«Особливості рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення» Вступ 2Скачати 343.96 Kb.
Дата конвертації04.06.2017
Розмір343.96 Kb.


«Особливості рівня домагань старшокласників

та їхній вплив на професійне самовизначення»


Вступ 2

1.Теоретично визначити сутність понять “рівень домагань старшокласників” і “професійне самовизначення старшокласників”, їхній психологічний взаємозв’язок . 4

2.Проаналізувати динаміку рівня домагань і зміну ресурсних стратегій молоді. 4

3.Визначити інструментарій та методи для організації емпіричного дослідження. 4

Розділ І 5

Особливості рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення 5

1.1.Теоретичні засади формування рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення 5

РОЗДІЛ ІІ 12

Дослідження рівня домагань сучасних старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення 12

2.2. Результати емпіричного дослідження рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення 14

Висновки 21

Список використаних джерел 23

5.Кон І.С. Психологія юнацького віку/Кон Ігор Семенович- М., Освіта, 1989. 345с. 24

9. 9. Магун В.С.От 1985 к 1995: революция притязаний / Магун Владимир Самуилович ; Этика успеха. 1996. Вып. 8. С. 233 24

Додатки 26
Вступ


Проблема самовизначення має особливе значення. Саме в ній розкриваються основні моменти взаємодії індивіда й суспільства, що у наш час висуває випускникові загальноосвітньої школи особливі вимоги.

Старший шкільний вік – період, коли відбуваються найсуттєвіші зміни у психіці. Саме в цей віковий період розвитку особистості самовизначення стає ефективним центром життєвої ситуації молоді. Таке самовизначення має ціннісно-змістову природу, задає особистісно-важливу орієнтацію для досягнення певного рівня систем соціальних відносин, з урахуванням чого виробляються вимоги до певної професійної галузі, здійснюється професійне самовизначення.

Якщо людина хоче досягти високих цілей і ставить перед собою завдання, з якими вона може впоратися і які відповідають її реальним можливостям, це говорить про адекватність рівня домагань. Рівень домагань - ступінь складності задач, які людина ставить перед собою. Головна їхня характеристика реалістичність.

Зарубіжними вченими (Дж. Аткінсон, Дж. Баррет, А. Блут, Т. Дембо, У. Джеймс, Р.Дилтс, С. Кох, К. Левін, Д. Роттер, Р. Фішер, Ф.Флеммінг, Д. Френк, X. Хекхаузен, Ф. Хоппе, К. Хорні та ін.) такий особистісний конструкт як “рівень домагань” індивіда вивчається в контексті мотивації досягнення, яку розглядають як ціль актуальної дії та рівень її складності, обраної на основі попередньо виконаних різних за складністю видів завдань у визначених заздалегідь об’єктивних умовах її досягнення [12].

Проте, незважаючи на досить широку представленість у психології та педагогіці теоретичних, інструментальних і прикладних аспектів особливостей становлення рівня домагань учнівської молоді, проблема виявлення їх специфіки в сучасних соціокультурних умовах і вплив на професійне самовизначення старшокласників досліджена недостатньо. Крім того, важливим підґрунтям для цього є представлені в наукових дослідженнях і, зокрема, у лонгитюдному дослідженні Володимира Магуна і Михайла Єгноватова , результати динаміки рівня домагань і зміни у ресурсних стратегіях молоді за період з 1985 по 2005 роки. Тому цілком виправданим і логічним є продовження цього дослідження, виявлення та порівняння особливостей становлення рівня домагань старшокласників у різні роки та в наш час, наповнений різноманітними подіями кардинальної зміни соціокультурних і професійних факторів життя кожного громадянина. Такі зміни торкаються й сучасної молоді, яка прагне здобути хорошу професію та швидко реалізувати себе як професіонал.

Зважаючи на зазначене вище, а також на важливість для сучасної молоді проблеми обґрунтованого й усвідомленого професійного самовизначення, яке ґрунтується на реалістичному рівні домагань, нами обрано тему дослідження «Особливості рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення».Мета: теоретично обґрунтувати й експериментально дослідити особливості рівня домагань старшокласників та з’ясувати їхній вплив на професійне самовизначення.

Гіпотеза дослідження:  сформований рівень домагань старшокласника безпосередньо впливає на їхнє професійне самовизначення, що конкретизується у цьому віці у професійних планах і намірах.

Об'єкт дослідження: професійне самовизначення старшокласників

Предмет дослідження: особливості становлення рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійного самовизначення.

Завдання дослідження:
 1. Теоретично визначити сутність понять “рівень домагань старшокласників” і “професійне самовизначення старшокласників”, їхній психологічний взаємозв’язок .

 2. Проаналізувати динаміку рівня домагань і зміну ресурсних стратегій молоді.

 3. Визначити інструментарій та методи для організації емпіричного дослідження.


 4. Дослідити особливості рівня домагань старшокласників і їх вплив на професійне самовизначення.

База дослідження: Шепетівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, Шепетівський професійний ліцей; Шепетівський коледж подільського державного аграрно-технічного університету.

Загальна кількість досліджуваних становила 45 учнів з них : 16 учнів 11-го класу Шепетівського МНВК, 13 абітурієнтів коледжу та 16 абітурієнтів ліцею.Методи дослідження : Опитувальник «Мій рівень досягнень» Володимира Магуна і Михайла Єгноватова, яка була запроваджена у 80-х роках

Етапи дослідження: Підготуватовка дослідження, збір інформації, обробка отриманих даних, аналіз отриманих результатів

Наукова значущість дослідження: досліджено особливості рівня домагань старшокласників загальноосвітніх і професійних навчальних закладів міста Шепетівки та їхній вплив і взаємозв’язок на професійне самовизначення.

Практичне значення: порівняння результатів власного дослідження з результатами дослідження рівня домагань молоді у 1985-2005 роках, які представлені у працях Володимира Магуна і Михайла Єгноватова, уможливило виявлення особливостей їх становлення в сучасних умовах соціокультурних змін та їх впливу на професійне самовизначення старшокласників.

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Обсяг роботи – 34 сторінки


Розділ І

Особливості рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення  1. Теоретичні засади формування рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення

На сьогоднішній момент проблема професійного самовизначення молоді є однією з найважливіших у плані становлення людини як повноцінного члена сучасного суспільства. Молода людина повинна здійснити вибір професії, відповідного навчального закладу, а також бути готовою до можливих змін на шляху свого професійного становлення у зв'язку з загальними соціально-економічними змінами країни. Тому цим, центральним і досить складним завданням сучасної школи є формування в учнівської молоді здатності до свідомого та самостійного вибору професії і подальшого оволодіння нею. Вирішення цього завдання багато в чому залежить від активної позиції самих учнів, від усвідомленості себе суб’єктом власного життя, прагнення до особистісної самореалізації, вміння виважено і самостійно приймати відповідальні рішення. Відтак вивчення професійного самовизначення старшокласників може відкрити нові шляхи його оптимізації[2].

Отже, професійне самовизначення - процес, який охоплює весь період професійної діяльності особистості: від виникнення професійних намірів до виходу з трудової діяльності.

Сучасний ринок праці вимагає професіоналів високої кваліфікації, які здатні швидко адаптуватися до мінливих умов життєдіяльності, готові самостійно приймати рішення і брати на себе відповідальність за їх виконання, вміють працювати в команді та організовувати колег для досягнення професійних цілей, володіють професійною етикою ділового співробітництва, мають сформовану систему культурних цінностей, що дає змогу успішно конкурувати на ринку праці [7]. Досягненню в майбутньому таких соціально-професійних стандартів сприяє система психологічного супроводу професійного самовизначення старшокласників в умовах профільного навчання, яка ґрунтується на особливостях становлення професійних домагань та їхній вплив на професійне самовизначення.

Рівень домагань може носити більш загальний характер, тобто ставитися до багатьох областей життя і діяльності людини і, насамперед, до тих, у яких виявляються його інтелектуальні і моральні якості [8]. Люди, що володіють реалістичним рівнем домагань, відрізняються впевненістю у своїх силах, наполегливістю в досягненні мети, більшою продуктивністю, критичністю в оцінці досягнутого.

Термін «рівень домагань» був введений в школі відомого німецького психолога К. Левіна. Причиною появи концепту послужив один із феноменів, знайдених в дослідах Т. Дембо. У цих експериментах, де для провокування гніву піддослідним пропонували дуже складні або просто нерозв'язані завдання, виявилося, що якщо поставлена ​​мета дуже важка для індивіда, він намічає деяку «легшу задачу, що представляє собою наближення до вихідної мети, яку людина хоче досягти за етапами» . Ось цю проміжну мету Т. Дембо і назвала рівнем домагань даного моменту, позначивши тим самим спонтанний перехід суб'єкта до доступної йому діяльності із зазначенням величини кроку на шляху вирішення основного завдання. 


Перше значне дослідження процесу вибору рівня домагань, забезпечила одночасно і побудова експериментальної техніки його оцінки, і певне змістовне розкриття нового поняття, належить Ф. Хоппе [12]. Він підкреслює, що зона формування рівня домагань становить лише відносно вузьку смугу в масштабі: надто важко - дуже легко, але вона не є абсолютно стабільною. 
Можливі її зміщення вгору або вниз у залежності від готівкових досягнень людини, зміни його працездатності, характеру завдань, знаходження нових методів їх вирішення, ступеня соціальної захищеності або незахищеності суб'єкта [1].

Тому, формування рівня домагань визначається не тільки передбаченням успіху або невдачі, але насамперед тверезим, а іноді смутно усвідомлюваним обліком і оцінкою минулих успіхів і невдач.

Також теоретико-методологічні засади дослідження проблеми становлення рівня домагань особистості в процесі розвитку її свідомості та самосвідомості розкриті в працях К. Абульханової-Славської, Б. Ананьєва, І. Беха, Л. Божович, І. Булах, Л. Виготського, Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Максименка, В. М’ясищева, Р. Павелківа, К. Платонова, Н. Побірченко, С. Рубінштейна та ін [13].

Відтак, розглядаючи рівень домагань особистості, вчені простежують його залежність від віку, освіти, статі й соціального становища особистості. Зокрема виявлено, що з віком (до певного періоду) рівень домагань, пов'язаний із творчими потребами, підвищується, а потім знижується. Збільшується зростання домагань із зростанням рівня освіти.

Отже, при вивченні рівня домагань по суті розглядається мотив досягнення суб'єкта в його приватному прояві. Головну роль тут відіграє напрямок мотивації, тобто переважання надії на успіх або страх невдачі. Безпосереднім індикатором індивідуальної мотивації досягнення служить величина цільового відхилення, оскільки встановлено, що люди, орієнтовані на успіх, обирають цілі, розташовані помірно вище їх готівкового результату, так що при зусиллі він неодмінно виявляється досягнутим, особи стурбовані можливістю невдачі, намічають мету в екстремальних зонах, так що успіх або відразу виключається, або стає забезпеченим.

1.2. Рівень домагань і зміна ресурсних стратегій молоді 1985-2005 років у дослідженннях Володимира Магуна і Михайла Єгноватова
Життєві цілі молоді та плановані засоби їх досягнення є важливим фактором її соціальної активності і в той же час індикатором фундаментальних змін, що відбуваються в суспільстві [3].

Термін "домагання" підкреслює, що мова йде про цілі, самостійно встановлені людиною, на відміну від тих цілей, які він змушений приймати і переслідувати під тиском обставин. У ситуації вільного вибору людина вибирає цілі, що відповідають бажаним стандартам задоволення потреб. Для їх характеристики прийнято використовувати поняття рівень домагань [10].

Дослідження, розпочате в Росії і Україні у продовж "бурхливого десятиліття" - з 1985 по 1995 рік – здійснювалося в три етапи. Перший етап був здійснений в Києві в 1985 році, другий - в Москві і Києві в 1990-92 рр., Третій - В столицях (Москві та Києві) і в провінційних російських містах (Орлі і Мценскі). Об'єктами вивчення були 16-17- річні учні випускних класів звичайних загальноосвітніх шкіл. Предметом даного вивчення були претензії, які стосуються до трьох компонентів майбутнього соціального стану (Соціального статусу) юнаків і дівчат: влади, престижу і багатства [10]. Люди зазвичай співвідносять свої домагання із засобами їх здійснення, формуючи тим самим особисті стратегії і тактики. Щоб отримати інформацію про них, в анкету були включені питання про очікувану юнаками і дівчатами допомоги з боку інших людей, а також про готовність витрачати власні сили, долати труднощі (Додаток А).

При порівнянні опитувань 1985 і початку 1990-х років було встановлено, що в цей період бурхливих соціальних змін, які отримали назву "перебудови", відбулося різке зростання домагань юнаків і дівчат, і помітно змінилися їх уявлення про способи втілення цих домагань в життя [9].

Пізніше, опитування учнів випускних класів, розпочате в 1995 році в містах Москві, Орлі, Мценскі і Києві підтвердла стійкість і тривалість тих радикальних змін в суб'єктивних життєвих перспективах молоді, які спочатку були виявлені дослідним колективом на початку 90-х років. Матеріали, отримані в 1995 році, переконливо свідчать про високий рівень освітніх і владних домагань юнаків і дівчат, а також їх домагань, що стосуються фінансового і майнового благополуччя [10,11].

Відносно тих життєвих труднощів, які учні готові долати самостійно, вони демонструють явну вибірковість. Юнаки та дівчата висловлюють готовність приносити жертви і долати труднощі, необхідні для досягнення вищих рівнів професійної кваліфікації, але проявляють стриманість (рівень якої стійко зростає протягом останніх десяти років) щодо тих жертв і поневірянь, які вимагають зниження якості життя – їх власної майбутньої сім'ї [10]. Наявність і посилення цієї вибірковості, як і описана вище революція домагань, тісно пов'язані з глибокими змінами, що відбулися за останнє десятиліття в соціально-культурних, економічних і політичних основах життя колишнього радянського суспільства.

Судячи з отриманими в дослідженні даними, ці зміни торкнулися не тільки столиці Росії і України, а й провінційних міст. Саме про це свідчить виявлена ​​в дослідженні стійкість розглянутих характеристик молоді в соціально-географічному розрізі. Принципових відмінностей між домаганнями і життєвими стратегіями молодих людей, що живуть в столиці і в обласному або навіть в районному центрі, за умови, що ці молоді люди вже провчилися в школі до одинадцятого (випускного) класу, немає. Їх об'єднує загальний інформаційний простір, загальний або близький зміст освіти, близькі умови сімейної соціалізації і, не в останню чергу, загальна прихильність вибору довготривалої освітньої стратегії. Все це не виключає деякого "Запізнення" змін, що відбуваються в провінційних містах в порівнянні зі столичними [4,6].

Ряд фактів, отриманих в дослідженні, вказує на прихильність юнаків та дівчат традиційним уявленням про розподіл сімейних ролей між подружжям.

Отже, як показано у дослідженнях Володимира Магуна і Михайла Єгноватова, можна сказати, що рівень домагань зазвичай коливається в певному діапазоні. У 1985-2005 рр.,молодь зазвичай будувала свої життєві стратегії намагаючись розраховувати на себе та на деяку допомогу з боку батьків. Переважна більшість юнаків і дівчат планують мати автомобіль і дачу, а майбутнє житло,щоб перевищувало очікуване число кімнат. Це говорить нам про те, що у зв’язку з глибокими змінами у соціально-культурних, економічних і політичних основах 1985-2005 рр. домагання старшокласників зросли [10].

Типовий радянський старшокласник (живе, правда, в великому місті - столиці союзної республіки) був скромним у своїх домаганнях: найчастіше він (або вона) хотів керувати невеликим колективом всередині підприємства або установи, мати квартиру, де кімнат на одну менше, ніж членів сім'ї , володіти не більшім дерев’янним будинком або навіть зовсім не мати дачної ділянки, їздити на «Жигулях» або зовсім не мати машини ...[10].

Повторно дослідники звернулися до тієї ж анкети в кінці 1990-х - початку 1991 року, і ці дані, отримані, правда, не в Києві, а в Москві, радикально відрізнялися - стався величезний стрибок в рівні домагань. Незабаром, в 1992 році, наші українські колеги провели опитування в Києві і тепер уже більш надійно, в одному і тому ж місті, документували цей підйом рівня домагань. Наступне анкетування було зроблене в 1995 році, і воно показало, що і протягом першої половини 90-х років домагання продовжували зростати. Крім того, в 1995-му вперше були проведені опитування в двох нестоличних містах - Орлі і Мценскі, і ці дані теж різко відрізнялися від 1985 року; звідси випливало, що «революція домагань» торкнулася не тільки столиці, а й провінцію [10].

Сьогодні відмінності сучасного життя від радянського часто недооцінюються, або оцінюються з негативним знаком. Тому варто зупинитися на зазначених змінах, щоб чіткіше уявити, наскільки далеко протягом першого десятиліття змін орієнтири пострадянської молоді відійшли і здаються тепер занадто приземленими домаганнями.

Структура посадових домагань в 1985 році мала дві домінанти: учні вибирали в якості «достатньою для себе в майбутньому» позицію керівника невеликого колективу (понад 40% всіх відповідей) або позицію керівника проміжного рівня, відповідного великому підрозділу на підприємстві, в установі (близько 30% відповідей). До початку 90-х років домагання помітно зросли і структура їх змінилася - тепер позиція керівника проміжного рівня стала менш привабливою для учнів, і частина переваг перемістилася до посади вищого рангу. У підсумку об'єктом домагань стали дві основні владні позиції - керівник невеликого колективу (бригадир, керівник групи і т.п.) і керівник підприємства, установи; перша з них знаходиться на нижньому рівні внутрішньоорганізаційної управлінської ієрархії, друга - дану ієрархію вінчає [5,10].

Привабливість цих двох позицій збереглася і у всіх містах, які увійшли до вибірки 1995 року. Але в Москві, Києві і Орлі поширеним об'єктом домагань став також і найвищий статус - «керівника вищих ланок управління». До цієї категорії належать посади в різноманітних господарських об'єднаннях (асоціаціях, холдингах і т.п.), а також позиції в сфері державного управління.РОЗДІЛ ІІ

Дослідження рівня домагань сучасних старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення
2.1. Методи та організація емпіричного дослідження
Дослідження рівня домагань дозволяють краще зрозуміти мотивацію поводження людини і здійснювати спрямований вплив, що формує кращі якості особистості. В одних випадках важливою стає задача підвищення рівня домагань особистості: якщо людина невисоко оцінює себе і свої можливості, це приводить до стійкої втрати впевненості в успіху і деформації особистості.

Проведений у першому розділі нашої роботи теоретичний аналіз досліджень особливостей рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення вимагає емпіричного підтвердження цього положення. Тому в другому розділі даної роботи нами буде розкрито методи та організацію емпіричного дослідження та обґрунтовано вибір діагностичного інструментарію й узагальнено результати експериментального вивчення рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення.

Досить розповсюдженими є методики, на визначення рівня домагань - Й. Шварцландера; методика для діагностики мотивації на уникнення невдач - Т. Елерса; для визначення мотивації на досягнення успіху - Т. Елерса, опитувальник визначення рівня домагань за В.Магуном і М.Єгноватовим.

На наш погляд досить змістовним є опитувальник «визначення рівня домагань» за В.Магуном і М.Єгноватовим . Дана методика проходитиме у формі опитувальника в один етап та у різних навчальних закладах. Вона складається з 5-ти запитань з додатковими секціями (Додаток А). Дані запитання були сформульовані так, щоб актуалізувати в свідомості старшокласників потреби, що лежать ближче до нижньої межі діапазону: у всіх випадках респондента запитували про те, що він вважав би достатнім для себе. Такого роду претензії більш реалістичні, і головне - людина твердіше їх відстоює, бореться за їх втілення в життя активніше, ніж за здійснення своїх більш амбітних прагнень.

Ми виходимо з таких простих уявлень про механізми формування рівня домагань. По-перше, для формування рівня домагань необхідно саме знання старшокласника про ті цілі, які взагалі можуть стати предметом його прагнень, предметом докладання його зусиль. По-друге, вибору і прийняття тієї чи іншої мети, її перетворенню в діючий рівень домагань, як правило, передує процес співвіднесення можливих цілей з ресурсами (можливостями) її досягнення і з тими обмеженнями (бар'єрами і гальмами), які досягненню цієї мети перешкоджають. По-третє, всі ці процеси відбуваються під контролем соціальних норм, що дозволяють, забороняють або розпоряджають той чи інший рівень домагань, ті чи інші засоби його досягнення, а також процедури його встановлення, прийняття людиною (зокрема, необхідність співвіднесення домагань з ресурсами і обмеженнями).

За методикою «дослідження рівня домагань» Володимира Магуна та Михайла Єгнатова, яка була запроваджена у 80-х роках, дана методика нами використовується для досягнення загальної мети - вивчення рівня домагань старшокласників та їхнього впливу на професійне самовизначення. Ми використовуємо її у один етап, але для учнів різних навчальних закладів з метою дослідити особливості рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення.


2.2. Результати емпіричного дослідження рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення

З метою експериментальної перевірки гіпотези, що була сформульована в ході наукового пошуку було проведено емпіричне дослідження. Базою нашого дослідження став: Шепетівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, Шепетівський професійний ліцей та Шепетівський коледж подільського державного аграрно - технічного університету Загальна кількість досліджуваних становила 45 учні з них : 16 учнів 11-го класу Шепетівського МНВК, 13 абітурієнтів коледжу та 16 абітурієнтів ліцею. Експеримент складався з одного етапу, а саме: опитувальника рівня домагань старшокласників. Дане опитування дозволило нам дослідити особливості трьох компонентів майбутнього соціального стану (соціального статусу) юнаків і дівчат: влади, престижу і багатства, завдяки якому ми зможемо визначити особливості рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення.

Для проведення дослідження нами була підібрана методом вільної вибірки група старшокласників та студентів м. Шепетівки.
З досліджуваними була проведена інструкція щодо роботи з тестовим матеріалом. Після проведення експерименту було здійснено математичну обробку одержаних результатів (див. додатки).

Використання згаданих вище математичних процедур до експериментальних результатів дало змогу узагальнити результати проведеного експерименту та виявити особливості рівня домагань старшокласників та їхній вплив на професійне самовизначення. При цьому передбачалося, що одержані в такий спосіб експериментальні результати дадуть змогу підтвердити або ж спростувати гіпотезу, що рівень домагань має прямий зв’язок та вплив на професійне самовизначення старшокласників.

Розкриємо спочатку результати експерименту по-черзі кожного з закладів. Розпочнемо з аналізу діагностичних даних, базою яких став Шепетівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, в опитувальнику взяло участь 16 учнів. Дане дослідження показало, що переважна більшість старшокласників, а саме 88% - 11 учнів юнаків прагнуть стати керівниками підприємства, установи; керівниками вищих ланок, мріють мати великий дерев’яний будинок, де кімнат буде більше ніж членів родини. Юнаки не готові працювати в умовах шкідливих для здоров'я, натомість готові виконувати небезпечну роботу, та могли б жертвувати заради роботи вільним часом та старанно вчитися у «важкому» інституті. Взагалі не готові виконувати роботу низької кваліфікації. Готові часто жертвувати заради роботи відпочинком, готові відкласти створення сім’ї до досягнення певного рівня освіти і матеріального становища. Натомість у здобутті освіти на допомогу не розраховують, та попри це розраховують на деяку допомогу у здійсненні планів, пов’язаних з майбутньою роботою. Щодо придбання житла ці діти розраховують на допомогу з боку батьків, а от саме з боку організацій ніякої допомоги не чекають, хоча старшокласники - дівчата хотіли б отримати допомогу у придбанні житла з боку майбутнього чоловіка. Щодо купівлі дачі та машини юнаки не відмовилися б від деякої допомоги, але тут думки розділилися 70% - 8 з боку батьків і 18% - 3 з боку майбутнього чоловіка.

12% - 5 учнів - старшокласників, не проти керувати невеликим колективом, тобто бути бригадиром чи керівником групи. Прагнуть жити у великому дерев’яному будинку, де кімнат буде стільки скільки жителів. Юнаки ще вагаються і їм важко відповісти чи готові виконувати фізично важку роботу, роботу з підвищеною відповідальністю, роботу низької кваліфікації, переучуватися, опановувати нову професію. Ці діти, також розраховують на деяку допомогу у здобутті освіти з боку батьків, хоча у здійсненні планів пов’язаних з майбутньою роботою їм допомога не потрібна. Щодо придбання дачі , то старшокласники розраховують на деяку допомогу з боку батьків, але тут уже думки розділилися 7% -3 юнаків розраховують на допомогу, а 5% -2 не розраховують взагалі. Щодо придбання автомашини, то діти відповіли, що деяка допомога потрібна.

Отже, проаналізувавши та обробивши дані нашого дослідження виявляється, що учні Шепетівського МНВК високо оцінюють свій рівень домагань, так як число кімнат в квартирі перевищує кількість жителів в ній, як мінімум на одну. Усі юнаки прагнуть мати дачу та авто, також прагнуть стати керівниками відділів, керівних ланок, підприємств, установ, а не просто рядовими працівниками і готові для цього важко працювати та розвиватись, готові часто жертвувати заради роботи вільним часом і відпочинком, готові відкласти створення сім’ї до досягнення певного рівня освіти і матеріального становища.

Наступним проаналізуємо Шепетівський коледж подільського державного аграрно-технічного університету. Група складалася з 13 студентів 2-гого курсу - фінанси. Якщо порівнювати ситуацію коледжу з Шепетівським МНВК, то ситуація дуже схожа. В даному закладі учні, які хотіли б стати керівниками невеликого колективу та керівниками великого підрозділу на підприємств, в установі (нач. цеху зав. Відділу.), які хотіли б мати житло, де кімнат стільки скільки й жителів у великому дерев’яному будинку становить теж,переважна більшість - 70% - 8 дітей, як і в МНВК . Ці діти не готові працювати в умовах шкідливих для здоров’я, не готові також виконувати роботу з частою зміною місця проживання; виконувати фізично важку роботу; працювати в умовах важкого клімату,але їм важко відповісти чи виконували б вони роботу з підвищеною відповідальністю. Натомість студенти готові вчитися у «важкому» інституті,хоча виконувати роботу низької кваліфікації зовсім не хотіли б. У здобутті освіти ці юнаки розраховують на деяку допомогу від батьків. У здійсненні планів, пов’язаних з майбутньою роботою допомога їм не потрібна,а вже у придбанні житла, діти хотіли б отримати незначну допомогу зі сторони організації у якій вони будуть працювати та зі сторони майбутньої дружини чи чоловіка. Але тут думки розділились так як одні хотіли б моральної підтримки, а інші матеріальної. Щодо купівля дачі і машини юнаки відповіли, що тут їм допомога не потрібна.

30% - 5 студентів мріють бути керівником підприємств,та керівники вищих ланок управління, в яких теж, кількість кімнат переважано більше ніж жителів самих квартир. Ці студенти готові йти на жертви і долати труднощі. Готові виконувати небезпечну роботу та часто жертвувати відпочинком та вільним часом, готові переучуватися та опановувати нову професію. Прагнуть самостійно здобувати освіту, але все ж таки розраховують на деяку допомогу в здійсненні планів, пов’язаних майбутньою роботою. У придбанні житла та дачі студенти на допомогу взагалі не розраховують. А от вже у придбанні машини розраховують на деяку допомогу від майбутнього чоловіка чи дружини.

Тобто з даних результатів ми виявили, що рівень домагань дітей даної групи теж на високому рівні. Учні прагнуть мати житло, дачу, машину. Число кімнат переважає над жителями квартир. Юнаки готові прикладати зусилля задля досягнення здійснення майбутніх планів,хоч і потребують допомоги зі сторони батьків, щоб займати керівні посади.


Шепетівський професійний ліцей, дані результати дещо відрізняються від попередніх. У опитуванні взяло участь 16 студентів з яких 12% - 3 хотіли б стати рядовим працівником, мати 2 дитини, невеликий дерев’яний будинок, де число кімнат на дві менше ніж жителів будинку. Учні не готові йти на жертви, не хотіли б працювати в умовах шкідливих для здоров’я, працювати в умовах сурового клімату, але готові виконувати роботу одноманітну, монотонну та з низькою кваліфікацією, не прагнуть переучуватись та опановувати нову професію, щоб здобути освіту розраховують на деяку допомогу так як і у здійсненні планів, пов’язаних з майбутньою роботою . У придбанні житла, авта та дачі розраховують на значну допомогу зі сторони батьків. Тому рівень домагань цих юнаків, виходячи з даних результатів, на низькому рівні, це виявляється в тому, що учні не ставлять перед собою цілі, а готові задовільнити свої потреби на посаді рядового працівника, не маючи особистої ділянки, не планують переучуватися, опановувати нову професію. Таким дітям було б дискомфортно виконувати роботу з підвищеною відповідальністю.

44% -5 хочуть бути керівниками невеликого колективу (бригадир, керівник групи і т.п.),керівниками великого підрозділу на підприємстві, в установі (нач. цеху, зав. Відділом); мріють про великий дерев’яний будинок, де число кімнат на одну більше ніж жителів. 2 юнаків готові працювати в умовах шкідливих для здоров’я, а 3-є не хотіли б. Студенти вагаються чи готові працювати в умовах сурового клімату і чи виконували б одноманітну, монотонну роботу, також їм важко відповісти чи виконували б вони цікаву, але мало оплачувану, небезпечну роботу. Студенти не впевнені чи жертвували б за ради роботи вільним часом та відпочинком. У здобутті освіти розраховують на деяку допомогу зі сторони батьків, так як і у здійсненні планів, пов’язаних з майбутньою роботою. Також не відмовилися б від деякої допомоги у придбанні дачі та авта.

44% - 5 юнаків прагнуть стати керівником підприємства, установи; керівником вищих ланок управління. Дана категорія дітей мріють про капітальний цегляний будинок , де кімнат буде на декілька більше ніж жителів цього будинку. Ці діти готові йди на жертви і долати труднощі,готові відкласти створення сім’ї до досягнення певного рівня освіти і матеріального становища,готові переучуватися, опановувати нову професію, а також часто жертвувати заради роботи вільним часом і відпочинком, згодні виконувати роботу , пов’язану з частою зміною проживання.

Отже, дослідивши студенів ПТЛ, ми побачили, що їхній рівень домагань теж має два рівні – низький та високий рівень домагань - це виявляється в тому, що учні з низьким рівнем домагань не прагнуть займати вищі посади, не готові виконувати роботу з підвищеною відповідальністю, важку роботу, та не готові відкладати створення сім’ї до досягнення певного рівня освіти та матеріального становища.

Тому провівши та обробивши результати даного дослідження ми побачили, що рівень домагань впливає на професійне самовизначення старшокласників.

Отже, розглядаючи рівень домагань старшокласників ми можемо побачити яку мету перед собою ставить старшокласник - хоче він бути звичайним рядовим працівником чи керівником вищих ланок управління, чи готовий він іти на жертви заради досягнення своєї мети (Додатки Б,В,Д,Е ). Дані результати переконливо свідчать про високий рівень освітніх і владних домагань юнаків. А також їх домагань. Що стосуються фінансового і майнового благополуччя. В результаті цього дослідження ми виявили, що усі 100% опитуваних планують мати автомобіль, дачу і їх майбутнє житло на одиницю перевищує очікуване число членів майбутньої сім'ї. Як показують матеріали дослідження переважна більшість молоді будує свої життєві стратегії , розраховуючи як на свої власні ресурси, так і на деяку допомогу – перш за все з боку батьків, а також коли мова йде про очікування дівчат – з боку майбутнього чоловіка «див.табл. 2.1;2.2;2.3».

Відносно тих життєвих труднощів, які учні готові долати самостійно, вони демонструють явну вибірковість. Юнаки та дівчата висловлюють готовність приносити жертви і долати труднощі, необхідні для досягнення вищих рівнів професійної кваліфікації, але проявляють стриманість щодо тих жертв і поневірянь, які вимагають зниження якості життя – їх власної і їх майбутньої сім'ї. Наявність і посилення цієї вибірковості рівня домагань тісно пов'язані з глибокими змінами, що відбулися за останнє роки в соціально-культурних, економічних і політичних основа нашого життя.

Висновки

На підставі теоретичного аналізу і проведеного емпіричного дослідження зроблено такий висновок: професійне самовизначення  - це складний динамічний процес  орієнтації особистості у соціально-професійному середовищі, в якому розкриваються духовні та фізичні можливості особистості, які спонукають її до формування адекватних професійний намірів і планів, реалістичного образу себе як майбутнього професіонала; рівень домагань – це прагнення індивіда до поставленої мети, яка, на його думку, повністю відповідає його особистим можливостям і здібностям.

Результати експериментального дослідження особливостей рівня домагань сучасних старшокласників та їхнього впливу на професійне самовизначення, а також результати опитування засвідчили підтвердження нашої гіпотези про те, що сформований у них рівень домагань безпосередньо впливає на професійне самовизначення. Такий вплив виявляється у тому, що чим вищий рівень професійних домагань, тим більше прагнення старшокласника до визначення й реалізації мети, яка конкретизується у цьому віці у професійних планах і намірах.

Крім того, порівняння результатів опитування старшокласників у 1995-х роках і нині свідчить про стрімке зростання рівня домагань сучасної молоді. Ми переконалися, що переважна більшість юнаків і дівчат будує свої життєві стратегії, плануючи використовувати особисті ресурси. При цьому дівчата тут не відмовилися б від деякої допомоги зі сторони майбутнього чоловіка. Також помітно змінилося уявлення юнаків і дівчат про способи втілення цих домагань в життя. Переважна більшість опитуваних навіть готова жертвувати сім’єю, здоров’ям та долати різні труднощі заради майбутньої кар’єри, яка принесе їм статок і та бажані результати. Разом з тим, для сучасних старшокласників неприйнятні такі характеристики праці, які пов’язані з примітивним змістом і некомфортними умовами, цьому не має місця в їхніх уявлення про професіонала. В даному контексті можна помітити також, що на першому місці у сучасної молоді є кар’єрне зростання, яке обов’язково супроводжується достатнім фінансовим забезпечення. На такі уявлення про працю навіть не впливають фактори, що можуть негативно вплинути на стан їхнього здоров’я (Додатки Б,В,Д,Е).Названі нами вище фактори професійного самовизначення сучасних старшокласників й особливості впливу на цей процес рівня домагань, на нашу думку, пов'язані з глибокими змінами, що відбулися за останнє десятиліття в соціально-культурних, економічних і політичних складових нашого життя. Ці фактори обов’язково мають враховуватися в процесі вибору старшокласниками професії й досягнення в майбутньої високих соціально-професійних стандартів.

Список використаних джерел

 1. Бороздина Л. В. Исследование уровня притязаний: учеб. пособие / Бороздина Лидия Васильевна – М.: Изд-во Мос. ун-та, 1985. – 103 с.

 2. Головаха Е. І. Життєва перспектива і професійне самовизначення молоді / Головаха Євген Іванович  – К.: Наук. думка, 1988. – 144 с.

 3. Захаров Н. Н., Симоненко В. Д. Профессиональная ориентация школьников / Захаров Николай Николаевич,. Симоненко, Виктор Дмитриевич – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.

 4. Ковалёв А. Г. Психология личности / Александр Григорьевич Ковалёв. – М.: Просвещение, 1970. – 391 с.
 5. Кон І.С. Психологія юнацького віку/Кон Ігор Семенович- М., Освіта, 1989. 345с.


 6. Крайг Г. Психология развития / Грэйс Крайг ; пер. с англ. П. Мальгина [и др.]. – СПб.: Питер, 2003. – 988 с.

 7. Крайніков Е. В.  Психологія розвитку : словник-довідник /Крайніков Евген Васильович; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Арістей, 2004. – 260 с.

 8. Кулаков Р. С. Психологічні особливості професійного самовизначення у ранній юності /Кулаков Руслан Станіславович; “Наука, освіта, суспільство очима молодих” : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців, 15−16 трав. 2008 р., м. Рівне / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2008. −365 с.
 9. 9. Магун В.С.От 1985 к 1995: революция притязаний / Магун Владимир Самуилович ; Этика успеха. 1996. Вып. 8. С. 233


 10. Магун В.С. Энговатов М.А.   Динамика притязаний и изменение ресурсных стратегий молодежи (1985-2005 годы) / Магун Владимир Самуилович, Энговатов Михаил Анатольевич ; Отечественные записки. – 2006. – №3.

 11. Магун В.С.  О взаимосвязях готовности человека к собственнным усилиям и ожидаемой им помощью / Магун Владимир Самуилович; Психологический журнал. 1991. №6.

 12. Первин Л. , Джон О. Психология личности: Теория и исследования/ Первин Лоуренс, Оливер Джон.Пер, с англ. Жамкочьян Маргарита Степановна под ред. В. С. Магуна — М.: Аспект Пресс, 2001.— 607 с.

 13. Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології /Рубинштейн, Сергій Леонідович- СПб.: Пітер, 2003 - 713 с. 

 14. Фельдштейн Д.І. Психологія сучасного підлітка / Фельдштейн Давид Иосифович;М.: Педагогіка, 1988. - 354 с. 


ДодаткиДодаток А

Опитувальник «Мій рівень досягнень»

1.Яку посаду ви вважали б для себе в майбутньому достатньою? "

1 - рядовий працівник;

2 - керівник невеликого колективу (бригадир, керівник групи і т.п.);

3 - керівник великого підрозділу на підприємстві, в установі (начальник цеху, зав. Відділом);

4 - керівник підприємства, установи;

5 - керівник вищих ланок управління ".2. А.Бажаний розмір сім'ї (кількість дітей,чоловік/дружина)

_______________________________________________________________________________________

   Б. "Достатнє" число кімнат в основному житло___________________________________________________________________________________________________________________________________

3. "Якщо ви припускаєте в майбутньому мати для себе і своєї сім'ї садову ділянку, то яка споруда (дача) на ньому була б для вас достатня?"

1 - не передбачаю мати ділянки;

2 - легка тимчасова споруда ( "времянка");

3 - невеликий дерев'яний будинок;

4 великий дерев'яний будинок;

5 - капітальний цегляний будинок;4.Готовність йти на жертви і долати труднощі (середні оцінки в балах:

1 "швидше, немає",

2- "важко сказати";

3- "скоріше так"

Працювати в умовах, шкідливих для здоров'я __________

Працювати, надовго розлучаючись з сім'єю ___________

Виконувати роботу, пов'язану з частою зміною місця проживання _______

Виконувати фізично важку роботу _____________

Працювати в умовах суворого клімату ____________

Виконувати роботу з підвищеною відповідальністю _________

Виконувати одноманітну, монотонну роботу ___________

Виконувати цікаву, але мало оплачувану роботу __________

Часто жертвувати заради роботи вільним часом і відпочинком___________

Виконувати небезпечну роботу _________________

Старанно вчитися в "важкому" інституті ______________

Виконувати роботу низької кваліфікації __________________

Відкласти створення сім'ї до досягнення певного рівня освіти і матеріального становища ___

Переучуватися, опановувати нову професію ________


5. Види і джерела допомоги:

1 "на допомогу не розраховую;

2- "розраховую на деяку допомогу";

3 "розраховую на значну допомогу5.1 У здобутті освіти ____________

5.2 У здійсненні планів, пов'язаних з майбутньою роботою _________

5.3 У придбанні житла:

з боку батьків ______________

з боку організацій ______________

з боку майбутньої дружини ** _____________

з боку майбутнього чоловіка ** ______________

то + два додаткових питання: підкреслити

а) "Якою мірою при цьому можна розраховувати на допомогу з боку різних організацій (держустанов, підприємства, на якому ви будете працювати, різних фондів, банків і т.п.)? "___________________________________________________________________________

5.5 У придбанні автомашини:

з боку батьків ________________________________________________________________________________

з боку майбутньої дружини ** ________________________________________________________________________________

з боку майбутнього чоловіка ** ________________________________________________________________________________

б) "Якою мірою при придбанні житла ви розраховуєте на допомогу вашого

майбутнього чоловіка (дружини) та його (її) батьків? "(це додаткове питання стосовно до планів придбання автомобіля)__________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток Б
Діаграма 1

Запитання анкетування :

1.Яку посаду ви вважали б для себе в майбутньому достатньою?
Діаграма 2

Запитання анкетування :

2. А)Бажаний розмір сім'ї (кількість дітей, чоловік/ дружина)


Додаток В

Діаграма 3

Запитання анкетування :

2. Б) «Достатнє» число кімнат в основному:

Діаграма 4

Запитання анкетування :

3. "Якщо ви припускаєте в майбутньому мати для себе і своєї сім'ї садову ділянку, то яка споруда (дача) на ньому була б для вас достатня?"

Таблиця 2.1.
Запитання анкетування :

4.Готовність йти на жертви і долати труднощі :Варіанти відповіді:

Швидше немає

Важко сказати

Скоріше так

Кількість учнівПрацювати в умовах, шкідливих для здоров'я

22

3

2Працювати, надовго розлучаючись з сім'єю

6

11

28Виконувати роботу, пов'язану з частою зміною місця проживання

8

11

26Виконувати фізично важку роботу

32

8

5Працювати в умовах суворого клімату

30

12

3Виконувати роботу з підвищеною відповідальністю

24

12

9Виконувати одноманітну, монотонну роботу

32

10

3Виконувати цікаву, але мало оплачувану роботу

27

6

12Часто жертвувати заради роботи вільним часом і відпочинком

9

9

27Виконувати небезпечну роботу

23

9

13Виконувати роботу низької кваліфікації

32

6

7Відкласти створення сім'ї до досягнення певного рівня освіти і матеріального становища

16

7

22Переучуватися, опановувати нову професію

6

5

34


Додаток Д
Діаграма 5

Запитання анкетування :

5.1. У здобутті освіти


Діаграма 6

Запитання анкетування :

5.2.У здійсненні планів, пов'язаних з майбутньою роботою

Таблиця 2.2
Запитання анкетування :

5.3.У придбанні житла
Юнаки і дівчата розраховують

на допомогу :

На допомогу не розраховують

Розраховують на деяку допомогу

Розраховують на значну допомогуЗ боку батьків

8

24

З них:


матеріальна- 13

моральна-1113

З них:


матеріальна-6
моральна-7З боку організації

9

25

З них:


матеріальна- 11

моральна-1411

З них:


матеріальна- 7
моральна-4З боку майбутньої дружини

19

5

З них:


матеріальна- 1

моральна-42

З них:


матеріальна- 0

моральна-2

З боку майбутнього чоловіка

-

10

З них:


матеріальна- 6

моральна-49

З них:


матеріальна- 4

моральна-5Додаток Е
Діаграма 7

Запитання анкетування :

5.4 У придбанні дачі

Таблиця 2.3
Запитання анкетування :

5.4 У придбанні машини:
Юнаки і дівчата розраховують

на допомогу :

На допомогу не розраховують

Розраховують на деяку допомогу

Розраховують на значну допомогуЗ боку батьків

23

12

З них:


матеріальна-6

моральна-610

З них:


матеріальна- 4

моральна-6

З боку майбутньої дружини

20


6

З них:


матеріальна - 1

моральна-50
З боку майбутнього чоловіка

7

4

З них:


матеріальна-3

моральна-15

З них:


матеріальна-4

моральна-1
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал