Основи інклюзивної освітиPdf просмотр
Сторінка6/25
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

6.
Artiles, A.J., Harris‐Murri, N., & Rostenberg, D. (2006). Inclusion as social justice:
Critical notes discourses, assumptions, and the road ahead. Theory Into Practi ce,
45(3), 260‐268.
7.
Spedding, S. Teachers as agents of change. In P.J. Foreman, (Ed.). (2001).
Integration and inclusion in action, (2nd Ed.). pp. 391‐429.
8.
Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта реалії та перспективи. Монографія. – К
САММІТ‐книга, 2008. – 272 с.
9.
Колупаєва А.А. Навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітньому просторі // Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими потребами. – К, 2002. – С. 124‐128.
10.
Колупаєва А.А. Інтегроване навчання – вимога часу // Кроки до демократичної освіти. – 2002. – № 2. – С. 19‐27.
11.
Колупаєва А.А. Кадрове забезпечення – вихідна успіху інтегрованого навчання
// Кроки до демократичної освіти. – 2002. – № 3. – С. 8‐16.
12.
Колупаева А.А.
Интегрированное обучение детей с особыми образовательными потребностями в Украине: поиски и перспективы //
Интегративные тенденции современного специального образования. – М ЮНЕСКО, 2003. – С. 64‐72.
13.
Колупаєва А.А Інтегроване навчання реалії, перспективи // Дефектологія. –
2001. – № 3 – С. 55‐57.
14.
Barnes, M. K. 1999. Strategies for collaboration: A collaborative teaching partnership for an inclusion classroom.
15.
Ainscow, M. Developing inclusive schools.
16.
Deppeler, J. Improving inclusive practices in Australian schools: creating conditions for university‐school collaboration in inquiry.
17.
MacKinnon. Equity, Leadership & Schooling.
18.
Ainscow, M., Muijs, D., West, M.Using collaboration as a strategy for improvement.
19.
Cochran‐Smith, M., Lytle, S. Relationships of Knowledge and Practice: Teacher learning in community.
20.
Warren Little, J.W. Inside Teacher Community: Representations of classroom practice.
21.
Hord, S. M. Professional Learning Communities: What are they and why are they important?
22.
Way, C. Changing Practice with Collaborative Inquiry.
23.
Way, Cynthia. Teacher Development: A Strategy for School Improvement.
24.
http://knowledgeloom.org/pd
25.
www.includingsamuel.com
26.
www.includingsamuel.com/screenings/host
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
49 49 27.
www.IncludingAllKids.org
28.
www.includingsamuel.com
29.
www.includingsamuel.com/resources
30.
http://groups.to/includingsamuel/
31.
www.includingsamuel.com/screenings/host
32.
www.includingsamuel.com/presskit
33.
http://knowledgeloom.org/pd

© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
50 50
5. Батьки та інклюзія. Співробітництво – основа роботи з батьками

Роль сім’ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми
потребами в соціокультурне середовище
Важлива роль у процесі соціального інтегрування дитини з порушеннями психофізичного розвитку відводиться сім’ї, яка в ідеалі виступає одним із основних факторів її входження в систему суспільних відносин. Особливості сім’ї, її активності у процесі розвитку й освіти дитини визначає її психофізичний і соціокультурний статус в майбутньому, рівень реабілітаційного та соціально‐
інтеграційного потенціалу, ступінь готовності до інклюзивного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. Сучасна сім’я дитини з порушеннями психофізичного розвитку поряд з традиційними функціями має виконувати і низку специфічних, у зв’язку з наявністю у дитини психічного та (або) фізичного порушення розвитку (абілітаційно‐реабілітаційна, корекційна, компенсаторна. Провідними функціями сім’ї є відтворююча, виховна, господарсько‐побутова: Функція відтворення пов'язана з необхідністю існування людини як біологічного виду. В багатьох країнах Європи, і в Україні також, ця функція переживає кризу зменшилась кількість шлюбів, знизилась народжуваність, поглиблюється процес старіння населення. Все це зумовило демографічну кризу в Україні. Функція виховання засвідчує, як відбувається процес виховання, які пріоритети йому надаються. Але в часи зміну суспільстві саме сім'я стає механізмом моральної, психологічної підтримки людини. Збереження сімейних традицій – ось що стає головним у періоди історичних випробувань. Саме всім ї з’являються і акумулюються родинні цінності, формується історична самосвідомість людини, її гордість засвою родину, свій народ, віра в його майбутнє. Всім ї закладаються основи виховання та формування майбутньої особистості, через неї передаються нащадкам духовні надбання, життєвий досвід, трудові навички, національний менталітет.
3.
Господарсько‐побутова функція безпосередньо пов’язана з попередньою. Зі створенням сім'ї у подружжя виникають зобов'язання одне перед одним. В першу чергу це пов'язано зі спільною трудовою діяльністю усім ї. Саме всім ї всі починають вчитися відповідальності, й обов'язок кожного члена роботивиконувати певну роботу. Спільне ведення домашнього господарства й економічне забезпечення сім'ї в сучасних умовах обумовлене зміною ролей, які відіграють уній жінки. Дедалі частіше саме вони перебирають на себе функції годувальника.
Незрідка – всім ях, які виховують дитину з порушенням психофізичного розвитку.
Досліджувачі проблем сімейних стосунків відзначають, що нинішній соціально‐економічний стан в державі призвів до
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
51 51 кризи сім’ї, що спровокувало відчуження між батьками й дітьми втрати традицій народної педагогіки низького рівня загальнопедагогічних знань батьків неповаги й недовіри батьків і педагогів один до одного тощо.
Сім’я як соціальний інститут перебуває у стані гострої кризи, що, звичайно, негативно впливає на виконання нею основних функцій, тобто на її життєздатність матеріально‐економічне забезпечення, житлово‐побутові умови. Це, в свою чергу, створює певний морально‐психологічний клімат, який впливає на духовність сім'ї, виховання дітей, організацію вільного часу членів родини. Особливої уваги потребують сім’ї, які мають дітей з порушеннями психофізичного розвитку, оскільки саме в таких сім’ях спостерігаються зміни на соціальному, психологічному та соматичному рівнях. Наявні у дитини психофізичні вади призводять до зміну всій сімейній системі. Реалізація батьками виховної функції виявляється утрудненою і потребує допомоги та підтримки збоку різних фахівців медичного та психолого‐педагогічного профілю. Є проблеми і родинного виховання. Сучасна сім’я дитини з порушеннями психофізичного розвитку досить рідко може виступати в якості дієвого фактора її соціального інтегрування. Основними причинами такої ситуації є низький економічний статус багатьох сімей відсутність будь‐якої дієвої підтримки збоку держави (в т.ч. просвітницької негативне соціальне ставлення. Родина з дітьми, що мають особливі освітні потреби – це категорія, яка належить до групи ризику. Відомо, що кількість психічних (невротично й психосоматичних) розладів усім ях з дітьми, що мають обмежені можливості вище вдвічі, ніжу родинах, що не мають дітей – інвалідів. Ці та інші фактори призводять до того, що самі батьки в багатьох випадках створюють перешкоди у реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Алей утому випадку, коли батьки займають більш конструктивну позицію, вони відчувають емоційне перевантаження й мають потребу в особливих знаннях про проблеми здоров’я та розвитку своєї дитини.
Сім’я в процесі виховання, соціального інтегрування дитини з особливими потребами зіштовхується з величезною кількістю труднощів. Це і відсутність психолого‐педагогічного супроводу, необхідного медичного лікування, реабілітаційної допомоги дітям тощо. Часом найближчі для хворої дитини люди самі перебувають у стані хронічного стресу, викликаного недугою дитини, обставинами лікування, виховання, навчання, професійного становлення своєї особливої дитини. Все це ускладнює соціальну інтеграцію дитини, що має обмежені можливості в середовище її здорових однолітків. Інклюзія має сприяти залученню батьків до вирішення цих проблема батьки, в свою чергу, мають
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
52 52 навчатися співробітництву задля максимально комфортного процесу виховання та навчання дитини з особливими потребами.
Батьки як члени навчальних команд
Насамперед, батьки – важливі учасники навчальних команд своїх дітей. Вони найкраще знають їхні сильні та слабкі сторони, здібності, нахили й особливості розвитку, і саме тому можуть підтримувати найефективніше. Їхня постійна участь у шкільному житті може значно покращити успіхи дитини з психофізичними порушеннями. Важливо, аби батьки брали участь у прийнятті рішень щодо освіти своєї дитини. Саме вони можуть надавати важливу інформацію для планування, впровадження й адаптації програми для найкращого задоволення постійно змінних потреб своєї дитини. Батьки можуть також збагатити навчальний досвід своєї дитини через залучення до громадського життя. Це можна робити через місцеві організації й програми, через батьківські чи дитячі групи. Часом не завадять неформальні зустрічі з багатодітними сім'ями, волонтерами, друзями, сусідами, громадою загалом. Діти з особливими потребами, серед яких виокремлюють помірні, середній значні порушення психофізичного розвитку, потребують спеціальних умов навчання, які відповідають їхнім освітнім потребам. Для встановлення потребу навчанні вчителі зазвичай застосовують чимало неформальних методів бесіди з дитиною спостереження за роботою у класі аналіз виконання класних завдань проведення перевірки з окремих предметів проведення тестових перевірок тощо. Однак в інклюзивній освіті виключне значення має співпраця з батьками, бесіди з ними, починаючи з перших кроків навчання, залучення їх до навчально‐
виховного процесу як повноправних партнерів‐педагогів своєї дитини. Формуванню компетентного батьківства приділяється значна увага у сучасних зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. Батьківська компетентність – поняття, яке нині широко використовується в психолого‐педагогічній практиці. Зарубіжні та вітчизняні дослідники цього феномена підкреслюють його
інтегративну природу, яка виявляється в поєднанні усвідомленні розуміння,відчуттів та дій батьків (H.Bode, І.Бех, H.Weis та ін. ). Сучасна дитиноцентристська освітня парадигма передбачає переформатування традиційної практики взаємодії з сім’єю в руслі залучення батьків до навчально‐виховного процесу. Партнерські стосунки в тріаді батьки – педагог – дитина є основою батьківської компетентності, формування якої потребує розроблення нового змісту корекційно‐розвивальної педагогічної діяльності. Скеровують корекційно‐
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
53 53 розвивальну педагогічну діяльність в системі інклюзивної освіти зазвичай спеціальні шкільні психолого‐медико‐педагогічні консультації, до яких можуть входити вчителі зі спеціальною освітою, фахівців окремих галузях чи звичайні шкільні вчителі, котрі мають спеціальні знання, досвід роботи з дітьми, котрі мають труднощів навчанні. Батьки – повноправні члени таких постійно діючих консультацій.
Роль батьків в оцінюванні розвитку своєї дитини
Досить важлива роль батьків в оцінюванні розвитку своєї дитини. Перед проведенням психолого‐педагогічного, мовленнєвого тесту чи тесту оцінки інтелекту [10] слід отримати письмову свідому згоду батьків. Свідома згода означає, що батьки чітко розуміють процедуру, на яку дають дозвіл. Батьки мають право відмовитися відбудь якого пропонованого оцінювання. В такому разі шкільне керівництво має задокументувати підстави цієї відмови і вказати, що буде зроблено для вирішення ситуації, яка склалася. Направлення школою дитинина спеціалізоване оцінювання не обов'язково свідчить про особливі умови для неї. Це може свідчити лише проте, що в дитини існують ті чи інші проблеми в навчанні, особливі освітні потреби саме у певний період часу, і вона може потребувати спеціальної, незначної підтримки. Оцінювання може знадобитися в будь‐який момент навчання дитини. А для тих дітей, хто справді має особливі освітні потреби, така завчасна ідентифікація та втручання є оптимальним підходом. Однак особливі потреби можуть бути все життя і можуть змінюватися залежно від оточення, розвитку застосовуваних до дитини стратегій та багатьох інших факторів. Для проведення оцінювання інтелектуального, соціального, емоційного, фізичного, сенсорного, комунікативного та поведінкового розвитку дитини можна використати різноманітні способи оцінювання, скажімо, водній сфері чи в різних їх поєднаннях, залежно від потреб дитини. Оцінювання має три основні завдання виявити, чи має дитина особливі освітні потреби встановити сильні та слабкі сторони дитини встановити відповідну програму та допомогу, які б задовольнили особливі потреби дитини. Є кілька шляхів залучення батьків до процесу оцінювання. Батьки можуть збирати інформацію, яка буде корисною для процесу оцінювання медичні довідки, інформацію про нещодавні змінив поведінці та спостереження за навчальними потребами дитини, а саме її поведінка та навчання в іншому оточенні. Подекуди використовують спеціальні форми, які мають заповнювати батьки. У цих бланках міститься інформація саме від них. Наприклад, батьків можуть попросити оцінити певні характеристики дитини за десятибальною шкалою або вказати на головні сильні та слабкі сторони дитини.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
54 54 Після закінчення оцінювання та збору додаткової інформації педагоги повинні призначити зустріч з батьками для обговорення результатів, рекомендацій і залучення до прийняття рішення. Першим кроком для усвідомлення ролі батьків у навчальній команді є розгляд можливостей їх участі в навчальному процесі дитини та його підтримки. У разі занепокоєння щодо навчання дитини класний керівник, зазвичай, запрошує на першу зустріч батьків та психолого‐медико‐педагогічну консультацію, шкільну навчальну команду. Завдання батьків як членів навчальної команди – мати інформацію та бути відповідальним членом навчальної команди дитини брати участь у прийнятті рішень, які впливають на освіту дитини надавати письмовий свідомий дозвіл на проведення будь‐якого спеціального оцінювання мати повну інформацію про освітні програми, що існують у школі та районі надавати важливу інформацію, яка може вплинути на навчання та поведінку дитини у школі отримувати від учителів, керівників та інших спеціалістів інформацію про навчання й успішність дитини мати доступ до інформації про навчання дитини у школі, включаючи результати спеціального оцінювання та звіти отримувати консультації перед залученням дитини до інклюзивного навчання регулярно отримувати звіти про успіхи дитини впродовж навчального року надавати письмовий дозвіл набудь які додаткові послуги, яких може потребувати дитина отримувати консультації й надавати свідомий письмовий дозвіл на затвердження індивідуального навчального плану (ІНП) для дитини оскаржувати рішення, які не найкращим чином задовольнятимуть навчальні потреби дитини й працювати з командою над пошуком кращих рішень.

Налагодження стосунків з педагогами та персоналом школи
Один із ключових моментів забезпечення ефективності навчальної команди
«дім‐школа» – налагодження позитивних робочих стосунків з педагогами дитини, яка навчається в інклюзивному середовищі, та персоналом школи. Найкращий варіант для цього – знайомство з учителями на початку навчання дитини у школі та налагодження постійної комунікації з ними. Батькам необхідно виділити час, аби прийти до класу перед початком занять чи після їх закінчення та познайомитися з учителем. Максимально потрібно використовувати можливості батьківських зборів та індивідуальних бесід для співпраці й обміну інформацією. Діти більше поважають учителів і шкільний персонал, коли усвідомлюють, що батьки схвалюють і підтримують їхні зусилля. У навчальних командах учителі виконують кілька важливих ролей. Це
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
55 55 залучення батьків (за необхідності – учнів) та інших професіоналів до розробки, впровадження, моніторингу й оцінки ІНП учнів оцінювання успішності учнів та надання відповідей батькам, а за необхідності – учням протягом усього навчального року необхідне оновлення ІНП; надання асистентам учителів вказівок щодо ролей та відповідальності у процесі навчання.

Обмін конструктивною інформацією
Одним із аспектів роботи в команді є постійне повідомлення вчителям важливої інформації, яка може впливати на навчання дитини з особливими освітніми потребами. Обмін важливою інформацією може позитивно впливати на навчальний процес дитини, оскільки це дає змогу вчителям адаптувати можливості навчання тазі знанням справи вирішувати делікатні проблеми. Така інформація може охоплювати важливу медичну інформацію успішні навчальні та поведінкові техніки, які батьки застосовують вдома змінив сім’ї ‐ такі як смерть родичів, розлучення, безробіття, загибель домашньої тваринки ‐ можуть спричинити негативну емоційну реакцію минулий навчальний досвід дитини намічені цілі для дитини, над досягненням яких батьки працюють вдома. Для деяких учнів з особливими потребами може бути корисною індивідуальна робота з ментором. Ментор ‐ це дорослий або інший учень, який зобов’язується постійно працювати з учнем протягом певного періоду, зазвичай від однієї до трьох годинна тиждень. Ментори, які працюють з дитиною упродовж навчальних годин, надають допомогу під час навчання дитини у школі. Ментори працюють під керівництвом учителів. Вони особливо опікуються академічними успіхами учня та його соціальним розвитком, знайомлять дитину з новими ситуаціями та виступають рольовою моделлю. Зазвичай менторами стають волонтери, котрих часто залучають, навчають та підтримують громадські асоціації. Ментори можуть бути неформальними членами навчальної команди.
Допомога громадських організацій та соціальних служб
Діти з особливими потребами та їхні сім'ї можуть отримувати різноманітні послуги від соціальних служб. Залежно від потреб дитини, це може бути допомога психолога, лікаря, психіатра, соціальних працівників, спеціалістів з поведінки та інших професіоналів. Учасникицієї навчальної команди можуть допомагати в задоволенні різноманітних соціально‐емоційних потреб та вирішенні проблем зі здоров'ям.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
56 56
Батьки активні учасники шкільної громади
Батьки можуть по‐різному брати участь ужитті шкільної громади ‐ від залучення дошкільних засідань до волонтерської діяльності у школі. Рішення проформу співпраці необхідно обирати залежно від здібностей, інтересів, потреб сім'ї, виду робіт та ін. Участь батьків у шкільних нарадах або робота в шкільних комітетах може дати інформацію про навчальну діяльність, допомогти налагодити стосунки з іншими батьками та персоналом школи, а також сприяти спільній роботі для забезпечення якісної освіти всіх дітей. На шкільних нарадах виробляються спільні пропозиції керівництву щодо освітніх питань політики, пріоритетів програм, бюджету, особливих потреб, шкільного клімату та планування заходів.
Волонтерство та адвокатство батьків.
Для деяких батьків робота волонтером у школі їхніх дітей може бути безпосереднім способом демонстрації своїм дітям, що вони цінують освіту й підтримують роботу вчителів і шкільного персоналу. А це, відповідно, покращить ставлення всіх дітей до навчання. Батьки‐волонтери також можуть стати переконливими прихильниками шкільної та громадської освіти, створювати важливі зв'язки з ширшою громадою. Волонтери можуть ділитися набутим досвідом з окремих галузей, напрямів, умінь, сфер інтересів або звичаїв сам на сам працювати з дитиною, яка має освітні проблеми з окремих предметів, наприклад, читання бути ментором дитини виконувати адміністративну роботу вдома ‐ готувати матеріали або телефонувати іншим батькам, щоб повідомити про заплановану подорож або подію допомагати у шкільній бібліотеці під керівництвом учителя допомагати в класі.
Адвокат – це людина, яка виступає замість когось, діє від імені або підтримує когось іншого. Батьки найкраще знають сильні сторони, індивідуальність, труднощі та успіхи своєї дитини. Вони супроводжують її протягом усього часу навчання. Тож природно вони є адвокатами своїх дітей. А найкращі адвокати здатні підтримувати позитивні робочі стосунки й знаходити взаємовигідні варіанти вирішення проблем. У них чітке й реалістичне бачення майбутнього своїх дітей, вони здатні донести його до інших людей. Застосовувані батьками навички адвокації стануть міцною основою, на якій дитина будуватиме навички обстоювання власних інтересів. Під час свого зростання від молодшої школи через старшу і аж до вступу в громаду вони перебиратимуть на себе цю відповідальність. Далі вміщено більше інформації стосовно навчання вашої дитини навичок обстоювання своїх інтересів.
© Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні / www.education-inclusive.com, www.ussf.kiev.ua
© Колупаєва А. А, 2011
Основи інклюзивної освіти. Навчально‐методичний посібник за заг. ред.. Колупаєвої А.А. – КАС. К, 2012. – 308 с. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
57 57 Дорослі люди з особливими потребами, які успішно закінчили навчання і результативно долають щоденні перешкоди, часто вдячні своїм батькам зате, що вони постійно залучалися до процесу їхньої освіти. Необхідно бути ефективним батьком‐адвокатом. Співпрацюючи з учителями та іншими батьками, шукаючи підтримки всередині сім'ї та отримуючи допомогу від громадських організацій, вони знаходять взаємовигідні для всіх сторін рішення. Адвокатство це тривалий процес. Кожен здобутий досвід покращує навички комунікації та співпраці. Необхідна постійна й тривала робота у цьому напрямі, оскільки потреби дитини з часом змінюватимуться. Правила батьківського адвокатства Будуйте й розробляйте коротко та довгострокові плани для дитини. Чітко визначте їх для себе, щоб могли переконливо донести до інших. Очікуйте ввічливості й поваги від шкільного персоналу. Зазвичай результативне залучення батьків – ключова цінність системи освіти. Поважайте людей, котрі працюють від імені вашої дитини. Усвідомлюйте свої обмеження, а за необхідності шукайте допомоги. Якщо ви попросите, вам зможуть допомогти. Не втрачайте почуття гумору. Будьте спокійними. Інколи для пошуку необхідної вам інформації шляхом пробі помилок потрібно буде витратити багато часу. Слухайте інших та зважайте на їхні перспективи ‐ це важливо для формування взаєморозуміння та добрих стосунків. Відзначайте успіхи вашої дитини. Визнавайте й радійте своїм досягненням та їх позитивному впливу на навчання, емоційне та соціальне життя вашої дитини.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал