Освіти І науки, молоді та спорту україниPdf просмотр
Сторінка4/13
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
3.2.1.2.
Мета угоди
Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію уніфіковане в міжнародному масштабі класифікування патентних документів
, для впорядкованого зберігання патентних документів, що полегшує
доступ до наявної в них інформації
3.2.1.3.
Загальні положення угоди
Класифікація створюється англійською та французькою мовами, причому обидва тексти є рівноавтентичні.
Офіційні
тексти Класифікації німецькою, японською, португальською, російською
, іспанською та іншими мовами, які може визначити Асамблея, подаються
Міжнародним бюро Організації (далі - Міжнародне бюро), проводячи консультації із заінтересованими урядами та на підставі перекладів
, наданих цими урядами або з використанням будь-яких інших засобів
, які не призводять до фінансових наслідків для бюджету
Спеціального союзу чи для Організації.
Кожна країна Спеціального союзу має право використовувати
Класифікацію або як основну, або як допоміжну систему.
Компетентні
органи країн Спеціального союзу включають МПК:
- до патентів, авторських свідоцтв, корисних моделей і свідоцтв про корисність
, які видаються цими органами та до відповідних заявок, які ними опубліковуються чи лише викладаються для загального ознайомлення, (будь- яка країна може зробити заяву про те, що вона не бере на себе зобов'язання включати
індекси до заявок, які були лише викладені для загального ознайомлення
, а також до повідомлень стосовно цих заявок також будь-яка країна
, яка не проводить експертизи на новизну та не проводить пошук може заявити
, що вона не бере на себе зобов'язання включати індекси, які стосуються груп та підгруп Класифікації)
- до повідомлень про опублікування або викладення документів, згаданих в попередньому абзаці, які розміщуються в офіційних виданнях,

39
повні
індекси Класифікації, застосовані до винаходу, якого стосується документ
, згаданий в попередньому абзаці.
Будь
-яка країна може зробити заяву про те, що вона не бере на себе зобов 'язання включати індекси стосовно груп чи підгруп Класифікації до згаданих у пункті 3 заявок, які були лише викладені для загального ознайомлення
, а також до повідомлень стосовно цих заявок.
Будь
-яка країна, яка не проводить експертизи на новизну (не відкладену чи відкладену), і в якій процедура видачі патентів або інших видів охорони не передбачає проведення пошуку для визначення рівня техніки, може заявити, що вона не бере на себе зобов'язання включати індекси, які стосуються груп та підгруп Класифікації, до згаданих у пункті З документів і повідомлень
. Якщо ці обставини існують лише стосовно певних видів охорони чи певних сфер технології, відповідна країна може зробити зазначену заяву лише в межах цих застосовних обставин.
Для цілей класифікації засновується комітет експертів в якому представлено кожну країну Спеціального союзу (для цілей цієї угоди)..
3.2.1.4.
Комітет експертів:
• змінює Класифікацію;
• надсилає рекомендації
країнам Спеціального союзу для полегшення використання Класифікації та сприяння її однаковому застосуванню;
• сприяє розвиткові міжнародного співробітництва стосовно рекласифікації
документації
, яка використовується для експертизи винаходів, беручи до уваги, зокрема, потреби країн, що розвиваються;
• уживає всіх інших заходів, які, не зумовлюючи фінансових наслідків для бюджету Спеціального союзу або для Організації, сприяють полегшенню застосування Класифікації країнами, що розвиваються
;
• має право створювати підкомітети й робочі групи.

40
3.2.2.
Договір про патентну кооперацію (РСТ)

Договір про патентну кооперацію
(РСТ)
[12]
(
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/895_001/print
) прийнятий в
17.07.70 р. у Вашингтоні, доповнений 28.08.79 р. і модифікований 03.02.84 р.
і
03.10.2001 р.
Дата приєднання України (вступ в силу)
25 грудня 1991 р.
Кількість країн, що приєднались станом на 01.12.2012 р. – 146 країн
(табл. 4).
Таблиця
4
Статистика приєднання до договору РСТ
Рік
Кількість країн, що приєднались
1978 20 1980 30 1990 45 2000 108 2012 146
3.2.2.1
Передумови підписання
Подача патентних заявок за традиційною системою, яка існує для країн
-учасниць Паризької конвенції, означає, що кожне патентне відомство, в яке подається заявка, мусить проводити формальну експертизу кожної заявки
, що подається.
Звичайно
, виникають витрати на переклад, на патентних повірених, мита патентним відомствам – причому ще невідомо чи отримає заявник патент
і чи дійсно його винахід є новим на сучасному рівні розвитку техніки.
Для скорочення дублювання зусиль як заявників, так і національних патентних відомств було прийнято РСТ, який не конкурує, а фактично доповнює
Паризьку конвенцію як спеціальну угоду, відкриту тільки для країн
-учасниць Паризької конвенції, бо «жодне положення цього Договору

41
не повинне розумітися як обмеження прав, передбачених Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, будь-якого громадянина країни
-учасниці цієї Конвенції чи особи, яка проживає у цій країні».
3.2.2.2.
Мета Договору про патентну кооперацію (РСТ)
Держави
-учасники цього Договору (договірні держави) утворюють
Союз для співробітництва в галузі подачі заявок на охорону винаходів, проведення по них пошуку і експертизи, а також надання спеціальних технічних послуг.
Договір регулює права і обов’язки як держав-учасниць, так і заявників, які
подають міжнародні заявки. Його основними нормами є положення про міжнародну заявку, міжнародний пошук, міжнародну публікацію, міжнародну попередню експертизу.
3.2.2.3.
Загальні полодення договору РСТ
Використовується як спрощена процедура отримання правової охорони
, якщо необхідна охорона в багатьох країнах-учасницях конвенції з одночасним використанням конвенційного пріоритету. Договір також сприяє обміну технічною інформацією, та науковому співробітництву.
В
договорі описані вимоги до документів, які входять до складу міжнародної
заявки. У заяві до міжнародної заявки мають бути зазначені ті країни
-учасниці Договору, у яких заявник згодом буде просити охорону свого винаходу. Заявка має бути оплачена встановленим збором.
Право домагання пріоритету, визначене Паризькою конвенцією означає
, що на основі звичайної заявки на право промислової власності
(наприклад, на винахід), що подана заявником в одній з країн-членів, той же заявник
( чи його правонаступник) може протягом 12 місяців просити охорону в усіх інших країнах-учасницях. Тобто заявник протягом року з моменту подачі першої заявки може підготувати і подати патентні заявки в країни
, в яких хоче отримати охорону свого винаходу.
Процедура патентування згідно РСТ складається з двох фаз – міжнародної
і національної.

42
Для кращого розуміння представимо в графічному вигляді послідовність процесів за договором РСТ (рис. 2).

Рис
. 2. Процедура використання РСТ. Схема процесу використання РСТ
3.2.2.4.
Міжнародна фаза договору РСТ
Міжнародна фаза включає:
• подання міжнародної заявки до одержую чого відомства (можна до
«Українського інституту промислової власності») за єдиною формою згідно вимог
Договору та Інструкції до нього, один примірник міжнародної заявки зберігається у відомстві, що одержує ("копія для відомства, що одержує").
Для кращого розуміння представимо в графічному вигляді вимоги до подання заявки за РСТ (рис. 3);
Подача
заявки з зазначенням країн де пот- рібна охорона
Відомство країни- походження
(інш. національне, регіональне
, Міжн.бюро
ВОІВ
)
Міжнародне бюро ВОІВ
Заявник примає рішення про доцільність патентування в окремих державах
Формальна перевірка
, встановлення дати міжнародного подання заявки.
Збирання всіх передбачених зборів та
їх пересилання
Пересилання копії
для пошуку
Міжнародний пошуковий орган
Пересилання реєстраційного примірника
Проведення міжнародного пошуку
, підготовка звіту та його розсилання заявнику та Міжнародному бюро ВОІВ
Міжнародна публікація
(містить матеріали заявки та звіт про пошук)
Подача заяви про міжнародну попередню експертизу
Проведення міжнародної попе-
редньої експертизи Міжнародним пошуковим органом який здійснював пошук чи іншим
Заявник вирішує чи потрібно йому проводити міжнародну попередню експертизу
Подача документів до національних відомств країн де витребовується охорона
Міжнародна
фаза
Національна

фаза


43
Порядок подання заявки
Заявником може бути будь
-який громадянин
Договірної
країни.
Вимоги до подання міжнародної заявки за процедурою РСТ
Міжнародна заявка подається у
визначену установу, яка отримує
заявку і перевіряє її оформлення
Склад
Міжнародної заявки:
• заява;
• описання винаходу;
• формулу винаходу;
• одне чи декілька креслень, якщо в них є потреба
• реферат;
• квитанцію про сплату мита.
Заявка містить дані про винахідника
і перелік держав, в
яких він витребує охорону винаходу національним або регіональним патентом
Опис розкриває суть винаходу такою мірою, щоб його міг від- творити фахівець у цій галузі.
Формула визначає об’єкт, на який витребовується охорона.
Реферат
є лише джерелом технічної
інформації.
Асамблея може прийняти рішення про дозвіл громадянам країн
Паризького
Союзу, які не підписали дововір
РСТ
, подавати міжнародні
заявки.
Міжнародна заявка повинна
бути складена установленою мовою
(для громадян України тільки російська чи англійська) за вимогами, які визначені РСТ
Міжнародна заявка, що має дату подачі, має з цієї дати силу національної
заявки в кожній державі, яка зазанчена в заявці
Дата міжнародної подачі розглядається як дата фактичної подачі
в кожній із зазначених держав.
Установа
, яка отримує заявку
, визначає як дату міжнародної
подачі заявки дату отримання заявки, що складена без порушень.
Матеріали заявки є конфіденційними до міжнародної публікації
Один примірник заявки зберігається установою, куди вона подана
, другий надсилається до Міжнародного бюро для реєстрації
, третій - до Міжнародного пошукового органу
Вимоги до заявника
За подачу міжнародної заявки утримується мито (за пересилку
, пошук та на витрати Міжнародного бюро), яке виплачується один раз, в одній валюті до установи, куди подається заявка.
Рис
. 3 Вимоги до подання міжнародної заявки за процедурою РСТ

44
• проведення міжнародного пошуку
, який може здійснюватися одним
із національних патентних відомств (Австралії, Австрії, Іспанії,
Китаю
, Російської Федерації, США, Японії), яким надано статус міжнародного пошукового органу, а також Європейським патентним відомством
. Увага! Для України це відомства Російської Федерації та
Європейське патентне відомство. Міжнародний патентний пошук має своєю метою виявити всі відомості, що стосуються міжнародної заявки на винахід, починаючи з 1920 р., всю процедуру міжнародного пошуку умовно можна розділити на наступні етапи:
1. Перевірка відповідності заявленого винаходу об'єктам, по яких проводиться міжнародний пошук.
2. Перевірка дотримання вимоги єдності винаходу.
3. Проведення міжнародного пошуку в обсязі, передбаченому нормативними документами PCT.
4. Складання звіту про пошук або декларації, якщо проведення повноцінного пошуку є неможливим.
5. Складання письмового повідомлення, що містить думку
Міжнародного пошукового органа у відношенні того, наскільки заявлений винахід відповідає
критеріям новизни
, винахідницького рівня
(неочевидності) і промислової застосовності, а також наскільки міжнародна заявка відповідає вимогам у частині достатності розкриття винаходу в описі й
визначеності заявленого об'єкта у формулі винаходу, заснованої на описі.
• міжнародну публікацію
, після закінчення 18 місяців з дати пріоритету
, здійснює Міжнародне бюро й несе за неї повну відповідальність
. міжнародна заявка публікується у вигляді брошури, що включає
стандартний титульний аркуш, опис, формулу винаходу, креслення, якщо такі є, звіт про міжнародний пошук, і у відповідних випадках декларації
, формулу винаходу, прохання про внесення змін і т.д. На сьогоднішній день публікація здійснюється тільки електронній формі в
Інтернет
. Для міжнародної публікації встановлені вісім мов
(
англійську
,

45
арабську
, іспанську, китайську, німецьку, російську, французьку і японську), на яких може бути опублікована міжнародна заявка за умови, що вона була подана даною мовою;
• міжнародну попередню експертизу
(ця експертиза не обов
’язкова і проводиться за бажанням заявника, але звіт за нею є конфіденційною
інформацією і в ньому наявне твердження про відповідність кожного пункту формули заявленого винаходу критеріям новизни, винахідницького рівня (неочевидності) і промислової застосовності).
Міжнародні
органи попередньої експертизи призначаються Асамблеєю
Союзу
РСТ з числа Міжнародних пошукових органів, за винятком
Іспанського відомства з патентів і товарних знаків Увага! Для України знову ж
таки це відомства Російської Федерації та Європейського патентного відомства
.
3.2.2.5.
Національна фаза договору РСТ
Національна фаза являє собою процедуру розгляду міжнародних заявок в
патентних відомствах тих держав (регіональних відомств), які були зазначени чи вибрані з урахуванням міжнародного пошуку і міжнародної попередньої
експертизи. Потрібно зазначити що Міжнародне бюро ВОІВ здійснює
розсилання документів відомствам і заявнику у певні терміни та відповідає
за міжнародну публікацію. На цій фазі застосовується звичайний порядок видачі патенту відповідно до вимог національного законодавства.
Видача і правова охорона патентних документів за міжнародною заявкою регламентуються національним патентним законодавством при переході на національну фазу розгляду заявки.
Видача

патентів

є

виключно

функцією

зазначених

відомств, тобто
національних відомств тих держав-членів Договору, в яких заявник
передбачає одержати охорону свого винаходу.


46
3.2.2.6.
Переваги договору РСТ.
1. Заявник подає в національне патентне відомство одну заявку на одній мові
, оформлену відповідним чином, з необхідністю видання патенту в ряді держав
– учасників Договору. При цьому він звільняється від зайвих витрат на підготовку заявок на той же самий винахід відповідно до вимог різних національних патентних відомств.
2. Подаючи одну заявку в одне патентне відомство, заявник одержує дату міжнародної подачі заявки, і ця дата подачі має силу в кожній країні, зазначеної
заявником. Крім того, РСТ надає певний період часу, протягом якого заявник може вирішити, чи продовжувати діловодство за своєю заявкою в кожній із зазначених країн.
3. Заявник одержує сильний патент, тобто такий, який важко заперечити
. Це обумовлено тим, що міжнародний пошук здійснюється органами
, які мають у своєму розпорядженні весь установлений мінімум патентної
документації. Міжнародна попередня експертиза, що проводиться експертами дуже високої кваліфікації, дозволяє виявити всі слабкі сторони формули винаходу і внести в неї відповідні зміни. Позитивні результати про міжнародний пошук, а також висновок міжнародної попередньої експертизи зміцнюють позицію заявника в національних патентних відомствах.
4.
Скорочуються витрати.
Вартість одержання патентів у зазначених країнах за процедурою РСТ менше, ніж за національними процедурами. Це пов 'язано зі зниженням мита, необхідного у цих випадках національними патентними відомствами.
3.2.2.7.
Розмір мита
За
інструкцією до РСТ http://www.wipo.int/pct/ru/texts/pdf/pct_regs.pdf
1. Міжнародне мито за подачу: 1330 шв. франків плюс 15 шв. франків за кожен лист міжнародної заявки більше 30.
2. Мито за обробку додаткового пошуку: 200 шв. франків.
3. Мито за обробку: (правило 57.2): 200 шв. франків.

47
3.2.3.
Договір про патентне право (PLT)
Договір про патентне право
PLT
[13]
(
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/895_002/print
) прийнятий в Женеві
01.06.2000. Дата набуття чинності: 30.06.2003
Дати приєднання України
. Підписано 22.11.2002 р. Ратифіковано
31.03.2003 р. Вступ в силу 28.04.2005 р.
Кількість країн, що приєднались станом на 01.12.2012 р. – 32 країни
(табл. 5).
Таблиця
5
Статистика приєднання до договору PLT
Рік
Кількість країн, що приєднались
2005 11 2012 32
3.2.3.1.
Передумови підписання.
Передумови приєнання до договору України (за матеріалами
Пояснювальної
записки до проекту Закону України “Про приєднання
України до
Договору про патентне право
(PLT)” w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=12752...).
PLT
є важливим кроком у напрямку подальшої гармонізації патентного права на міжнародному рівні. PLT забезпечує уніфікацію формальних патентних процедур для подання заявок, підтримання чинності патентів. При цьому зменшуються витрати на охорону винаходів і забезпечуються більш сприятливі
умови для заявників в одержанні таких прав.
Договір
PLT та Інструкція до нього забезпечують врегулювання питань
, зокрема щодо: характерних особливостей окремих видів заявок та патентів
; встановлення дати подання заявки; складу заявочних матеріалів та вимог до їх оформлення; продовження та поновлення строків при здійсненні патентної
процедури для забезпечення кращих можливостей для заявників

48
отримати патентні права; процедурних вимог до анулювання патентів; забезпечення прав заявника на захист своїх інтересів тощо.
Врегулювання зазначених питань значно спрощує для заявників процедуру одержання патентів на винаходи у державах-учасницях та зменшує
видатки на патентування.
Важливим
є те, що Договір PLT не обмежує прав держав-учасниць і не зачіпає
їх суверенітет та незалежність національних систем охорони промислової
власності.
3.2.3.2.
МЕТА ДОГОВОРУ
про патентне право
Мета договору - розроблення єдиної міжнародно-стандартизованої низки формальних вимог, гармонізованих з Договором РСТ, для національних
і регіональних патентних відомств, а в національній фазі, відповідно до Договору РСТ, — для подання та експертизи національних і регіональних заявок на надання патенту на винахід, підтримання чинності патентів
і деяких додаткових вимог, пов’язаних з патентами або заявками
(наприклад, вимоги стосовно електронного подання заявки, патентних повірених
і реєстрації прав на винаходи в патентних відомствах, зменшення ризику втрати прав у разі невиконання формальних вимог, послаблення і поновлення прав за порушення деяких граничних термінів).
3.2.3.3.
Галузь застосування
Положення цього Договору й Інструкції застосовуються до
національних і регіональних заявок на патенти на винаходи і на додаткові
патенти, які подаються у відомство або для відомства Договірної
Сторони
і являють собою:
• види заявок, які можуть бути подані як міжнародні заявки відповідно до Договору про патентну кооперацію;
• виділені
заявки на патенти на винахід або на додаткові патенти;
• з
урахуванням положень Договору про патентну кооперацію положення цього Договору та Інструкції застосовуються до міжнародних

49
заявок на патенти на винаходи і на додаткові патенти відповідно до
Договору про патентну кооперацію:
• відносно строків, що застосовуються у відомстві будь-якої
Договірної
Сторони згідно зі статтями 22 і 39(1) Договору про патентну кооперацію
;
• відносно будь-якої процедури, розпочатої у день або після дня, коли може розпочатися обробка або розгляд міжнародної заявки.
Положення цього Договору та Інструкції застосовуються до виданих національних та регіональних патентів на винаходи та до національних та регіональних додаткових патентів, які є чинними для будь-якої Договірної
Сторони
Договір
PLT регламентує максимальний набір вимог, які можуть застосовуватися патентним відомством країни-учасниці. Патентне відомство може передбачати будь-які інші формальні вимоги щодо питань, які розглядає
Договір PLT. Іншими словами, цей договір не визначає єдиної
процедури для всіх країн-учасниць, але країна-учасниця може
встановити менше обмежень або зручніші вимоги для користувача, ніж
передбачено Договором PLT
PLT
спрямований на спрощення та підвищення ефективності засобів отримання патентної охорони в різних країнах світу в інтересах зацікавлених суб 'єктів відносин промислової власності при зменшенні вартості патентування на міжнародному рівні".
Цей
Договір підписаний в одному примірнику англійською, арабською
, іспанською, китайською, російською і французькою мовами, причому всі тексти є рівно автентичними


50
3.2.4.
Будапештський договір про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів з метою патентної процедури
Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з
метою патентної
процедури
[14]
(
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_039/print
) прийнятий в Будапешті 28 квітня
1977 р. з поправками від 26.09.1980. Інструкція діє з 02.10.2002 р.
Дати приєднання України
. Підписано 01.11.1996 р. Ратифіковано
02.04.1997 р. Вступ в силу 03.08.1997 р.
Кількість країн, що приєднались станом на 01.12.2012 р. – 78 країн
(табл. 6).
Таблиця
6
Статистика приєднання до Будапештського договору
Рік
Кількість країн, що приєднались
1980 6
1990 22 2000 48 2012 78
3.2.4.1.
Передумови підписання.
Розробка та підписання договору пов’язані з бурхливим розвитком мікробіології
та труднощами ідентифікації та визначення новизни мікроорганізмів
.
3.2.4.2.
Мета
Будапештського

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал