Освіти І науки, молоді та спорту україниPdf просмотр
Сторінка1/13
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"
КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ У
СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Навчальний посібник

А
.С. Ромашко, І.І.Верба, В.В.Пригода

для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнем "спеціаліст" та "магістр"


Рекомендовано методичною радою НТУУ "КПІ"
Київ - 2013 р.

2
УДК
(07) 608.1/.6:347.77/.78
ББК
67.9(4УКР)310
Р
69

Гриф надано Методичною радою НТУУ "КПІ"
(
протокол ___ від ___ _________ 2013 р.Рецензенти:
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ПЕТРЕНКО, завідувач центру експертних досліджень НДІ Інтелектуальної власності
НАПрНУ, кандидат юридичних наук, судовий експерт

СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЄГОРОВ, директор
Центру трансферу технологій Академії технологічних наук
України, Національний Координатор мережі
UkrRosNet


Відповідальний
редактор:
ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ КУЗНЄЦОВ, докт
. техн. наук, проф


Міжнародні
договори та угоди у сфері інтелектуальної власності:
Навч
. посіб. [Електронний ресурс] / А.С. Ромашко, І.І. Верба, В.В. Пригода -
К
.: НТУУ "КПІ", 2013. – 160.


Це видання доповнює затверджені підручники та містить порівняння переліку наявних міжнародних договорів та створення класифікації міжнародних договорів, з огляду на об’єкти права інтелектуальної власності, аналіз окремих правових норм міжнародних договорів з виділенням їх основних положень та містить актуалізовану інформацію щодо міжнародних договорів
Для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнем "спеціаліст" та "магістр", викладачів вищих навчальних закладів і може бути корисним для всіх кого цікавлять міжнародні договори та угоди у сфері
інтелектуальної
власності.© Ромашко А.С., І.І.Верба, В.В.Пригода, 2013
© НТУУ «КПІ», 2013

3
ЗМІСТ
ВСТУП __________________________________________________ 6
1.
Міжнародні договори та угоди, адміністративні функції яких
виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності ______
Питання для самоперевірки __________________________________
8 13
2.
Всесвітня організація інтелектуальної власності ___________
2.1. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію
інтелектуальної власності __________________________________
2.2. Всесвітня організація інтелектуальної власності сьогодні __
Питання для самоперевірки __________________________________
14 14 19 26
3.
Група договорів, що стосуються охорони промислової
власності _________________________________________________
27
3.1.
Паризька конвенція про охорону промислової власності
___
Питання для самоперевірки __________________________________
27 36
3.2.
Група договорів, які стосуються винаходів _______________
3.2.1. Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію
3.2.2. Договір про патентну кооперацію (РСТ) __________________
3.2.3. Договір про патентне право PLT _________________________
3.2.4. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури _______
Питання для самоперевірки __________________________________
37 37 40 47 50 53
3.3.
Група договорів, які стосуються промислових зразків _____
3.3.1. Локарнська угода про заснування Міжнародної патентної класифікації
_______________________________________________
3.3.2. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків
___________________________________________________
Питання для самоперевірки __________________________________
55 55 59 63
3.4.
Група договорів, які стосуються знаків для товарів та
послуг (торговельних марок) _______________________________
3.4.1. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг
64

4
для реєстрації знаків ________________________________________
3.4.2. Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків _____________________________
3.4.3. Найробський договір про охорону олімпійського символа ___
3.4.4. Договір про закони щодо товарних знаків ________________
3.4.5. Сінгапурський договір про право товарних знаків __________
3.4.6. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків _______
4.4.7. Протокол до Мадридської угоди _________________________
Питання для самоперевірки __________________________________
64 69 73 75 79 83 87 90
3.5.
Група договорів, які стосуються зазначень походження ____
3.5.1. Мадридська угода про недопущення неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження товарів ______________
3.5.2. Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження та їхньої міжнародної реєстрації ___________________
Питання для самоперевірки __________________________________
92 92 94 99
3.6.
Вашингтонський договір про інтелектуальну власність у
відношенні інтегральних мікросхем _________________________
Питання для самоперевірки __________________________________
100 101
4.
Група договорів, що стосуються авторського права _________
4.1. Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів
____________________________________________________
4.2. Договір ВОІВ по авторському праву _______________________
Питання для самоперевірки __________________________________
102 102 107 109
5.
Група договорів, що стосуються суміжних прав ____________
5.1. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення ___________________
5.2. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм ______________________
5.3. Договір ВОІВ по виконанням та фонограмам _______________
5.4. Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, які
111 111 115 118

5
несуть програми та передаються через супутники ______________
5.5. Пекінський договір по аудіовізуальним виконанням _________
Питання для самоперевірки __________________________________
122 123 126
6.
Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин ______
Питання для самоперевірки _________________________________
128 136
7.
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної
власності (ТRIPS) _________________________________________
7.1. Аспекти ТRIPS, що стосуються промислової власності _______
7.1.1.
Аспекти
ТRIPS, що стосуються винаходів ________________
7.1.2. Аспекти ТRIPS, що стосуються промислових зразків _______
7.1.3. Аспекти ТRIPS, що стосуються товарних знаків ___________
7.1.4. Аспекти ТRIPS, що стосуються географічних зазначень ____
7.1.5. Аспекти ТRIPS, що стосуються захисту нерозголошуваної
інформації
________________________________________________
7.1.6. Аспекти ТRIPS, що стосуються контролю за практикою антиконкурентних дій у договірних ліцензіях ___________________
7.2. Аспекти ТRIPS, що стосуються топографій інтегральних мікросхем
_________________________________________________
7.3. Аспекти ТRIPS, що стосуються авторського права __________
7.5 Аспекти ТRIPS, що стосуються суміжних прав ______________
Питання для самоперевірки __________________________________
137 139 139 141 142 145 147 148 149 150 151 153
Література
________________________________________________ 155


6
ВСТУП
Магістрам та спеціалістам усіх вищих навчальних закладів, незалежно від напрямку підготовки викладаються дисципліни «Інтелектуальна власність
» та «Патентознавство та авторське право». У навчальних програмах цих дисциплін [1, 2] наявні відповідно теми про "Міжнародну систему охорони інтелектуальної власності" та "Міжнародне співробітництво у
сфері інтелектуальної власності". Також питанням міжнародної системи охорони об’єктів інтелектуальної власності приділена окрема увага в дисципліні
«Інтелектуальна власність» [3] спеціальності 7.18010011 та дисципліні
«Право інтелектуальної власності» спеціальності 8.18010011.
Цей навчальний посібник є детальною переробкою Методичних вказівок
[4] і містить не тільки актуалізовану і розширену інформацію щодо договорів
, а й порівняння інформації з різних джерел стосовно міжнародних договорів
, створює класифікацію міжнародних договорів, з огляду на об’єкти права
інтелектуальної власності та містить аналіз окремих правових норм міжнародних договорів з виділенням їх основних положень .
Метою цього видання є ознайомлення студентів з основними міжнародними документами в сфері інтелектуальної власності та опису суті основних угод, які стосуються різних об’єктів інтелектуальної власності, зокрема:
• конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності
(ВОІВ);
• угод, що адмініструє Всесвітня організація інтелектуальної власності
(незалежно від того чи підписала Україна ці угоди чи ні);
• основних стандартів охорони інтелектуальної власності в кожній країні
;
• класифікаційних угод;
• угод, що сприяють охороні одночасно у декількох державах.
Також розглянута Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин
, яку не адмініструє ВОІВ та Угода про торговельні аспекти прав
інтелектуальної
власності, яку не можна віднести до окремої групи і яка стосується різних об’єктів права інтелектуальної власності одночасно.

7
Читач
, має розуміти, що міжнародний договір, як правило,
складається з трьох основних частин:
преамбули (вказує мотиви укладання договору
і його цілі), змісту договору (статті договору, що визначають предмет договору, права і обов'язки сторін) та заключної частини (постанови про порядок вступу договору в силу, термін дії та його припинення). Іноді наявна
і четверта, додаткова частина договору - додатки (містять техніко- юридичні
норми щодо виконання умов договору), що мають, як правило, силу постанов основної частини договору.
В
цьому виданні розглянуті в також питання, щодо мотивів укладання договорів
(якщо такі відомі) та змісту (з виділенням окремих особливо важливих
, з точки зору авторів, положень, жирним шрифтом) без детального розгляду
їх заключних частин стосовно адміністративних, фінансових та прикінцевих положень договорів, порядків ратифікації, набирання чинності, денонсації
і т.п.
Слід зазначити, що це видання призначено лише для ознайомлення.
Ознайомлений з суттю договорів та баченням авторів читач в подальшому має вже усвідомлено та критично (стосовно конкретних окремих ситуацій
) опрацювати оригінали документів за наданими адресами.
В
цьому виданні не розглянуті Директиви Європейського Парламенту та
Ради, рішення Ради (ЄC), Регламенти Ради (ЄC) Регламенти Комісії (ЄC),
Резолюції
(
http://www.ndiiv.org.ua/ua/adaptatsija-zakonodavstva-ukrajiny-do- zakonodavstva-jes-v-sferi-intelektualnoji-vlasnosti.html
), які стосуються різних аспектів права інтелектуальної власності і можуть бути використані для вдосконалення національного законодавства на підставі Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими
Співтовариствами
(Європейським Союзом) та їх державами-членами
{ратифіковано
Законом
N
237/94-ВР від
10.11.94} http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012/page?text=%B3%ED%F2%E5%EB
%E5%EA%F2

8
1.
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ, АДМІНІСТРАТИВНІ
ФУНКЦІЇ
ЯКИХ
ВИКОНУЄ
ВСЕСВІТНЯ
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Перед тим як розпочати розмову про міжнародні договори та угоди, адміністративні
функції яких виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності
(ВОІВ) одразу хочемо зазначити, що інформація на сайті
Державної
служби інтелектуальної власності (ДСІВ) [5], на сайті Всесвітньої організації
інтелектуальної власності (ВОІВ) англійською мовою [6] та на сайті
ВОІВ російською мовою [7] відрізняються як за організацією цієї
інформації
так і за наповненням стосовно переліку угод.
До міжнародних договорів, адміністративні функції яких виконує
ВОІВ
відноситься Конвенція, що засновує Всесвітню організацію
інтелектуальної
власності. І разом з трьома групами договорів кількість угод, які
адмініструє ВОІВ складає 25 [6].
На сайті Державної служби інтелектуальної власності (ДСІВ) також є
Всесвітня конвенція про авторське право [5], але вона відсутня на сайті ВОІВ
і
, як наслідок аналізу інформації, вона не входить в число договорів, адміністративні
функції яких виконує ВОІВ.
Нижче перераховані 24 угоди, які адмініструє ВОІВ і які винесені в три окремих групи. Україна на 01.12.2012 є учасником тільки тих угод, які тільки виділені
жирним шрифтом.
Група І Договори про охорону інтелектуальної власності
Ця група визначає міжнародно визнані основні стандарти охорони
інтелектуальної
власності в кожній країні.
Наводимо перелік цих договорів у тій послідовності в якій вони наведені
на англомовній сторінці сайту ВОІВ.
1.
Пекінський договір по аудіовізуальним виконанням (Beijing Treaty on
Audiovisual Performances) - (відсутній на сайті ДСІВ).
2. Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів
(Berne Convention).

9 3. Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, які несуть програми та передаються через спутники (Brussels Convention) -(відсутня
на сайті ДСІВ).
4. Мадридська угода про недопущення неправдивих або таких, що вводять в оману
, зазначень походження товарів Madrid Agreement (Indications of
Source) - (відсутня російською мовою на сайті ВОІВ та відсутня на сайті
ДСІВ).
5. Найробський договір про охорону олімпійського символа (Nairobi
Treaty).
6. Паризька конвенція про охорону промислової власності (Paris
Convention).
7. Договір про патентне право (Patent Law Treaty).
8. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від
незаконного відтворення їхніх фонограм
(Phonograms Convention) -
(відсутня російською мовою на сайті ВОІВ).
9. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм і організацій мовлення
(Rome Convention).
10. Сінгапурський договір про право товарних знаків (Singapore Treaty on the Law of Trademarks).
11. Договір про закони щодо товарних знаків (Trademark Law Treaty).
12.
Вашингтонський договір про інтелектуальну власність у відношенні
інтегральних мікросхем (Washington Treaty) - (відсутній російською
мовою на сайті ВОІВ та відсутній на сайті ДСІВ).
13. Договір ВОІВ по авторському праву (WCT)
14. Договір ВОІВ по виконанням та фонограмам (WPPT)
Група ІІ Договори про глобальну систему охорони
Ця група договорів забезпечує, що кожна міжнародна реєстрація чи подача заявки діяли у будь якій відповідній державі, що підписала договір стосовно об’єкта зазначеної заявки. Послуги, які надає ВОІВ, у відповідності до цих договорів, спрощують та скорочують вирати на підготовку та подачу

10
заявок у усіх країнах, у яких витребовується охорона стосовно конкретних об
’єктів права інтелектуальної власності.
Наводимо перелік цих договорів у тій послідовності в якій вони наведені
на англомовній сторінці сайту ВОІВ.
1. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів з метою патентної процедури (
Budapest Treaty).
2. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків
(Hague Agreement).
3. Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження та
їхньої
міжнародної реєстрації (Lisbon Agreement) - (відсутня на сайті
ДСІВ).
4. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків Madrid
Agreement (Marks).
5. Протокол до Мадридської угоди (Madrid Protocol).
6. Договір про патентну кооперацію (РСТ).
Група ІІІ Договори про класифікації
Ця група договорів створює системи класифікацій, які організують
інформацію про винаходи, промислові зразки та торгівельні марки в
індексовані
та керовані структури для полегшення пошуку.
Наводимо перелік цих договорів у тій послідовності в якій вони наведені
на англомовній сторінці сайту ВОІВ.
1. Локарнська
угода
про
заснування
Міжнародної
патентної
класифікації (
Locarno Agreement).
2. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для
реєстрації знаків (
Nice Agreement)
3. Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію
(
Strasbourg Agreement).
4. Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації
зображувальних елементів знаків
Vienna Agreement (Віденська

11
класифікація відсутня російською мовою на сайті ВОІВ, але наявна на сайті
ДСІВ).

Окрім
Міжнародних договорів, адміністративні функції яких виконує
Всесвітня організація інтелектуальної власності потрібно сказати одразу і про
UPOV (
http://www.upov.int/portal/index.html.en
) Міжнародний Союз з охорони нових сортів рослин, що відомий під назвою УПОВ, є міжурядовою організацією
, штаб-квартира якої розташована у Женеві. Скорочення "УПОВ" є похідним від французької назви організації – "Union internationale pour la Protection des Obtentions Vegetales" (UPOV). UPOV заснований
Міжнародною конвенцією по охороні нових сортів рослин на сайті ДСІВ наявна серед угод, які адмініструє ВОІВ, але на сайті ВОІВ (і тільки англійською мовою) ця конвенція винесена окремо ( Related Links / UPOV
Web Site), скоріш за все тому, що керівництво Секретаріатом УПОВ здійснює
Генеральний секретар, а на основі Угоди про співробітництво, яка укладена з
Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) – Генеральний директор
ВОІВ є Генеральним секретарем УПОВ.
Також стосовно міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності
доцільно вести мову і про Угоду про торговельні аспекти прав
інтелектуальної
власності, яку не можна віднести до окремої групи і яка стосується одночасно різних об’єктів права інтелектуальної власності одночасно
На підставі аналізу вищезазначених угод розглянемо класифікацію міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, з огляду на об
’єкти права інтелектуальної власності, до яких ці договори відносяться
(рис.1 ).

12

Рис
.1 Класифікація міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності (ІВ), з огляду на об’єкти права ІВ
Генеральний директор ВОІВ
ВОІВ
та конвенція, що засновує ВОІВ
Генеральний
Секретар UPOV
CОЮЗ UPOV та конвенція, що засновує
UPOV
Одна
і таж особа
Паризька конвенція
Бернська конвенція
Римська конвенція
Для винаходів та корисних моделей
Для промислових зразків
Для торгівельних марок
Для зазначень походження
• Страсбурзька угода про Міжна- родну патентну класифікацію
• Договір про патентну коопе- рацію
(РСТ)
• Договір про па- тентне право (PLT)
• Будапештський договір про міжна- родне визнання де- понування мікроор- ганізмів з метою патентної
процедури
• Локарнська угода про заснування
Міжнародної
патентної
класифікації
• Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків
• Ніццька угода про Міжна- родну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків
• Віденська угода про заснува- ння
Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків
• Найробський договір про охорону олімпійського символа
• Договір про закони щодо товарних знаків
• Сінгапурський договір про право товарних знаків
• Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків
• Протокол до Мадридської угоди
• Мадридська угода про недо- пущення неправ- дивих або таких, що вводять в оману
, зазначень походження товарів
• Лісабонська угода про охоро- ну найменувань місць поход- ження та їхньої міжнародної
реєстрації
• Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм
• Договір ВОІВ по виконанням та фонограмам
• Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, які несуть програми та передаються через супутники
• Пекінський договір по аудіовізуальним виконанням
Для зазначень походження
• Договір ВОІВ по авторському праву
Для
інтегральних мікросхем
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал