Особливості організації діяльності методичної ради навчального закладу в умовах реформування освітнього просторуСкачати 91.32 Kb.
Дата конвертації21.04.2017
Розмір91.32 Kb.
Особливості організації діяльності методичної ради навчального закладу в умовах реформування освітнього простору
Ткачук П.С., методист НМЦ менеджменту

та координації діяльності РМК/ММК

Дончак Ю.О., методист НМЦ менеджменту

та координації діяльності РМК/ММК
Учитель – ключова постать у сучасному освітньому процесі, наставник школярів. Від його підготовки залежить рівень якості шкільної освіти, культури суспільства, ствердження демократичних принципів та процесів. Сьогодні головними завданнями оптимізації методичної роботи є уникнення формалізму, розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного працівника, створення в навчальному закладі належних умов для дослідницької, науково-експериментальної роботи вчителя та здійснення його самоосвітньої діяльності.

Ефективність організації та проведення методичної роботи у навчальному закладі залежить від чіткого планування роботи методичної ради, яка є першим помічником адміністрації закладу.

Методична рада у своїй діяльності керується законами України, рішеннями Уряду України, органів управління освітою всіх рівнів щодо питань навчально-виховної, методичної, проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом закладу та правовими актами. Методична рада діє відповідно до Положення про методичну раду навчального закладу, яке затверджується на педагогічній раді освітньої установи.

Визначають чотири основні функції методичної ради:


 • організаційно-педагогічна функція передбачає організацію методичної роботи у закладі: формування моделі, визначення завдань щодо змісту методичної роботи, планування колективних, групових методичних заходів; розробка цільових проектів та програм щодо інноваційного розвитку школи, організація експериментальної діяльності. Ця функція здійснюється через реалізацію місії - створення колективу однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;

інструктивно-методична функція передбачає координацію роботи з вивчення нормативно-правового, інструктивно-методичного забезпечення функціонування школи та роботи педагогів зокрема. Члени методичної ради – це консультанти з питань методичного спрямування, забезпечення організації навчально-виховного процесу, роботи з батьками та громадськістю;

пошуково-дослідницька функція полягає в стимулюванні ініціативи та активізації творчості членів педагогічного колективу до науково-дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі освіти та роботі педагога;

аналітико-прогностична функція є важливою в умовах впровадження стратегічного управління та планування роботи закладу.

Склад методичної ради навчального закладу формують:


 • представники адміністрації закладу (директор, заступники директора);

 • керівники МО (класні керівники, учителі-предметники, вчителі початкових класів);

 • керівники інших постійно діючих методичних формувань (творчих або ініціативних груп, Школи молодого педагога, Школи педагогічної майстерності, керівників авторських творчих майстерень);

 • практичний психолог;

 • бібліотекар.

З числа членів ради обирається голова методичної ради та секретар. Очолює методичну раду заступник директора з навчально-виховної роботи. Це має бути людина компетентна, з рисами особистої організованості, комунікабельності та високої культури праці.

Склад ради затверджується наказом директора (у наказі «Про організацію методичної роботи» чи окремо наказом «Про організацію роботи методичної ради у школі»).

Організаційну структуру методичної ради, провідні проблеми для роботи над ними визначає педагогічна рада та керівник закладу освіти.

У навчальних закладах, педагогічні колективи яких є багаточисельними, у рамках роботи методичної ради можна створювати секції за різними напрямами діяльності.Обов'язки членів методичної ради включають:

– проведення індивідуального та групового консультування педагогів з актуальних проблем освітнього процесу;

– моніторингові дослідження;

– експертизу освітніх проектів, рецензування, редагування методичних посібників, програм для викладання варіативних курсів;

– пошук, накопичення, систематизацію інноваційних педагогічних технологій, методик, інтерактивних форм роботи.

При методичній раді може бути створена експертна рада внутрішнього призначення, яка проводить первинну експертизу науково-методичних та навчально-дидактичних розробок членів педагогічного колективу, а також учнів та їх батьків; рекомендує до затвердження на методичній раді розробки, проекти, стратегічні документи освітньої установи та інше; організовує і проводить експертизу рівня професійно-педагогічної кваліфікації під час атестації педагогів.Основними стратегічними напрямами роботи методичної ради навчального закладу повинні бути:

– забезпечення відповідності структури методичної роботи кількісному і якісному складу педагогічних кадрів;

– формування в педагогічних працівників інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду, збільшення кількості педагогів, що беруть участь у масових формах методичної роботи;

– розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної культури;

– забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її відповідності поставленій меті й завданням;

– використання оптимальних форм і методів методичної роботи з педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту науково-методичної роботи.

Застосовуючи колективні, групові та індивідуальні форми роботи з педагогами, методична рада повинна працювати на розв’язання наступних завдань методичної роботи навчального закладу:

– забезпечення професійного зростання педагогів та підвищення їх наукового рівня;

– дослідження рівня ефективності індивідуальної та колективної науково-методичної роботи з педагогічними працівниками;

– надання консультаційної допомоги з питань впровадження особистісно зорієнтованих та інтерактивних технологій навчання та виховання;

– вивчення, практичне осмислення й узагальнення інноваційного досвіду роботи педпрацівників освітнього закладу;

– проведення відповідної корекції системи освітніх технологічних взаємодій.На засіданнях методичної ради рекомендується розглядати наступні питання:

– підготовка педагога як конкурентоспроможного фахівця в умовах формування нової освітньої парадигми;

– підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах профільного навчання;

– інноваційна діяльність педагогічних працівників (упровадження нових педагогічних технологій, методик, інтерактивних форм роботи; апробація навчальної літератури; науково-дослідна, експериментальна робота);

– педагогічний досвід та запровадження його у практику роботи;

–експертиза авторських програм та курсів за вибором, спецкурсів, факультативів, гуртків, посібників;

– ефективність використання комп'ютерної та медійної техніки;

– роль бібліотеки в інформаційно-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу;

– реалізація науково-методичної проблемної теми навчального закладу.

Науково-методична рада має право:


 • готувати пропозиції й рекомендувати педагогів на підвищення кваліфікаційної категорії та розряду;

 • висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в закладі;

 • подавати пропозиції педагогічній раді про вивчення ППД роботи педагогів;

 • порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду;

 • рекомендувати педпрацівникам різні форми підвищення кваліфікації;

 • висувати учителів для участі в педагогічних конкурсах «Учитель року», «Урок року» та «Класний керівник» та ін.

Робота науково-методичної ради освітнього закладу здійснюється на основі річного планування (Додаток 1). Рекомендується розглядати планування на засіданні методичної ради. План роботи методичної ради узгоджується з директором школи й затверджується на засіданні педагогічної ради. Звичайно, в основі планування роботи має стати програма розвитку та річний план роботи навчального закладу.

Доцільним буде проведення 4 засідань ради на рік. Про час і місце проведення засідання голова (секретар) зобов’язаний попередити членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради й секретарем. Під час розгляду питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, що фіксуються в журналі протоколів, які веде секретар методичної ради.

У своїй діяльності рада підзвітна педагогічній раді школи. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором школи.

Таким чином, методична рада навчального закладу спрямовує зміст форм методичної роботи на виконання чинних законів і нормативно-правових актів про освіту, сприяє підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу, створює умови для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції, сприяє науково-дослідницькій діяльності педагогів, вивчає та популяризує досвід творчих педагогів закладу, знайомить із передовими педагогічними досягненнями вчителів регіону, України, європейським досвідом.Додаток 1
Орієнтовний план роботи методичної ради навчального закладу


з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Виконавець

І засідання

1.

Аналіз внутрішньошкільної методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби закладу на 2016/2017 н. р.

Вересень
2.

Розподіл обов'язків між членами методичної ради.
3.

Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2016/2017 навчальному році.
4.

 Про організацію науково-дослідницької роботи  учнів та педагогів.
5.

Схвалення планів роботи шкільних методичних об’єднань, методичної ради, затвердження планів роботи творчих груп, постійно діючих семінарів, Школи професійного становлення молодих педагогів, педагогічного імідж-клубу, Школи керівників методичних об’єднань.
6

Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів.
ІІ засідання

1.

Формування компетентностей учнів в умовах допрофільної підготовки  та профільного навчання.

Листопад
2.

Про адаптацію учнів 5 класів до навчання у середній школі.
3.

Про підготовку учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт слухачів МАН, предметних конкурсах, турнірах.
4.

Про створення навчально-методичних комплексів кабінетів відповідно до вимог Положення.    
5.

Розгляд та погодження методичних розробок вчителів школи, які підготовлені до друку.
ІІІ засідання

1.

Про роботу ШМО та творчих груп над реалізацією науково-методичної проблеми школи.

Лютий

2.

Про моніторинг якості знань учнів за І семестр.
3.

Про проведення  фестивалю педагогічної майстерності та  творчих звітів учителів, які атестуються.        


4.

Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах.
5.

Про рівень самоосвітньої роботи вчителів над реалізацією індивідуальних науково-методичних  проблем.


6.

Експертиза методичних матеріалів, що засвідчують науково-методичний рівень вчителів, які атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії „спеціаліст вищої категорії” та педагогічних звань.


7.

Робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять.
ІV засідання

1.

Експертна оцінка результативності  методичної роботи у 2016/2017 н.р.

Травень
2.

Аналіз циклограми участі вчителів школи у методичній роботі упродовж року.

         

3.

Підсумки роботи з молодими вчителями.
4.

Про результати роботи з обдарованими дітьми.5.

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал