Особливості підліткового вікуСкачати 76.95 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір76.95 Kb.
Особливості підліткового віку
результат пошуку зображень за запитом результат пошуку зображень за запитом

Підлітковий вік завжди рахувався критичним. В цьому віці відбуваються як фізіологічні, так і психологічні зміни. У підлітків відбуваються глибокі психологічні зміни особистості, не пов’язані прямо з дозріванням ендокринної системи. До таких змін можна віднести вироблення нового самопізнання з підвищеним відчуттям власної гідності, особистих можливостей т аздібностей.

На протязі підліткового періоду ламаються і перебудовуються попередні відношення дитини до навколишнього середовища і себе, з яких підліток розпочинає самостійне життя.
Іноді підлітковий вік характеризують, як особливо, депресивний”. Чому? Насамперед, такому станові сприяють фізичні та емоційні зміни в організмі підлітка, що породжує в нього відчуття невпевненості і страху. До того ж у юнацькі роки багато хто хворобливо переживає відсутність визнання ровесників або нерозділену закоханість.
Важливо ще рахувати, що підлітки стикаються з різними колізіями життя вперше, їм ще бракує знань та досвіду. Через це багато хто з них „пробирається по життю, як мандрівники по незнаній землі, гублячись від надміру нових вражень”, але найчастіше при цьому не хочуть просити про допомогу. Все це може створити сприятливу основу для депресії.
Психологічні дослідження показують, що перший період депресії трапляється в середньому в 13 років. Частота депресій різко зростає у 12-16 років, досягає піку в 14-15, потім поступово спадає. У 15-річному віці депресію у дівчат діагностують удвічі частіше, ніж у хлопців. Поведінка депресивного підлітка груба, конфліктна, зниженим, із відтінком дисфорійності, мінливим настроєм. Такі особливості психічного стану створюють основу для конфліктів із людьми довкола, а загрози покарання породжують страх і тривогу.
При проведенні емпіричного дослідження психологічних особливостей підлітків, схильних до депресій, виявлено зв’язок між рівнем депресивності, агресивністю і соціальною фрустрацією особистості; опосередковано депресивність пов’язана з високою тривожністю, ригідністю, і частково – з рівнем самооцінки, низькою вмотивованістю індивіда.

Потрібно звернути увагу на деякі форми типових реакцій поведінки підлітків. До таких реакцій прийнято відносити реакції опозиції, імітації, компенсації, гіперкомпенсації, емансипації, групування.


• Реакція опозиції – активний протест, причиною якого можуть бути високі вимоги до підлітка, насильні навантаження, недостатня увага з боку дорослих.


• Реакція імітації – проявляється у прагненні наслідувати певному зразку, модель якого диктується.
• Реакція компенсації – виражається у прагненні підлітка добитися успіху в тій області, де він слабкий.
• Реакція гіперкомпенсації – виражається у прагненні звільнитися від опіки, контролю старших.
• Реакція групування – філогенетичний інстинкт. Групи серед підлітків виникають і функціонують по своїх законах, серед яких найбільшою небезпекою є «автономна мораль», яка не співпадає вимогам батьків, школи, законів.
Членство підлітка у групі характеризується наступними чинниками:
• по-перше, задовольняється одна з потреб підліткового віку – потреба в безпеці.
• по-друге, досвід, який отримує підліток від спілкування в групі, допомагає у розв’язанні різних проблем, підліток позбувається непродуктивного замикання в собі (властивого депресивному переживанню) і не залишається на одинці зі своїми труднощами, бо відчуває, що його проблеми не унікальні, інші також переживають подібне.
по - третє, група відображає суспільство в мініатюрі, робить очевидним прихований фактор як тиск партнерів; у групі моделюється система стосунків і взаємозв’язків , властива для реального життя, що дає підліткам побачити й проаналізувати в безпечних умовах психологічні особливості спілкування і поведінки інших, самих себе, які є неочевидними в життєвих ситуаціях.

Підлітки й юнаки прагнуть самостійності, визнання дорослими й ровесниками, гідності й поваги до себе, самореалізації через творчість. Іноді неформальне об'єднання виконує інструментальну функцію у процесі соціалізації особистості.


Соціально-психологічні ознаки неформального об’єднання (її норми, цінності, стереотипи, смаки тощо), впливають на стиль життя та мислення її членів і дозволяють їм усвідомити себе та ствердитися як не схожих на інших представників соціуму. Відповідно до цього група формує специфічні цінності та норми свого соціального буття.

Причини виникнення та особливості неформальних об’єднань

Існують формальні та неформальні організації, які не протидіють, а доповнюють одна одну, задовольняють інтереси, потреби дітей, необхідні для нормальної соціалізації особистості - пристосування до життя у суспільстві, засвоєння вимог, які суспільство висуває індивіду.


Неформальна група - самодіяльне об'єднання громадян, статус, структура, функції якого юридично не оформлені.
Причинами виникнення неформальних об'єднань є протиріччя між збільшенням вільного часу та рівнем загальної культури, різноманітних потреб молоді, ізольованість дітей від дорослих, прагнення до самодіяльності з одного боку, підвищена активність дітей, їх потреба в самовираженні, з іншого - педагогічний формалізм в організації виховної роботи, намагання жорстко регламентувати їх діяльність).
Найпоширеніші соціально - психологічні причини:
самореалізація, задоволеність від вільного спілкування, різноманітної діяльності;
• самоствердження, емоційно-психологічна захищеність;
• бажання брати участь у вирішенні соціальних проблем;
• прагнення до естетичного самовираження через уявлення про ідеал людської краси та шляхетної поведінки;
• отримання естетичного й емоційно-фізіологічного задоволення засобами стандартизованої «культурно-масової» продукції;
• реалізація індивідуалістичних, егоїстичних потреб та інтересів;
• можливість здійснення асоціальних дій (хуліганство, вживання алкоголю і наркотиків).
Різноманітність інтересів, потреб і запитів молоді зумовлює широкий спектр діяльності її неформальних об'єднань, які за критерієм соціально-політичної та соціально-значущої діяльності, поділяються на просоціальні, асоціальні та антисоціальні.
Просоціальні неформальні об'єднання. До них належать військово-патріотичні, спортивні, творчі групи, які орієнтуються на культурно-творчу, розважальну діяльність. Сюди належать і молодіжні екологічні рухи, рухи за збереження та оновлення історико-культурних пам'яток, соціально-політичні клуби.
Асоціальні об'єднання. До них відносять рейверів, реперів, брейкерів, спортивних і музичних фанатів (хіпі, панки, металісти). Їх діяльність спрямована на отримання задоволення за допомогою пасивних форм дозвілля та відпочинку.
Антисоціальні об'єднання. Цю групу становлять «любери», гопники, скінхеди, токсикомани, алкоголіки та ін. Вони відкрито протиставляють себе соціальній ідеології, нормам людського співжиття, проповідуючи свою мораль.
Неформали - це вже невід’ємне явище сучасності. Кожна молода людина намагається довести щось собі й світу, переконати всіх у своїй оригінальності й неповторності. Але кожен це робить по-своєму. Хтось спокійно живе і йде до певної мети, а хтось переконує суспільство у своїй неформальності, показує, що він не такий, як усі. Так неформали вигадали свій стиль одягу, свою музику, свої ідеали.
Дані соціологічних досліджень дають підстави стверджувати, що активними учасниками неформальних груп є 10–13 % від загальної кількості молоді. Діяльність більшості неформальних груп є в межах закону, лише 6–9% характерні асоціативні прояви. Всі ці факти свідчать, що це значна кількість молоді, яка потребує до себе певної уваги.
Спектр інтересів стихійних груп, став досить широким. Якщо 15–20 років тому назад він зводився до десяти найменувань, то сьогодні мова йде про значну кількість (спеціалісти називають їх в межах 70 – 200, в залежності від регіону). Найбільша кількість молоді входить в число груп, які захоплюються сучасними напрямками музики, прихильників естрадних співаків, танцями, захистом оточуючого середовища, політичні крила.
Сьогодні неформальні групи здійснюють суттєвий вплив на свідомість молоді. Молодь, не знаходячи у сім’ях, школах, навчальних закладах, можливостей для реалізації своїх потреб, само реалізуються через неформальні групи. Слід зазначити, що відбувається значне розширення вікового діапазону руху, зокрема, нижня вікова границя – 12-13 років, верхня – 34-36 років.
Розширилася й географія виникнення неформальних груп. Вони появляють не тільки у великих містах, але і у невеликих містечках, а також і у селах.

Причини виникнення злочинності серед неповнолітніх

З метою визначення рівня усвідомленості підлітками проблем злочинності та причин їх виникнення фахівцями в галузі юридичної психології було проведене соціально-психологічне дослідження. Психологами були опитані учні 10-11 класів шкіл, а також студенти 1-2 курсів – усього 514 чоловік. З них 228 хлопців і 284 дівчини у віці 15-20 років. Половина респондентів (52%) основного причинного порушення законів підлітками вважає не усвідомлення ними наслідків своїх вчинків. 38% респондентів пов’язують злочинність із підвищеною агресивністю та надмірним вживанням алкоголю і наркотиків. Понад 45,2% респондентів пов’язують появу злочинців із недосконалістю законів суспільства, а 31,9% - із вихованням у родині. В цілому аналіз відповідей щодо причин споєння злочину дає змогу зробити висновок, що переважна більшість їх так чи інакше пов’язана з низькою правовою культурою молодих людей та агресивною поведінкою.Що можуть зробити батьки та педагоги, щоб запобігти виникненню правопорушень
серед підлітків


Як правило, правопорушники – одинаки, або ті, хто використовує у своїх злочинних інтересах інших осіб. У більшості опитаних підлітків соціальна відповідальність ще не стала цілісною стійкою якістю особистості, що проявилась би у поведінці підлітка. Якщо важковиховуваного підлітка, що сповідує негативні зразки поведінки і підпорядкований асоціальній групі, переорієнтувати на колектив групи з його соціальними цінностями, то підліток не втратить здатності прислухатися і до нового референтного оточення, а поведінка його стане соціально прийнятою. Можна припустити, що підліток вважається важким, бо випробує свої сили, шукає самого себе, тому й допускає помилки. Адже один підліток самостійно аналізує власні вчинки і накопичує досвід, другому це вдається із з начними зусиллями. Тому підлітків слід навчати правильно оцінювати свій і чужий досвід, накопичувати знання, виховувати силу волі та спостережливість, навчати їх нормам і правилам суспільної поведінки. Для кращого засвоєння морально-правових норм пропонуємо використовувати активні форми навчання такі, як рольові ігри, обговорення відеофільмів на правову тематику, доцільно також створювати групи психологічної підтримки підлітків, які стали жертвами злочинців або злочинних угрупувань. Зрозуміло, що робота з метою зменшення злочинності і підвищення рівня самозахищеності підлітків вимагає певних зусиль не тільки з боку педагогів і батьків, але й самих молодих людей. Саме тому створення в учнівських колективах навчальних закладів атмосфери довіри, доброзичливості, любові, яка знімає страхи і підвищує самооцінку підлітків, сприятиме формуванню соціально здорової особистості, спроможної знайти вихід із будь-якої скрутної ситуації. Враховуючи всі чинники, що формують агресивну поведінку підлітків, яка є одним із головних факторів правопорушень, можна попередити чи обмежити прояв форм агресії. На основі проведених психологами досліджень були розроблені рекомендації, які дозволяють педагогам і батькам стримувати агресивну поведінку підлітків. Кращий спосіб уникнути надмірної агресивності підлітка – виявляти до нього більше уваги, любові і ласки, яких він так потребує. Необхідно пояснювати підлітку наслідки агресивної поведінки. Давати можливість підлітку задовольняти потреби у самовираженні і самоствердженні. Доцільно також обмежувати перегляд відеофільмів з сценами насильства. Це ж стосується й комп’ютерних ігор. Необхідно спрямовувати енергію підлітка у правильне русло, наприклад, заняття в спортивних секціях; заохочувати його до участі в культурних та спортивно-масових заходах. З’ясовуючи причини виникнення правопорушення вражає те, що при певних умовах майже кожен респондент міг би скоїти злочин.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал