Основи інклюзивної освітиPdf просмотр
Сторінка8/25
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.02 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
корекційноспрямованого навчання у інклюзивному класі передбачає підготовку та створення умов, необхідних для роботи учнів над засвоєнням програмного матеріалу, подолання навчальних проблем, висвітлених у ІНП. Організаційний бік такої роботи охоплює широкий діапазон питань визначення оптимальної її форми (групова, підгрупова, індивідуальна, типу уроку та його структури, а також забезпечення учнів необхідними навчальними матеріалами, інструментами тощо. Тобто, дитина з особливостям психофізичного розвитку неповинна займати особливого становища у класі, вона має почуватися природно і досягти максимальної самостійності. Важливо, щоб на початку шкільного навчання учень із порушеннями розвитку мав можливість подолати власні стереотипи поведінки й набути певних навичок соціальної поведінки у класному середовищі. Особливе значення для проведення корекційної роботи має цілеспрямований добір змісту навчання та використання його можливостей.
Виправлення вад дитини та її навчання можуть здійснюватись на одному й тому самому програмному матеріалі. Проте, залежно від поставленої мети, обраних
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
67 67 форм організації навчання, типу уроку чи заняття, змінюватиметься сила, темп корекційного впливу та якісного засвоєння знань. Наприклад якщо до реалізації
ІНП залучено вчителя, психолога та батьків, успішним корекційний вплив буде лише за умови взаємодоповнення, повторення і закріплення навчального матеріалу у різних формах роботи з різними фахівцями під час різних видів діяльності. Тому, щоб навчальний матеріал мав корекційне значення і сприяв становленню певної складової розвитку, він повинен забезпечувати досягнення освітньої мети, враховувати особливості його засвоєння та уможливлювати в процесі навчання проведення корекційно‐розвивальної роботи. Якщо на уроці математики ставиться мета сформувати в дитини певну розумову дію, наприклад, узагальнення за спільною ознакою, то зміст навчання має містити матеріал для такої роботи, а розв'язання відповідної арифметичної задачі ставити дитину в ситуацію необхідності виконувати дію узагальнення. Психолог дане поняття може закріплювати під час індивідуальних корекційних занять, використовуючи іншу наочність або завдання на повторення чи закріплення матеріалу. Батьки ж ті узагальнюючі поняття можуть закріплювати під час прогулянки, читання, виконання хатніх справ. Досягнення корекційної мети передбачає і визначення відповідної до предмета корекції методики диференційованого впливу (методи, засоби, прийоми, умови тощо. Саме методиці надається провідна роль у проведенні корекційно‐розвивальної роботи. Постановка й досягнення мети відповідно до визначеного предмета корекційного впливу вимагають передбачати й корекційні ефекти як специфічні, вагомі її компоненти, тобто обирати показники результативності роботи з дитиною, проведеної засобами організації, змісту, методики. Якщо показником ефективності навчання є засвоєння учнем знань і способів дій, намічених навчальними програмами, то ефективність корекції вимірюється за параметрами, що свідчать про його розвиток. Найбільш загальний показник розвитку – становлення в дитини діяльності (ігрової, навчальної, трудової, всіх її структурних компонентів, набуття таких характеристик діяльності, як її усвідомленість та довільність, загальнонавчальних і загальнотрудових умінь, розвиток чи сформованість визначених як предмет впливу складових психофізичного розвитку. Розглядаючи відмінність показників ефективності засвоєння навчального та корекційного процесів, слід враховувати різний термін їх досягнення. Адже опанування учнями знань, умінь і навичок відбувається набагато швидше, ніж становлення в них певних психічних надбань. Задля досягнення позитивних якісних зміну процесі організації корекційно‐
розвивальної роботи в інклюзивному класі фахівцям необхідно дотримуватися визначених наукою принципів системності корекційних, профілактичних і розвивальних задач єдності діагностики та корекції
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
68 68 пріоритетності корекції каузального типу діяльнісний принцип корекції врахування вікових та індивідуальних особливостей дитини комплексності методів психологічного впливу активного залучення найближчого соціального оточення. Таким чином члени навчальної команди в процесі корекціі психічного
розвитку (сукупність педагогічних і психологічних впливів, спрямованих на виправлення, компенсацію недоліків, відхилень у психічному та фізичному розвитку дитини, що містить у собі як корекцію окремих дефектів, такі цілісний вплив на особистість) дотримуються і використовують психокорекційні технології
сукупність знань про способи та засоби проведення психокорекційного впливу, який розглядають як складну систему, що включає стратегічній тактичні завдання. Стратегічні – розробка психокорекцій них розвивальних програмі комплексів тактичні – розробка методів і психокорекційних розвивальних технік вибір форми проведення корекційно‐розвивальної роботи, підбір груп, режимі тривалість занять. Система комплексної корекційні‐розвивальної допомоги дітям з особливими потребами в умовах інклюзії передбачає
1. Медичну допомогу (лікування основного захворювання, підтримуюча терапія, лікувальна фізкультура, масаж та ін.). Наприклад, дитина із загальними соматичними захворюваннями у медичному блоці навчального закладу може отримати (ввести) необхідний препарат (інсулін відвідувати групу оздоровчої лікувальної фізкультури замість основної групи з фізичного виховання дитина із церебральним паралічем отримує реабілітаційну підтримку у вигляді стимулюючого чи розслаблюючого масажа та ін.
2. Педагогічну допомогу (навчання, виховання та розвиток. Наприклад, педагогом добираються відповідні до потреб учня технології подачі матеріалу або його відтворення проводиться додаткова індивідуальна робота створюються умови для соціальної адаптації учня.
3.Психологічну допомогу (психологічна корекція, оптимізація сімейного клімату. Психолог навчального закладу проводить сімейне консультування організовує спільні заходи у класі подолання конфліктів, а також проводить індивідуальну психокорекційну роботу з учнями.
4.Соціальну допомогу (надання можливості соціалізуватися, допомога непрацездатним та ін.). Наприклад, соціальний педагог сприяє адаптації учня проводить заняття з учнівським, батьківським колективом працює над усвідомленням вибору професії дбає про сімейний мікроклімат. Складання корекційно‐розвивальної програми та вміння її модифікувати – важливий компонент готовності педагога до роботи в інклюзивній школі, оскільки універсальних корекційних програмне існує. Окрім структури дефекту та ступеня тяжкості, треба враховувати час його виникнення, рівень розвитку міжфункціональних зв’язків, типологічні та
індивідуально‐психологічні
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
69 69 особливості дитини (можливості, досягнення, позитивні сторони, а також попередню соціальну ситуацію розвитку. Отже, корекційна робота вчителя з учнем у класній кімнаті неповинна будуватися як просте тренування вмінь і навичок (виконання вправ чи завдань з підручника за чітко визначеними запитаннями, а покликана закріплювати у різних видах навчальну діяльність. Наприклад, дитині з порушеннями пізнавального розвитку необхідно зменшити кількість матеріалу у темі, яка читається дати більше часу на осмислення та виконання завдання і врахувати допоміжні заходи підказки, інструкції, показі час, який на них затрачатиметься. Передбачити дії та допомогу асистента під час уроку. Спрогнозувати засвоєння дитиною матеріалу і ті завдання, які виноситимуться на індивідуальну корекційно‐
розвивальну роботу.
Члени команди розглядають навчання дитинине як виконання окремих вправ з удосконалення психолого‐педагогічної діяльності, а як цілісну свідому діяльність (по можливості – усвідомлену дитиною. При цьому зміни окремих психічних утворень дитини повинні сполучатися з оптимізацією умов життя, виховання та навчання, в яких перебуває дитина. Створення умов для забезпечення корекційної складової для дітей з порушеннями функції аналізаторів (зору, слуху, протезовані відповідними медичними засобами (окуляри, слухові апарати, вимагатимуть також дотримання описаних вище правил. Проте, зменшувати обсяг навчального матеріалу не доведеться. Лише передбачити більше часу на виконання завдань та відповідно, за потреби, зменшення їх кількості.
Корекційно‐розвивальна складова у навчальному процесі повинна мати випереджаючий характерне тільки вправляти й удосконалювати те, що досягла дитина, ай активно формувати те, що повинно розвинутись у найближчій перспективі. Необхідно узгоджувати дії всіх спеціалістів, що працюють з дитиною логопед, дефектолог, учитель, психолог, лікар, асистент, батьки. При складанні корекційно‐розвивальної програми необхідно дотримуватись таких методичних вимог чітко сформулювати основну мету психолого‐педагогічної корекційної роботи виділити коло завдань, які повинні конкретизувати основну мету визначити зміст корекційних занять, врахувуючи структуру дефекту та
індивідуально‐психічні особливості дитини, розвиток провідного виду діяльності визначити форму роботи з дитиною (групова, сімейна, індивідуальна підібрати відповідні методи й техніки із врахуванням вікових, інтелектуальних та фізичних можливостей дитини
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
70 70 запланувати форму участі батьків та інших спеціалістів у корекційному процесі розробити методи аналізу оцінки динаміки корекційно‐розвивального процесу підготувати приміщення, необхідне обладнання та матеріали. Ця корекційна програма є важливою складовою у розробці індивідуального
плану розвитку дитини. Вчитель і асистент учителя у навчально‐виховному процесі також дотримується корекційно‐компенсаторної складової, що проявляється у дотриманні певних правил та технологій роботи з учнями із освітніми потребами. Зокрема, внесення змін до організації навчального процесу у класі, так зване диференційоване викладання, яке проявляється у модифікації подачі та оцінюванні навчального матеріалу. Тобто вчитель розробляє, трансформує завдання із підручника до потреб дитини чи групи дітей, а також обирає шлях оцінювання виконання завдань. До організації такої роботи він активно залучає асистента, оскільки ця особа реалізуватиме в процесі уроку розробленій адаптовані заходи. Ефективність корекційної роботи значною мірою залежить від оптимального вирішення організаційних питань усіма членами команди вибору форми проведення занять підбору й комплектації корекційних груп визначення тривалості та режиму занять. За потреби учням з психофізичними порушеннями під час освітнього процесу пропонуватиметься індивідуальна психологічна корекція, яка обирається в таких випадках якщо проблеми дитини або підлітка мають індивідуальний, а не міжособистісний характер якщо дитина або підліток відмовляється працювати в групі внаслідок недостатнього соціального досвіду, тяжкого фізичного дефекту, негативного ставлення батьків до групової взаємодії якщо у дитини або підлітка наявні виражені афективні проблеми висока тривожність, необґрунтовані страхи, невпевненість у собі. Індивідуальні спеціальні заняття з дітьми з особливими потребами організовуються в тих випадках, коли вирішення корекційних завдань потребує концентрації уваги дефектолога (логопеда, корекційного педагога) на одній дитині, а також під час реалізації індивідуальних корекційних програм для дітей з тяжкими порушеннями розвитку. Групові заняття уможливлюють корекцію з декількома дітьми, а також використовувати можливості взаємодії дітей між собою під час заняття. При проведенні психологічної корекції особистісної сфери, міжособистісних стосунків можна об’єднувати дітей з різною тяжкістю одного дефекту разом зі здоровими дітьми. Різниця у віці може досягати 2‐5 років.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
71 71
Індивідуальна навчальна та корекційно‐розвивальна програми повинні встановлювати реалістичні завдання. Якщо завдання далекі від реальності, то програма створює більше негативних моментів (шкільна неуспішність, дисбалансу співпраці фахівців, незадоволення колективу та батьків і т. ін.). При постановці загальних корекційних завдань потрібно враховувати дальню та ближню перспективи розвитку дитини, планувати як конкретні показники, такі їх можливе відображення в діяльності у подальшому. Необхідно пам’ятати, що ефективність корекційної роботи може бути виявлена як в процесі самої роботи, такі по її закінченню, або значно пізніше. Вважається, що остаточно говорити про закріплення або втрату позитивного ефекту можна приблизно через півроку після завершення корекційно‐
розвивальної програми. При плануванні та реалізації корекційної програми треба розуміти що невдача в досягненні її цілей може непросто зберегти вихідну ситуацію неблагополуччя дитини, алей зробити її тяжчою. Тому треба контролювати динаміку роботи, відповідально ставитись до планування й проведення корекції. Таким чином, корекція розглядається як вагома складова навчально‐
виховного процесу в інклюзивному навчальному закладі. Все це слугує єдиній меті – забезпеченню якості життя дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії. Важливо також те, що в корекційно‐розвивальній роботі першочергову роль відіграють не окремі засоби корекції та методичні прийоми, а особистість вчителя, тобто сукупність соціальних, емоційно‐вольових і характерологічних якостей педагога, котрий реалізує філософію інклюзії. Перелічені вище педагогічні якості та особистісні риси визначають активну позицію вчителя у створенні умов навчання та виховання учня з психофізичними порушеннями. Таким чином, до функціональних обов’язків вчителя інклюзивного класу додається внутрішнє прагнення до внесення зміну навчальний процес, до самовдосконалення.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ
1.
Розкрийте загальне поняття про корекцію та компенсацію.
2.
Назвіть фундаментальні положення психології, на яких будується корекція психічного розвитку.
3.
Визначте стратегічну мету й завдання корекційно‐розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзії.
СЕМІНАРСЬКО‐ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
Опорні поняття корекція, компенсація, учні з порушеннями психофізичного розвитку, корекційно‐розвивальна робота, навчальна команда.
Усне практичне завдання
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
72 72 Визначити основні вимоги до складання корекційних програм для дітей з особливими потребами в умовах інклюзії.

Картка для аудиторної самостійної роботи
Основні поняття Зміст
Корекційно‐розвивальна робота Навчальна команда Корекція Компенсація

Усне практичне завдання
Скориставшись запропонованою літературою та роздатковим матеріалом з прикладами корекційних програм для різних категорій дітей і підлітків з особливими потребами, проаналізувати їх оформлення.
Вправа
Студентам пропонується на основі теоретичних знань розробити програму за вибором та зразком) і оформити в зошиті відповідно до поданого в методичних вказівках прикладу. Після виконання завдання – обговорення з групою в аудиторії

Обґрунтувати вибір індивідуальної, групової (в закритій або відкритій групі) чи змішаної форми корекційної роботи для таких випадків дитина з раннім дитячим аутизмом (четверта група дитина з простою дислалією; дитина з розумовою відсталістю дитина з порушенням міжособистісних стосунків (образливістю підліток з акцентуацією характеру, яка спричинила стан дезадаптації. Запропонувати шляхи створення розвиваючого середовища в загальноосвітній школі для включення дітей із порушеннями інтелекту.
Питання для усного опитування
1.
Методичні вимоги до складання корекційних програм.
2.
Обґрунтування вибору форми роботи, режиму проведення занять. Вимоги до комплектування груп дітей з особливими потребами для проведення корекційної роботи. Змісті оформлення корекційної програми. Документація, яка ведеться вході реалізації корекційної програми.
Завдання для письмового самостійного виконання

Опрацювати та законспектувати для доповіді відповідні теми з посібників:
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
73 73 1.
Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов.
Коллективная монография /Под общ. ред. М.А. Поваляевой. Серия «Учебники, учебные пособия». − Ростов‐на‐Дону: «Феникс», 2002. − 352 с.
2.
Психолого‐педагогічний супровід дітей з порушеннями зору та інтелекту − К
2008. − с. 284
3.
Психолого‐педагогічний супровід дітей з порушеннями слуху та інтелекту. − ТОВ «Поліпром», 2007. − 171 с.
4.
Психолого‐педагогічний супровід дітей шкільного віку з помірною та тяжкою розумовою відсталістю − К ТОВ «Поліпром», 2006. – 156 с.
Теми для доповідей та рефератів
1.
Принципи побудови корекційного процесу та необхідність їх дотримання в навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії.
2.
Модель взаємодії спеціалістів для залучення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір.
3.
Роль координатора інклюзії у визначенні освітнього маршруту для дитини з особливими потребами та здійсненні корекційно‐розвивальної роботи.

Список рекомендованої літератури
1.
Дидактичні та соціально‐психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі наук.‐метод. зб.: Вип. 8. Т − К, 2006. − 288 с.
2.
Дидактичні та соціально‐психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі наук.‐метод. зб.: Вип. 11. Т К.:Наук. світ, 2009. − 308 с.
3.
Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта реалії та перспективи Монографія. – К
«Самміт‐Книга», 2009. – 272 сіл (Серія «Інклюзивна освіта.
4.
Пантюк. ТІ, Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної педагогіки навчально‐методичний посібник. – 2‐ге видання, доповнене і перероблене. − Дрогобич Редакційно‐видавничий відділ ДДПУ, 2009. − с.
5.
Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології Навч. посібник. – К Вища шк., 1994. – с.
6.
Синьов В.М. Корекція інтелектуальних вад в учнів допоміжної школи. // Психолого‐педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія. / за ред.С.П.Миронової. – Камянець‐Подільський, 2004. – с.
7.
Спеціальна педагогіка Понятійно‐термінологічний словник Луганськ
Альма‐матер, 2003. − 436 с.
8
Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого‐педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении школьников / Серия
«Учебники, учебные пособия». – Ростов‐на‐Дону: «Феникс», 2004. − 352 с.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
74 74 9
Выготский Л.С. Собрание сочинений в ти томах. Т. Основы дефектологии
/ Под.ред. ТА. Власовой. – М Педагогика, 1983. – 368 с.
10
Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики. – М Академия, 1999.
11
Дэвид Митчелл. Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования. Главы из книги. – РООИ Перспектива, 2011. –
138 с.
12
Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу «Коррекционная педагогика и специальная психология» / Сост.Н.Д. Соколова, Л.В.
Калинникова. − М Издательство ГНОМи Д, 2001. − 448 с.
13
Липа В.А. Психологические основы педагогической коррекции. − Д Лебедь,
2000.
14
Инклюзивное образование. Выпуск 3. Организация деятельности координатора по инклюзии в образовательном учреждении. ‐ М Центр
«Школьная книга, 2010. – 80 с.
15
Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 2003.
16
Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М ТЦ Сфера, 2004.
17
Поваляєва М.А. Корекционная педагогика. Взаимодействие специалистов.
Коллективная монографія. – Ростов‐на‐Дону: « Феникс», 2002. – 352 с.
18
Трофимова НМ, Дуванова С.П., Трофимова Н.Б., Пушкина Т.Ф. Основы специальной педагогики и психологии.‐ СПб.: Питер, 2005. − 304 сил.
(Серия «Учебное пособие»).
19
Loreman, T., Deppeler, J. & Harvey, D. (2005). Inclusive Education: A practical guide to supporting diversity in the classroom. (Лорман, Т, Депплер, Дж. та
Гарві, Д. (2005) Інклюзивна освіта Практичний посібник з підтримки різноманітності у класі) Sydney: Allen & Unwin. (Co‐published in UK, USA and
Canada by Routledge Falmer. Co‐published in India by Viva Books).
20
http://library.rehab.org.ua/ukrainian/psicho/hohlina
Хохліна О.П. Корекційно‐
розвивальна робота в спеціальних закладах освіти для дітей з порушеннями психофізичного розвитку теоретичний аспект проблеми.
21
www.ussf.kiev.ua

© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
75 75
7. Курикулум навчального та корекційно‐розвивального процесів.
Модифікація й адаптація курикулуму

Визначення й обгрунтування курикулуму в інклюзії на підставі існуючих


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал