150 5.4. Види ринків праці. Сегментація ринків праці………………………..
151 5.5. Теоретичні основі аналізу ринку праці………………………………
159
6.
Соціально-трудові відносини зайнятості
……………………………. 162 6.1. Соціально-економічна суть та значення зайнятості…………………. 162 6.2. Види і форми зайнятості……………………………………………….
167 6.3. Безробіття як соціально-економічне явище, його види……………...
171 6.4. Соціально-економічна оцінка рівня безробіття……………………… 178 6.5. Державне регулювання зайнятості населення……………………….. 181 6.6. Соціальний захист населення від безробіття…………………………
187
7.
Моніторинг соціально-трудовій сфері як інструмент
регулювання й удосконалення відносин……………………………….
195 7.1. Сутність і завдання моніторингу соціально-трудової сфери..
195 7.2. Джерела інформації про зайнятість і соціально-трудові відносини
…………………………………………………………….
199 7.3. Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери…
204
8.
Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-
трудових відносин
………………………………………………………...
207 8.1. Причини виникнення МОП, історія розвитку та основні завдання… 207 8.2. Структура Міжнародної організації праці……………………………
209 8.3. Організація діяльності Міжнародної організації праці……………… 214 8.4. Нормотворча діяльність МОП. Міжнародний кодекс праці………...
219 8.5. Співробітництво МОП та України……………………………………. 221
2.
ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ………….............
226
9.
Продуктивність і ефективність праці
………………………………..
226 9.1. Сутність продуктивності і продуктивності праці………...….. 226 9.2. Методи вимірювання продуктивності праці…………………. 232 9.3. Фактори продуктивності праці і їх класифікація…………...... 240 9.4. Резерви підвищення продуктивності праці…………………… 244 9.5. Програми управління продуктивностю праці…....................... 247
10.
Організація і нормування праці
………………………………..……
250 10.1 Поняття організації праці. Основні напрямки організації праці
…………………………………………………………………..
250 10.2. Поділ та кооперація праці на підприємстві..………….…….. 252 10.3. Організація та обслуговування робочих місць……………… 256 10.4. Умови праці та фактори їх формування……………………..
258 10.5. Соціально-економічна ефективність заходів з
організації праці……………………………………………………
262 10.6. Сутність нормування праці та його значення……………….
265 10.7. Робочий час. Режим праці і відпочинку……………………... 273 10.8. Норми затрат праці……………………………………………. 276

5 10.9. Методи встановлення норм…………………………………... 282
11.
Політика доходів і оплата праці……………………………...
286 11.1. Вартість робочої сили та її формування……………………... 286 11.2. Доходи населення і джерела їх формування………………… 290 11.3. Диференціація доходів населення…………………………… 292 11.4. Поняття і показники рівня життя…………………………….
298 11.5. Соціально-економічна сутність заробітної плати. Принципи та складові елементи її організації…………………………………
300 11.6. Тарифна система оплати праці та її елементи……………….
309 11.7. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
і його застосування…………………………………….
311 11.8. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати……….. 316 11.9. Системи доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів
…………………………………………………………………
321 11.10 Форми і системи заробітної плати…………………………… 326 11.11. Участь працівників у прибутку……………………………… 342
12.
Планування праці………………………………………………
345 12.1. Сутність і значення планування праці. Система трудових показників
…………………………………………………………….
345 12.2. Планування чисельності працівників………………………... 347 12.3. Планування продуктивності праці…………………………… 355 12.4. Планування фонду заробітної плати…………………………. 360
13.
Аналіз, звітність, аудит у сфері праці
………………………... 368 13.1. Задачі економічного аналізу трудових показників………….. 368 13.2. Аналіз виконання плану з чисельності і складу працівників. 369 13.3. Аналіз виконання плану підвищення продуктивності праці.. 377 13.4. Аналіз виконання плану використання фонду заробітної плати
…………………………………………………………………..
381 13.5. Аудит у сфері праці…………………………………………… 385 13.6. Звітність з питань праці……………………………………….. 389
Додатки
……………………………………………………………………… 392
Основні терміни і поняття………………………………………………... 410
Список літератури…………………………………………………………
427

6
ВСТУП

Перехід
України до соціально-орієнтованої ринкової економіки висуває
нові вимоги до підготовки спеціалістів з вищою освітою, яким належить вирішувати надзвичайно важливі і складні проблеми підвищення ефективності праці та гармонізації соціально-трудових відносин на всіх рівнях.
Головною метою нинішнього етапу є глибока і органічна
інтеграція всієї
національної
освітньої
системи
із загальноєвропейською в контексті Болонської декларації.
Для забезпечення реалізації цієї мети починаючи з 2004/05 року передбачено проведення педагогічного експерименту
, щодо впровадження кредитно-модульної системи (КМС) організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації
В
цих умовах стратегічними задачами у сфері освіти є пріоритетність питань якості підготовки фахівців, постійне підвищення
їх конкурентоспроможності на світовому ринку праці, орієнтація на кращі досягнення в освітньо-професійній сфері.
Реалізація цих цілей можлива на основі створення сучасної
інфраструктури навчального процесу, впровадження інноваційних технологій навчання
, удосконалення навчально
-методичного забезпечення навчального процесу, розвиток форм і методів самостійної
індивідуальної роботи студентів.
Навчальний посібник з дисципліни „Економіка праці і соціально
-трудові відносини” присвячено актуальним проблемам ефективного формування і використання трудового потенціалу, розвитку соціально-трудових відносин на всіх рівнях управління.
Проблеми економіки праці та формування соціально-трудових відносин пов’язані з важливими питаннями життєдіяльності кожної людини
. Оволодіння знаннями з цієї дисципліни дає можливість майбутньому фахівцю вміння раціонального використання власного трудового потенціалу, нарощувати й ефективно використовувати свій людський капітал, забезпечувати власну конкурентоспроможність на ринку праці. Крім того, вміння самостійно, грамотно досліджувати проблеми праці і соціально-трудових відносин сприятимуть самореалізації
власного творчого потенціалу в наукової сфери.
Необхідність видання даного навчального посібника викликана відсутністю достатньої кількості навчально-методичної літератури, яка в
сучасних умовах реформування системи вищої освіти України, впровадження кредитно-модульної системи (КМС) організації

7 навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ – IV рівнів акредитації
дозволяла би майбутнім фахівцям одержати системне уявлення про процеси, що відбуваються у соціально-трудовій сфері: зміни в зайнятості населення, формування і розвиток нових соціально- трудових відносин, становлення і умови ефективного функціонування ринку праці, сучасні підходи до управління людськими ресурсами; підвищити адаптованість студентів до ринку праці, що буде сприяти зменшенню ступеня соціальної напруженості в суспільстві.
Враховуючи
, що одним із важливих напрямків реформування вищої
освіти є значне збільшення обсягу самостійної роботи студентів, навчальний посібник буде сприяти вдосконаленню її методичного забезпечення
Навчальний посібник укладений за модульним принципом, містить модульно-структурний зміст, лекційний матеріал, запитання і завдання для самоперевірки, основні терміни і поняття, основну, додаткову літературу, використану при написані посібника і необхідну для більш глибокого вивчення дисципліни студентами.
В
результаті вивчення дисципліни „Економіка праці і соціально- трудові
відносини” студент повинен: знати:
− сутність категорії „праця”, поняття ринку праці;
− суть соціально трудових відносин, основні закономірності формування трудових відносин в ринкових умовах;
− поняття і роль соціальних гарантій й соціальних стандартів в умовах переходу до ринку;
− суть, систему показників оцінки ефективності праці;
− методи планування трудових показників;
− політику доходів і оплати праці;
− поняття рівня життя трудящих, основні чинники, що його визначають
;
− проблеми соціального захисту в сучасних умовах; уміти:
− проводити дослідження ринку праці та процесів у соціально – трудовій сфері;
− визначати та аналізувати показники ефективного використання трудового потенціалу, індекс розвитку людського потенціалу;
− прогнозувати рівень зайнятості та безробіття, визначати соціально
-економічну оцінку безробіття;
− виявляти резерви зниження трудомісткості продукції,

8 підвищення продуктивності праці, витрат на робочу силу, економії фонду заробітної плати, розробляти шляхи їх практичної реалізації;
− володіти методами вивчення ефективності використання робочого часу, застосовувати різні режими роботи та розробляти графіки зміності;
− визначати та обґрунтовувати оптимальні форми організації праці
та розраховувати ефективність їх впровадження;
− визначати суспільну й економічну ефективність заходів щодо вдосконалення організації праці;
− проводити розрахунки трудових показників;
− економічно обґрунтовувати ефективність застосування різних форм
і систем оплати праці;
− обґрунтовувати, обирати стратегії стимулювання персоналу підприємства
;
− визначати рівень і вартість життя, планувати підвищення якості трудового життя.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом
і включає два модуля.

Модуль 1. Соціальнотрудові відносини на ринку праці
1.1. Об’єкт, предмет та завдання дисципліни «Економіка праці і соціально
-трудові відносини». Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва.
1.2
Трудові
ресурси і трудовий потенціал суспільства.
1.3. Соціально – трудові відносини, як система.
1.4. Соціальне партнерство.
1.5. Ринок праці та його регулювання.
1.6. Соціально – трудові відносини зайнятості.
1.7. Моніторинг соціально-трудовій сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин.
1.8. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально
-трудових відносин.
Модуль 2. Продуктивність і ефективність праці
2.1.
Продуктивність
і ефективність праці.
2.2.
Організація
і нормування праці.
2.3. Політика доходів і оплата праці.
2.4.
Планування праці.
2.5.
Аналіз
, звітність, аудит у сфері праці.

9
Модуль 1. CОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ НА
РИНКУ ПРАЦІ

1.

О
БЄКТ, ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ».
ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОВІДНИЙ
ЧИННИК ВИРОБНИЦТВА
1.1. Об’єкт, предмет та завдання дисципліни
«Економіка праці і соціально
-трудові відносини».
1.2. Сутність категорії «праця» та її соціально-економічна характеристика
. Роль праці у розвитку людини і суспільства.
1.3. Зміст, характер і види праці.
1.4. Еволюція праці як чинника виробництва.
1.5. Гуманізація праці.
1.1.
Обєкт, предмет та завдання дисципліни «Економіка
праці і соціально-трудові відносини»
Економіка праці і соціально трудові відносини
- це галузь економічної
науки, яка вивчає закономірності і способи раціонального формування
, використання, відтворення і розвитку людського потенціалу
, організації та стимулювання ефективної трудової діяльності
працюючих, формування та розвиток соціально-трудових відносин
Об'єктом вивчення дисципліни «Економіка праці і соціально-
трудові відносини»
є система економічних і організаційних відносин між людьми з приводу відтворення й ефективного використання людських продуктивних сил в процес праці.
Предметом дисципліни «Економіка праці і соціальнотрудові
відносини» є
:
− праця як цілеспрямована діяльність людей;
− взаємовідносини між людьми в процесі трудової діяльності;
− розвиток і використання трудового і творчого потенціалу працівників
;
− підвищення ефективності і дохідності праці з метою забезпечення високої якості життя населення та високої ефективності економічної
діяльності.
Функції дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові
відносини»:
− пізнавальна - ознайомити студентів із системою теоретичних і практичних знань про категорії, механізми управління працею та

10 соціально
-трудовими процесами й відносинами на макро- і мікро- рівнях
;
− методологічна - навчити студентів методам дослідження ринку праці
соціально-трудових процесів та відносин;
− практична - навчити студентів володіти сучасними методами виявлення та практичної реалізації резервів підвищення ефективності праці
з метою забезпечення прогресивного розвитку соціально- трудових відносин та економічної ефективності;
Метою дисципліни є
формування системи теоретичних і практичних знань, розкриття сучасних наукових концепцій, категорій, понять
, методів підвищення ефективності праці, механізмів забезпечення розвитку соціально-трудових відносин в Україні.
;
Завдання вивчення дисципліни «Економіка праці і соціально-
трудові відносини»:
− формування науково - обґрунтованих, адекватних реальності знань про процеси, явища й тенденції у соціально-трудовій сфері, механізм управління та стимулювання праці на макро- і мікрорівнях;
− оволодіння методами наукового аналізу й управління соціально- трудовими процесами та відносинами на всіх рівнях;
− оволодіння методами виявлення та практичної реалізації резервів високої ефективності праці, розвитку соціально-трудових відносин
;
− підвищити адаптованість студентів до ринку праці, допомогти
їм ефективно включитися в систему нових соціально-трудових відносин
, забезпечити власну конкурентоспроможність на ринку праці
Зміст
і структура навчального посібника обумовлені струк- турою дисципліни „Економіка праці і соціально-трудові відносини" та загальною логікою дослідження теоретичних і практичних проблем формування людського потенціалу, його ефективного використання у сфері
праці як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях.
У
методології наукових досліджень виділяють два рівня пізнання: теоретичний і емпіричний. Основною методологією є матеріалістична діалектика
. Виходячи із методології діалектичного матеріалізму розрізняють такі методи наукового пізнання: загальнонаукові і
конкретно-наукові (емпіричні).
Загальнонаукові методи використовуються в теоретичних і емпіричних дослідженнях.

11
До них належать аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і
моделювання, абстрактування і конкретизація, системний аналіз,
функціонально-вартісний аналіз.
Емпіричні методи застосовуються у дослідженнях разом із загальнонауковими як спецефічні методи конкретно-наукового пізнання прикладного характеру.
Конкретно
-наукові (емпіричні) методи наукового пізнання являють собою специфічні методи конкретних наук, наприклад, економічних
: методи математичної
статистики
, економіко
- математичні
методи та моделі інформаційних систем у економіці, а також економічного коливання, стабілізації та інфляції..
Методологія вивчення дисципліни «Економіка праці і соціально- трудові
відносини» як вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу полягає у дослідженні найважливіших наукових положень
, обумовлених об
`єктивними законами розвитку виробництва
, праці й суспільства в соціально орієнтованій ринковій економіці
Загальною методологічною основою наукового дослідження тенденцій розвитку суспільної праці та соціально-трудових відносин є діалектичний метод, який передбачає розгляд економічних й соціальних аспектів праці у взаємозв`язку та взаємообумовленості, в динаміці
та розвитку.
При досліджені сутності й трансформації соціально-трудових відносин та процесів необхідно враховувати історичний аспект розвитку продуктивних сил в України, а також світовий досвід гармонізації
й регулювання соціально трудових відносин.
Теоретичною основою вивчення економіки праці, формування, розвитку соціально-трудових відносин має бути економічна теорія, яка вивчає
економічні відносини, досліджує й формує економічні закони, форми
їх вияву у соціально-трудовій сфері.
При досліджені проблеми праці й соціально-трудових відносин використовуються різні загальнонаукові й специфічні методи дослідження
:
− історико-логічний при досліджені еволюції праці як чинника виробництва
, характеристик відтворення населення, міжнародного досвіду регулювання зайнятості, розвитку соціального партнерства та
ін
.;
− класифікаційно-аналітичний – при дослідженні, компонентів трудового потенціалу, зайнятості, безробіття, нормування праці, форм
і
систем її оплати та ін.;

12
− економіко-математичні – для виявлення взаємозв`язків між
інвестиціями в людський капітал та ефективністю людської діяльності на різних рівнях, розробки та обґрунтуванню різних форм та систем оплати праці, при розробки плану з праці та кадрам та ін.
− методи статистичного аналізудля оцінки стану та динаміки змін різних показників трудового потенціалу, зайнятості, безробіття, доходів
, рівня життя населення, продуктивності праці, тощо;
− графічно-аналітичнідля наочної ілюстрації досліджуван-них соціально
-економічних явищ та процесів. Наприклад: крива Беверіджа,
Філліпса
, Лоренца, які характеризують відповідно залежність між безробіттям
і числом вільних вакансій, між нормами інфляції і безробіття
, диференціацію грошових доходів населення.
Інформаційною


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал