Освіти І науки, молоді та спорту україниPdf просмотр
Сторінка10/13
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
мовлення означає передачу засобами бездротового зв'язку звуків або зображень і звуків, або їх відображень для сприйняття публікою; така передача, що здійснюється через супутник, також визнається ефірним мовленням
; передача кодованих сигналів буде ефірним мовленням, якщо засоби декодування надаються публіці організацією або з її згоди;
є
) сповіщення для загального відому виконання або фонограми означає
передачу для публіки будь-яким засобом, крім ефірного мовлення, звуків виконання або відображень звуків, записаних на фонограму. Для цілей ст
. 15 Договору «сповіщення для загального відому» включає доведення звуків або відображень звуків, записаних на фонограму, до слухового сприйняття публікою.
В основі Договору лежить національний режим, за яким сторони
Договору надають охорону, передбачену Договором, виконавцям і виробникам фонограм, які є громадянами інших сторін Договору у відповідності
до критеріїв Римської конвенції.
Особливістю цього Договору є те, що він надає охорону і особистим
немайновим правам виконавців (моральним правам виконавців).
Виконавці
мають право вимагати визнання себе виконавцями, а також протидіяти будь-яким перекрученням або спотворенням чи іншій зміні своїх виконань
, які можуть нанести шкоду репутації виконавця.

120
Виконавці
наділяються виключним правом стосовно своїх виконань дозволяти
:
— ефірне мовлення і сповіщення для загального відому своїх незаписаних виконань, за винятком випадків, коли виконання уже передавалося в ефір;
— запис своїх незаписаних виконань.
Виконавці користуються також виключним правом дозволяти пряме або побічне відтворення своїх виконань, записаних на фонограми, будь
-яким чином і в будь-якій формі. Виконавці мають виключне право на розповсюдження записів своїх виконань, на прокат своїх виконань, на доведення своїх виконань для загального сповіщення публіки.
Права виробників фонограм.
Виробники фонограм також наділяються виключним правом на відтворення, розповсюдження, на прокат примірників своїх фонограм, а також робити фонограми доступними для публіки
Виконавці і виробники фонограм користуються правом на одноразову
і справедливу винагороду за пряме чи побічне використання фонограм
, опублікованих з комерційною метою, для ефірного мовлення чи будь
-якого сповіщення для загального відому.
Національні
законодавства сторін Договору можуть містити норми стосовно обмежень прав виконавців і виробників фонограм або винятки з них
. Строк охорони прав для виконавців за Договором встановлений в 50
років,
рахуючи з кінця року, в якому виконання було записано на фонограму.
Строк охорони прав виробників фонограм за Договором встановлений в 50 років, рахуючи з кінця року, в якому фонограма була
опублікована. Якщо публікації фонограми не булото протягом 50
років з моменту запису фонограми.
На рис.5 надане графічне зображення структури Договору ДВФ.

121
Основний принцип охорони – національний режим
Особливість
:
Надає
охорону і особистим немайновим правам виконавців
Мета
:
• Ефективне та схоже удосконалення
і підтримка охорони прав виконавців та виробників фонограм.
• Врахування впливу інформа- ційних комп’ютерних техноло- гій на виробництво та викорис- тання виконавців та фонограм.
• Забезпечення балансу між правами виконавців та виробників
і інтересами широкої
публіки (сфера освіти, наукових досліджень, доступ до
інформації
.)
Кожна
Договірна країна надає грома- дянам
інших Договірних держав той самий режим, який вона надає своїм власним громадянам стосовно виключ- них праву на права на винагороду.
Договір ВОІВ по виконаннях і фонограмах (ДВФ)
Дає
додаткові визначення або розширює
їх зміст.
Виконавці
– автори
, співаки, музиканти
, танцюристи та інші особи, які грають роль, читають, декламують чи
іншим чином виконують літературні або художні
твори, або твори фольклору.
Виробник фонограми – фізична або юридична особа, яка бере на себе
ініціативу
і несе відповідальність за переший запис звуків виконання, інших звуків та інших відображень.
Ефірне мовлення – передача засобами бездротового зв’язку або через супутник звуків чи зображень звуків для сприймання публікою, а
також передача кодованих сигналів, якщо мовна організація надає засоби декодування.
Суб
’єкти охорони
– виконавці та виробники фонограм, які є громадянами
інших
Договірних держав
Під громадянами інших
Договірних держав розуміють тих виконавців та виробників фонограм, які
відповідають критеріям охорони за
Римською конвенцією.
Запис передбачає
здійснення сприймання його і відтворення за допомогою відповідного пристрою.
Фонограма означає
запис звуків виконання чи інших звуків, або відображення звуків за винятком запису, що входить до кінематографічного або
іншого аудіовізуального твору.
Сповіщення для загального відома виконання або фонограми означає передачу будь-яким чином за винятком ефірного мовлення звуків виконання або записаних на фонограму і доведення їх до звукового сприйняття

Рис
.5 Структура Договору ДВФ

122
5.4.
Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, які несуть
програми та передаються через супутники
Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, які несуть програми та передаються через супутники [38]. Приводимо назву російською мовою «Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов
, передаваемых через спутники
»
(
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/brussels/trtdocs_wo025.html
) прийнята 21 травня
1974 р.

Дата приєднання України - не приєдналась.
Кількість країн, що приєднались станом на 01.12.2012 р. – 35 країн
(табл. 24).
Таблиця
24
Статистика приєднання до Брюссельської конвенції
Рік
Кількість країн, що приєднались
1979 4
1980 4
1990 12 2000 24 2012 35
Дана
Конвенція ратифікована Указом Президії Верховної ради СРСР
12.8.1988 р., але Україна до цього часу в складі країн, що приєднались відсутня
Конвенція передбачає обов'язок кожної держави-учасниці Конвенції вживати належних заходів щодо запобігання незаконному розповсюдженню на своїй території чи зі своєї території будь-якого сигналу, що несе програму, який передається через супутники. Розповсюдження визнається незаконним, якщо на нього не було одержано дозвіл від організації, за загальним

123
правилом
, радіо- або телемовної організації, яка прийняла рішення про складові
елементи програми.
В
розумінні Конвенції «сигнал» - створена за допомогою електронних засобів несуча частота, здатна передавати програми.
Конвенція дозволяє розповсюдження сигналів, несучих програму, якщо такі
сигнали містять:
• інформаційні повідомлення;
• цитати як короткі уривки з переданої сигналами програми;
• програму, яка поширюється винятково з метою освіти, в тому числі
освіти дорослих, чи з метою наукових досліджень.
Конвенція не застосовується коли передавані сигнали йдуть від органа
-джерела (фізичної чи юридичної особи, що визначають, які програми будуть нести випромінювані сигнали) чи за його дорученням та випромінюються через супутники безпосереднього приймання широкою публікою5.5.
Пекінський договір по аудіовізуальним виконанням
Пекінський договір по аудіовізуальним виконанням [39].
Дата приєднання України - не приєдналась.
Кількість країн, що приєднались станом на 01.12.2012 р. – 0 країн.
Статистика підписання на сайті ВОІВ відсутня.
На цей час договір підписала 51 країна, але жодна не здала
Генеральному директору ратифікаційнх документів (для вступу в силу ратифікаційні
документи мають здати 30 держав).
Підтримувати охорону прав виконавців на їх аудіовізуальні виконання
є
метою договору.

124
За
Пекінським договором на виконавців щодо їх виконань, записаних в
аудіовізуальних записах охорона не поширюється.
Договір не протирічить ДВФ [37] та Римській конвенції [36].
Окремі
визначення за договором:
«Виконавці» - це актори, співаки, музиканти, танцюристи та інші особи
, які грають роль, співають, читають, декламують, грають на музичному
інструменті
, інтерпретують або іншим чином виконують літературні або художні
твори або вирази фольклору.
«Аудіовізуальний запис» означає втілення рухомих зображень, незалежно від того, супроводжуються вони чи не супроводжуються звуками або
їх відображеннями, що дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою.
Національний режим.
Кожна Договірна Сторона надає громадянам
інших
Договірних сторін такий самий режим, який вона надає своїм підданим щодо виключних прав, спеціально наданих цим Договором, і права на справедливу винагороду.
Договірна Сторона має право обмежити обсяг і термін дії охорони, що надається громадянам іншої Договірної сторони, тими правами, якими користуються
її власні громадяни у цій іншій Договірній стороні.
За
Пекінським договором особисті немайнові права полягають в
тому, що незалежно від майнових прав виконавця і навіть після передачі цих прав виконавець стосовно своїх незаписаних виконань або виконань, записаних в аудіовізуальних записах, має право:
• вимагати бути визнаним як виконавець своїх виконань, за винятком тих випадків, коли відсутність такого визнання продиктовано способом використання виконання,
• заперечувати проти всякого збочення, спотворення або іншої зміни своїх виконань, здатного завдати шкоди його репутації, з належним урахуванням характеру аудіовізуальних записів.

125
Права, надані виконавцю, зберігають силу після його смерті принаймні до припинення чинності майнових прав
і здійснюються особами або організаціями, уповноваженими на те законодавством
Договірної
Сторони, в якій запитується охорона.
За
Пекінським договором виключні права Виконавців полягають в
тому, що виконавці
користуються виключним правом щодо своїх виконань дозволяти ефірне мовлення і сповіщення для загального відома своїх незаписаних виконань, за винятком випадків, коли виконання уже передавалось в ефір; та запис своїх незаписаних виконань.
До виключних прав також належить право на відтворення, право на поширення
, право на прокат, право на доведення записаних виконань до загального відома, право на ефірне мовлення і сповіщення для загального відома
За
Пекінським договором Договірна Сторона може передбачити у своєму національному законодавстві, що у разі, якщо виконавець висловив
згоду на запис свого виконання до аудіовізуального запису, виключні
права на надання окремих дозволів можуть належати виробнику такого
аудіовізуального запису.
Договірні
сторони передбачають належні та ефективні засоби
правового захисту щодо будь-якої особи, яка навмисно робить кожну з
наступних дій,
при цьому знаючи або, стосовно до цивільно-правових засобів захисту, маючи належні підстави знати, що така дія буде спонукати, дозволяти
, сприяти або приховувати порушення будь-якого права, передбаченого цим Договором:
• усунення або зміну будь-якої електронної інформації про управління правами без дозволу;
• розповсюдження
, імпорт з метою розповсюдження, передачу в ефір
, повідомлення або доведення до загального відома без дозволу виконань або примірників виконань, записаних в аудіовізуальних записах, якщо при

126
цьому воно знає, що в них без дозволу була усунена або змінена електронна
інформація про управління правами.
Договірні
сторони засновують Ассамблею і Учасником цього Договору може стати будь-яка держава-член ВОІВ
Питання для самоперевірки
1.
Назвіть перший міжнародно-правовий документ у сфері суміжних прав.
2.
Яка дата підписання Римської конвенції та її мета?
3.
Які
фактори зумовили необхідність підписання Римської конвенції
?
4.
Хто
є суб’єктами суміжних прав за Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
?
5.
Назвіть об’єкти суміжних прав за названою вище конвенцією.
6.
Що означає національний режим охорони прав для виконавців?
7.
Що означає національний режим охорони прав для виробників фонограм
?
8.
Що означає національний режим охорони прав для організацій ефірного мовлення?
9.
Що можуть дозволяти чи забороняти виконавці?
10. Що можуть дозволяти чи забороняти виробники?
11. Що можуть дозволяти чи забороняти організації ефірного мовлення
?
12. Які формальності може вимагати Національне законодавство?
13. Який термін охорони прав виробників фонограм?
14. Який термін охорони прав виконавців?
15. Які угоди регулюють терміни охорони суміжних прав?

127 16. Які фактори зумовили необхідність підписання Конвенції про охорону
інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм
?
17. Який строк охорони прав виробників фонограм за Конвенцією про фонограми?
18. За яких умов Конвенції по фонограмам формальності національного законодавства вважаються виконаними?
19.
Чим зумовлено
Прийняття
Договору ВОІВ по виконанням та фонограмам
(ДВФ)?
20.
Які
поняття визначені
ДВФ
?
21. Що означає національний режим в рамках ДВФ?
22. Які особливості ДВФ?
23. Який Строк охорони прав для виконавців та виробників за ДВФ?
24. Який обов 'язок кожної
держави
-учасниці передбачає
Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, які несуть програми та передаються через супутники?
25. За яких умов згідно з Брюсельською Конвенцією дозволене розповсюдження сигналів, несучих програму?
26. За яких умов стосовно передаваних сигналів не застосовується
Брюссельська конвенція
27. Яка мета підписання Пекінського договору?
28. Чи підписала Пекінський договір Україна?
29. До яких угод, що стосуються суміжних прав, не приєдналась
Україна
?
30. Наведіть приклади прушення суміжних прав.
31.
В
якому договорі надається охорона немайновим правам виконавців
?


128
6.
МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ З
ОХОРОНИ НОВИХ СОРТІВ РОСЛИН

Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин
[41]
(
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_856
)
прийнята в Парижі 2 грудня
1961. Вступила в силу 1968 року та змінена 1972 р., 1978 р. та 1991 р. Акт
1991 р. вступив в силу 24 квітня 1998 року.
Дата приєднання України до Акту 1978 р. Підписано
2 червня 1995 р
. Вступ в силу 3 жовтня 1995 р.
Дата приєднання України до Акту 1991 р.
Підписано 02.08.2006 р.
Вступ в силу 19 січня 2007 р.
Кількість країн, що приєднались станом на 01.12.2012 р. – 70 країн
(табл.25).
Таблиця
25
Статистика приєднання до міжнародної конвенції з охорони сорів рослин
Рік
Кількість країн, що приєднались взагалі
Кількість країн, що приєднались до окремих актів (напр. Україна врахована двічі)
1980 12 17 1990 19 36 2000 46 78 2012 70 114
Передумови підписання конвенції та приєднання до неї України
(з використанням матеріалів з сайту Держсортслужби http://sops.gov.ua
)
Щоб відібрати кращі сорти, в першій половині ХІХ століття (ще до підписання
Паризької конвенції) в Росії проводились перші спроби організації
порівняльного випробування сортів. Для цього були створені дослідні
поля: в 1821 році – на Омському хуторі, в 1829 році – Харківське та
Полтавське дослідні поля, ботанічні сади.

129
Височайший
Указ від 9 червня 1912 року "Про насадження сільськогосподарських дослідних установ " завершив багаторічну організаційну будову селекції рослин. У відповідності до Указу в державі була розгорнута мережа державних селекційних установ.
На протязі 1937-1938 рр. було організовано 1055 держсортодільниць і лабораторія по визначенню якості зерна. Випробуванню підлягали сорти 22 культур
: зернових, зернобобових, соняшника, конюшини і люцерни.
Паралельно в різний час були створені державні комісії по сортовипробуванню картоплі, технічних, овочевих, баштанних, плодових, ягідних культур і винограду.
Положенням про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 21 серпня 1973 р. № 584, нові сорти рослин були прирівняні по правовій охороні до винаходів. У відповідності
до цієї постанови Міністерство сільського господарства СРСР наказом від 13 серпня 1980 р. № 225 затвердило "Положення про правову охорону нових сортів рослин в СРСР". Автори сортів отримали право на
грошову винагороду протягом 5 років з початку використання сорту
Відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та
Європейським Співтовариством, що вступила в дію 1 березня 1998 року наша держава зобов'язалась зробити все можливе для приєднання до
Женевського акту 1991 року Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин
. У зв'язку з цим Держкомісією розроблена і Верховною Радою
України прийнята нова редакція Закону України "Про охорону прав на сорти рослин ". Відповідно до цієї редакції основним завданням Держкомісії є проведення державної політики щодо використання сортів рослин та охорони прав на них. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 року
№ 714 "Про утворення Державної служби з охорони прав на сорти рослин та
Українського
інституту експертизи сортів рослин" Держкомісія була реорганізована в Державну службу з охорони прав на сорти рослин

130
Слід зазначити, що мова про зерно, квіти, фрукти, тютюновий лист
також наявні і в Паризькій конвенції про охорону промислової власносні рослин
. Але з описаного вище сорти рослин відрізняються від інших об’єктів
Паризької
конвенції, зокрема і необхідністю їх випробувань. До речі
Конвенція
, що засновує ВОІВ та договір про патентну кооперацію, що стосується винаходів були підписані вже після Міжнародної конвенції по
охороні нових сортів рослин
Незважаючи на це в Міжнародній конвенції по охороні нових сортів
рослин
, збережена можливість (стаття 35) для будь-якої держави, «…що бере участь в Акті 1978 р. на момент, коли вона стає Стороною цієї
Конвенції
, та коли йдеться про сорти, розмножені вегетативним
шляхом
…» передбачати їхню охорону не у вигляді права селекціонера, а
у вигляді охоронного документа на промислову власність.
Мета
Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин
полягає
у забезпеченні визнання державами-членами Союзу досягнень селекціонерів
, що займаються створенням нових сортів рослин шляхом надання на них виключного права власності на основі ряду однорідних і чітко обговорених принципів. Для отримання охорони новий сорт повинен бути
:
• відмінним від існуючих загальновідомих сортів,
• достатньо однорідним,
• стабільним і
• новим у тому розумінні, що він не повинен бути предметом комерційного збуту до певних дат, встановлених шляхом посилання на дату подання заявки на надання охорони.
Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин заснувала
Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин
, що відомий під назвою
УПОВ
та є міжурядовою організацією, штаб-квартира якої розташована у

131
Женеві
. Скорочення "УПОВ" є похідним від французької назви організації –
"Union internationale pour la Protection des Obtentions Vegetales" (UPOV).
Акти
1978 р. і 1991 р. встановлюють мінімальний об'єм охорони і надають державам-членам можливість врахування у власному законодавстві національних умов.
Відповідно до Акту 1978 р. мінімальний обсяг права селекціонера передбачає
необхідність отримання попередній згоди власника для виробництва з метою комерційного збуту, пропонування до продажу та продаж посадкового матеріалу сорту, що охороняється. В Акті 1991 р.
містяться більш докладні положення, які регулюють дії по відношенню
до посадкового матеріалу, у зв'язку з якими необхідно отримання дозволу володільця
. У виключних випадках, але тільки тоді, коли у володільця не було розумної можливості використатися своїм правом у зв'язку з посадковим матеріалом, його дозвіл може знадобиться у зв'язку з будь-якою з вказаних дій, що здійснюються по відношенню до зібраного матеріалу сорту.
Режим
, установлений національним законодавством (національний
режим), що надається цією конвенцією, означає, що без шкоди для прав, обумовлених у цій Конвенції, громадянам Договірної Сторони, а також фізичним особам, що проживають на території цієї Договірної Сторони, та юридичним особам, зареєстрованим на такій території, надається на території кожної
іншої Договірної Сторони в тому, що стосується надання та охорони прав селекціонера, такий самий режим, який законодавство цієї іншої
Договірної
Сторони надає чи може надати в подальшому своїм громадянам, якщо зазначені громадяни, фізичні чи юридичні особи виконують умови та формальності
, що застосовуються до громадян такої іншої Договірної
Сторони
Селекціонер має право вибирати Договірну Сторону
, до органу якої він хоче подати свою першу заявку на набуття права селекціонера, а подальші
заявки він може подати до органів інших Договірних Сторін, не чекаючи надання йому права селекціонера тим органом Договірної Сторони,

132
до якого він подав першу заявку. При цьому право

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал