Основні питання вивченняСторінка3/3
Дата конвертації06.12.2016
Розмір0.64 Mb.
ТипПротокол
1   2   3
Тема 1. Фольклор і фольклористика (4 години)

Скласти таблицю «Наукові школи фольклористики», спираючись на розділ підручника Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2001. – С.40-53 (5б204, 5б208, чит. зал б-ки Крупської).


Тема 2.

Фольклорна казкова проза (4 години)

Скласти порівняльну таблицю «Жанрові ознаки чарівних казок, казок про тварин, кумулятивних казок, соціально-побутових казок (порівняти час виникнення, образну систему, наявність фантастичних елементів, композицію та поетику).(Параграфи 39, 40, 41, 42 з підручника Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2001).
Тема 3. Історична проза. (4 години)

Зробити письмовий аналіз 2-х легенд, 2-х переказів, 2-х народних оповідань та 2-х бувальщин за планом: 1. Короткий переказ змісту.

 2. Типи героїв (демонологічні, антропологічні, алегоричні і т.д.), система персонажів.

 3. Визначити конфлікт і його розв'язку.

 4. Знайти образи-символи.


Тема 2. Героїчний епос та балади (4 години)

Скласти порівняльну таблицю «Жанрові ознаки билин, дум, історичних пісень, балад» (порівняти час походження, місце побутування, форму виконання, історичну основу, тематику, наявність вимислу (фантастичні елементи), героїв, композицію (поділ тексту), стильові засоби.

Джерела для таблиці:


 1. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2001. – С.243-321 (5б204, 5б208, чит. зал б-ки Крупської).

 2. Рильський М. Героїчний епос українського народу // Український фольклор: критичні матеріали / С.К.Бисикало, Ф.М.Борщевський. – К.: Вища школа, 1978. – С.203-213 (5б204, чит. зал 1 корп.).

 3. Українська народна поетична творчість / За ред. М.Рильського. – С.172-209 (5б208, чит. зал 1 корп.).

 4. Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості: Пісні, прислів’я, загадки, скоромовки / Упоряд. Н.С.Шумада. – К.: Веселка, 1989. – С.119-177 (чит. зал 1 корп., 5б204, 5б208).


Модуль 2

Тема 1. Народна лірика (12 годин)

Прочитати тексти ліричних пісень усіх жанрів за антологією «Закувала зозуленька» (або іншим збірником). Ознайомитися з їх жанровими ознаками (у формі виписок або конспекту довільної форми) за підручником Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2001. – С.322-402 (5б204, 5б208, чит. зал б-ки Крупської). Знання змісту названих джерел перевіряється під час підсумкового контролю.


Тема 2. Календарно-обрядова поезія (4 години)

Скласти таблицю “Жанри календарно-обрядової поезії” з наступними графами: жанр, звідки походить його назва, час і місце виконання, провідні мотиви, особливості поетики. Схарактеризувати в цій таблиці колядки і щедрівки, веснянки, купальські пісні, обжинкові пісні (письмово). Література вказана у відповідній лекції та плані практичного заняття.


Тема 3. Народна драма (4 години)

Ознайомитися з розділом підручника Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2001. – С.194-220. На основі цього джерела скласти схему «Структура українського весілля», вказавши у ній цикли весільних обрядів, їх час і місце виконання, їх учасників, якими фольклорними жанрами супроводжуються.


Тема 4. Дитячий фольклор (4 години)

Ознайомитися з наступними джерелами: 1. Бойко В.Г. Дитячий фольклор // Український дитячий фольклор. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – С.3-16 (248 с.) (чит. зал 1 корп.).

 2. Довженок Г. Вступ // Дитячий фольклор / Упоряди. Г.В.Довженко. – К.: Дніпро, 1986. – С.5-20. (5б33).

 3. Довженок Г.В., Луганська К.М. Українські народні колискові пісні та забавлянки // Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. – К.: Наукова думка, 1984. – С.11-44 (5б33).

 4. Іваницький А. Українська народна музична творчість. – К.: Музична Україна, 1990. – С.212-214 (чит. зал 1 корп.).

 5. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2001. – С.567-588 (5б204, 5б208, чит. зал б-ки Крупської).

На їх основі створити власну класифікацію жанрів дитячого фольклору, обґрунтувавши її.
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Індивідуальне науково-дослідне завдання)
Розгорнута характеристика фольклорного жанру
План характеристики

 1. Місце жанру в українському фольклорі.

 2. Походження терміна на позначення жанру.

 3. Походження жанру, його історичний розвиток.

 4. Ознаки жанру. Форма виконання.

 5. Класифікація творів даного жанру.

 6. Провідні теми, мотиви, образи.

 7. Художні особливості (мова, стиль, символіка, художні засоби, сюжет, композиція тощо).

 8. Побутування жанру (регіональні особливості, ареал поширення).

 9. Зв’язок даного жанру з художньою літературою.

 10. Збирання і дослідження творів даного жанру українською фольклористикою.

 11. Тест для перевірки знання жанру (10 питань, 4 варіанти відповідей до кожного (А-Г), з них лише одна правильна).

 12. Список використаної літератури, оформлений згідно з бібліографічними вимогами.


ПЕРЕЛІК ФОЛЬКЛОРНИХ ЖАНРІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Казки про тварин. Чарівні казки. Соціально-побутові казки. Замовляння. Легенди. Перекази. Народні оповідання і бувальщини. Народні анекдоти. Байки та притчі. Думи. Історичні пісні. Балади. Голосіння. Колискові пісні. Пісні про кохання. Пісні про родинне життя. Жартівливі пісні. Коломийки. Частівки. Козацькі пісні. Чумацькі пісні. Рекрутські і солдатські пісні. Кріпацькі, бурлацькі, наймитські пісні. Стрілецькі і повстанські пісні. Колядки і щедрівки. Веснянки. Русальні пісні. Купальські пісні. Жнивні пісні. Весільні пісні. Дитячі пісні. Утішки, пестушки, забавлянки. Лічилки, дражнилки. Дитячі заклички і примовки. Вертепна драма. Обряди «Коза» і «Маланка». Прислів’я і приказки. Загадки.
Максимальна оцінка – 4 бали (оцінюється зміст і якість оформлення роботи).

Комплекс контрольних питань до іспиту

 1. Фольклор та фольклористика.

 2. Фактори впливу на розвиток фольклору та його етнічні особливості.

 3. Періодизація фольклору.

 4. Напрями та школи фольклористики.

 5. Міграційна школа фольклористики, її представники.

 6. Міфологічна школа фольклористики.

 7. Дохристиянські вірування давніх слов’ян.

 8. Поганство, пантеїзм та генотеїзм як первісні світоглядні системи слов’ян.

 9. Словесний супровід обрядів та ритуалів.

 10. Система культів давніх слов’ян.

 11. Християнство і його вплив на розвиток української народної словесності.

 12. Види та форми давніх обрядів.

 13. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми.

 14. Ворожіння. Поетика жанрів магії.

 15. Повір’я та забобони: рівень рецепції язичницьких релігійних вірувань та міфологічних уявлень.

 16. Давня праслов’янська міфологія.

 17. Тематичні цикли міфів.

 18. Тематичні групи та образна система історично-героїчних легенд.

 19. Ритуали, пов’язані зі смертю людини у праслов’ян. Святкування тризни.

 20. Розвиток жанру голосіння, його різновиди.

 21. Обряди, пов’язані з будівництвом дому та новосіллям.

 22. Весільна обрядовість. Її виникнення та становлення.

 23. Народна обрядовість, пов’язана з народженням дитини.

 24. Весілля як драма. Його основні етапи та народнопісенний супровід.

 25. Теорії про походження жанру чарівної казки.

 26. Система прадавніх культів як основа виникнення чарівної казки.

 27. Сюжетно-композиційна будова чарівних казок.

 28. Психоаналітичний метод інтерпретації чарівних казок (К.-Г. Юнг “Феноменологія духа в казках”).

 29. Зв’язок чарівних казок з обрядом ініціації.

 30. Образи дивовижних помічників у чарівних казках.

 31. Кумулятивні казки: їх композиційно-структурні ознаки. Ланцюгові й епічні казки.

 32. Архітектоніка кумулятивної казки.

 33. Казки про тварин: їх тематичні цикли. Відображення в них тотемічних вірувань слов’ян.

 34. Культово-анімістичні(міфологічні) казки. Звіриний епос.

 35. Родинно-побутові та суспільно-побутові казки.

 36. Зв’язок народної казкової прози з художньою літературою, збирання та дослідження казкового епосу.

 37. Художньо-стильові особливості казкового епосу.

 38. Небилиці як жанр усної народної творчості, особливості їх поетики.

 39. Народні оповідання як жанр, їх класифікація.

 40. Історико-хронологічні цикли переказів.

 41. Легенда як жанр усної народної творчості, тематичні групи легенд.

 42. Історично-героїчні легенди, їх художня природа.

 43. Апокрифічні легенди, їх групи.

 44. Етіологічні і демонологічні легенди: їх тематичні групи.

 45. Космогонічні, антропогенічні та антропологічні легенди, їх тематичні групи.

 46. Жанрові особливості притч, їх тематика, особливості композиції.

 47. Історична пісня як жанр героїчного епосу.

 48. Стрілецькі пісні, їх поетика й образна система.

 49. Поетика історичних пісень та пісень-хронік.

 50. Жанрово-стильові ознаки історичних пісень.

 51. Танкова лірика - коломийки, шумки, козачки, краков’яки, частушки: їх ритмомелодика, зв’язок з календарною обрядовістю .

 52. Художньо-стильові особливості жанру романсу.

 53. Пісні літературного походження, особливості їх поетики.

 54. Пісні по кохання: їх мотиви, особливості поетики, архетипні образи.

 55. Основні мотиви козацьких та чумацьких пісень, їх типові сюжети.

 56. Заробітчанські й емігрантські пісні: їх основні мотиви.

 57. Суспільно-побутові пісні, їх класифікація.

 58. Анекдот як жанр усної народної творчості, його становлення. Тематичні групи та поетика анекдотів.

 59. Українські народні балади, їх тематично-стильові особливості і поетика.

 60. Відображення древніх дохристиянських вірувань у баладах, використання прийому метаморфози в них.

 61. Жанрові ознаки балад, їх класифікація.

 62. Мотив інцесту в українських баладах (“Жила вдова на Подолі”, “Била в Дана красна жона” та ін.).

 63. Власне історичні балади. Їх тематика.

 64. Дослідження жанру народної балади та його зв’язок з художньою літературою.

 65. Жанрові ознаки билин, їх поетика.

 66. Цикли билинного епосу, їх аналіз.

 67. Утвердження ідеї християнства в билинах Київського циклу.

 68. Художня природа, жанрові різновиди та класифікація народних паремій.

 69. Історичний розвиток паремій, їх зв’язок з писемною літературою.

 70. Загадки як жанр усної народної творчості, їх тематичні групи.

 71. Жанри, які перейшли в дитячий фольклор із загальної народної творчості.

 72. Жанри, що виникли в дитячому середовищі. Дитяча пареміографія.

 73. Жанрові особливості колискових пісень, їх тематичні групи.

 74. Забавлянки як жанр, їх тематика.

 75. Ритуально-міфологічна основа зимового циклу календарної обрядовості.

 76. Жанри зимового циклу календарно-обрядової творчості.

 77. Ритуально-міфологічна основа весняного циклу календарної обрядовості.

 78. Жанри весняного циклу календарно-обрядової творчості.

 79. Ритуально-міфологічна основа літнього циклу календарної обрядовості.

 80. Жанри літнього циклу календарно-обрядової творчості.

 81. Ритуально-міфологічна основа осіннього циклу календарної обрядовості.

 82. Жанри осіннього циклу календарно-обрядової творчості.

 83. Драматизовані календарно-обрядові дійства. Форми функціонування молодіжних громад.

 84. Жанрові ознаки дум, їх класифікація.

 85. Дума як жанр усної народної творчості.

 86. Думи про визволення з турецької неволі, їх мотиви.

 87. Зв’язок жанрів пісенної лірики з художньою літературою та їх дослідження.

 88. І.Франко та українська усна народна творчість (праця “Як утворилася слов’янська міфологія”).

 89. Дослідження І.Нечуєм-Левицьким жанрів магії, повір’їв та демонології (“Світогляд українського народу”, “Ескіз української міфології”).

 90. І.Франко про родинно-побутові пісні (праця “Жіноча неволя в руських піснях народних”).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал