Основи проектування баз данихPdf просмотр
Сторінка2/5
Дата конвертації18.12.2016
Розмір7.52 Kb.
1   2   3   4   5
ТЕМА 2. МОДЕЛІ ДАНИХ
Питання до вивчення
2.1. Поняття про модель даних.
2.2. Класифікації моделей. Трирівнева схема подання даних.
2.3. Інфологічна модель предметної області.
2.4. Подання інфологічних моделей у вигляді ER

діаграм.
2.5.
Види даталогічних моделей.
2.1. Поняття про модель даних
Моделлю даних (Model of Data) називають спосіб відображення об'єктів предметної області, їх властивостей і взаємозв'язків.
Предметна область складається з багатьох частин (систем, фрагментів тощо). Наприклад, ПО ”ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО” можна розділити на такі частини:
- виробництво (технологічна частина);
- працівники;
- приміщення;
- транспорт.
Наступним прикладом ПО може бути ”ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ОБ’ЄКТ”, її можна розділити, наступним чином:
- вхідні матеріальні потоки;
- вихідні матеріальні потоки;
- тип технологічного процесу;
- обладнання.
У п. 1.1 було сказано, що предметні області бувають більш і менш об’ємними (широкими). Наведені приклади ілюструють це ще раз.

30
Видно, що названі великими літерами містять ті, які наведені як їхні складові.
У свою чергу, кожна з частин предметних областей складається з множини певних об’єктів та процесів, до яких причетні численні користувачі з власними виробничими задачами.
Якщо модель даних не буде правильною, то створена на її основі БД, не зможе ефективно обробляти інформацію.
2.2. Класифікація моделей даних. Трирівнева схема подання даних
У процесі створення БД прийнято розглядати предметну область послідовно у вигляді таких подань:
- у тому виді, як ПО реально існує;
- у тому виді, як цю ПО сприймає проектувальник БД;
- у виді певних символів.
Про цей перелік подань кажуть, що розглядають саму реальність,
опис реальності та дані, які відображають цей опис. Названим поданням відповідають певні моделі даних.
Існують різноманітні підходи до класифікації моделей даних.
Згідно з однією розглядають дві категорії: концептуальні моделі та моделі реалізації.
Концептуальна (понятійна, смислова) модель (conceptual Model) відбиває логічну природу даних, тобто уявлення про них основних користувачів.
Модель цього типу має подавати інформацію про предметну область у вигляді, незалежному від СКБД. Таку модель використовують на початку проектування автоматизованої інформаційної системи

при створенні її концепції.

31
Головне призначення концептуальної моделі – смисловий опис предметної області, подання інформації про неї в зручній для користувача формі, а подробиці організації фізичного збереження даних він може і не знати. Дуже часто замість слова ”смисловий” вживають слово
семантичний”, від грецького слова semantikos – ”той, що визначає
(означає)”.
Ця модель розглядає основні логічні об'єкти (сутності) ПО та зв'язки між ними, необхідні та достатні для ефективного застосування інформації з точки зору користувача. Фахівці називають її інформаційно – логічною
моделлю, або просто інфологічною (infological Model).
Модель реалізації, на відміну від концептуальної, спрямована на відбиття способу представлення (синтаксису) даних у БД, тобто пов’язана з типом СКБД. Вона відображає те, яким чином мають бути реалізовані структури даних для адекватного відбиття семантики моделі. До моделей реалізації БД відносять ієрархічну, сіткову, реляційну та об'єктно- орієнтовану. Моделі реалізації за рівнем абстракції розділяють на зовнішні,
внутрішні та фізичні.
Таку класифікацію можна відобразити схемою, поданою на рис. 2.1.
Інфологічна модель ПО
Модель реалізації
:
- зовнішня
;
- внутрішня
;
- фізична
Користувачі
Рис.2.1. Схема моделювання зі структурою ”інфологічна модель – модель реалізації”

32
Розглянемо також іншу класифікацію моделей даних, яка використовує схожу термінологію з дещо зміненим смислом.
Комітет стандартів і норм (Standards Planning and Requirements
Committee

SPARC) Національного інституту стандартизації США
(American National Standards Institute ANSI) запропонував трирівневий підхід до подання даних при побудові СКБД.
Так звана модель ANSI — SPARC не стала стандартом, але її використовують для розуміння функціональних особливостей СКБД.
Модель ANSI — SPARC виділяє три моделі у відповідності з рівнями абстракції: зовнішню, концептуальну та внутрішню (див. рис. 2.2.). Рівень, на якому дані сприймає користувач

зовнішній (external Level), операційна система і СКБД сприймають дані на внутрішньому рівні
(internal Level). Концептуальний рівень (conceptual Level) подання даних призначений для відображення зовнішнього рівня на внутрішній (тому його іноді називають допоміжним). Для відбиття проблем реалізації БД, специфічних для обраної СКБД у внутрішній моделі, до цих рівнів абстракції додається ще один – фізичний.
Загальний опис БД називають схемою БД. Тому зазначені у ANSI —
SPARC моделі три рівні іноді називають трьома схемами.
Детальніше розглянемо визначені ANSI та наведені на рис. 2.2 рівні абстракції подання даних.
Зовнішній рівень

це рівень розуміння даних користувачем (зовнішнє
подання даних). Кожна група користувачів виділяє в модельованій предметній області, спільній для всієї установи, необхідні саме для неї дані. Опис БД, необхідний окремій групі користувачів або орієнтований на певний аспект ПО, називають підсхемою.

33

БД
Внутрішній рівень
Концептуальний рівень
Зовнішній рівень
ПП
1
ПП
2
ПП
N
Користувачі
СКБД
Групи користувачів
Рис. 2.2. Структура моделі ANSI — SPARC
Концептуальний рівень є проміжним і забезпечує подання всієї
інформації бази даних в абстрактній формі. Опис БД на цьому рівні є результатом концептуального проектування, яке передбачає аналіз
інформаційних потреб усіх користувачів. Таким чином, концептуальна
схема – це узагальнений логічний опис всіх даних і відношень між ними,
інакше – логічна структура всієї бази даних. Для кожної бази даних є тільки одна концептуальна схема, яка визначає наступне: сутності та атрибути; зв'язки між сутностями; обмеження, що накладаються на дані; семантична інформація про дані, вона повинна також забезпечувати безпеку і підтримку цілісності даних.

34
Внутрішній рівень абстракції відображає внутрішнє розуміння даних. Внутрішня схема передбачає опис фізичної реалізації бази даних і призначений для досягнення оптимальної продуктивності і забезпечення економного використання дискового простору. На внутрішньому рівні зберігається інформація про розподіл дискового простору для зберігання даних і індексів, подробиці збереження записів (з вказівкою реальних розмірів елементів даних, що зберігаються); відомості про розміщення записів, стискання даних, вибрані методи їх шифрування. Для кожної бази даних існує тільки одна внутрішня схема.
Внутрішня схема СКБД встановлює відповідність між трьома типами схем різних рівнів.
Нижче за внутрішній рівень знаходиться фізичний рівень, який контролюється операційною системою, але під керівництвом СКБД. Він має індивідуальні риси для кожної системи.
Проектувальники фізичної бази даних працюють тільки з відомими операційній системі елементами. Проте функції СКБД і операційної системи на фізичному рівні не цілком чітко розділені і можуть варіюватися від системи до системи.
Фізична модель (physical Model) даних оперує категоріями, що стосуються організації зовнішньої пам'яті і структур зберігання у даному операційному середовищі. Сучасні фізичні моделі використовують різні методи розташування даних, які базуються на файлових структурах: це файли прямого й послідовного доступу, індексні, інвертовані та взаємозалежні файли, файли, що використовують різні методи хешування тощо. Сучасні СКБД використовують також сторінкову організацію даних.
Фізичні моделі даних, засновані на сторінковій організації, є найбільш перспективними.

35
Основним призначенням трирівневої моделі (інакше кажуть - архітектури) є забезпечення незалежності від даних. Сутність цієї незалежності полягає в тому, що зміни на нижніх рівнях ніяк не впливають на верхні рівні. Розрізняють два типи незалежності від даних: логічну і фізичну.
Логічна незалежність від даних означає повну захищеність зовнішніх схем від змін, що вносяться до концептуальної схеми. Такі зміни концептуальної схеми, як додавання або видалення нової сутності, атрибутів або зв'язків, повинні здійснюватися без необхідності внесення змін у вже існуючі зовнішні схеми для інших груп користувачів.
Фізична
незалежність
від даних
означає захищеність
концептуальної схеми від змін, що вносяться до внутрішньої схеми. Такі зміни внутрішньої схеми, як використання різних файлових систем або структур зберігання, різних пристроїв зберігання, модифікація індексів або хешування, повинні здійснюватися без необхідності внесення змін в концептуальну або зовнішню схеми.
СКБД підтримує певну модель даних ПО і відображає її у відповідні структури фізичної бази даних.
Модель даних, яку підтримує СКБД на логічному рівні, визначається трьома компонентами:
- припустимою структурою даних, різноманітністю і кількістю типів об'єктів, які можна описати за допомогою моделі;
- множиною припустимих операцій над даними;
- обмеженнями для контролю цілісності.

36
Таким чином здійснюється інформаційне моделювання ПО в пам'яті
ЕОМ. Мова програмування СКБД містить засоби опису як внутрішньої схеми, так і створення прикладних програм.
Треба відрізняти опис БД (її схему) від власне БД. Схему створюють на етапі проектування БД і змінюють її дуже рідко. Власне БД містить
інформацію, яка у процесі роботи весь час змінюється. Отже, одній і тій самі схемі можуть відповідати різні стани БД.
Узгодити дві описані класифікації можна, якщо розглядати концептуальну модель першої класифікації як зовнішній рівень абстракції у класифікації ANSI.
Оскільки моделі даних досить численні, то краще навести одну з їх найбільш детальних та повних класифікацій у вигляді схеми ( рис. 2.3).
Якщо попередні категорії моделей порівняти з класифікацією, поданою на рис. 2.3, то стає зрозумілим, що моделі реалізації охоплюють даталогічні та фізичні моделі.
Концептуальна (інфологічна) модель не залежить ні від програмного, ні від апаратного забезпечення автоматизованої
інформаційної системи. Зовнішня та внутрішня моделі не залежать від апаратного забезпечення. Фізична модель залежить як від програмного, так
і від апаратного забезпечення.

37

Моделі даних
Ієрархічна
Сіткова
Реляційна
Бінарних асоціацій
Орієнтовані на формат документа
Інфологічні моделі
Модель сутність зв
`
язок
(ER)
Діаграми
Бахмана
Даталогічні моделі
Фактогра
- фічні моделі
Докумен
- тальні моделі
Фізичні моделі
Основані на сторінково
- сегментній організації
Основані на файлових структурах
Дескрип
- торні моделі
Тезаурусні моделі
Теоретико
- графові
Теоретико
- кількісні
Об
`
єктно
- орієнтовані
Рис. 2.3. Схема класифікації моделей даних

38
2.3. Інфологічна модель предметної області
Проектувальники
інфологічної моделі розглядають модель предметної області у вигляді „сутність

зв'язок” (entity – relationship
model, ER – model), запропоновану Петером Пін-Шен Ченом у 1976 р. Цей вид моделі не орієнтований на конкретні програмні та технічні засоби і призначений для логічного подання даних. При її створенні звичайно розглядають 3 основні конструктивні одиниці, а саме
- сутність;
- атрибут;
- зв'язок.
Довільний фрагмент предметної області представляють як множину
сутностей, між якими існує деяка множина зв'язків.
Сутність (Entity) – це об'єкт будь-якої природи (реальний або уявний), що може бути ідентифікований певним способом, який вирізняє його від інших об’єктів.
Розрізняють такі поняття, як тип (клас) сутності й екземпляр
сутності. Тип сутності (Entity Set) - множина однорідних особистостей, предметів, подій тощо, які мають однакові властивості та виступають як дещо ціле.
Екземпляр сутності (Entity Instance, Entity Occurrence) – це окрема особистість, предмет, подія, тощо. Наприклад, сутність – ПЕРВИННИЙ
ПЕРЕТВОРЮВАЧ
СИГНАЛІВ, екземпляр
сутності
– хромель

копелева термопара, термометр опору, трубка Бурдона тощо.
Сутність може бути залежною від існування іншої сутності (Existence
dependent).

39
Наприклад, сутність РЕГУЛЯТОР залежить від існування сутності
АВТОМАТИЧНА
СИСТЕМА
КЕРУВАННЯ.
Сутність
СХЕМА
АВТОМАТИЗАЦІЇ залежить від сутності ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ВИРОБНИЦТВА.
Сутність може бути незалежною від існування іншої сутності
(Existence independent). Наприклад, сутність РЕМОНТ КВП і А
(контрольно-вимірювальних приладів і автоматики) може не залежати від сутності ФІРМА ПО РЕМОНТУ КВП і А, якщо ці прилади лагодитимуть фахівці того виробництва, на якому їх використовують.
Одна сутність може бути обов’язковою або необов’язковою для іншої
(іноді в цьому контексті кажуть про клас належності сутності). Участь сутності у зв’язку з іншою сутністю необов’язкова тоді, коли один екземпляр однієї сутності не вимагає наявності відповідного екземпляра
іншої сутності у кожному окремому зв’язку.
Наприклад, сутність ГРУПА обов’язкова для сутності СТУДЕНТ, оскільки кожний студент входить у склад якоїсь груп. Сутність
ВИКОНАВЧИЙ МЕХАНІЗМ обов’язкова для сутності АВТОМАТИЧНА
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ. Сутність ВИКЛАДАЧ обов’язкова для сутності
СТУДЕНТ, оскільки викладач навчає студентів, оцінює результати їх самостійної роботи, проводить заліки та екзамени.
Сутність може бути необов’язковою по відношенню до іншої.
Наприклад, сутність
СТУДЕНТ необов’язкова для сутності
СПІВРОБІТНИК КАФЕДРИ, оскільки не кожний співробітник працює зі студентами.
Сутність називають слабкою (залежною), якщо вона не може
існувати без якоїсь пов’язаної з нею сутністю. Наприклад, сутність ЦЕХ
КВП і А не може існувати без сутності КВП і А. КАФЕДРА не може

40
існувати без сутності ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД.
Атрибут
(Attribute)

це поіменована логічно неподільна властивість (характеристика) сутності. Для сутності ПЕРВИННИЙ
ПЕРЕТВОРЮВАЧ СИГНАЛІВ атрибутами можуть бути Назва, Нижнє
значення вимірюваної величини, Верхнє значення вимірюваної величини,
Нижнє значення вихідного сигналу, Верхнє значення вихідного сигналу,
Завод - виготовник, Ціна.
Для кожного атрибуту є безліч значень, наприклад, для атрибуту
Прізвище значеннями є “Гейтс”, “Шевченко”,

Паскаль”. Атрибути називають ще інформаційними елементами. Припустиму потенціальну множину значень одного атрибута (тип даних та можливий діапазон значень) називають доменом.
Сутність фактично є множиною атрибутів, що описують властивості всіх елементів даної сутності.
Розглянемо типи атрибутів та їхні зв’язки із сутністю.
Сутність може володіти тільки одним значенням якоїсь властивості.
Наприклад, кожна людина може мати тільки одну дату народження. Такі властивості називають однозначними (single - valued Attribute). Інші властивості можуть мати одночасно декілька значень для одного об'єкта, їх називають багатозначними (multi - valued Attribute).
Наприклад, при описі сутності ФАХІВЕЦЬ фіксують такі властивості, як вищі навчальні заклади, які він закінчив, та володіння
іноземними мовами. Оскільки фахівець може закінчити декілька навчальних закладів та володіти декількома іноземними мовами,то визначимо ці властивості як багатозначні.
Деякі властивості є сталими, їхні значення не змінюються з часом.
До них належать дати народження, захисту диплому, закінчення інституту

41 тощо. Такі властивості називають статичними, а ті властивості, значення яких можуть змінюватися з часом – динамічними. До останніх належать адреси, прізвища, місця роботи.
Іншою характеристикою властивості є ознака того, чи притаманна ця властивість усім елементам сутності даного класу або тільки деяким.
Наприклад, одні фахівці можуть мати атрибут Вчений ступінь, а інші його не мають. Такі властивості називають умовними.
При інфологічному моделюванні атрибути поділяють на прості
(simple Attribute) та складені (composite Attribute).
Прикладами складених атрибутів можуть бути Адреса, що складається з назв Міста, Вулиці, номерів Будинку і Квартири, і Дата
народження, що складається з Числа, Місяця і Року.
Атрибути класифікують також за належністю до одного з трьох різних типів: описові, вказівні, допоміжні. Описові атрибути

це факти, внутрішньо притаманні кожному екземпляру сутності. Атрибути, що вказують, (вказівні атрибути) використовують для надання імені чи позначення екземплярам сутності.
Допоміжні
атрибути використовуються для зв'язку екземпляра однієї сутності з екземпляром
іншої.
Нарешті, можуть існувати похідні атрибути (derived Attribute), тобто атрибути, які не треба зберігати у БД, а можна отримати за допомогою певного алгоритму.
Наприклад, вік співробітника
Співробітник_Вік можна отримати як різницю між поточною датою та датою народження (Співробітник_Датанар).
Інший приклад - час наступної повірки засобу автоматизації можна визначити схожим чином: до дати уведення засобу в експлуатацію треба додати тривалість роботи між профілактичними заходами.

42
Зв'язок (Relationship)– це спосіб, за допомогою якого відображають відношення між сутністю та атрибутами, а також між декількома сутностями.
Зв’язки характеризують
типом,
направленістю,
степенем,
потужністю, обов’язковістю. Їм надають імена.
Для позначення типу зв’язку використовують термін зв’язнісь
(Connectivity). Зв’язнісь відображає одноразовість чи багаторазовість участі екземпляра сутності у зв’язку. Типи бувають одно - та багатозначні.
За направленістю зв’язки поділяють на одно- та двонаправлені.
Розглянемо визначення зв’язків за направленістю та приклади з урахуванням зв’язності.
Однонаправлений зв'язок має наступні типи:
- однозначний, коли одному екземпляру сутності А відповідає точно один екземпляр сутності В, а зворотний зв'язок не визначений, наприклад,
КОМП’ЮТЕР

БЛОК
ЖИВЛЕННЯ,
СИСТЕМА
ПІДГОТОВКИ СТИСЛОГО ПОВІТРЯ → ФІЛЬТР СТИСЛОГО ПОВІТРЯ,
СТІЛЬНИКОВИЙ ТЕЛЕФОН → ДИСПЛЕЙ, СТУДЕНТ → СТИПЕНДІЯ,
КЕРІВНИК

СПІВРОБІТНИК,
ДИПЛОМНИЙ
ПРОЕКТ
ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
“АВТОМАТИЧНЕ
УПРАВЛІННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ” → СХЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ.
- багатозначний, коли одному екземпляру сутності А відповідає декілька екземплярів сутності В, зворотний зв'язок теж не визначений, наприклад, КОМП’ЮТЕР ІНТЕГРАЛЬНА СХЕМА, ПРОЕКТ
СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ КРЕСЛЕННЯ, КРЕДИТ ПЛАТІЖ.
Двонаправлений зв'язок передбачає такі типи:
-
однозначний зв'язок “1:1” („один до одного”) - одному екземпляру сутності А відповідає тільки один екземпляр сутності В і навпаки,

43
- наприклад,
ДЕКАН

ФАКУЛЬТЕТ,
КОМП’ЮТЕР

ВІДЕОПРОЦЕСОР, МІКРОПРОЦЕСОР

ОПЕРАТИВНА ПАМ’ЯТЬ,
КОМП’ЮТЕР

МАТЕРИНСЬКА
ПЛАТА,
ОДНОКОНТУРНА
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

РЕГУЛЯТОР, РЕГУЛЯТОР

ЗАКОН
КЕРУВАННЯ.
-
багатозначні зв'язки: а) “1:М” (

один до багатьох”)
- одному екземпляру сутності А відповідає М екземплярів сутності В, а М екземплярам сутності В відповідає тільки один екземпляр сутності
А, наприклад
ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА,
СИСТЕМА
АВТОМАТИЗАЦІЇ
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ОБ’ЄКТ
КЕРУВАННЯ (ТОК)
РЕЖИМНИЙ ПАРАМЕТР, СТУДРАДА
ФАКУЛЬТКЕТУ
СТУДЕНТ.
б)“N:M” (

багато до багатьох”), тобто N екземплярам сутності А відповідає М екземплярів сутності В і навпаки, наприклад, ВИКЛАДАЧ
СТУДЕНТ, СТУДЕНТ
ПРЕДМЕТ, СПІВРОБІТНИК
РОБОЧА ГРУПА, ЗАВОД – ВИГОТОВНИК
ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ
АВТОМАТИЗАЦІЇ.
Зв'язки типу “1:1” зустрічаються частіше всього при розділенні доступу користувачів до певної інформації в базі даних і для створення різних зовнішніх уявлень для додатків БД. Наприклад, у бухгалтерії є
інформація про зарплату співробітника та його табельний номер, а у відділі кадрів – тільки його табельний номер і посада. Зв'язок типу ”1:М” використовують для відображення ієрархічних зв'язків між різними сутностями.
Степінь (вимірність, порядок, арність) зв’язку (Relationship Degree) вказує на кількість пов’язаних сутностей.

44
Унарний зв’язок відповідає випадку, коли є рекурсія сутності саму на себе. При бінарному зв’язку задіяні дві сутності, при тернарному

три і т.д.
Потужність (кардинальність) зв’язку (Cardinality) вказує на певну кількість екземплярів однієї сутності, пов’язаних з одним екземпляром
іншої сутності. Зазвичай вказують найменше і найбільше значення потужності , які називають показниками кардинальності.
Обов’язковість зв’язку випливає з такої властивості сутності, як
клас належності (сутність обов’язкова або необов’язкова). Тоді і зв’язок може бути обов’язковим або необов’язковим.
2.4. Подання інфологічних моделей у вигляді ER - діаграм
Дуже важливою властивістю моделі “сутність

-зв'язок” є те, що вона може бути подана у вигляді графічної схеми (ERдіаграми, ERD), зокрема ії часто реалізують у CASE – системах (Computer

Aided Systems
Engineering). Це значно полегшує аналіз предметної області і проектування
БД.
Існує декілька стандартизованих нотацій

способів позначення елементів на діаграмі “сутність

зв'язок”, кожна з яких має свої позитивні риси.
Розглянемо дві нотації

Пітера Чена (Peter Chen) та ”пташина лапка” (Crow’s Foot Model), яка запропонована К.В. Бахманом (C.W.
Bachman). Позначення, які використовують при їх застосуванні, наведено на рис. 2.4.
В обох нотаціях сутність зображують на схемі прямокутником, у полі якого вказують її ім’я (в однині, в основному великими літерами).

45
Для більшої конкретики всередині можуть вказувати і приклад екземпляра сутності.
Зв’язки між сутностями позначають лініями і надають їм імена. Для назв зв’язків використовують дієслова. У моделі Чена для назви зв’язку в середину лінії зв’язку між сутностями уводять графічний елемент (ромб) з текстом, що описує тип зв'язку. В нотації ”пташина лапка” назву вказують в розриві чи біля лінії.
Cутність
Лінія звязку
Зв'язок
Сторона «1»
Сторона «М»
Складна сутність
Слабка сутність
Чен
“Пташина лапка”
Необоязковість
1
М
Рис. 2.4. Позначення елементів на ER – діаграмах Чена і ”пташина лапка”
У моделі Чена при зображеннях типів зв’язу при частині, що відповідає “1” пишуть цю цифру, а при частині, що відповідає ”M

цю літеру.
У нотації ”пташина лапка” для “1” використовують риску, що вертикально перекреслює лінію зв’язку, для ”M

зображення

46 трипальцевої пташиної лапки (звідки і походить назва нотації). Для зв’язку
N:M у цій нотації ”лапки” стоять на обох кінцях лінії зв’язку.
На рис. 2.5 подано ER

діаграму для опису зв’язку між сутностями
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА
КЕРУВАННЯ (1:M) в обох нотаціях. Зв’язок матиме смисл містить, тобто СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ містить АВТОМАТИЧНУ
СИСТЕМУ КЕРУВАННЯ.
СИСТЕМА
АВТОМАТИЗАЦІЇ містить
АВТОМАТИЧНА
СИСТЕМА
КЕРУВАННЯ
1
M
СИСТЕМА
АВТОМАТИЗАЦІЇ
АВТОМАТИЧНА
СИСТЕМА
КЕРУВАННЯ
а)
б)
містить
Рис. 2.5. ER

моделі для зв’язків між сутностями СИСТЕМА
АВТОМАТИЗАЦІЇ та АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ в нотаціях: а) Чена, б) ”пташина лапка”
На рис. 2.6 зображено ER

діаграму для опису зв’язку між сутностями ЗАВОД – ВИГОТОВНИК
ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ
АВТОМАТИЗАЦІЇ (N:M) в обох нотаціях. Зв’язок матиме смисл
виготовляє, тобто ЗАВОД – ВИГОТОВНИК виготовляє ТЕХНІЧНИЙ
ЗАСІБ АВТОМАТИЗАЦІЇ.
ЗАВОД –
ВИГОТОВНИК
виготовляє
ТЕХНІЧНИЙ
ЗАСІБ
АВТОМАТИЗАЦІЇ
N
M
ЗАВОД –
ВИГОТОВНИК
ТЕХНІЧНИЙ
ЗАСІБ
АВТОМАТИЗАЦІЇ а)
б)
виготовляє
Рис. 2.6. ER

моделі для зв’язків між сутностями ЗАВОД – ВИГОТОВНИК та
ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ АВТОМАТИЗАЦІЇ
в нотаціях: а) Чена, б) ”пташина лапка”

47
Зупинимось на зображенні потужностей зв’язку. Потужність зв’язку показує інтервал кількості можливих входжень сутності в зв'язок, тому кожний зв'язок має 2 показники цієї властивості. Їх розташовують біля позначення сутності.
У моделі Чена потужність позначають парою чисел в форматі (x, y), де x – мінімальне, а y – максимальне значення потужності.
Для обов’язкової сутності мінімальна потужність зв’язку дорівнює 1.
На рис. 2.7 и 2.8 зображено ER – діаграми у відповідних нотаціях для сутностей ПРОФЕСОР та ГРУПА і назви зв’язку “навчає”. На діаграмах показано способи зображення зв’язностей і потужностей зв’язків у цих нотаціях. Наприклад, потужність (1,4), яка розташована біля ПРОФЕСОР у зв’язку ”ПРОФЕСОР навчає ГРУПУ” означає, що професор веде заняття хоча б в одній групі, але не більше ніж у чотирьох групах. Якби потужність описувалась (1, M), то це означало б, що немає обмежень на кількість груп, з якими може працювати один професор.
Потужність (1,1), розташована біля сутності ГРУПА, вказує на те, що в кожній групі вести заняття може тільки один професор (не більше і не менше).
У стандартній моделі ”пташина лапка“ числовий діапазон значень потужностей не відображають. Максимальне значення 4 у діапазоні (1,4) відображено у цій нотації як “багато”.

48
навчає
ПРОФЕСОР
1
ГРУПА
M
(1,4)
(1,1)
типи
(зв'язності)
потужності
Рис. 2.7. Діаграма Чена з прикладами зображень зв’язностей і потужностей
ПРОФЕСОР
ГРУПА
типи
(зв'язності)
потужності
навчає
Рис. 2.8. Діаграма ”пташина лапка“
з прикладами зображень зв’язностей і потужностей
Іншою важливою характеристикою зв'язку є обов'язковість. Ця характеристика пов’язана з класом належності сутності, тобто тим, що ця сутність може бути необов’язковою по відношенню до іншої. Розглянемо приклад.
Нехай є дві сутності СПІВРОБІТНИК та ВІДДІЛ. Перша пов’язана з другою зв’язком з іменем “керує”. У кожному відділі обов'язково повинен бути керівник, тому кожній сутності ВІДДІЛ при такому зв’язку неодмінно повинна відповідати сутність СПІВРОБІТНИК.

49
Однак, не кожен співробітник є керівником відділу, отже для даного зв'язку не кожна сутність СПІВРОБІТНИК має асоційовану з нею сутність
ВІДДІЛ. Отже, сутність СПІВРОБІТНИК має обов'язковий клас
належності.
У діаграмах Чена і ”пташина лапка“ не обов’зковий зв’язок зображують невеликим колом з боку необов’язкової сутності. Для неї мінімальне значення потужності зв’язку дорівнює 0.
У нашому прикладі біля сутності СПІВРОБІТНИК на лінії зв’язку треба зобразити риску, а біля сутності ВІДДІЛ зобразити коло (рис. 2.9а).
Інший приклад

сутності СПІВРОБІТНИК ЦЕХУ КВП і А та
ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ АВТОМАТИЗАЦІЇ із зв’язком ”ремонтує“.
Необов’язковою сутністю є ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ АВТОМАТИЗАЦІЇ оскільки не кожний співробітник цеху КВП і А має за обов’язок виконувати саме ремонт (див. рис. 2.9б).
СПІВРОБІТНИК
керує
ВІДДІЛ
а)
СПІВРОБІТНИК
ЦЕХУ КВП і А
ремонтує
ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ
АВТОМАТИЗАЦІЇ
б)
Рис. 2.9. ER - діаграми з необов’язковим типом зв’язку: а) сутності СПІВРОБІТНИК і ВІДДІЛ; б) сутності СПІВРОБІТНИК ЦЕХУ КВП і А та ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ
АВТОМАТИЗАЦІЇ
На рис. 2.10. зображені способи зображення типів зв’язків і потужностей у нотації “пташина лапка”.

50
(0,N)
(1,N)
(0,1)
(1,1)
Рис. 2.10. Типи і потужності зв’язків у нотації “пташина лапка”
Повернемось до сутностей СПІВРОБІТНИК та ВІДДІЛ і розглянемо потужність зв’язків. Співробітник може зовсім не керувати відділом, тоді мінімальне значення потужності зв’язку для нього 0, або може бути керівником тільки одного відділу, тоді максимальне значення потужності дорівнює 1.
Такий зв'язок можна описати як 0,1:1,1, і саме цей опис задаватиме
кардинальності зв'язку, тобто кількість екземплярів зв'язаної сутності, з
якою зв'язаний кожний екземпляр головної сутності.
Розглянемо ще один зв’язок між сутностями СПІВРОБІТНИК та
ВІДДІЛ, а саме, ”працює “. У кожному відділі може працювати довільна кількість співробітників, але співробітник може працювати тільки в одному відділі. Для СПІВРОБІТНИК при такому смислі зв’язку потужність запишемо (1,1), а для ВІДДІЛ при необов'язковому класі належності вона (0,1).
Загальна ER – діаграма для обох аспектів зв’язку між сутностями
СПІВРОБІТНИК та ВІДДІЛ наведені на рис. 2.11.
СПІВРОБІТНИК
ВІДДІЛ
керує
працює у
СПІВРОБІТНИК
керує
ВІДДІЛ
працює у
M
1 1
Рис. 2.11. ER – діаграми для зв’язків між сутностями СПІВРОБІТНИК та ВІДДІЛ а) нотація Чена, б) нотація
“пташина лапка”

51
Позначення зв'язку типу 1:N (СПІВРОБІТНИК - працює у - ВІДДІЛ),
1,1:0,N (кожний співробітник працює лише у одному відділі, 1:1, кожний відділ може нараховувати скільки завгодно співробітників, у тому числі жодного, 0:N).
Необхідно також враховувати клас приналежності сутностей. Кожен співробітник повинен працювати в якомуcь відділі, але не кожен відділ
(наприклад, новий) повинен мати хоча б одного співробітника. Тому сутність ВІДДІЛ має обов'язковий, а сутність СПІВРОБІТНИК необов'язковий класи належності.
Останньою розглянемо зв’язність N:М. Кожна з асоційованих сутностей може бути представлена будь-якою кількістю екземплярів.
Нехай для розробки проекту модернізації системи автоматизації та підвищення якості продукції створено робочі групи, у кожну з яких входять співробітники різних відділів.
Кожен співробітник може входити у декілька, M (у тому числі й у жодну) робочих груп, а кожна група повинна мати не менше одного співробітника, тобто N. ER – діаграма у нотації “пташина лапка” наведена на рис. 2.12а.
Розглянемо ще приклад. Певні співробітники цеху КВП і А можуть обслуговувати по декілька ТЗА, у той же час, начальник цеху та деякі інші співробітники обслуговуванням не займаються. На рис. 2.12б наведено відповідні ER – діаграми.

52
СПІВРОБІТНИК
РОБОЧА
ГРУПА
входить до складу а)
СПІВРОБІТНИК
ЦЕХУ КВП і А
ТЕХНІЧНИЙ
ЗАСІБ
АВТОМАТИЗАЦІЇ
обслуговує
б)
Рис. 2.12. ER – діаграма у нотації “пташина лапка” для зв’язності N:М а) між сутностями СПІВРОБІТНИК і РОБОЧА ГРУПА; б) між сутностями СПІВРОБІТНИК ЦЕХУ КВП і А та ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ
АВТОМАТИЗАЦІЇ
Нехай існування сутності A залежить від існування сутності B
(кажуть, що сутність A “слабка”, а сутність B

“сильна”). Так, розглянемо зв'язок між сутностями РОБОЧА_ГРУПА та КОНТРАКТ. Робочу групу створюють тільки після того, як буде підписаний контракт із замовником, і вона припиняє своє існування після виконання контракту. Таким чином, сутність РОБОЧА_ГРУПА є слабкою (залежною) від сутності
КОНТРАКТ.
На рис. 2.13 а,б наведемо приклади ER – діаграм з залежною сутністю для сутностей РОБОЧА_ГРУПА та КОНТРАКТ.
РОБОЧА ГРУПА
виконує
КОНТРАКТ
1 1
КОНТРАКТ
виконує
РОБОЧА ГРУПА
а)
б)
Рис. 2.13. Приклади ER – діаграм з залежною сутністю для сутностей РОБОЧА ГРУПА та КОНТРАКТ: а) нотація Чена, б) нотація “пташина лапка”

53

Іншим прикладом є взаємодія сутностей ПРОЕКТ СИСТЕМИ
АВТОМАТИЗАЦІЇ та ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ АВТОМАТИЗАЦІЇ. Без розробленого проекту неможна з’ясувати, які саме ТЗА будуть використані у системі автоматизації. Тільки по завершенні робіт над проектом, зокрема після складання замовної специфікації на ТЗА можна закуповувати пристрої автоматизації. Відповідна ER – діаграма наведена на рис. 2.14 у нотації Чена.
ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ
АВТОМАТИЗАЦІЇ
передбачено
ПРОЕКТ СИСТЕМИ
АВТОМАТИЗАЦІЇ
M
1
ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ
АВТОМАТИЗАЦІЇ
Рис. 2.14. Приклади ER – діаграм з залежною сутністю для сутностей ТЕХНІЧНИЙ
ЗАСІБ АВТОМАТИЗАЦІЇ та ПРОЕКТ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Кардинальність зв'язку з боку сильної сутності завжди буде (1,1). Клас належності і степінь зв'язку для залежної сутності можуть бути будь- якими. Для прикладу припустимо, що хімічне підприємство використовує декілька банківських кредитів. Виділимо сутність КРЕДИТ, запишемо біля неї в дужках позначення можливих атрибутів
КРЕДИТ (Номер_Договору, Сума, Термін_Погашення, Банк).
По кожному кредиту повинні здійснюватися платежі в рахунок його погашення. Тому виділимо сутність ПЛАТІЖ і запишемо її атрибути
ПЛАТІЖ (Дата, Сума).
Розглянемо зв'язки між КРЕДИТ і ПЛАТІЖ. У тому випадку, коли одержання запланованого кредиту скасовується, інформація про нього повинна бути вилучена з бази даних. Відповідно, повинні бути вилучені і всі відомості про планові платежі по цьому кредиту. Таким чином, сутність
ПЛАТІЖ залежить від сутності КРЕДИТ. Діаграма для сутностей ПЛАТІЖ
і КРЕДИТ наведено на рис.2.15.

54
Платіж здійснюється по
Кредит
Рис. 2.15. ER

діаграма для зв’язку між сутностями КРЕДИТ та ПЛАТІЖ
Розглянемо тепер позначення атрибутів на ER – діаграмах.
Нотація Чена подає атрибути у вигляді овалів, з’єднаних з прямокутниками сутностей, прямими лініями. В овал вписують імена атрибутів (рис.2.16). Багатозначні атрибути позначають подвійною лінією, а похідні

пунктирною.
Регулятор
Кількість каналів керування
Тип вихідного сигналу
Тип вхідного сигналу
1
Виробник
Рис. 2.16. Зображення атрибутів у нотації Чена
У нотації “пташина лапка” імена атрибутів вписують у прямокутники, приєднані знизу до прямокутників відповідних сутностей.
Багатозначні та похідні атрибути у цій нотації спеціальним чином не виділяють. На рис. 2.17 наведено зображення атрибутів у нотації “пташина лапка”.
Регулятор
Тип вхідного сигналу
Тип вихідного сигналу
Кількість каналів крування
Виробник
Рис. 2.17. Зображення атрибутів у нотації “пташина лапка”

55
При інфологічному моделюванні, як було сказано раніше, використовують й інші нотації, з доволі різноманітними способами позначення атрибутів. Оскільки етап визначення властивостей сутностей дуже відповідальний розглянемо ці способи.
Типи атрибутів відображають різними типами ліній зі стрілками та літерами. Для зображення однозначних властивостей використовують одинарну стрілку, а для багатозначних властивостей

подвійну.
Для позначення динамічних і статичних властивостей пишуть літери
D і S над відповідною лінією зв’язку.
Для позначення складеної властивості зображують прямокутник, з якого виходять лінії, що сполучають його з позначеннями окремих елементів, які формують цю властивість.
Умовні атрибути сполучають з сутністю пунктирною лінією.
На рис. 2.18 умовно зображено сутність ФАХІВЕЦЬ з позначенням властивостей (див. п. 2.3).

56
ФАХІВЕЦЬ
П.І.П
Табельний номер
Рік народження
Освіта
Вчений ступінь
Іноземна мова
Адреса
S
S
S
D
D
D
D
Країна
Місто
Вулиця
Будинок
Квартира
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Рис.2.18. Приклад подання атрибутів для сутності ФАХІВЕЦЬ
Узагальнюючи викладений матеріал для формалізації інфологічного моделювання виділимо такі етапи:
1)
визначення задач, які будуть розв’язуватися автоматизованою БД;
2)
виокремлення сутностей, що становлять інтерес;
3)
формування груп взаємопов’язаних сутностей;
4)
визначення типів сутностей;
5)
визначення властивостей зв’язків: зв'язностей, кардинальностей і обов'язковості (умовності) зв'язків;

57

6)
визначення атрибутів і наборів їхніх значень;
7)
організація даних у вигляді моделі “сутність-зв'язок”;
8)
формулювання зв'язків з точки зору кожної сутності, що бере в них участь;
9)
виділення багатозначних атрибутів та вибір способу заміни їх однозначними (уведення додаткових сутностей, якщо це потрібно);
10)
визначення типів сутностей;
11)
вибір нотації для представлення моделі;
12)
нанесення на діаграму сутностей, під'єднання до них атрибутів з урахуванням типів;
13)
позначення зв'язків та їх параметрів;
14)
остаточна побудова ER-діаграми.
2.5. Види даталогічних моделей
Інфологічні моделі даних використовують на початкових стадіях проектування для опису структур даних в процесі розробки додатку користувача, а даталогічні моделі даних підтримуються конкретною
СКБД.
Даталогічні моделі належать до теоретико

графових моделей і відображають сукупність об'єктів реального світу у вигляді графа взаємопов'язаних інформаційних об'єктів.
Наведені основні типи даталогічних моделей: а) ієрархічні; б) сіткові; в) реляційні.

58
Ієрархічну модель БД відображають зв'язаним графом, що має вигляд перевернутого дерева, вершини якого розташовані на різних
ієрархічних рівнях. При цьому одна з вершин, яка знаходиться на найвищому рівні, називається коренем. Вважають, що корінь розташований на нульовому рівні. Він не підпорядковується жодній вершині. Всі інші вершини пов'язані тільки з однією вершиною, яка розташована на рівень вище, і безліччю інших вершин, розташованих на рівень нижче.
Структура ієрархічної моделі наведена на рис. 2.19.
Основними поняттями такої структури є рівень, елемент (вузол),
зв'язок.
Дерево має n вершин і (n-1) дуг, не має циклів, кожна пара вершин з'єднується тільки однією простою дугою. Рівень вершини - це відстань від неї до кореня.
Ієрархічна модель характеризується жорсткою заданістю зв'язків між даними. Змінити зв'язки складно. Одержати інформацію можна тільки після послідовного проходження вищих рівнів ієрархії.
Рис.2.19. Структура ієрархічної моделі
Прикладом ієрархічної організації даних є поштова адреса:
країна – місто – вулиця – будинок – адресат.

59
Ієрархічну модель можна застосовувати як для логічної структури, так і для фізичної. Розглянемо приклад ієрархічної моделі БД для предметної області ФАКУЛЬТЕТ.
Вона включає п'ять сегментів:
КАФЕДРА: (найменування кафедри, кількість викладачів, кількість студентів);
ВИКЛАДАЧ: (табельний номер, прізвище, посада);
ГРУПА: (номер групи, кількість студентів, староста);
РОЗКЛАД: (найменування предмету, прізвище викладача, день тижня, час, аудиторія);
СТУДЕНТ: (номер залікової книжки, прізвище, курс).
Дерево для цієї моделі наведено на рис. 2.20.
КАФЕДРА
ГРУПА
ВИКЛАДАЧ
РОЗКЛАД
СТУДЕНТ
Рис.2.20. Граф ієрархічної моделі для ПО ФАКУЛЬТЕТ
Операції маніпулювання даними в ієрархічних системах орієнтовані, перш за все, на пошук інформації „зверху вниз”, тобто за заданим екземпляром сегменту – ”батька” можна знайти всі екземпляри сегментів –
“синів”.
Зворотний же пошук (знайти екземпляр батька за заданим екземпляром сина) ускладнений, а часто і неможливий.

60
Вказана особливість мови маніпулювання даними призводить до того, що симетричні запити реалізуються по-різному і мають різний час виконання.
Наприклад, в схемі БД запит “які викладачі проводять заняття з
певною групою?” реалізується простіше і швидше, ніж запит “з якими
групами веде заняття певний викладач?”.
Ієрархічній моделі властиві і інші недоліки, наприклад, дублювання даних на логічному рівні.
Так, якщо один викладач проводить заняття одночасно з декількома групами, то відповідний екземпляр сегменту РОЗКЛАД повинен повторюватися декілька разів.
Сіткова модель має такі ж основні поняття, що й ієрархічна, але
гнучкіша в порівнянні з нею. На відміну від ієрархічної моделі між її вузлами можна встановлювати множинні зв'язки. Приклад сіткової модель зображений на рис.2.21:
Рис. 2.21. Приклад сіткової моделі даних
Будь-який один елемент в такій моделі може бути пов'язаний з будь- яким іншим елементом. Сіткова модель дозволяє навіть цикли, в яких попередня вершина є в той же час і наступною. Такий зв'язок називають
петлею.

61
Приклад сіткової БД, що складається з двох основних сутностей
ВИКЛАДАЧ і ГРУПА, двох залежних сутностей КАФЕДРА і РОЗКЛАД та чотирьох зв'язків приведений на рис. 2.22.
ВИКЛАДАЧ
ГРУПА
КАФЕДРА
РОЗКЛАД
Рис. 2.22. Приклад сіткової структури
Сіткову структуру можна перетворити в одне або декілька дерев, вводячи додаткові вершини. При цьому, якщо основою мережі є відношення не типу M:N, то не потрібно вводити нові рівні дерева.
Розглянемо мережу, що включає записи ВИКЛАДАЧ і ГРУПА, із зв'язками типу M:N. Цю мережу можна перетворити у дві ієрархічні мережі, записи яких зв'язані як 1:N і 1:М (див. рис.2.23).
Сіткові СКБД можуть підтримувати різноманітні моделі даних.
Модель БД є графом з вершинами двох типів. Цим двом типам вершин відповідають основні і залежні записи. На фізичному рівні говорять про основні і залежні файли.
Зв'язки можуть встановлюватися тільки між основними і залежними записами, причому залежний запис не може існувати самостійно, без зв'язків з основними файлами.

62

ВИКЛАДАЧ
ГРУПА
ВИКЛАДАЧ
ГРУПА
ГРУПА
ВИКЛАДАЧ
M:N
1:N
1:M
+
B1
А
1
E
D
С
В
F
L
K
G
M
D
C
B
E
А
1
L
K
G
M
G
G
E
D
F
B1
L
K
K
M
G
+
Рис. 2.23. Схема перетворення сіткової структури в ієрархічну
Перерахуємо основні операції пошуку даних у такій системі:
- послідовний перегляд записів основного файлу;
- перегляд всіх записів залежного файлу, пов'язаних з конкретним записом основного файлу;
- прямий пошук запису основного файлу по її ключу.
Крім того, в залежному файлі зберігаються ключі всіх основних записів, пов'язаних з цим файлом.
Отже, без особливих труднощів можна знайти запис основного файлу, зв'язаний певним чином з конкретним записом залежного файлу.
Сіткові моделі володіють перевагами в порівнянні з ієрархічними.
Зокрема, зменшується дублювання інформації, симетричні запити реалізуються за допомогою схожих алгоритмів.
Реляційну модель запропонував в 1970 р. Э.Ф. Кодд (relation (англ.)
- відношення). Основною структурою даних в цій моделі є відношення.
Граф реляційної моделі зображений на рис. 2.24.

63

Реляційна база даних (РБД) має вигляд двовимірної таблиці. Таблиця зрозуміла людині і цілком осяжна для неї.
Рис. 2.24. Граф реляційної моделі даних
Далі зупинимось на реляційній моделі детальніше, оскільки вона є найпоширенішою у сучасних СКБД.

64
Запитання та завдання для самостійної роботи
1.
Дайте визначення поняттю “Модель даних”.
2.
Розкрийте поняття концептуальної моделі даних та моделі реалізації.
3.
Поясніть класифікацію моделей даних, яку запропоновано
ANSI — SPARC.
4.
Розкрийте поняття інфологічної моделі даних. Які складові містить інфологічна модель?
5.
Як співвідносяться поняття сутність, тип сутності, екземпляр
сутності?
6.
Наведіть приклади цих понять з Вашої спеціальності та навчального процесу.
7.
Розкрийте поняття атрибут. Наведіть синоніми цього слова.
Які є типи атрибутів? Наведіть приклади.
8.
Розкажіть про типи зв’язків між сутностями. Наведіть приклади з Вашої спеціальності та навчального процесу.
9.
Розкрийте поняття ER - моделі.
10.
Як називають графічний спосіб подання ER – моделі?
11.
Порівняйте зображення сутностей у нотаціях Чена і “пташина лапка”.
12.
Як відображають смисл зв’зку між сутностями у нотаціях Чена
і “пташина лапка”?
13.
Як зображують властивості зв’язків у нотаціях Чена і “пташина лапка”?
14.
Як зображують атрибути у нотаціях Чена і “пташина лапка”?
15.
Опишіть способи зображення атрибутів у інших нотаціях.
16.
Опишіть типи та зобразіть графи даталогічних моделей.

65

17.
На рис. 2.25, 2.26 наведено ER

діаграми. З кожною з них виконати такі завдання: а) назвати сутності, які зображено на діаграмі, та дати характеристику кожної сутності по відношенню до іншої; б) назвати атрибути сутностей, визначити їхні типи; в) описати зв’язки між сутностями; г) назвати задачі, які можуть бути розв’язані за допомогою бази даних, створеної на основі діаграми; д) зобразити діаграму у нотації Чена (якщо вона не в цій нотації); е) зобразити діаграму у нотації “пташина лапка” (якщо вона не в цій нотації).
ГРУПА
Навчається
СТУДЕНТ
1
N
Кількість студентів
Код групи
ПІПб старости
Номер залік. книжки
ПІПб студента
Дата народження
Рис. 2.25. Діаграма для сутностей СТУДЕНТ та ГРУПА

66

Кафедра
Факультет
Включає
Викладач
Код факультету
Назва факультету
ПІБ декана
Код кафедри
Назва кафедри
Працює
Входить
Завідуючий кафедрою
ПІПб
Код викладача
Посада
Навчає
Група
Спеціальність
Код спеціальності
Назва спеціальності
ПІПб старости
Код групи
Навчається
Студент
ПІБ студента
Номер залікової книжки
Стать

Рис. 2.26. Діаграма для сутностей предметної області ДЕКАНАТ
18.
Зобразити сутність та її атрибути, наведені на рис. 2.18, у відповідності до нотацій Чена та “пташина лапка”.

67


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал