Основи проектування баз данихPdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації18.12.2016
Розмір7.52 Kb.
1   2   3   4   5
та СТУДЕНТ
Реляційна БД не зможе реалізувати таку модель даних, оскільки не підтримує зв’язки типу N:M (“багато – до багатьох”).
Отже, наступним кроком при проектуванні буде уведення штучних сутностей, які дозволять перейти від одного зв’язку типу N:M до декількох зв’язків типу 1:N. Ці сутності будуть не такими очевидними для сприйняття, як визначені раніше.
Згадаємо п.3.3, у якому мова йшла про правило створення ключів зв’язку між двома об’єктами. Первинний ключ головного об’єкту повинен стати атрибутом (або декількома атрибутами у випадку складеного первинного ключа) підпорядкованого об’єкту.
Знову повернемось до об’єктів ПРЕДМЕТ і ВИКЛАДАЧ. Уведемо штучний об’єкт ВИКЛАДАННЯ, який міститиме атрибути, що відіграють ролі первинних ключів обох основних об’єктів, а саме код предмета та

100 табельний номер викладача. Описовими властивостями ВИКЛАДАННЯ стануть вид занять з предмету, обсяги різних видів занять, номер студентської групи. Цей новий об’єкт пов’яже різні види занять з конкретними групами і викладачами.
Оскільки ПРЕДМЕТ, ГРУПА та ВИКЛАДАЧ взаємопов’язані, то спробуємо використати об’єкт ВИКЛАДАННЯ і для зв’язку з сутністю
ГРУПА. Для цього уведемо до складу атрибутів ВИКЛАДАННЯ первинний складений ключ об’єкту ГРУПА

шифр та номер групи.
Запишемо схему відношення ВИКЛАДАННЯ:
ВИКЛАДАННЯ
(Таб_номер,
Код_предм,
Шифр_групи,
Номер_групи, Вид_заняття, Обсяг_заняття).
На рис.3.6. зобразимо ER

діаграму ВИКЛАДАННЯ у нотації Чена.
ВИКЛАДАННЯ
Вид_заняття
Номер_групи
Шифр_групи
Код_предм
Таб_ном
Обсяг_занятя

Рис.3.6. ER

діаграма для об’єкту
ВИКЛАДАННЯ
На рис.3.7 зображено спрощену ER

діаграму, на якій видно зв’язки між об’єктами ВИКЛАДАЧ, ПРЕДМЕТ та ГРУПА при уведенні сутності
ВИКЛАДАННЯ.
ВИКЛАДАЧ
ВИКЛАДАЧ
ГРУПА
ГРУПА
ПРЕДМЕТ
ПРЕДМЕТ
ВИКЛАДАННЯ
ВИКЛАДАННЯ
1 1
1
N
N
N
Рис.3.7. ER

діаграма для об’єкту ВИКЛАДАННЯ

101
На рис. 3.8 показано схему даних, збудовану засобами MS Access. На рис. 3.9 показано таблиці бази даних MS Access, які відповідають поточному етапу її проектування.
Рис. 3.8. Схема даних MS Access для сутностей СТУДЕНТ, ВИКЛАДАЧ,
ГРУПА, ПРЕДМЕТ, КАФЕДРА, ВИКЛАДАННЯ
Відзначимо, що визначені на цьому етапі проектування об’єкти не містять усієї звітної інформації, зокрема екзаменаційних оцінок. Щоб врахувати і їх уведемо додатковий (штучний) об’єкт і назвемо його
УСПІШНІСТЬ. Зрозуміло, що з ним будуть пов’язані об’єкти СТУДЕНТ,
ВИКЛАДАЧ, ПРЕДМЕТ.

102

Рис. 3.9. Таблиці бази даних MS Access, які відповідають рис. 3.8

103
Виходячи з табл. 3.25 об’єкт УСПІШНІСТЬ повинен мати такі властивості: назви груп, назви предметів, ПІПб викладачів та студентів, оцінки. Запишемо зрозумілу для цього етапу проектування схему цього відношення:
УСПІШНІСТЬ (Шифр_групи, Номер_групи, Номер_у_групі,
Таб_номер, Код_предм, Назва_предм, Оцінка)
Розглянемо детально впровадження цього об’єкту у загальну схему даних.
На екзамені викладач ставить завдання студенту з певного предмета, студент виконує ці завдання і отримує оцінку. Студент отримує оцінки з декількох предметів.
На рис.3.10 зобразимо ER – діаграму для об’єктів ВИКЛАДАЧ та
СТУДЕНТ у нотації Чена.
Викладач
Викладач
Виконує завдання
Виконує завдання
Студент
Студент
Ставить завдання
Ставить завдання
Рис. 3.10. ER – діаграма для об’єктів ВИКЛАДАЧ та СТУДЕНТ
Зрозуміло, що така діаграма повторюється для декількох предметів.
По одному і тому самому предмету отримують оцінки декілька студентів.
Відношення УСПІШНІСТЬ повинно перетворити зв’язок N:M між сутностями СТУДЕНТ, ВИКЛАДАЧ і ПРЕДМЕТ на три зв’язки типу 1:N.
Оскільки об’єкт ВИКЛАДАННЯ раніше був застосований з такою ж метою але без врахування об’єкту СТУДЕНТ, то зв’яжемо тепер об’єктом
УСПІШНІСТЬ два об’єкти – СТУДЕН та ВИКЛАДАННЯ.

104
На рис.3.11 зображено кінцеву ER

діаграму, на якій видно зв’язки між усіма виділеними інформаційними об’єктами – ВИКЛАДАЧ,
ПРЕДМЕТ, ГРУПА, ВИКЛАДАННЯ, СТУДЕНТ та УСПІШНІСТЬ.
Викладач
Викладач
Група
Група
Предмет
Предмет
Викладання
Викладання
1 1
1
N
N
N
Студент
Студент
Успішність
Успішність
1
N
N
1
Рис.3.11. Кінцевий вид ER

діаграми для об’єктів ПО НАВЧАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС
На рис. 3.12 показано схему даних, збудовану засобами MS Access.
На рис. 3.13 наведено кінцевий склад таблиць бази даних MS
Access.
Рис. 3.12. Кінцева схема даних MS Access для БД предметної області
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

105

Рис. 3.13.Кінцевий склад таблиць БД предметної області НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

106
Запитання та завдання для самостійної роботи
1. Розкрийте поняття відношення у реляційній базі даних (РБД).
2. Що таке домен? Наведіть приклад.
3. Що таке кортеж? Наведіть приклад.
3. Що таке схема відношення? Наведіть приклад.
5. Назвіть параметри відношення.
6. Яким вимогам повинна відповідати таблиця для того, щоб її можна було розглядати як РБД?
7. Що таке інформаційний об’єкт?
8. Які основні типи даних використовують при створенні БД?
9. Що таке первинний ключ? Які є типи первинних ключів? Наведіть приклади.
10. Що таке зовнішній ключ? Як його створити? Наведіть приклади.
11. На основі рис. 2.16 запишіть схему відношення РЕГУЛЯТОР.
12. На основі рис. 2.25 визначте ключ зв’язку між сутностями СТУДЕНТ та ГРУПА.
13. На основі рис. 2.26 запишіть схеми усіх відношень, визначте їхні первинні ключі.
13. На основі рис. 2.26 визначте ключі зв’язку між сутностями а) ФАКУЛЬТЕТ та КАФЕДРА; б) ВИКЛАДАЧ та СПЕЦІАЛЬНІСТЬ.
15. Що означають цілісність даних та цілісність БД?
16. Назвіть найбільш поширені операції над відношеннями. Наведіть приклади.
17. Для чого використовують нормалізацію відношень?
18. Назвіть існуючі нормальні форми і поясніть їх вимоги.
19. Наведіть приклади нормалізації відношень до 1NF, 2NF та 3NF.

107

20. Поясніть призначення схеми даних.
21. Як зобразити схему даних?
22. Які вимоги висувають до структури інформаційних об’єктів для створення схеми бази даних у реляційній СКБД?
23. Розробити схеми даних для вибраних відношень, які зображені на рис.3.22 та 3.23, проаналізувати необхідність їх нормалізації ідношень.

108
ЛІТЕРАТУРА
1 Ульман, Дж. Введение в системы баз данных [Текст] / Дж. Ульман,
Дж.Уидом.

М.: Лори, 2000, - 375 с.
2 Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных [Текст] / К. Дж. Дейт. – –
М. : Вильямс, 2000. – 848 с.
3 Диго, С. М. Базы данных: проектирование и использование [Текст]: учебник / С. М. Диго. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 592 с.
4 Карпова, Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация [Текст] : учебное пособие / Т. С. Карпова. – СПб. : Питер, 2001. – 304 с.
5 Кренке, Д. Теория и практика построения баз данных [Текст] /
Д. Кренке. – СПб. : Питер, 2005. – 859 с.
6 Марков, А. С. Базы данных. Введение в теорию и методологию
[Текст]: учебник / А. С. Марков, К. Ю. Лисовский. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 512 с.
7 Ролланд, Ф. Д. Основные концепции баз данных [Текст]/
Ф. Д. Ролланд. – М. : Вильямс, 2002,

256 с.
8 Харрингтон, Д. Разработка баз данных [Текст]/ Д. Харрингтон. – М. :
ДМК Пресс, 2005. – 272 с.
9 Хомоненко, А. Д. Базы данных : учебник [Текст]/ А. Д. Хомоненко, В.
М. Цыганков, М. Г. Мальцев. – СПб.: КОРОНА принт, 2002. – 672с.
10 Заверач, М.М. Бази даних. Інформаційні системи [Текст]: навч. посіб.
/ М. М. Заверач,, В. В Третько.

Хмельницький : ХНУ, 2007,

303 с.
13 Глушков, С.В. Базы даннях [Текст]: учебный курс / С.В. Глушков, Д.В.
Ломотько. – Харьков: Фолио, 2000. – 504 с.
14 Кагаловский, М.Р. Энциклопедия технологий баз данных [Текст] /
М.Р. Кагаловский.

М.: Финансы и статистика, 2002. – 800 с.
15 Фуфаев, Э. В. Базы данных [Текст]: учебн. пособ. / Э. В. Фуфаев, Д.
Э. Фуфаев.

М. : Академия, 2005. – 320 с.
16 Гурвиц, Г.А. Microsoft Accecc 2010. Разработка приложений на реальном примере [Текст]/ Г.А. Гурвиц. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. –
496 с.

109

ДОДАТОК.
БЛОК ТЕСТІВ ДО ТРЬОХ ТЕМ КУРСУ
1
Баллов: --/1
Поставте у відповідність поняття і їх смисл:
Степінь відношення
Кількість його кортежів/Список імен його атрибутів/
Кількість його атрибутів
Потужність відношення
Кількість його кортежів/Список імен його атрибутів/
Кількість його атрибутів
Схема відношення
Кількість його кортежів/Список імен його атрибутів/
Кількість його атрибутів


2
Баллов: --/1
Задайте первинні і зовнішній ключі двох інформаційних об"єктів Товар і
Виробник.

Первинний ключ для ТОВАР
Артикул/ Назва фірми
Первинний ключ для ВИРОБНИК Артикул/ Назва фірми
Зовнішній ключ
Артикул Назва фірми


110

3
Баллов: --/1
Поставте у відповідність пункти класифікації СКБД і відповідні типи цих
систем
за мовами
Документальні/Фактографічні/Клієнт-сервер/Файл-сервер/Замкнені/З базовою мовою централізовані/Розподілені сіткові за призначенням
Документальні/Фактографічні/Клієнт-сервер/Файл-сервер/Замкнені/З базовою мовою централізовані/Розподілені сіткові за способом доступу до даних
Документальні/Фактографічні/Клієнт-сервер/Файл-сервер/Замкнені/З базовою мовою централізовані/Розподілені сіткові за локалізацією
Документальні/Фактографічні/Клієнт-сервер/Файл-сервер/Замкнені/З базовою мовою централізовані/Розподілені сіткові за структурами даних
Документальні/Фактографічні/Клієнт-сервер/Файл-сервер/Замкнені/З базовою мовою централізовані/Розподілені сіткові

4
Баллов: --/1
Які пари термінів застосовують на різних етапах проектування БД?
Кортеж
Поле/Стовпець/Атрибут
Рядок
Поле/Стовпець/Атрибут
Запис
Поле/Стовпець/Атрибут
Екземпляр сутності Поле/Стовпець/Атрибут

5
Баллов: --/1
Що означає "інтегрованість даних" ?
Выберите один ответ. a. одні дані входять в інші як "матрьошка" (інтегровані) b. дані, які можна підсумовувати (інтегрувати) c. дані охоплюють широке коло питань предметної області


111 6
Баллов: --/1
Наведено інформаційний об"єкт СЕСІЯ. Вкажіть номер описового
атрибуту, який залежить від повного складу первинного ключа.

Выберите один ответ. a. 4 b. 5 c. 2 d. 3 e. 6 f. 1 7
Баллов: --/1
Скільки полів матиме відношення, наведене на рисунку, якщо його
перевести у
1NF
?

Выберите один ответ. a. 6 b. 2 c. 4 d. 5

112

8
Баллов: --/1
На якому етапі проектування БД створюють інфологічну модель?
Выберите один ответ. a. Коли заповнюють БД інформацією, яка логічно між собою пов"язана b. Коли розділяють предметну область на сутності та зв"язки між ними c. Вже створена БД і пояснюють логіку її будови замовнику

9
Баллов: --/1
Переведення відношення у першу форму передбачає:
Выберите один ответ. a. ключ зробити обов"язково числом b. вміст полів зробити елементарним c. перейти від складеного ключа до простого

10
Баллов: --/1
Що таке база даних?
Выберите по крайней мере один ответ: a. Набір будь-якої інформації, яка цікава та корисна людині з різних предметних областей
b. пойменована структурована сукупність даних, що відображає стан об'єктів і їх відношення в даній предметній області
c. сукупність взаємопов'язаних даних, які зберігаються разом, вона має мінімальну надмірність для використання у декількох задачах
d. Пойменована структурована інформація, яка зберігається на базовому (основному) комп"ютері мережі e. сукупність інформації про предметну область без вимог до її структури


113

11
Баллов: --/1
Що може бути багатозначним?
Выберите по крайней мере один ответ: a. сутність b. зв"зок c. атрибут


12
Баллов: --/1
Яку модель створюють першою при проектуванні БД?
Выберите по крайней мере один ответ: a. Реляційну b. інфологічну c. Сутність-зв"язок d. Даталогічну13
Баллов: --/1
Як називають домен (чи декілька доменів), який однозначно ідентифікує кожний
кортеж?
Ответ:

114

14
Баллов: --/1
Вкажіть номер графа, який відповідає сітковій моделі


Ответ:


115

15
Баллов: --/1
Таблиці можуть бути використані як реляційна база даних, якщо
виконуються подані далі умови. Скільки вимог лишні?
1. Всі рядки повинні мати одну і ту ж структуру, тобто одну і ту ж кількість атрибутів з однаковими іменами.
2. Імена стовпців повинні бути різні, а значення в кожному стовпці повинні бути однотипні (однорідні).
3. Значення атрибутів повинні бути елементарними, тобто не включати інші відношення.
3. Не може бути однакових рядків (записів) у таблиці.
5. Порядок розташування рядків у таблиці не має значення, оскільки впливає лише на швидкість доступу до рядка.
6. Повинна дотримуватися посилальна цілісність для зовнішніх ключів.
7. Таблиці повинні мати прості ключі.
8. Таблиці повинні бути між собою пов ” язані.
9. Таблиці повинні мати однакову кількість записів.
Ответ:


116
16
Баллов: --/1
Існує _____ нормальних форм. (Уведіть відповідну цифру)
Ответ:


17
Баллов: --/1
Яку модель даних підтримує СКБД MS Access?
Ответ:

18
Баллов: --/1
Надано 2 інформаційні об"єкти: Товар і Виробник. Їх треба зв"зати за
допомогою зовнішнього ключа. Назвіть об"єкт, у який треба додати поле
зовнішнього ключа?


Ответ:


117 19
Баллов: --/1
Потужність відношення - 6, а степінь відношення 5.
Скільки у відношенні може бути елементів?
Ответ:

20
Баллов: --/1
Інформаційний об"єкт Первинний перетворювач має такі атрибути:
Тип Довжина Ціна Клас точності
Виробник Серійний номер Місце установки
Який з них вибрати первинним ключем?
Выберите один ответ. a. Місце установки b. Серійний номер c. Ціна d. Довжина e. Виробник f. Клас точності g. Тип
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал