Основні питання вивченняСторінка1/3
Дата конвертації06.12.2016
Розмір0.64 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УЖГОРДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

О. М.Тиховська
ОСНОВНІ ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ

КУРСУ «УКРАЇНСЬКА УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ»

Методичний посібник

Ужгород-2011

Пропонований навчально-методичний посібник включає основні питання вивчення курсу «Українська усна народна творчість» і розрахований на студентів-філологів та вчителів-словесників.Рецензенти: Сенько Іван Михайлович, кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафедрою російської літератури УжНУ;

Яремкович Марія Андріївна, кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української літератури УжНУ.


Рекомендовано до друку вченою радою філологічного факультету Ужгородського національного університету

Протокол №1 від 23 вересня 2010 року
Зміст

Вступ…………………………………………………………………………….4

Підручники і посібники………………………………………………………..5

Тексти фольклорних творів……………………………………………………7

Монографії………………………………………………………………………11

Практичні заняття………………………………………………………………24

№1 Основні світоглядні системи українського фольклору……………….24

№2 Магія і міфологія…………………………………………………………25

№3 Давня праслов’янська міфологія………………………………………..27

№4 Календарно-обрядова творчість: зимовий цикл………………………….28

№5 Календарно-обрядова творчість: весняний цикл…………………….......29

№6 Календарно-обрядова творчість: літній та осінній цикли………………..31

№7 Родинно-обрядова творчість……………………………………………….32

№8 Український героїчний епос: билини і думи……………………………...33

№9 Героїчний епос. Історичні пісні та пісні-хроніки………………………….35

№10 Українські балади……………………………………………………..……36

№11 Казкова проза. Жанр чарівної казки………………………………………38

№12 Культово-анімістичні, кумулятивні та соціально-побутові казки………………………………………………………………………………39

№13 Українські легенди…………………………………………………………40

№14 Народна неказкова проза…………………………………………………..41

№15 Ліричні пісні. Родинно-побутові пісні……………………………….........43

№16 Танкові пісні. Коломийки………………………………………………….44

№17 Ліричні пісні. Суспільно-побутові пісні…………………………….…….45

№18 Народна пареміографія…………………………………………….………..46

Завдання для самостійної роботи………………………………………………...48

Індивідуальний навчальний проект……………………………………………..50

Комплекс контрольних питань…………………………………………….…….51


ВСТУП

Вивчення української усної народної творчості у зв’язку з давніми віруваннями, обрядами, ритуалами та міфологією дає змогу по-новому інтерпретувати поетику різних жанрів, їх образну систему та мотиви. Відгомін найдавніших систем усної народної творчості дійшов до наших днів у формі окремих вкраплень, образів, деталей народних текстів, що відносяться до значно пізніших періодів творення. Але вони разом з археологічними, етнографічними пам’ятками давньої культури є матеріалом, що дає певне уявлення про доісторичні часи українського етносу.

Формування духовності суспільства неможливе без вивчення культурних явищ і традицій минулого. Українська усна народна творчість є величезним, містким й багатоаспектним надбанням народу. У кожному її жанрі ми знаходимо усталені й художньо осмислені образи й ідеали, які формують духовні й морально-етичні цінності українців.

Фольклор як передісторія літератури увібрав у себе елементи міфологічного мислення, тотемні та анімістичні уявлення, залишки давніх культів, обрядів та ритуалів, архетипні образи, породжені свідомістю людини. А тому, розглядаючи міфи, легенди, бувальщини, народні оповідання й перекази, балади, билини, казки та інший міфологічний матеріал, будемо акцентувати увагу на базових структурних утвореннях (патернах) людської психіки, простежуючи їх крізь культурні нашарування.Зміст курсу:

У цьому курсі студентам пропонується систематизований виклад практично усіх видів і жанрів українського фольклору в синхронному та діахронному аспектах. Разом з тим поза увагою програми не полишаються проблеми міфу і міфології, обряду, теоретичні питання історизму і поетики, текстології і жанрових особливостей. У курсі лекцій із українського фольклору використовуються як підручники та посібники, так і спеціальні дослідження окремих жанрів українських та зарубіжних учених. До кожної теми студентам пропонується список найосновнішої навчально-наукової літератури, вивчення якої допомагає поглибити їхнє розуміння тієї чи іншої теми. Особлива увага звертається на праці І.Франка, М.Грушевського, М.Драгоманова, Ф.Колесси, М.Костомарова, П.Куліша, Ф.Вовка та інших учених.Підручники і посібники

 1. Антологія українського міфу: етіологічні, космогонічні, антропогонічні, теогонічні, солярні, лунарні, астральні, календарні, історичні міфи : у 3-х т. / [зібр.та упоряд. В.Войтовича]. – Тернопіль. : Навчальна книга-Богдан, 2006. – (Серія "Керниця"). – Т. 2 : Тотемічні міфи. – 596с.

 2. Антологія українського міфу: етіологічні, космогонічні, антропогонічні, теогонічні, солярні, лунарні, астральні, календарні, історичні міфи : у 3-х т. / [зібр.та упоряд. В.Войтовича]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2006. — (Серія "Керниця"). – Т. 3: Потойбіччя. – 848с.

 3. Антонян Ю.М. Миф и вечность. – М. : Логос, 2001. – 464с.

 4. Афанасьев А. Н. Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии и мифологии; сост., подготовка текста, статья, коммент. А.Л.Топоркова. – М.: "Индрик", 1996. – 640с.

 5. Бібліографія українського народознавства: У 3-х т. - Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. – Т.1.

 6. Грицай М.C., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. – К.:Вища школа, 1983.

 7. Голубенко І. О. Пісенний відгомін життя (сучасна українська пісня): Посібник для студентів української філології та інших філологічних факультетів. – К.: НПУ, 1998.

 8. Грица C. Фольклор у просторі і часі. - Тернопіль, 2000.

 9. Грушевський М.С. Історія української літератури : В 6 т., 9 кн. – К. : Либідь, 1993. – Т.1.

 10. Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда. – Львів, 1992.

 11. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк, 1997.

 12. Дандес А. Фольклор: семиотика и/или психоанализ : сб. ст. [пер. с англ. А.С. Архиповой, А.И. Давлетшина, А.В. Козьмина, М.С. Неклюдовой, А.А. Панченко, С. Грэхема] ; сост. А.С. Архипова. – М. : Вост. лит., 2003.

 13. Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. – К.: Наук. думка, 1975.

 14. Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика. - К.: Ред. часопису „Народознавство”, 2001.

 15. Довженко Г.В. Український дитячий фольклор. - К.: Наук. думка, 1981.

 16. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка. – К., 1987.

 17. Дунаєвська Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка): Еволюція епічних традицій. – К., 1997.

 18. Жупанин C.І. Верховиночка. Література рідного краю: Навч.посібник: У 2-х книгах. – К.: Рута, 2003. – Кн.1.

 19. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. – Львів, 2002.

 20. Коваленко В. Психологізм фольклору. Психологічне зображення в українських народних піснях. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.

 21. Колесса Ф. Українська усна словесність / Вст. ст. М.Мушинки. - Едмонт, 1983.

 22. Костомаров М. Слов'янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994.

 23. Кравцов Н.И. Славянский фольклор: Учеб. пособие для филол. специальностей ун-тов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976.

 24. Культура і побут населення України. Навч. посібник / За ред. В.І.Наулко, А.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. - К.: Либідь, 1993. – 288c.

 25. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2006. – 591с. Режим доступу до підручника в інтернеті: http://pulib.if.ua/book/214 або http://www.info-library.com.ua/books-book-106.html

 26. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром'яка та ін. - К.: Академія, 1997.

 27. Лозко Г. Українське народознавство. – К.: Зодіак, 1995.

 28. Мифология. Большой энциклопедический словарь/ Гл. ред. Е.М.Мелетинский. – 4-е изд. – М., 1998.

 29. Мишанич О. В. Українська література другої половини ХVІІІст. і усна народна творчість. – К.: Наук.думка, 1980.

 30. Мишанич С. В. Фольклористичні та літературознавчі праці. – Донецьк, 2003.

 31. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1997. – Книга 1.

 32. Пазяк М.М. Українські прислів'я та приказки: проблеми пареміографії / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М.Т.Рильського. – К.: Наук.думка, 1984.

 33. Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – К., 1993. Нагишкин Д. Сказка и жизнь. Письма о сказке. – М., 1957.

 34. Поліська дома: Фольклорно-діалектологічний збірник / Упоряд. В.Давидюк і Г.Аркушин.– Луцьк, 1991. – Вип. І.

 35. Поліщук Ф.М. Український фольклор. Давня українська література. – К.: Вища шк., 1991.

 36. Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К., 1994.

 37. Потебня А. А. Слово и миф. – М. : Правда, 1989.

 38. Русин М.Ю. Фольклор: традиції і сучасність. – К., 1991.

 39. Сторожук А.І. Чудові миттєвості дитинства. Навчальний посібник. - Вінниця: Континент - Прим, 2003.

 40. Таланчук О.М. Українознавство. Усна народна творчість: Навчально-методичний посібник. – К.: Либідь, 1998.

 41. Таємниці віків: Укр. нар. думи, легенди, перекази, пісні, казки...: Навч. посіб. / Упоряд. О.Г.Мукомела; Ілюстр. І.Семесюка. - К.: Грамота, 2001.

 42. Українознавство: Посібник. – К.: Зодіак-ЕКО, 1994.

 43. Українська та зарубіжна культура. Навч. посібн. / За ред. М.М.Заковича. – К.: Тов-во „Знання”, 2000.

 44. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія; упор., прим. та бібліогр. нариси А.П.Понамарьова, Т.В.Косміної, О.О.Боряк; вступ. ст. А.П.Пономарьова. – К. : Либідь, 1991.

 45. Хобзей Н. Гуцульська міфологія : етнолінгвістичний словник [НАН України ; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича]. – Львів, 2002.

 46. Чорі Ю. Рослинно-тваринний дивосвіт: Методичні рекомендації для учнів і студентів. – Мукачево, 2003.

 47. Чорнопиский М.Г. Українська усна народна словесність. Прозові жанри, паремії і драма. Дидактичні матеріали і методичні поради до практичних занять. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.

 48. 400 прислів'їв та приказок, семантично подібних в українській, латинській, англійській, німецькій, французькій мовах: Навч. посіб. – М-во освіти і науки України. Чернівецький національний університет. Уклад. А. М. Жовківський та ін. - Чернівці: Рута, 2001.

Тексти

 1. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини / Вступ. ст. О. І Дея. – К.: Наук. думка, 1988. – К., 1987.

 2. Балади. Родино-побутові стосунки / Вступ. ст. О. І Дея. – К.: Наук. думка, 1988.

 3. Баладні пісні / Передм. Г. А. Нудьги. – К., 1969.

 4. Былины : [Для средней школы]/ Вступ. ст. В.И. Чичеров и П.Д. Ухов. - М.: Дет. лит., 1971.

 5. Былины / Сост., вступ. ст. и ввод. тексты В.И. Калугина. – М.: Современник, 1991.

 6. Былины: Сборник: для сред. шк. Возраста / Изл., обраб. и вступ. ст. А.Н. Нечаева. -К.: Веселка, 1971.

 7. Вагилевич І.М. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / Упоряд., вступ.стаття і приміт.М.Й.Шалати. – К., 1983.

 8. Велесова книга: Легенди. Міти. Думи. Скрижалі буття українського народу. І тис. до нової доби – І тис. нової доби / Упорядкування Б.І.Яценка. Заг. ред. В.А. Довгича. – К., 1994.

 9. Весільні пісні: У 2-х кн. // Упор., примітки М.М. Шубравської. - К., 1982.

 10. Весільні пісні / За ред. Дея О., Зубкової C. та ін. - К.: Дніпро,1988.

 11. Весільні пісні: Народні співи. Кн.2. / Зібрав та упоряд. Мишанич М. - Львів: Гердан, 1992.

 12. Весілля: У 2 кн. / Передм. О. Правдюк. – К.: Наук. думка, 1970. – Кн. 1. – 451 с. – Кн. 2.

 13. Гордійчук М. Українські народні пісні. - К.: Музична Україна, 1979.

 14. Де живе жар-птиця: [Збірник українського фольклору]: Для мол. та серед. шк. віку/ Записи Івана Гурина; Упоряд. і передм. М. Дмитренка. – К.: Веселка, 1991.

 15. Дей О. І. Народнопісенні жанри. – Вип.2. - К.: Музична Україна, 1983.

 16. Дей О. І. Українська народна балада. - К.: Наук. думка, 1986.

 17. Дерева життя: Лісовий фольклор // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 2-3. – С. 26 – 30.

 18. Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. – К.: Наук.думка, 1984.

 19. Думи: Історико-героїчний цикл/ Упоряд. та приміт. О.І.Дея; Вступне слово М.П.Стельмаха. – К.: Дніпро, 1982.

 20. Думи: [Збірник] / Упоряд., підгот. текстів, вступне слово та примітки М.П.Стельмаха. - К.: Держлітвидав УРСР, 1959.

 21. Закувала зозуленька: антологія української народної творчості. - К.: Веселка, 1989.

 22. Змієві вали: Укр. легенди та перекази: Для середн. шк. віку/ Упоряд., передм. та приміт. С.В.Мишанича. -К.: Веселка, 1992.

 23. Золотий колосок: Збірник фольклорних і літературних творів для роботи з дітьми у дошкільних закладах за програмою "Дитина"/ Упоряд. Н.Дзюбишина-Мельник. – К. : Освіта, 1994.

 24. Історичні пісні // Упор. М.C.Родіна, В.Г.Хоменко; Нотн. матеріал упоряд. А.І. Гуменюк, І.П. Березовський // Відп. ред. М.Т. Рильский. - К., 1963.

 25. Золота вежа: Українські народні казки, легенди, притчі, перекази, загадки та приповідки / Передм., упоряд., запис та підгот. текстів, словник С.Г. Пушика. – Ужгород, 1983.

 26. Казки про тварин / Упоряд., вступ. стаття та прим. І.П. Березовського. – К., 1976.

 27. Легенди та перекази / Упоряд. та прим. А.Л. Іоаніді. – К., 1985.

 28. Легенди Закарпаття/ Упоряд. і післямова П. Лінтура. – Ужгород, 1972.

 29. Легенди Закарпаття/ Упорядник І. Сенько. – Ужгород, 1993.

 30. Малорусские народные предания и рассказы / Свод Михаила Драгоманова. – К., 1876.

 31. Народні оповідання / Упоряд., прим. С. В.Мишанича. – К., 1983.

 32. Колядки та щедрівки: Зимова обрядова поезія трудового народу // Упоряд., передм. і примітки О.І.Дея. – К., 1965.

 33. Легенди та перекази // Упоряд. та примітки А.Л.Іоаніді. Вст. ст. О.І.Дея. Відп. ред. Березовський І. П. – К., 1975.

 34. Лозинський Й.І.Українське весілля / Упоряд. і вступ. ст. Р.Ф.Кирчіва. - К.: Наук.думка, 1992.

 35. Москаленко М., Новикова М. Українські замовляння. – К., 1993.

 36. Музичний фольклор з Полісся у записах Ф.Колесси та К.Мошинського. / Реконструкція матеріалу, підготовка до друку, вступна стаття та примітки C.Грици. – К.: Музична Україна, 1995. - 418 c.

 37. Мудре слово: прислів'я та приказки в говірках Нижньої Наддніпрянщини. Зібрав Чабаненко В. – Запоріжжя, 1992.

 38. Наймитські та заробітчанські пісні // Упоряд. C.Й.Грицай, О.І.Дей, М.Г.Марченко. – К., 1975.

 39. Народні думи, пісні, балади / Упор. Яременко В.В. - К.: Молодь, 1970.

 40. Наспівала мати. Пісенний світ О. Довженка / Упор. В.М.Пригоровський. – К.: Муз. Україна, 1995.

 41. Народні повір'я / Упор. М. Дмитренко. – К.: Ред. часопису „Народознавство”, 2000.

 42. Народні прислів'я та приказки / Упорядн., передм. М.Дмитренка. – К.: Ред. часопису „Народознавство”, 1999.

 43. Ой у лузі червона калина: Українські січові стрільці в піснях / Упоряд. М. Крищук. - Тернопіль, 1990.

 44. Ой у лузі червона калина. Для серед. та старшого шк.віку/ Вступ.слово Л. Ященка. – К.: Веселка, 1992.

 45. Писана керниця: Топонімічні легенди та перекази українських Карпат/ Зібрав та впорядк. В. Сокіл. – Львів, 1994.

 46. Пісні літературного походження // Упоряд. В.Г.Бойко (тексти), А.Ф.Омельченко (мел.). - К., 1979.

 47. Пісні Поділля / Упорядн. C.Мишанич. – К.: Наук. думка, 1976.- 520c.

 48. Пісні про зруйнування Січі в записах Якова Новицького // Народна творчість та етнографія. - 1993. - № 3. - С. 53 - 58.

 49. Пісні українських січових стрільців // Ред. упоряд. П. М.Чаловський. - Івано-Франківськ, 1994.

 50. Повстанські пісні / Упоряд і музичний редактор Василь Подуфалій. – Тернопіль, 1992.

 51. Погребенник Ф.П. Наша дума, наша пісня: Нариси, дослідження. – К.: Муз.Україна, 1991.

 52. Прислів'я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру // Упоряд. М. М. Пазяк. Відп. ред. C.В.Мишанич. – К., 1990.

 53. Рекрутські та солдатські пісні // Упоряд. А.І.Іоаніда, О.А.Правдюк. - К., 1974.

 54. Русалка Дністровая: Фольклорно-літературний альманах „Руської трійці” / Вступ. ст., підг.текстів і приміт. М.Й.Шалати. – К., 1987.

 55. Семиліточка: Українські народні казки / Упорядн. Л.Ф.Дунаєвська - К.: Веселка, 1990.

 56. Сивачук Н.П. Старовинні пісні Уманщини (записані з голосу Мотрони Сінкевич) / Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. -2001.

 57. Січова скарбниця: Упорядкування, мовна редакція, переднє слово і примітки Віктора Чабаненка. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999.

 58. Співанки - балади Верховини / Упоряд. Ю.І.Бойчук. – Ужгород, 1992.

 59. Танцюра Г. Весілля в селі Зятківцях / Упоряд., ред. М. К. Дмитренко, Л.О.Єфремова. – К.: Редакція часопису „Народознавство”, 1998.

 60. Українська література у портретах і довідках: Давня література-література ХІХ ст.: Довідник / Редкол. C.П.Денисюк, В.Г.Дончик, П.П.Кононенко та ін. - К.: Либідь, 2000.

 61. Українська літературна енциклопедія / Редкол.: І.О.Дзеверін. (відп. ред.) та ін. - К., 1988. – Т.1.

 62. Українські замовляння / Упор. М.Н.Москаленко. - К.: Дніпро, 1993.

 63. Українські народні думи та історичні пісні / Упорядн. Таланчук О. - К.: Веселка, 1993.

 64. Українські народні казки: Казки Гуцульщини: Кн.1 / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. – Львів: Світ, 2003.

 65. Українські народні казки та легенди / Упоряд. Т.Качалова, О.Шевченко; Передм. А.Костецького. – К.: Школа, 2000.

 66. Українські народні пісні, наспівані Д.Яворницьким: Пісні та думи з архіву вченого / Упоряд., вступ.стаття, примітки та коментар М.М.Олійник-Шубравської. - К.: Музична Україна, 1990.

 67. Українські народні пісні про кохання: Пісенник / Упор. Т.О.Дмитрієва. Вид. 3-тє. - К.: Музична Україна, 1988.

 68. Українські приказки, прислів'я і таке інше: збірники О.В.Марковича та інших. / Уклав М. Номиc. – К., 1993.

 69. Українські прислів'я та приказки: Збірник / Вступ. ст. М. Пазяка. -К.: Дніпро, 1984.

 70. Ходили опришки / Передмова, упорядкування, примітки та словник І.М.Сенька. – Ужгород, 1983.

 71. Хрестоматия по фольклору : Книга для школьников / Сост. и авт. поясн. ст. Ф.М.Селиванов. – М.: Просвещение, 1972.

 72. Чорі Ю. Все од Бога: Збірник легенд, переказів та оповідей. – Ужгород, 2005.

 73. Чорі Ю. Хоч не рай, зате свій край: легенди, перекази та оповіді. – Ужгород, 2004.

 74. Чумацькі пісні / Упоряд. О. І. Дей, А. Ю.Ясенчук (тексти), А.І.Іваницький (мел.). – К.: Наук. думка, 1976.

 75. Як то давно було: легенди перекази, бувальщини, билиці та притчі у записах Івана Сенька. – Ужгород, 2003.


Монографії

 1. Балушок В.Г. Обряди ініціацій українців та давніх слов’ян. – Львів – Нью-Йорк : в-во М.П. Коць, 1998.

 2. Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка: (Специфіка та функціонування). – К.: Наукова думка, 1989.

 3. Бріцина О. Українська усна традиційна проза: питання текстології та виконання. – К. : Ін-тут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2006.

 4. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні. – К., 1988. –

 5. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. — К., 1993.

 6. Буслаев Ф.И. Народный эпос и мифология; сост., вступ. ст., коммент. С.Н. Азбелева. – М. : Высш. шк., 2003.

 7. Велесова книга: Легенди. Міти. Думи. Скрижалі буття українського народу. І тис. до нової доби – І тис. нової доби / Упорядкування Б.І.Яценка. Заг. ред. В.А. Довгича. – К., 1994.

 8. Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифоритуальная традиция славян. – М., 2000.

 9. Виноградова Л.Н. Человек / нечеловек в народных представлениях // Человек в контексте культуры. Славянский мир./ Отв. ред. И.И.Свирида. – М., 1995.

 10. Виноградова Л.Н. Сексуальные связи человека с демоническими существами // Секс и эротика в русской традиционной культуре. Сост. А. Л. Топорков. – М., 1996.

 11. Войтович В. М. Українська міфологія: словник. - К.: Либідь, 2002.

 12. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу // Етнографічний нариc: У 2 кн. – К., 1991.

 13. Гнатюк В. Нарис української міфології. – Львів, 2000.

 14. Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси: В 2 т. – М., 2000. – Т.1, 2.

 15. Геннеп А. ван. Обряды перехода : систематическое изучение обрядов / Арнольд ван Геннеп. – М. : "Восточная литература" РАН, 2002.

 16. Голосовкер Я. Логика мифа. – М., 1987.

 17. Грица C. Фольклор у просторі та часі. – Тернопіль: Астон, 2000.

 18. Грушевський М.Історія української літератури: У 6-т., 9 кн.– К.: Либідь, 1993. – Т.1.

 19. Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк : Волинська обласна друкар ня, 2005.

 20. Данилевський Г.П. Чумаки. – К.: Веселка, 1992.

 21. Дикманн Х. Сказание и иносказание: юнгианский анализ волшебных сказок; пер. с англ. Г.Л. Дроздецкой , В.В. Зеленского. – СПб. : Гуманитарное агентство "Академический проект", 2000.

 22. Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенда, казка) ; еволюція епічних традицій. – К., 1997.

 23. Єфремов C. Історія українського письменства. – К. : Феміна, 1995.

 24. Записки о Южной Руси: Издал П.Кулиш. – К.: Днипро, 1994. - 719 c.

 25. Зеленин Д. Восточнославянская этнография. — М., 1991.

 26. Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки. – М., 1995.

 27. Іваницький А. Українська музична фольклористика. - К. : Заповіт, 1997.

 28. Іванченко М.Г. Дивосвіт прадавніх слов'ян. – К. : Рад. письменник, 1991.

 29. Івановська О.П. Український фольклор як функціонально-образна система суб'єктності. – К. : ТОВ УВПК "ЕксОб", 2005.

 30. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т.– К. : АТ “Обереги”, 1994. – Кн.1.

 31. Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т.– К.:АТ “Обереги”, 1994. – Кн.2.

 32. Костюхин Е. Типы и формы животного эпоса. – М., 1987.

 33. Кулиш П. Записки о Южной Руси. — К., 1992.

 34. Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні Остапа Вересая. – К.: Музична Україна, 1976.

 35. Мишанич С.В. Усні народні оповідання: Питання поетики. – К., 1986.

 36. Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. – М., 1958.

 37. Мечковская Н.Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. – М.: Агенство „ФАИР”, 1998.

 38. Мэнли П. Холл Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. – Москва: Эксмо, Terra Fantastica, 2003.

 39. Нагишкин Д. Сказка и жизнь. Письма о сказке. – М., 1957.

 40. Нарис історії культури України / За ред. М.Поповича – К.: Артек, 1999.

 41. Народні плачі та голосіння // Нариси з історії української музики. – К., 1964.

 42. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології). – К.: АТ „Обереги”, 1992.

 43. Огієнко I.I. Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія. – К., 1994.

 44. Павленко Ю. Еволюція давньослов’янських уявлень про світ богів // Історія релігій в Україні. - Ч. 3. – Київ; Львів, 1995.

 45. Пастернак О. Пояснення тризуба, герба Великого Киевского Князя Володимира Святого. — К., 1991.

 46. Плісецький М. Українські народні думи : Сюжети і образи. – К.: Кобза, 1994.

 47. Погребенник В.Ф. Фольклоризм української поезії (ост.трет.ХІХ-пер.десят. ХХ ст.). – К.: Юніверс, 2002.

 48. Потебня А.А. О купальских огнях и сродных с ними представлениях. – Харьков, 1914.

 49. Потебня А.А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. – М., 1865.

 50. Приповідки або українська народня філософія / В.C.Плав'юк, Асоціація Укр. піонерів Альберти. – Едмонтон, Канада, 1988.

 51. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / Научная редакция, текстологический комментарий И.В.Пешкова. - М.: Лабиринт, 2002.

 52. Пропп В.Я. Морфология сказки. – М., 1969.

 53. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – СПб., 1994.

 54. Ротенберг В.С. Сновидения, гипноз и деятельность мозга. - М.:ООО "Центр гуманиторной литературы "РОН", 2001.

 55. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. - К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2003 .

 56. Руднев В.П. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II. - М.: "Аграф", 2000.

 57. Руснак І.Є. Думи та історичні пісні: Тексти та їх інтерпретація. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999.

 58. Русский демонологический словарь / Автор-составитель Т.А.Новичкова. – СПб., 1995.

 59. Седакова О.А. Тема "доли" в погребальном обряде (восточно- и южнославянский материал) // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. – М., 1990.

 60. Скуратівський В.Т. Русалії. – К.: Довіра, 1996.

 61. Скуратівський В.Т. Місяцелік. Український народний календар. - К.: Довіра, 1993.

 62. Славянская мифология. Энциклопедический словарь / Научные редакторы В.Я.Петрухин, Т.А.Агапкина, Л.Н.Виноградова, С.М.Толстая. – М., 1995.

 63. Слов'янське літературознавство і фольклористика. Республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип.18. – К.: Наук.думка, 1990.

 64. Славянская мифология. Сочинение Николая Костомарова. Извлечение из лекций, читанных в университете Св. Владимира во второй половине 1846 г. – К., 1847.

 65. Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат. – К., 1995.

 66. Соколова З.П. Культ животных в религиях. – М., 1972.

 67. Українські символи / За ред.М.Дмитренка. – К., 1943.

 68. Федас Й. Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ-ХХ ст.) - К.: Наук.думка, 1987.

 69. Фон Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985.

 70. Фон Франц М.-Л. Процесс индивидуации // Юнг К. Г. Человек и его символы. — М.: АСТ, 1997.

 71. Фрейд З. Толкование сновидений. - Ереван: Камар, 1991.

 72. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с англ.- 2-е изд. – М.: Политиздат, 1983.

 73. Хайтун Д.Е. Тотемизм, его сущность и происхождение. – Сталинабад, 1958.

 74. Хендерсон Дж. Л. Древние мифы и современный человек//Юнг К. Г. Человек и его символы. – М.: АСТ, 1997.

 75. Хланта І. До джерел: Фольклористичні статті. – Ужгород, 1994. – 237 с.

 76. Чубинський П. Мудрiсть вiкiв: (Українське народознавство у творчiй спадщинi Павла Чубинського): У 2 кн. – К., 1995.

 77. Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Архетип и символ. – М.: Ренессанс, 1991. – С. 97-128.

 78. Эстес К. П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях ; пер. с англ. Т.Науменко. – М. : ИД "София", 2006.

 79. Ярмиш Ю. У світі казки. Літературно-критичний нарис. – К., 1975.

 80. Ятченко В.Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби. – К., 1998.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал